Hopp til hovedinnhold

Alle virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester har plikt til å varsle dødsfall og svært alvorlig skade på pasient eller bruker som har sammenheng med helsehjelpen, til Statens helsetilsyn. Varslingsplikten gjelder når utfallet er utenfor påregnelig risiko. Varselordningen er hjemlet i helsetilsynsloven § 6, spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 a, kommunehelsetjenesteloven § 12-3 a og pasient- og brukerrettighetsloven § 7-6.

Disse varslene har frem til nå vært sendt fra spesialisthelsetjenesten som e-post via varsel@helsetilsynet.no eller via en lenke på www.helsetilsynet.no «Jeg vil varsle om en alvorlig hendelse» fra andre virksomheter med varslingsplikt og fra pasienter, pårørende og brukere med varslingsrett.

Norsk Helsenett har i samarbeid med Statens helsetilsyn videreutviklet den elektroniske meldeportalen på www.melde.no til også å omfatte varselordningen til Statens helsetilsyn. Denne er nå klar til å bli tatt i bruk.

Fra nå av skal derfor virksomheter som skal varsle alvorlige hendelser bruke denne meldeportalen i stedet for å bruke e-post eller lenken på nettsidene. Videre veiledning om hvordan meldeportalen fungerer fremgår på www.melde.no. Det er nødvendig å benytte en moderne nettleser (Google Chrome eller Firefox). Internet Explorer og Edge fungerer dessverre ikke.

Kontaktpersonen vil trenge bankID /elektronisk ID, og all informasjon om pasienten og også informasjon om pårørende.

Ordningen er ikke tilrettelagt for å kunne supplere opplysninger etter innsending. Det er derfor viktig at kontaktpersonen har all informasjon tilgjengelig når registreringen startes.

Pasienter, brukere og nærmeste pårørende skal inntil videre bruke lenken «Jeg vil varsle om en alvorlig hendelse» på www.helsetilsynet.no dersom de ønsker å varsle alvorlige hendelser.

Mer informasjon om varselordningen og www.melde.no ligger på www.helsetilsynet.no.

Det er også mulig å ta kontakt med Statens helsetilsyn ved Avdeling for varsler og operativt tilsyn for mer informasjon.

Med hilsen

Heidi Merete Rudi
assisterende direktør

Brynhild Braut
fagdirektør

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Kopi til: Landets fylkesmenn