Hopp til hovedinnhold
Innhold 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall

Meny

Innhold 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall
Andre publikasjoner

2. Introduksjon til virksomheten og hovedtall

Statens helsetilsyn (Helsetilsynet) og statsforvalterne er de statlige tilsynsmyndighetene for sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, barnevern-, helse- og omsorgstjenester og folkehelsearbeid. Statens helsetilsyn styres av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). For tilsyn innen barnevern, enslige mindreårige i asylmottak og sosiale tjenester styrer hhv. Barne- og familiedepartementet (BFD), Justis- og beredskapsdepartementet (JD) og Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) gjennom HOD.

Figur 1 Styringslinjer

Statens helsetilsyn og statsforvalteren i den statlige forvaltningen 2023

Styringslinjer - beskrivelsen av figuren

Innenfor det samlede samfunnsoppdraget har Statens helsetilsyn roller som myndighetsutøver, overordnet faglig tilsynsmyndighet, fagdirektorat for tilsyn og som samfunnsaktør.

Statens helsetilsyn er et faglig uavhengig organ og har det overordnede faglige tilsynsansvaret med sosiale tjenester, barnevern- og helse- og omsorgstjenester, enslige mindreårige i asylmottak og folkehelsearbeid. Dette innebærer å ha oversikt over sosiale og helsemessige forhold i befolkningen med særlig vekt på tjenestenes plikt til å oppfylle utsatte gruppers rettigheter.

Statsforvalteren er klage- og tilsynsmyndighet og fører tilsyn med sosiale tjenester, barnevern- og helse- og omsorgstjenester og folkehelsearbeid, og er direkte underlagt Statens helsetilsyn, jf. barnevernsloven, sosialtjenesteloven og helsetilsynsloven. Statens helsetilsyn styrer gjennom Digitaliserings- og forvaltningsdepartementets (før 1. januar 2024 Kommunal- og distriktsdepartementet) årlige styringsdokumenter til statsforvalterne.

Som overordnet myndighet er det Statens helsetilsyns ansvar å ha god faglig styring av tilsynet med tjenestene, sørge for koordinering og harmonisering av tilsynet, vedlikehold og styrking av kompetanse, utvikling av effektiv tilsynsmetodikk, oppfølging av tilsyn og formidling av tilsynserfaringer.

Statens helsetilsyns rolle og overordnede mål

Statens helsetilsyn er overordnet myndighet både for tilsyn og for klager som gjelder manglende oppfyllelse av rettigheter, og utøver myndighet i samsvar med det som er bestemt i lover og forskrifter.

Statens helsetilsyn skal bidra til å styrke sikkerheten og kvaliteten i tjenestene, og befolkningens tillit til helsepersonell og helse- og omsorgstjenesten.

Tilsynsmyndighetens klagebehandling, tilsyn og rådgivning skal medvirke til at

  • rettssikkerhet, pasientsikkerhet og befolkningens behov for tjenester ivaretas
  • sosiale tjenester og helse- og omsorgstjenester drives forsvarlig og folkehelsearbeid ivaretas
  • barneverntjenester er forsvarlige og til barnas beste
  • svikt i tjenestene forebygges, avdekkes og følges opp.

Helsetilsynet arbeider for at befolkningen får gode helse-, sosial- og barneverntjenester når de trenger det. Tilsyn skal være virkningsfullt og føre til forbedring i tjenestene. Helsetilsynets oppgave er å gjøre tilsynet kunnskapsbasert, faglig og metodisk godt, legge til rette for at befolkningens erfaringer brukes i gjennomføring og utvikling av tilsyn og at tilsynserfaringene er godt kjent og brukes til forbedring av tjenestene. Helsetilsynet samarbeider med statsforvalterne for å lykkes med samfunnsoppdraget.

Statens helsetilsyn skal involvere pasienter, brukere og pårørende i alt tilsyn.

Helsetilsynets rolle i å styrke kvalitet og sikkerhet i tjenestene

Statsforvalterne utfører hovedtyngden av tilsyn på Helsetilsynets ansvarsområder. Helsetilsynets virkemiddel for å bidra til kvalitet og sikkerhet i tjenestene er god overordnet faglig styring av statsforvalternes tilsyn og behandling av rettighetsklager.
Tilsynsaktiviteter skal settes inn der sannsynligheten for svikt er stor og hvor svikten kan gi alvorlige konsekvenser for pasienter og brukere. Faglig gode vurderinger er avgjørende for legitimitet og tillit, noe som forutsetter høy faglig kompetanse om de tjenester og områder som undersøkes.

Brukeres og pårørendes erfaringer fra møte med tjenestene er viktig informasjon når Helsetilsynet skal prioritere hvor tilsynsressursene skal settes inn. Erfaringene bidrar til at vårt tilsyn blir relevant og bedrer tjenestenes kvalitet og sikkerhet. Involvering av brukere og pårørende er et viktig bidrag til å styrke tilliten til tjenestene i befolkningen.

Erfaringer fra tilsyn viser svikt i tjenestene ofte har sammenheng med at virksomhetens ledelse ikke ivaretar sitt ansvar for å ha oversikt over områder hvor det er fare for svikt. Uønskede og alvorlige hendelser må gjennomgås slik at risikoreduserende tiltak blir satt i verk for å hindre at tilsvarende skjer igjen. Det er virksomhetenes ansvar å jobbe systematisk med styring og ledelse, slik at personell som utfører tjenester blir satt i stand til å overholde sine lovpålagte plikter.

Virksomhetsansvaret står sentralt i flere av tilsynsmyndighetens aktiviteter. Hvert år blir det gjennomført landsomfattende tilsyn på alle områdene hvor Helsetilsynet er overordnet tilsynsmyndighet. I tillegg initierer og gjennomfører statsforvalterne egne forebyggende planlagte tilsyn med tema og innretning de selv har valgt. Det er virksomhetens ansvar å rette opp forholdene når tilsynene avdekker lovbrudd. Tilsynsmyndigheten følger opp virksomheten til dette arbeidet er sluttført.

Tilsynssaker som gjelder et enkelt helsepersonell, kan også avdekke at virksomheten drives uforsvarlig. Noen saker som starter som tilsyn med helsepersonell kan ende med at vi påpeker lovbrudd i virksomheten, mens det ikke blir gitt en administrativ reaksjon til helsepersonellet. Reaksjoner til virksomheter, som da må rette opp svikt, vil på sikt gi økt kvalitet og pasientsikkerhet for flere pasienter enn når ett enkelt helsepersonell gis en administrativ reaksjon.

Alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten skal varsles til Helsetilsynet. Formålet med varselordningen er å identifisere uforsvarlige forhold raskere, slik at forholdene rettes opp og at ordningen dermed bidrar til økt pasientsikkerhet. I varselsakene kartlegger Helsetilsynet hendelsen for å identifisere tegn på svikt og/eller mistanke om uforsvarlige forhold.  I noen av sakene foretar Helsetilsynet stedlige tilsyn hos virksomheten. I flere av varselsakene ser vi at rammebetingelsene helsepersonell får for å utføre sitt arbeid, kan bidra til svikt. Det er virksomheten som har ansvar for å følge opp de alvorlige hendelsene, både overfor pasient/pårørende, og som ledd i det løpende ansvaret for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring.

Våre undersøkelser, analyser og vurderinger gir informasjon av betydning for sikkerhet og kvalitet i tjenestene. Tilsynserfaringer er viktige i lærings- og forbedringsøyemed og disse blir spredt til aktuelle fagmiljø, brukerorganisasjoner, utdannings- og forskningsmiljø, departement, direktorat mv.  Aktiv bruk og presentasjon av funn fra tilsyn bidrar til at virksomheter kan ta med seg kunnskapen og gå gjennom egen praksis for å se om den er innenfor det forsvarlige. Det vil bidra til økt kvalitet og sikkerhet i tjenestene ut over de stedene hvor det har blitt gjennomført tilsyn. Målet er å formidle tilsynserfaringene på en slik måte at risiko for at tilsvarende skal skje igjen, blir redusert.

Figurene nedenfor viser viktige sammenhenger i Statens helsetilsyns resultatkjede.

Figur 2 Resultatkjede

Resultatkjede: Innsatsfaktorer - Aktiviteter - Produkter/tjenester - Brukereffekter - Samfunnseffekter

Figur 3 Oversikt over innsatsfaktorer, aktiviteter og produkter i Statens helsetilsyn (for å se tabell i fullskjerm klikk på lenken i tabellbunnen)

Innsats-faktorer

Aktiviteter

Produkter/ tjenester

Brukereffekter

Samfunns-effekter

112 utførte årsverk i Statens helsetilsyn i 2023

Behandle alvorlige enkeltsaker med helsepersonell og virksomheter

Avgjørelser og administrative reaksjoner til helsepersonell / pålegg til virksomheter

Rettssikkerhet og likebehandling for helsepersonell, pasienter og brukere og barn i barnevernet

Befolkningens behov for tjenester ivaretas

183 199 mill. kroner i tildeling 2023

Behandle varsler om alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten, og gjennomføre stedlige tilsyn eller annen tilsynsmessig oppfølging der det er aktuelt

Vedtak (som overordnet myndighet)

Svikt i tjenestene avdekkes og følges opp

Sosiale tjenester og helse- og omsorgstjenester drives forsvarlig

 

Vurdere rettighetsklagesaker som overordnet forvaltningsorgan.

Faglig støtte og veiledning til statsforvalterne

Virksomheter som forbedrer og endrer

Helse- og omsorgstjenester, sosial- og barneverntjenester er forsvarlige og til barnas beste

 

Klageinstans for enkelte vedtak statsforvalterne fatter som førsteinstans

 

 

 

 

Harmonisere praksis og utvikle tilsyn og klagebehandling

Formaliserte møtearenaer for erfaringsdeling og læring

Følgeforskning om effekt av tilsyn

Kvalitetsmål og kvalitetsindikatorer

Tilsynsskolen

Brukere (av tjenestene) blir lyttet til/har påvirkningskraft

Befolkningen har tillit til tjenestene og personell

 

Beslutte tema og utarbeide veiledningsmateriell for landsomfattende tilsyn på områder der risiko for svikt er stor

Rapporter etter undersøkelser av alvorlige hendelser, rapporter etter planlagt tilsyn, oppsummerings-rapporter fra landsomfattende tilsyn

Økt kompetanse i samtaler med barn og involvering av barn i tilsynsaktiviteter

Samfunnet får bedre beslutningsgrunnlag ved spredning av tilsynserfaringer

 

Utføre planlagt tilsyn innenfor særskilte områder

Tilsynsmelding (løpende artikler på helsetilsynet.no)

Barn i barnevernet får et bedre helsetilbud

Folkehelsearbeid ivaretas

 

Følge med på tjenestene med utgangspunkt i tilsynserfaringer og identifisere områder med fare for svikt

Artikler og høringsuttalelser

Synliggjøring og styrking av brukernes rettsstilling i sosiale tjenester

 

 

Formidle tilsynserfaringer

 

Lik saksbehandling og utmåling (av utfall) i hele landet

 

Organisasjonen

Statens helsetilsyn hadde 127 medarbeidere per 31. desember 2023. Det ble utført til sammen 112 årsverk i 2023. Statens helsetilsyn holder til i kontorer i Møllergata 24 i Oslo.

Figuren under viser organiseringen av Statens helsetilsyn ved årsskiftet 2023 – 2024

Figur 4 Organisasjonskart per 31.12.2023

Statens helsetilsyn – organisasjonskart januar 2024

Organisasjonskart per 1.1.2024 - beskrivelsen av figuren

Hovedtall

Tabell 1 viser utvalgte nøkkeltall for Helsetilsynets og statsforvalternes tilsyn og klagebehandling for de siste tre årene. Nøkkeltallene blir nærmere beskrevet under de respektive kapitlene i del III «Årets aktiviteter og resultater».

Tabell 1 Utvalgte nøkkeltall 2021–2023 – tilsyn og klagebehandling (del 1)

Statens helsetilsyn:

2021

2022

2023

Antall

Antall

Antall

Tilsynssaker med helsepersonell/virksomhet avsluttet av Statens helsetilsyn

394

281

243

Tilbakekalte autorisasjoner (helsepersonell)

159

138

117

Faglig pålegg, tap av rekvireringsrett og begrensninger i autorisasjon/lisens*

72

61

35

Antall mottatte varsler om alvorlige hendelser

1067

1733

2123

Tilsynsmessig oppfølging ved Helsetilsynet etter varsel

32

26

18

Antall tilsyn med håndtering av blod, celler, vev og organer

11

11

13

*Reaksjonen Advarsel ble opphevet 1. juli 2022. Fra samme ble reaksjonen Faglig pålegg innført. Det ble ikke gitt faglig pålegg i 2022.

Tabell 1 Utvalgte nøkkeltall 2021–2023 tilsyn og klagebehandling (del 2)

Statsforvalterne:

2021

2022

2023

Antall

Antall

Antall

Tilsyn med barneverninstitusjoner

914

845

900

Tilsyn med kommunale barneverntjenester

60

26

42

Avsluttede tilsynssaker innen barnevernet

608

1 094

1 475

Avsluttede rettighetsklager innen barneverntjenester og -institusjoner*

539

620

826

Forebyggende tilsynsaktiviteter med sosiale tjenester i Nav

100

88

95

Avsluttede tilsynssaker innen sosiale tjenester i Nav1

51

91

167

Avsluttede rettighetsklager innen sosiale tjenester i Nav*

2828

2339

2717

Forebyggende tilsynsaktiviteter med kommunale helse- og omsorgstjenester2

271

332

348

Forebyggende tilsynsaktiviteter med spesialisthelsetjenesten

111

95

93

Avsluttede tilsynssaker innen helse- og omsorgstjenester3

 4220

 7687

 8033

Avsluttede rettighetsklager innen helse- og omsorgstjenester*

 4986

 5896

 7558

Gjennomgåtte meldinger om skadeavvergende tiltak i nødssituasjoner

 29883

33317

44215

Overprøvde vedtak om bruk av tvang/makt overfor personer med utviklingshemming

 1934

2118

 2307

Gjennomgåtte/overprøvde vedtak om bruk av tvang overfor personer uten samtykkekompetanse

 5523

 4942

 5436

*Antallet viser avsluttede saker som ble realitetsbehandlet, og inkluderer ikke avviste saker.

1 Tilsynssaker som er avsluttet med råd og veiledning og saker som er overført virksomheten for videre oppfølging der, er fra høsten 2022 inkludert. Dette medfører en stor økning i 2023 sammenliknet med foregående år. 

2 Inneholder også stedlige tilsyn rettet mot tvang overfor personer med utviklingshemming

3 Tilsynssaker som er avsluttet med råd og veiledning og saker som er overført virksomheten for videre oppfølging der, er fra høsten 2021 inkludert. Dette medfører en stor økning i 2022 sammenliknet med foregående år.

Tabell 2 Utvalgte nøkkeltall 2021–2023 – drift av Statens helsetilsyn

Drift av Statens helsetilsyn

2021

2022

2023

Antall ansatte

131

132

127

Utførte årsverk

111

110

112

Samlet tildeling post 01-99 kap. 748

168568000

172680000

183199000

Inntekter /mindreinntekt kap. 3748

-641000

0

0 %

Disponibelt budsjett

167927000

172680000

183199000

Utnyttelsesgrad post 01-29

98 %

98 %

100 %

Driftsutgifter

165233498

169718766

182750062

Lønnsandel av driftsutgifter

75 %

74 %

74 %

Lønnsutgifter per årsverk

1119183

1137902

1203517

Konsulentsandel av driftsutgifter

8 %

8 %

7 %