Helsetilsynet

Fra: Statens helsetilsyn
Til: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Dato: 23.02.2015
Vår ref.: 2015/879 L ALH
Deres ref.: 2013/9351/BEPA

Statens helsetilsyn viser til brev av 2. februar i år om ovenfor nevnte, med høringsfrist 13. april 2015.

Statens helsetilsyn gir sin tilslutning til forslaget til endringer i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter.

Vi ser at det kan være hensiktsmessig at forebygging av tilsiktede uønskede hendelser tas inn i formålsbestemmelsen i forskriften. Samtidig er det, som det påpekes i høringsnotatet, ikke i Norge noe entydig bruk av begrepet sikring som tilsvarer begrepet security i tilsvarende regelverk i for eksempel USA. Vi er derfor tilfreds med at DSB i forslaget til forskriftsendring heller har valgt å benytte formuleringen
sikkerhet gjennom forebygging [...] av uønskede tilsiktede hendelser.

Med hilsen

Jan Fredrik Andresen
direktør
Anders Haugland
juridisk direktør

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Saksbehandler: Anders Haugland, tlf. 21 52 99 64