Hopp til hovedinnhold

Statens helsetilsyn har nå publisert rapporten «Barnets synspunkt når ikke frem. Oppsummering etter landsomfattende tilsyn med Bufetat 2017»

Landets fylkesmenn gjennomførte tilsyn med de regionale inntaksenhetene i Bufetat og med Nasjonalt inntaksteam (NIT). Tilsynet omfattet Bufetats bistandsplikt i akuttsituasjoner og ved søknad om planlagte institusjonstiltak, som hjelpe-, omsorgs- eller atferdstiltak. Barnets medvirkning var et gjennomgående element i undersøkelsene av alle tiltakstypene. Medvirkning betyr at barnet får tilpasset informasjon og blir gitt anledning til å gi uttrykk for sine synspunkter. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i tråd med dets alder og utvikling.

Tilsynsrapportene fra fylkesmennene viser at akuttberedskapen er forsvarlig, men at det svikter på andre sentrale områder i Bufetats arbeid med å oppfylle bistandsplikten. Det er et gjennomgående funn at Bufetat ikke sørger for barnets medvirkning når de behandler søknadene om tiltak. Et annet funn er at Bufetat ikke sikrer at de har tilstrekkelig informasjon om barnet, dets situasjon og behov når det blir gitt tilbud om tiltak.

Bufetat er godt i gang med forbedringsarbeid på de områdene det ble påpekt lovbrudd. Fylkesmennene skal følge opp tilsynene inntil forholdene er rettet.

Barnets synspunkt når ikke frem. Oppsummeringsrapport etter landsomfattende tilsyn med Bufetat 2017.

Rapport fra Helsetilsynet 3/2018
PDF

Barnets synspunkt når ikke frem. Oppsummeringsrapport etter landsomfattende tilsyn med Bufetat 2017

Rapport fra Helsetilsynet 3/2018

Bilde av forsiden