Hopp til hovedinnhold

Risikovurdering

Det vil sjelden være kapasitet til å føre tilsyn med alle aktuelle kommuner eller virksomheter. Statsforvalteren vurderer hvilke kommuner eller virksomheter det er behov for å føre tilsyn med på grunnlag av sin kjennskap til tjenestene. Utvelgelsen skjer dels på grunnlag av en risikovurdering, dels ut fra et mål om at kommuner og virksomheter får tilsynsbesøk med en viss regelmessighet.

Landsomfattende tilsyn gjennomføres etter en felles veileder utarbeidet for formålet av Statens helsetilsyn og statsforvalterne i samarbeid.

Revisjonslagene kan bestå av representanter for ett statsforvalterembete, eller være sammensatt fra flere statsforvalterembeter i en helseregion.

Oppsummeringsrapport

Etter at tilsynene er gjennomført, utarbeider Statens helsetilsyn en rapport som oppsummerer de viktigste funnene og drøfter konsekvenser og eventuell oppfølging etter tilsynet. Fordi de virksomhetene som tilsynet rettes mot er valgt ut med tanke blant annet på risiko, vil ikke rapportene gi noe representativt bilde av forholdene på det aktuelle tjenesteområdet i landet, men en samlet framstilling av funn i de undersøkte kommuner eller virksomheter.

Statsforvalterne som utgjør en region lager i noen tilfeller samlerapporter for landsomfattende tilsyn og egeninitierte tilsyn med spesialisthelsetjenesten i regionen, adressert til det regionale helseforetaket.