Hopp til hovedinnhold

Molven O, Svenningsen C 
Påtalebegjæring ved brudd på kravet om forsvarlig helsehjelp
Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132:316-20