Hopp til hovedinnhold

Søkehjelp

I venstre spalte finnes kategorier med søkevalg. Alle kombinasjoner av ord i søkefeltet og valg som kan hukes av er mulig. 

  • Søk innen det enkelte søkevalg, for eksempel fleire avhukinger innen år er eller-søk – jo flere avhukinger til flere treff. Når antallet treff er større enn ønskelig, kan det ofte være hensiktsmessig å velge år/noen år i kategorien «År».
  • Kombinasjon av søkevalg, for eksempel år og sektor er og-søk – og gir færre og mer presise trefflister.
  • Søkevalg kombinert med fritekstord er og-søk – og gir færre og mer presise trefflister.

Søkeretur ved ahukingsvalg og eller i kombinasjon med søkeord på tilsynsrapporter er sortert på dato.

«Landsomfattende tilsyn» gir alle rapporter fra et landsomfattende tilsyn. Mens tilsynet pågår, fylles lista opp etter hvert som vi får rapporter til publisering.

«År» gir bare lister fra året tilsynet blir utført. Dette bestemmes ut fra åpningsmøtets dato. Rapporten kan likevel være publisert mange uker inn i året etter.

«Helseregion» gir alle rapporter fra tilsyn med helseforetakene i regionen. Region og Helseforetak gjelder bare rapporter fra tilsyn med spesialisthelsetjenesten

Rapporter som gjelder en bestemt kommune finnes lettest ved å velge det aktuelle fylket og skrive kommunenavnet i søkefeltet.

Landsomfattende tilsyn og regionale samlerapporter

I menyen Landsomfattende tilsyn finnes mer informasjon om de årlige landsomfattende tilsyn, med nasjonale oppsummeringsrapporter, veiledere for tilsyn, og enkelte samlerapporter for hver av de fire helseregionene.

Tilsynsrapporter fra tilsyn utført av Statens helsetilsyn

Tilsynsrapporter fra tilsyn utført av Statens helsetilsyn

Helsetilsynet gjennomfører enkelte tilsyn på bestemte områder.

Om tilsynsrapportene

En tilsynsrapport er statsforvalterens tilbakemelding til kommunen / virksomheten om resultatet av gjennomført tilsyn. I rapporten påpekes eventuelle brudd på lov eller forskrift (omtales som avvik), eller andre områder der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke behov for forbedring (merknad).

Påpekte avvik/lovbrudd blir som regel raskt lukket. Eldre tilsynsrapporter vil derfor ikke gi et riktig bilde av dagens situasjon. I rapportene er det satt inn en boks med mørk bakgrunn i toppen (Oppfølging av tilsynet) med informasjon om at det enten ikke ble identifisert lovbrudd eller at virksomheten har gjennomført tiltak som har brakt forholdene i samsvar med regelverket (lukket avvikene/lovbruddene), og at tilsynsmyndigheten har vurdert det virksomheten har gjort og avsluttet tilsynet. Rapporter uten en slik boks gjelder tilsyn der avvik/lovbrudd fortsatt følges opp fra tilsynsmyndigheten.

Mer informasjon om planlagt tilsyn med virksomheter finnes i menyen Om tilsyn. De fleste rapportene gjelder tilsyn som er gjennomført som systemrevisjon.

Tilsynsrapporter ligger i 6 år + inneværende år her på hovedweben. Etter den tid, blir de liggende i 6 år i Historisk arkiv.

Spørsmål om tilsynsrapporter kan rettes til .