Hopp til hovedinnhold

Braut GS
Legen som forvaltar av rettslege reglar [leder]
Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132(14):1582