Hopp til hovedinnhold
Innhold Vedlegg 1 – tabeller og detaljert tallmateriale

Meny

Innhold Vedlegg 1 – tabeller og detaljert tallmateriale
Andre publikasjoner

Vedlegg 1 – tabeller og detaljert tallmateriale

Vedlegg 1 – tabeller og detaljert tallmateriale

PDF

Barnevern

Vedlegg tabell 1 Barnevern – statsforvalternes tilsynsbesøk i barnevernsinstitusjoner 2021–2023

Statsforvalteren i

2021

2022

2023

Hele landet

914

845

900

Oslo og Viken

276

229

275

Innlandet

86

65

61

Vestfold og Telemark

65

81

80

Agder

114

110

118

Rogaland

70

62

59

Vestland

107

110

99

Møre og Romsdal

29

28

28

Trøndelag

78

78

78

Nordland

19

14

28

Troms og Finnmark

70

68

74

 

Vedlegg tabell 1a Barnevern – statsforvalternes samtaler med barn i barnevernsinstitusjoner 2023

Statsforvalteren i

Antall gjennomførte samtaler

Andel barn i institusjonene som fikk tilbud om samtale

Andel barn i institusjonene som gjennomførte samtaler

Oslo og Viken

250

95 %

35 %

Innlandet

74

99 %

51 %

Vestfold og Telemark

93

97 %

49 %

Agder

97

91 %

50 %

Rogaland

68

99 %

42 %

Vestland

92

96 %

35 %

Møre og Romsdal

28

94 %

44 %

Trøndelag

95

90 %

47 %

Nordland

41

94 %

59 %

Troms og Finnmark

86

100 %

55 %

Hele landet

924

96 %

43 %

 

Vedlegg tabell 1b Barnevern – statsforvalternes gjennomførte tilsyn med barneverntjenestene 2023

Statsforvalteren i

System- revisjoner

Egenvurderinger

Annet

Totalt

Oslo og Viken

9

0

0

9

Innlandet

3

0

0

3

Vestfold og Telemark

3

4

0

7

Agder

2

0

0

2

Rogaland

4

0

0

4

Vestland

4

0

0

4

Møre og Romsdal

2

0

0

2

Trøndelag

1

2

1

4

Nordland

2

0

0

2

Troms og Finnmark

5

0

0

5

Hele landet

35

6

1

42

 

Vedlegg tabell 2 Barnevern – tilsynssaker behandlet av statsforvalterne 2021–2023

Statsforvalteren i

2021

2022

2023

Oslo og Viken

223

455

500

Innlandet

60

67

94

Vestfold og Telemark

31

59

122

Agder

29

47

100

Rogaland

62

99

162

Vestland

63

100

165

Møre og Romsdal

16

38

39

Trøndelag

43

78

104

Nordland

27

56

79

Troms og Finnmark

54

95

110

Hele landet

608

1094

1475

Antall virksomheter i sakene1

615

1112

1496

1 Flere forhold kan bli vurdert i en tilsynssak.

 

Vedlegg tabell 3 Barnevern – antall vurderinger og utfall av vurderingene i tilsynssaker behandlet av statsforvalterne i 2023 fordelt på bestemmelser i barnevernloven

Vurderte bestemmelser i 2023

Antall ganger vurdert

herav med påpekt lovbrudd

Barnevernstjeneste (kommunal)

269

57 %

Bvl. § 1-3 Plikt til å vurdere barnets beste (§ 4-1 i gammel lov)

32

20

Bvl. § 1-4 Plikt til å ivareta barnets rett til medvirkning (§ 1-6 i gammel lov)

51

29

Bvl. § 2-1 Gjennomgang av bekymringsmeldinger (§ 4-2 i gammel lov)

13

4

Bvl. §§ 2-2 og 2-5 Gjennomføring og avslutning av undersøkelser (§ 4-3 i gammel lov)

29

15

Bvl. § 3-1 Frivillig hjelpetiltak (§ 4-4 i gammel lov)

16

6

Bvl. § 3-2 Fosterhjem og barnevernsinstitusjon som frivillig hjelpetiltak

1

 

Bvl. § 3-6 Hjelpetiltak til ungdom over 18 år (ettervern) (§ 1-3 i gammel lov)

6

3

Bvl. kap. 4 Akuttiltak

1

1

Bvl. kap. 5 Omsorgsovertakelse, fratakelse av foreldreansvar og adopsjon

1

 

Bvl. kap. 6 Atferdstiltak m.m.

1

1

Bvl. kap. 7 Samvær og kontakt etter omsorgsovertakelse

5

1

Bvl. § 8-1 Oppfølging av barn og foreldre etter vedtak om hjelpetiltak (§ 4-5 i gammel lov)

23

13

Bvl. § 8-2 Oppfølging av barn og foreldre etter akuttvedtak

1

 

Bvl. § 8-3 Oppfølging av barn og foreldre etter vedtak om omsorgsovertakelse (§ 4-15 3. ledd i gl lov)

29

15

Bvl. § 8-4 Oppfølging av barn og foreldre etter vedtak om opphold i barnevernsinstitusjon (§ 4-28 i gl lov)

2

2

Bvl. kap. 9 Fosterhjem (§ 4-22 i gammel lov)

17

11

Bvl. kap. 12 Saksbehandlingsregler

15

13

Bvl. § 13-1 Taushetsplikt og adgang til å gi opplysninger (§ 6-7 i gammel lov)

7

5

Bvl. Andre plikter

19

15

Barnevernsinstitusjon*

29

34 %

Bvl. § 1-3 Plikt til å vurdere barnets beste (§ 4-1 i gammel lov)

4

3

Bvl. § 1-4 Plikt til å ivareta barnets rett til medvirkning (§ 1-6 i gammel lov)

3

2

Bvl. kap. 8 Oppfølging av barn og foreldre (§ 4-15 tredje ledd i gammel lov)

3

0

Bvl. § 10-1 Barnevernsinstitusjonens ansvar for forsvarlig omsorg og behandling

11

2

Bvl. § 10-2 Barnevernsinstitusjonens plikt til å oppfylle barns rettigheter (§ 5-9 i gammel lov)

4

1

Bvl. Andre plikter

4

2

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat)

68

76 %

Bvl. § 1-3 Plikt til å vurdere barnets beste (§ 4-1 i gammel lov)

4

2

Bvl. § 1-4 Plikt til å ivareta barnets rett til medvirkning (§ 1-6 i gammel lov)

13

1

Bvl. kap. 4 Akuttiltak

5

4

Bvl. § 12-4 Barnevernets journalplikt

1

1

Bvl. § 16-3 Bufetats bistandsplikt (§ 2-3 i gammel lov)

44

43

Bvl. Andre plikter

1

1

Vurderinger etter gammel lov som ikke lar seg kategorisere etter gjeldende lov

79

61 %

Bvl. § 1-4 Krav til forsvarlighet*

52

29

Øvrige pliktbestemmelser i gammel barnevernslov som ikke lar seg kategorisere etter gjeldende lov

27

19

Sum vurderingsgrunnlag

445

59 %

Antall virksomheter vurderingene er fordelt på

220

64 %

*Forsvarlighetsparagrafen i någjeldende barnevernslov er ikke gjort valgbar i registreringene for å få mer nyansert statistikk om innholdet i sakene

 

Vedlegg tabell 4 Barnevern – avsluttede klagesaker mot kommunal barneverntjeneste 2021-2023 og utfall i 2023

Statsforvalter

Antall 2021

Antall 2022

Antall 2023

Andel som ble endret eller opphevet i 2023

Oslo og Viken

102

105

93

16 %

Innlandet

8

7

10

20 %

Vestfold og Telemark

12

11

6

33 %

Agder

5

11

9

33 %

Rogaland

10

6

19

11 %

Vestland

17

18

33

39 %

Møre og Romsdal

14

10

13

38 %

Trøndelag

17

16

11

18 %

Nordland

17

21

7

14 %

Troms og Finnmark

21

15

14

21 %

Hele landet

223

220

215

22 %

 

Vedlegg tabell 4a Barnevern – avsluttede klagesaker mot institusjoner 2021-2023 og utfall i 2023

Statsforvalter

2021

2022

2023

Andel som fikk medhold i 2023

Oslo og Viken

103

122

221

14 %

Innlandet

12

37

44

9 %

Vestfold og Telemark

24

38

65

22 %

Agder

21

54

54

17 %

Rogaland

24

26

36

19 %

Vestland

15

26

51

12 %

Møre og Romsdal

4

8

13

0 %

Trøndelag

33

27

29

17 %

Nordland

60

35

43

33 %

Troms og Finnmark

20

27

55

22 %

Hele landet

316

400

611

17 %

 

Vedlegg tabell 5 Barnevern – vurderingsgrunnlag i avsluttede klager på vedtak i barnevernstjenesten og i barnevernsinstitusjoner i 2023

Vurderte bestemmelser

Antall vurderinger

Helt eller delvis medhold for klageren1

Barneverntjenester (kommunale)

248

22 %

Bvl. § 2-5 Sak henlagt etter undersøkelse

38

6

Bvl. § 3-1 Frivillig hjelpetiltak

113

23

Bvl. § 3-2 Fosterhjem og barnevernsinstitusjon som frivillig hjelpetiltak

7

1

Bvl. § 3-6 Hjelpetiltak til ungdom over 18 år (ettervern)

46

16

Bvl. Andre rettigheter

27

5

Fvl. § 21 Avslag på krav om å få gjøre seg kjent med et dokument

17

4

Barneverninstitusjoner og omsorgssentre (offentlige og private)

744

15%

Bvl. § 10-2 Begrensninger i barns personlige forhold

9

11

Bvl. § 10-2 Begrensninger i bevegelsesfrihet i og utenfor institusjonen

37

46

Bvl. § 10-2 Begrensninger i besøk

3

3

Bvl. § 10-2 Begrensninger i bruk av elektroniske kommunikasjonsmidler

19

20

Bvl. § 10-3 Milde former for fysisk makt ut fra omsorgsansvaret og trygghet og trivsel

4

4

Bvl. § 10-4 Forebygging av tvangsbruk og andre inngrep i personlig integritet

5

10

Bvl. § 10-5 Forbud mot tvang og makt

3

4

Bvl. § 10-7 Tvang i akutte faresituasjoner

180

226

Bvl. § 10-8 Kroppsvisitasjon

46

50

Bvl. § 10-8 Undersøkelse av rom og eiendeler

75

84

Bvl. § 10-8 Undersøkelse av brev og pakker

5

7

Bvl. § 10-9 a) Bevegelsesbegrensninger uten låsing / krav om følge

74

85

Bvl. § 10-9 b) Bevegelsesbegrensninger som omfatter låsing / krav om følge

77

84

Bvl. § 10-9 c) Besøksinnskrenkninger

4

4

Bvl. § 10-9 d) Innskrenkninger i bruk av elektroniske kommunikasjonsmidler

46

47

Bvl. § 10-9 e) Inndragning av elektroniske kommunikasjonsmidler

52

55

Bvl. § 10-10 første ledd Rusmiddeltesting ved samtykke

4

5

Bvl. § 10-10 tredje ledd Rusmiddeltesting ved vedtak etter barnevernsloven § 6-2

12

12

Bvl. § 10-11 Inndragning av farlige gjenstander m.m.

67

73

Bvl. § 10-12 Tilbakeføring ved rømming

6

8

Bvl. kap. 10 Andre rettigheter

16

20

Sum vurderingsgrunnlag

992

17 %

Sum saker vurderingene er fordelte på

826

 

Sosiale tjenester

Vedlegg tabell 6 Sosiale tjenester – statsforvalternes systemrevisjoner etter sosialtjenesteloven 2021–2023

Statsforvalteren i

antall i 2021

antall i 2022

antall i 2023

Oslo og Viken

4

6

13

Innlandet

 

1

4

Vestfold og Telemark

 

4

8

Agder

2

4

3

Rogaland

1

3

3

Vestland

1

8

6

Møre og Romsdal

 

 

3

Trøndelag

2

6

4

Nordland

 

2

3

Troms og Finnmark

 

1

7

Hele landet

10

35

54

 

Vedlegg tabell 6a Sosiale tjenester – statsforvalternes tilsyn med andre metoder etter sosialtjenesteloven 2021–2023

Statsforvalteren i

antall i 2021

antall i 2022

antall i 2023

Oslo og Viken

49

0

11

Innlandet

6

29

3

Vestfold og Telemark

1

0

0

Agder

6

0

0

Rogaland

4

0

2

Vestland

7

19

12

Møre og Romsdal

4

0

0

Trøndelag

7

2

12

Nordland

4

1

1

Troms og Finnmark

2

2

0

Hele landet

90

53

41

 

Vedlegg tabell 6b Sosiale tjenester – statsforvalternes måloppnåelse på poenggivende tilsynsaktiviteter 2021–2023

Statsforvalteren i

2021

2022

2023

Oslo og Viken

38 %

38 %

104 %

Innlandet

63 %

117 %

94 %

Vestfold og Telemark

13 %

61 %

119 %

Agder

107 %

70 %

56 %

Rogaland

81 %

46 %

69 %

Vestland

90 %

140 %

109 %

Møre og Romsdal

74 %

0 %

60 %

Trøndelag

100 %

97 %

103 %

Nordland

57 %

41 %

69 %

Troms og Finnmark

24 %

33 %

104 %

Hele landet

40 %

64 %

93 %

 

Vedlegg tabell 7 Sosiale tjenester – avgjorte tilsynssaker i 2023 fordelt etter behandlingsmåter

Statsforvalteren i

1 – Avslutning med veiledning

2 – Oversendelse til virksomheten*

3 – Virksomheten følger opp og rapporterer

4 – Møte med virksomhet og bruker

5 – Stats-forvalteren utreder og avgjør**

I alt

Oslo og Viken

11

32

3

 

13

59

Innlandet

5

15

 

 

0

20

Vestfold og Telemark

3

0

1

 

0

4

Agder

2

1

 

 

1

4

Rogaland

6

8

6

 

1

21

Vestland

13

5

0

 

1

19

Møre og Romsdal

4

5

0

 

0

9

Trøndelag

1

3

 

 

2

6

Nordland

5

1

10

 

0

16

Troms og Finnmark

3

5

1

 

0

9

Landet

53

75

21

 

18

167

Antall virksomheter i sakene

53

75

21

 

20

169

 

Vedlegg tabell 8 Sosiale tjenester – vurderte bestemmelser i tilsynssaker behandlet av statsforvalterne etter sosialtjenesteloven i 2023

Vurderte bestemmelser i 2023

Antall ganger vurdert

herav med påpekt lovbrudd

Sotjl. § 3 Kommunens ansvar

1

0

Sotjl. § 4 Krav til forsvarlighet

7

5

Sotjl. § 13 Samarbeid med andre offentlige organer og tjenesteytere og samordning

5

2

Sotjl. § 17 Opplysning, råd og veiledning

11

6

Sotjl. § 18 Stønad til livsopphold

8

5

Sotjl. § 19 Stønad i særlige tilfeller

1

1

Sotjl. § 21 Stønadsformer

2

2

Sotjl. § 27 Midlertidig botilbud

3

3

Sotjl. § 28 Rett til individuell plan

1

1

Sotjl. § 42 Plikt til å rådføre seg med tjenestemottaker

1

1

Sum vurderinger mot Nav-kontor

40

65 %

Vurderingene fordeler seg på 18 saker som er utredet og avgjort

 

Vedlegg tabell 9 Sosiale tjenester – klagesaker behandlet av statsforvalterne etter sosialtjenesteloven 2021 - 2023

Statsforvalter

Antall behandlede saker 2021

Antall behandlede saker 2022

Antall behandlede saker 2023

Oslo og Viken

1123

754

956

Innlandet

288

305

287

Vestfold og Telemark

300

314

341

Agder

202

135

230

Rogaland

205

201

214

Vestland

294

254

300

Møre og Romsdal

50

43

46

Trøndelag

139

139

141

Nordland

115

96

80

Troms og Finnmark

112

98

122

Hele landet

2828

2339

2717

 

Vedlegg tabell 9a Sosiale tjenester – Utfall1 av statsforvalternes behandling av klagesaker etter sosialtjenesteloven i 2023

Statsforvalter

Antall vurderinger

Andel stadfestet

Andel endret

Andel opphevet

Oslo og Viken

1006

76 %

15 %

10 %

Innlandet

312

89 %

4 %

6 %

Vestfold og Telemark

361

77 %

9 %

14 %

Agder

241

85 %

5 %

11 %

Rogaland

239

92 %

3 %

5 %

Vestland

303

83 %

6 %

11 %

Møre og Romsdal

76

89 %

1 %

9 %

Trøndelag

160

75 %

14 %

11 %

Nordland

129

84 %

8 %

8 %

Troms og Finnmark

160

78 %

5 %

17 %

Hele landet

2987

81 %

9 %

10 %

1 Andelen utfall bygger på vurderte bestemmelser. I en klagesak kan flere bestemmelser bli vurdert.

 Avviste saker er ikke med i tabellen

 

Vedlegg tabell 9b Sosiale tjenester – vurderingene til statsforvalterne i klagesaker etter sosialtjenesteloven i 2023

Vurderte bestemmelser i sosialtjenesteloven

Antall ganger vurdert

Herav helt eller delvis medhold for klageren

Lovens virkeområde for personer uten fast bopel i Norge (§ 2)

103

28 %

Opplysning, råd og veiledning (§ 17)

5

40 %

Stønad til livsopphold (§ 18)

2452

19 %

Stønad i særlige tilfeller (§ 19)*

236

9 %

Bruk av vilkår (§ 20)

18

33 %

Refusjon av folketrygdytelser (§ 26)

47

51 %

Midlertidig botilbud (§ 27)

32

28 %

Kvalifiseringsprogrammet (§§ 29-40)

31

6 %

Øvrige tema i sosialtjenesteloven

63

22 %

Sum vurderingsgrunnlag

2987

19 %

Antall saker vurderingene er fordelt på

2717

 

*Stønad i særlige tilfeller kan blant annet være om situasjonen til klager gjør at hjelp bør ytes selv om det ikke er livsnødvendig, som for eksempel hjelp til å få arbeid eller dekning av reise til syke familiemedlemmer

Helse- og omsorgstjenester

Vedlegg tabell 10 Kommunale helse- og omsorgstjenester – statsforvalternes systemrevisjoner og tilsyn med andre metoder 2021–2023

Statsforvalteren i

2021

2022

2023

Antall system-revisjoner

Antall tilsyn med andre metoder*

Antall system-revisjoner

Antall tilsyn med andre metoder*

Antall system-revisjoner

Antall tilsyn med andre metoder*

Oslo og Viken

5

8

12

5

15

5

Innlandet

17

8

12

17

13

17

Vestfold og Telemark

5

-  

11

-  

13

1

Agder

6

-  

10

2

9

-  

Rogaland

1

-  

4

3

8

1

Vestland

10

7

12

-  

9

3

Møre og Romsdal

5

9

2

8

5

14

Trøndelag

13

5

12

39

13

13

Nordland

7

-  

6

-  

10

4

Troms og Finnmark

5

3

4

-  

6

6

Sum

74

40

85

74

101

64

* Andre metoder omfatter 21 ekstraordinært store tilsynssaker, 15 stikkprøvetilsyn, 10 oppfølginger av egenvurderinger, 10 oppfølginger av tidligere tilsyn, og 8 der det er brukt annen, ikke spesifisert metodikk.

 

Vedlegg tabell 10a Kommunale helse- og omsorgstjenester – statsforvalternes poenggivende tilsynsaktiviteter 2023

Statsforvalteren i

Resultatmål (poeng)

Statsf. poengfast-setting

Prosent måloppnåelse

Oslo og Viken

765

193

25 %

Innlandet

275

264

96 %

Vestfold og Telemark

235

159

68 %

Agder

200

108

54 %

Rogaland

245

100

41 %

Vestland

340

122

36 %

Møre og Romsdal

190

145

76 %

Trøndelag

285

213

75 %

Nordland

220

138

63 %

Troms og Finnmark

245

111

45 %

Sum

3 000

1 553

52 %

 

Vedlegg tabell 11 Spesialisthelsetjenester – Statsforvalternes systemrevisjoner og tilsyn med andre metoder 2021-2023

Statsforvalteren i

2021

2022

2023

Antall system-revisjoner

Antall tilsyn med andre metoder2

Antall system-revisjoner

Antall tilsyn med andre metoder2

Antall system-revisjoner1

Antall tilsyn med andre metoder2

Oslo og Viken

-

24

2

15

2

23

Innlandet

3

10

2

10

3

9

Vestfold og Telemark

-

7

 2

3

-

9

Agder

-  

3

-

10

1

8

Rogaland

-

9

2

3

2

1

Vestland

2

12

3

4

5

-  

Møre og Romsdal

1

11

1

5

-

8

Trøndelag

9

-  

10

7

Nordland

-  

9

9

3

5

1

Troms og Finnmark

1

10

9

2

3

6

Sum

7

104

30

65

21

72

1Noen systemrevisjoner er gjennomført av regionale team og registrert av flere statsforvaltere. Det reelle antallet systemrevisjoner er 18.

2Statsforvalterne i Oslo og Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark og Agder har i 2023 videreført oppfølgingen av BUPer ved åtte helseforetak, som er registrert hos alle fire. Det reelle antallet virksomheter som er fulgt opp med andre metoder er derfor 48. Hovedtyngden er ekstraordinært store tilsynssaker.

 

Vedlegg tabell 11a Spesialisthelsetjenester – statsforvalternes poenggivende tilsynsaktiviteter 2023

Statsforvalteren i

Resultatmål (poeng)

Statsf. poengfast-setting

Prosent målopp-nåelse

Oslo og Viken

180

122

68 %

Innlandet

65

65

100 %

Vestfold og Telemark

55

26

47 %

Agder

45

25

56 %

Rogaland

60

20

33 %

Vestland

80

38

48 %

Møre og Romsdal

45

32

71 %

Trøndelag

65

43

66 %

Nordland

50

58

116 %

Troms og Finnmark

55

64

116 %

Sum

700

493

70 %

 

Vedlegg tabell 12 Helse- og omsorgstjenester – antall tilsynssaker som statsforvalterne har utredet og avgjort, 2021-2023

Statsforvalteren i

Avgjorte saker 20211

Avgjorte saker 20221

Avgjorte saker 2023

Oslo og Viken

780

730

317

Innlandet

168

157

144

Vestfold og Telemark

167

170

166

Agder

190

147

69

Rogaland

199

222

198

Vestland

216

346

179

Møre og Romsdal

102

103

70

Trøndelag

162

124

75

Nordland

68

82

61

Troms og Finnmark

142

90

58

Nasjonalt restanseprosjekt, 2021-2022

129

30

 

Sum

2 323

2 201

1 337

I tillegg: Saker avsluttet med råd/veiledning til den som har klagd, eller oversendt for behandling hos påklagd virksomhet eller helsepersonell2.

1 897

5 486

6 696

1 Noen tall har små avvik fra foregående års publiseringer fordi tidligere rapporterte data korrigeres når det oppdages feil og mangler.

2 Økningen fra 2021 til 2022 skyldes særlig at ny veiledning for behandling av sakene ble innført 21. september 2021. Tidligere ble færre klager/henvendelser behandlet, og ble betegnet lokalt avklarte saker.

 

Vedlegg tabell 12a Helse og omsorgstjenester – antall avsluttede tilsynssaker fordelt på behandlingsmåter hos statsforvalterne i 2023

Statsforvalter

1 – Avslutning med veiledning

2 – Oversendelse til virksomheten / helsepersonellet

3 – Virksomheten følger opp og rapporterer

4 – Møte med virksomhet og pasient / bruker

5 – Statsforvalteren utreder og avgjør

I alt

Oslo og Viken

765

999

388

 

317

2469

Innlandet

307

112

37

2

144

602

Vestfold og Telemark

364

178

48

1

166

757

Agder

283

173

35

7

69

567

Rogaland

253

258

37

2

198

748

Vestland

174

447

75

9

179

884

Møre og Romsdal

67

152

47

11

70

347

Trøndelag

147

289

107

 

75

618

Nordland

142

175

61

 

61

439

Troms og Finnmark

150

304

90

1

58

603

Sum

2652

3087

925

33

1337

8034

 

Vedlegg tabell 13 Helse- og omsorgstjenester – vurderinger i tilsynssaker behandlet av statsforvalterne 2021–2023 fordelt på lovbestemmelser

Lovbestemmelser

Antall vurderinger 2021 1

Antall vurderinger 2022 1

Antall vurderinger 2023

Konstatert lovbrudd / oversendt til Statens helsetilsyn 2023

Bestemmelse i helsepersonelloven

Forsvarlighet: Omsorgsfull hjelp (§ 4)

78

78

51

32

Forsvarlighet: Rollesammenblanding inkl. seksuelle relasjoner (§ 4)

50

56

67

49

Forsvarlig forskrivning av vanedannende legemidler (§ 4)

111

103

81

51

Helsefaglig forsvarlighet for øvrig (§ 4)

604

694

398

197

Øyeblikkelig hjelp (§ 7)

2

3

1

1

Pliktmessig avhold (§ 8)

35

39

39

36

Informasjon (§ 10)

23

31

14

11

Krav til attester, legeerklæringer ol. (§ 15)

31

27

13

8

Organisering av virksomhet (§ 16)

97

66

38

30

Taushetsplikt, opplysningsrett, opplysningsplikt (kap. 5 og 6)

172

157

115

73

Pasientjournal/dokumentasjonsplikt (§§ 39-45)

176

135

146

126

Atferd som svekker tilliten til helsepersonell (§ 56)

15

9

1

1

Uegnet som helsepersonell (§ 57)

49

51

42

29

Andre pliktbestemmelser i helsepersonelloven

63

72

57

41

Bestemmelse i spesialisthelsetjenesteloven

Plikt til forsvarlighet (§ 2-2)

867

787

404

135

Plikt til å oppnevne kontaktlege (§ 2-5c)

4

10

2

 

Journal- og informasjonssystemer (§ 3-2)

8

7

5

5

Barneansvarlig personell (§ 3-7a)

 

 

 

 

Andre pliktbestemmelser i spesialisthelsetjenesteloven

110

94

39

17

Bestemmelse i helse- og omsorgstjenesteloven

Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester (§§ 3-1, 3-2, 3-2a)

50

46

55

33

Plikt til forsvarlighet (§ 4-1)

512

558

286

129

Plikt til å informere pasient/bruker/pårørende (§ 4-2a)

23

24

8

3

Journal- og informasjonssystemer (§ 5-10)

9

5

5

5

Andre pliktbestemmelser i helse- og omsorgstjenesteloven

69

46

25

14

Bestemmelse i helseforskningsloven

Bestemmelse i helseforskningsloven

1

2

 

 

Helsetilsynsloven

Plikt til internkontroll (§ 3)

22

14

2

 

Andre

Pliktbestemmelser i annen helselovgivning

77

78

62

25

Sum vurderinger2

3258

3192

1956

1051

Antall saker vurderingene er fordelt på2

2322

2200

1337

 700

¹ Små avvik fra foregående års rapporteringer skyldes at tidligere rapporterte data korrigeres når det oppdages feil og mangler.

2 Flere av tilsynssakene omfatter mer enn én vurdering opp mot mer enn ett helsepersonell og/eller én virksomhet.  Derfor blir sum vurderinger større enn antall saker.

 

Vedlegg tabell 14 Helse- og omsorgstjenester – utfall av behandlingen av klagesaker om manglende oppfyllelse av rettigheter etter helse- og omsorgstjenestelovgivningen behandlet av statsforvalterne i 2023

Statsforvalteren i

Antall vurderinger

Andel stadfestet

Andel endret

Andel opphevet

Oslo og Viken

1675

74 %

7 %

19 %

Innlandet

747

86 %

6 %

8 %

Vestfold og Telemark

896

88 %

1 %

11 %

Agder

417

85 %

3 %

11 %

Rogaland

775

81 %

6 %

13 %

Vestland

1218

81 %

3 %

16 %

Møre og Romsdal

348

76 %

4 %

20 %

Trøndelag

832

87 %

6 %

7 %

Nordland

391

84 %

2 %

14 %

Troms og Finnmark

432

64 %

2 %

34 %

Sum

7731

81 %

5 %

15 %

 

Vedlegg tabell 15 Helse- og omsorgstjenester – vurderinger1 i klagesaker behandlet av statsforvalterne 2021–2023 fordelt på lovbestemmelser og utfall av behandlingen i 2023

Lovbestemmelser og utfall av behandlingen

Antall vurderinger 2021

Antall vurderinger 2022

Antall vurderinger 2023

Herav helt/delvis medhold for klager 2023

Pasient- og brukerrettighetsloven (pbrl.) § 2-1a. Rett til nødvendig hjelp fra kommunen

- øyeblikkelig hjelp

3

5

4

1

- helsetjenester i hjemmet

82

95

114

45

- opplæring og veiledning til pårørende, helsetjenester i hjemmet

 

3

4

2

- plass i sykehjem

111

127

136

44

- plass i annen institusjon

25

44

38

8

- praktisk bistand og opplæring

139

118

137

54

- støttekontakt

152

120

126

42

- brukerstyrt personlig assistanse

333

353

419

213

- omsorgslønn

350

305

283

109

- avlastningstiltak

225

198

260

132

- kommunal helse- og omsorgshjelp for øvrig

107

110

117

34

Pbrl. § 2-1b. Rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten

753

1212

2011

383

Pbrl. § 2-2. Rett til vurdering

8

31

39

13

Pbrl. § 2-3. Rett til fornyet vurdering

4

18

17

4

Pbrl. § 2-4. Rett til valg av sykehus m.m.

15

21

17

5

Pbrl. § 2-5. Rett til individuell plan

4

12

13

7

Pbrl. § 2-6. Rett til syketransport

2467

2949

 3625

315

Pbrl. kapittel 3. Rett til medvirkning og informasjon

50

32

60

4

Pbrl. kapittel 4. Samtykke og rett til å nekte helsehjelp

2

4

6

4

Pbrl. kapittel 5. Rett innsyn/retting/sletting i journal

76

81

86

18

Smittevernloven § 6-1 Rett til nødv. smittevernhjelp

1

2

 

 

Tannhelsetjenesteloven § 2-1. Rett til nødvendig tannhelsehjelp

3

4

3

 

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

169

140

152

37

Forskrift om tvang i rusinstitusjoner

2

3

4

 

Andre lovparagrafer som gir rettigheter på helse- og omsorgsområdet

36

43

59

33

Sum vurderingsgrunnlag

5117

6030

7730

 1507

Antall saker vurderingene er fordelt på

4986

5896

7557

1464

1Små avvik fra tidligere publiserte tall skyldes at feil og mangler rettes fortløpende etter hvert som de oppdages.

Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt

Vedlegg tabell 16 Helse- og omsorgstjenester – meldte beslutninger om skadeavvergende tvangstiltak i nødsituasjoner overfor personer med utviklingshemming 2023 (helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9)

Statsforvalteren i

Antall meldte beslutninger

Antall personer beslutningene gjaldt

Oslo og Viken

24415

560

Innlandet

457

87

Vestfold og Telemark

932

85

Agder

424

64

Rogaland

10054

114

Vestland

3284

174

Møre og Romsdal

3147

83

Trøndelag

772

59

Nordland

530

60

Troms og Finnmark

200

39

Landet

44215

1325

 

Vedlegg tabell 16a Helse- og omsorgstjenester – vedtak om tvang som skadeavvergende tiltak og tiltak for å dekke grunnleggende behov i 2023 (helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9)

Statsforvalteren i

Antall overprøvde vedtak

Antall godkjente vedtak

Antall personer med godkjente vedtak per 31.12.2023

Antall stedlige tilsyn

Oslo og Viken

651

570

527

35

Innlandet

215

212

212

27

Vestfold og Telemark

176

168

154

8

Agder

182

177

164

13

Rogaland

201

181

167

10

Vestland

338

328

300

47

Møre og Romsdal

164

143

123

12

Trøndelag

177

161

147

18

Nordland

116

105

74

10

Troms og Finnmark

87

78

63

3

Hele landet

2307

2123

1931

183

 

Vedlegg tabell 17 Helse- og omsorgstjenester –omfang av personell som utførte tvangstiltak overfor personer med utviklingshemming i 2023. Dispensasjon fra utdanningskrav.

Statsforvalteren i

Personell som skal gjennomføre tiltak, antall i gjennomsnitt per godkjent vedtak

Antall godkjente vedtak med innvilget dispensasjon fra utdanningskrav

Vedtak med innvilget dispensasjon: gj.snitt antall personer søkt for

Vedtak med innvilget dispensasjon: gj.snitt antall personer innvilget for

Oslo og Viken

15

390

6

5

Innlandet

25

203

14

14

Vestfold og Telemark

22

139

12

11

Agder

18

118

9

8

Rogaland

20

161

8

7

Vestland

17

258

6

5

Møre og Romsdal

12

105

7

6

Trøndelag

8

107

9

8

Nordland

14

76

8

7

Troms og Finnmark

16

74

6

5

Hele landet

17

1631

8

7

 

Vedlegg tabell 18 Helse- og omsorgstjenester – beslutninger og vedtak om tvang overfor personer med utviklingshemming 2014–2023

År

Melding om skadeavvergende tiltak i nødssituasjoner

Statsforvalterens overprøving av vedtak

Antall stedlige tilsyn

Antall meldte beslut-ninger

Antall personer beslut-ningene gjaldt

Antall vedtak godkjent

Antall ikke godkjente vedtak

Antall personer med godkjente vedtak per 31.12.

Antall godkjente vedtak med minst én innvilget søknad om disp. fra utdanningskrav

2014

16823

1166

1357

64

1289

1029

198

2015

8447

1152

1413

103

1259

1064

205

2016

16603

1257

1361

95

1227

1011

221

2017

18794

1310

1503

102

1376

1093

220

2018

23907

1357

1528

120

1392

1123

229

2019

26742

1300

1527

126

1410

1130

150

2020

41531

1238

1801

179

1662

1373

129

2021

29883

1187

1794

140

1664

1379

157

2022

33317

1231

1947

171

1789

1494

173

2023

44215

1325

2123

184

1931

1627

183

 

Vedlegg tabell 19 Helse- og omsorgstjenester – tiltak i godkjente vedtak om tvang overfor personer med utviklingshemming i 2023

Type tiltak

Antall vedtak

Andel av vedtakene

Varslingssystem seng

106

5 %

Varslingssystem i bolig, ekskl. seng

130

6 %

Varslingssystem utgang

319

15 %

System som registrerer bilde/lyd

141

7 %

GPS/lokaliseringssystem

17

1 %

Annet inngripende varslingssystem

29

1 %

Fastspenning (bilbelte, seler o.l.)

172

8 %

Grindseng/sengehest o.l.

75

4 %

Spesialklær/beskyttelsesutstyr (hjelm/skinner o.l.)

115

5 %

Annet mekanisk tvangsmiddel

52

2 %

Holding

514

24 %

Nedlegging

141

7 %

Skjerming

143

7 %

Føring

453

21 %

Løfting/bæring

42

2 %

Løsning av grep/bitt

140

7 %

Fotfølging

222

10 %

Låsing av dør/vindu

288

14 %

Hindring av tilgang til vann/eiendeler

871

41 %

Begrensing av tilgang til mat/drikke

702

33 %

Tvangspleie (tannpuss, vask, dusj, negl-, hårklipp o.l.)

162

8 %

Opplærings- og treningstiltak

2

0 %

Annet tvangsmiddel

531

25 %

Sum tiltak i godkjente vedtak

5367

 

Gjennomsnittlig antall tiltak per godkjente vedtak

 

2,5

Antall godkjente vedtak

2123

 

 

Vedlegg tabell 20 Helse- og omsorgstjenester – kategorisering av tiltakene i godkjente vedtak om tvang overfor personer med utviklingshemming i 2023

Tiltakskategori

Forekomst i godkjente vedtak

Antall vedtak med minst ett tiltak i kategorien

Andel av vedtakene

Mekanisk tvangsmiddel som skadeavvergende tiltak (b-tiltak)

96

5 %

Inngripende varslingssystem som skadeavvergende tiltak (b-tiltak)

121

6 %

Annet planlagt skadeavvergende tiltak (b-tiltak)

892

42 %

Mekanisk tvangsmiddel for å dekke grunnleggende behov (c-tiltak)

272

13 %

Inngripende varslingssystem for å dekke grunnleggende behov (c-tiltak)

566

27 %

Opplæring- og treningstiltak (c-tiltak)

4

0 %

Annet tiltak for å dekke grunnleggende behov (c-tiltak)

1374

65 %

Antall godkjente vedtak

2123

 

Ett vedtak kan inneholde flere tiltak, og ett tiltak kan kategoriseres i mer enn én tiltakskategori. Summering av tiltakskategoriene og prosentene i denne tabellen gir derfor ikke mening.

Vedlegg tabell 21 Helse- og omsorgstjenester – vedtak om tvang overfor pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelp i 2023 (pasient- og brukerrettighetsloven kap. 4A)

Statsforvalteren i

Gjennomgang ved innkomst

Fornyet gjennomgang av vedtak som varer lenger enn 3 md.

Behandlede klager på vedtak

Antall

Andel opphevet eller endret

Antall

Andel opphevet eller endret

Antall

Oslo og Viken

1285

10 %

504

20 %

6

Innlandet

523

6 %

287

26 %

1

Vestfold og Telemark

684

4 %

298

6 %

4

Agder

334

10 %

171

4 %

 

Rogaland

324

7 %

147

5 %

8

Vestland

           596

7 %

           214

10 %

6

Møre og Romsdal

269

4 %

188

13 %

1

Trøndelag

785

3 %

311

6 %

3

Nordland

408

11 %

339

39 %

4

Troms og Finnmark

415

8 %

221

9 %

 

 Landet

5623

7 %

2680

16 %

33

 

Vedlegg tabell 22 Helse- og omsorgstjenester – tiltak i gjennomgåtte vedtak om tvang overfor pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelp 2021–2023

Tvangstiltak i gjennomgåtte vedtak

Antall tiltak i gjennomgåtte vedtak

2021

2022

2023

Innleggelse i institusjon

643

653

659

Tilbakeholdelse i institusjon

1574

1500

1732

Bevegelseshindrende tiltak

1438

1362

1442

Bruk av reseptbelagte legemidler

1468

1353

1303

Tannbehandling

680

637

648

Inngrep i/på kroppen ekskl. tannbehandling

1059

888

831

Varslingssystemer

386

326

360

Pleie (tannpuss, vask, klipp o.l.)

1574

1579

1760

Annet

216

121

154

Sum tiltak i gjennomgåtte vedtak

9038

8419

8889

Antall vedtak som tiltakene fordeler seg på

5523

4942

5436

Administrative reaksjoner til helsepersonell

Vedlegg tabell 23 Helse- og omsorgstjenester – typer reaksjoner fra Statens helsetilsyn til helsepersonell fordelt på helsepersonellkategorier i 2023

SUM

3

28

117

4

152

Yrkesgruppe

Faglig pålegg

Begrenset autorisasjon eller lisens

Tilbakekall av autorisasjon eller lisens

Tilbakekall av rekvirerings- rett helt/delvis

SUM

Leger

3

16

29

4

52

Tannleger

 

 

4

 

4

Psykologer

 

1

9

 

10

Sykepleiere

 

5

33

 

38

Fysioterapeuter

 

3

4

 

7

Vernepleiere

 

1

9

 

10

Hjelpepleiere / omsorgsarbeidere / helsefagarbeidere

 

 

24

 

24

Annet autorisert helsepersonell

 

2

5

 

7

 

Vedlegg tabell 24 Helse- og omsorgstjenester – reaksjoner fra Statens helsetilsyn til helsepersonell etter helsepersonellkategori 2021–2023

Yrkesgruppe

Advarsel, faglig pålegg, tap av autorisasjon/ rekvireringsrett/ spesialistgodkjenning eller begrensning av autorisasjon/ lisens

2021

2022

2023

Leger

85

76

52

Tannleger

8

4

4

Psykologer

12

8

8

Sykepleiere

64

64

38

Jordmødre

3

-  

-  

Fysioterapeuter

4

6

10

Vernepleiere

6

5

10

Hjelpepleiere/omsorgsarbeidere/ helsefagarbeidere

34

29

24

Annet autorisert helsepersonell

13

7

9

Sum

229

199

152

 

Vedlegg tabell 25 Helse- og omsorgstjenester – reaksjoner gitt av Statens helsetilsyn til helsepersonell og virksomheter i 2023 etter hvor sakene startet

Saken startet hos

Antall avsluttede saker

Antall administrative reaksjoner til helsepersonell / påpekte lovbrudd overfor virksomheter

Helsepersonell

Virksomhet

SUM

Tilbakekall av autorisasjon/ lisens

Begrensning av autorisasjon/ lisens

Tilbakekall av rekv.rett i gr. A og/ eller gr. B

Faglig pålegg

Påpekt lovbrudd

Oslo og Viken

52

24

8

1

 

 

33

Innlandet

14

8

1

 

 

 

9

Vestfold og Telemark

16

9

4

 

1

 

14

Agder

11

9

 

 

1

 

10

Rogaland

14

8

3

 

   

11

Vestland

19

12

4

1

   

17

Møre og Romsdal

5

1

       

1

Trøndelag

14

7

    1 1

9

Nordland

9

7

1

 

   

8

Troms og Finnmark

7

3

2

     

5

Statens helsetilsyn

55

11

3

 

 

23

37

Utenlandsk tilsyns-myndighet

27

18

2

2

 

 

22

SUM

243

117

28

4

3

24

176

Merk at noen tilsynssaker avsluttes uten administrativ reaksjon og noen tilsynssaker avsluttes med mer enn én administrativ reaksjon. I noen saker har ett helsepersonell mistet mer enn en én autorisasjon/lisens.

Vedlegg tabell 25a Helse- og omsorgstjenester – reaksjoner gitt av Statens helsetilsyn til helsepersonell og virksomheter i 2023 i saker som startet hos statsforvalterne

Sum

161

88

23

2

3

1

117

Saken startet hos

Gjelder:

Helsepersonell

Virksom-heter

Sum reaksjoner/ påpekte lovbrudd

Avsluttede saker 2023

Tilbakekall av autorisa-sjon/lisens

Begrenset autorisasjon/ lisens

Tap av rekvi-reringsrett helt/delvis

Faglig pålegg

Pliktbrudd, virksomhet

Oslo og Viken

52

24

8

1

 

 

33

Innlandet

14

8

1

 

 

 

9

Vestfold og Telemark

16

9

4

 

1

 

14

Agder

11

9

 

 

1

 

10

Rogaland

14

8

3

 

 

 

11

Vestland

19

12

4

1

 

 

17

Møre og Romsdal

5

1

 

 

 

 

1

Trøndelag

14

7

 

 

1

1

9

Nordland

9

7

1

 

 

 

8

Troms og Finnmark

7

3

2

 

 

 

5

 

Vedlegg tabell 25b Helse- og omsorgstjenester – utfall som ikke kategoriseres som reaksjoner i saker som startet hos statsforvalterne

Saken startet hos

Gjelder:

Helsepersonell og virksomheter

Sum utfall

Avsluttede saker i 2023

Frivillig avkall på autorisasjon / rekvireringsrett

Lovbrudd, ingen reaksjon

Ikke lovbrudd

Kun politisak

Sum

161

21

12

15

4

52

Oslo og Viken

52

10

3

4

2

19

Innlandet

14

3

2

 

 

5

Vestfold og Telemark

16

2

1

1

 

4

Agder

11

 

 

1

1

2

Rogaland

14

 

3

1

 

4

Vestland

19

 

 

3

 

3

Møre og Romsdal

5

3

 

1

 

4

Trøndelag

14

2

2

2

 

6

Nordland

9

 

 

1

1

2

Troms og Finnmark

7

1

1

1

 

3

Varsler og operativt tilsyn

Vedlegg tabell 26 Varsler og operativt tilsyn – varsler fordelt på type helsetjeneste 2021–2023*

Helsetjeneste

Antall varsler mottatt

Andel varsler mottatt

2021

2022

2023

2021

2022

2023

psykisk helsevern / rus- og avhengighetsbehandling

353

396

472

41 %

38 %

42 %

somatiske helsetjenester

478

613

586

55 %

59 %

53 %

ikke klassifiserbar

39

34

54

4 %

3 %

5 %

Totalsum

870

1043

1112

100

100

100

*Inkluderer varsler fra virksomheter som ble vurdert å være innenfor varselordningen

Vedlegg tabell 27 Varsler og operativt tilsyn – måten varslene ble fulgt opp på 2021–2023

Måten varslene ble fulgt opp på

Antall varsler mottatt

Andel varsler mottatt

2021

2022

2023

2021

2022

2023

Totalsum

1067

1733

2123

100 %

100 %

100 %

Avsluttet etter innledende undersøkelser

156

182

184

15 %

11 %

9 %

Oversendt til statsforvalteren for vurdering av tilsynsmessig oppfølging

737

986

1186

69 %

57 %

56 %

Tilsynsmessig oppfølging ved Helsetilsynet*

32

26

18

3 %

2 %

1 %

Ikke varslingspliktig/-berettiget eller utgår

142

539

722

13 %

31 %

34 %

Saker under arbeid

0

0

13

0

0

1

* Tilsyn er registrert det året tilsynet er gjennomført. Hendelser som er varslet mer enn én gang, regnes som én hendelse.

Vedlegg tabell 28 Varsler og operativt tilsyn – median saksbehandlingstid for varsler med stedlig tilsyn eller annen tilsynsmessig oppfølging ferdigbehandlet i 2021-2023

Saksbehandlingstid og restanser

2021

2022

2023

Median saksbehandlingstid (måneder)

7,9

11,7

12,6

Antall restanser ved årets slutt

30

37

20