Hopp til hovedinnhold

Om tilsynsordningen

Tilsynsordningen med omsorgen for enslige mindreårige asylsøkere som bor i asylmottak trådte i kraft 1.juli 2022. Det er Statsforvalteren i Oslo og Viken (SFOV) som gjennomfører tilsynet og Helsetilsynet er overordnet faglig tilsynsmyndighet.

Behovet for økte ressurser

Grunnbevilgningen som ble gitt til tilsyn i 2022 skulle dekke to stillinger hos SFOV.
Helsetilsynet viser til brev sendt Justis og beredskapsdepartementet 27.1.23 der vi beskrev økt ressursbehov for tilsyn som følge av den store økningen i antall enslige mindreårige asylsøkere og dermed asylmottak for denne gruppen. Helsetilsynet ba om i overkant av 10 millioner for å dekke behovet. Departementet ga en tilleggsbevilgning på 3,6 millioner i revidert nasjonalbudsjett. Den samlede bevilgningen for 2023 ble dermed på 7.336.000, -.

Vi viser også til tilsendt beregning fra SFOV på økt ressursbehov for 2024, der de uttrykker behov for en ytterligere økning i midlene basert på oppdaterte tall fra UDI om ankomster av enslige mindreårige asylsøkere og erfaringene fra tilsynsvirksomheten så langt. Ressursbehovet var i juni 2023 beregnet til 11.900.000, -. Beløpet ble oppjustert til 14.800.000, - i juli samme år, og dette ble formidlet fra Helsetilsynet til Justisdepartementet 24.8.23.

I forslaget til statsbudsjett for 2024 har Justisdepartementet valgt å ikke opprettholde bevilgningen fra revidert nasjonalbudsjett, til tross for at behovet for tilsyn er økende. SFOV vil dermed kun få dekket midler til to stillinger. Per 1.10 var det 595 enslige mindreårige asylsøkere fordelt på 59 asylmottak, og det er nå estimert at det skal komme 1100 nye enslige mindreårige til landet i 2024. Mottakene er nå plassert over hele landet, slik at SFOV har en stor økning i reiseutgifter og overtid i forbindelse med tilsyn. SFOV har tatt i bruk personer fra andre tilsynsoppgaver for å få gjennomført tilsynene. Det er videre avklart at SFOV må betale for tolketjenester ved tilsyn. Alle beboere skal tilbys samtale og tolketjenester på flere språk, og dette kan utgjøre en betydelig kostnad ved tilsyn. Det vil bli umulig å gjennomføre et forsvarlig tilsyn med så begrensede midler.

Situasjonen kan ha alvorlige konsekvenser for barn i mottak

Vi viser til vårt tidligere brev, der vi presiserte at barn i mottak befinner seg i en sårbar situasjon, og at det er godt kjent at det å være uten omsorgsperson i et fremmed land øker risikoen for å bli utnyttet, særlig til ulike former for menneskehandel og kriminell virksomhet. Regjeringen har valgt å overlate omsorgen for EMA over 15 år til UDI, med asylmottakene som utøvende omsorgsgivere. Vi vurderer at behovet for offentlig tilsyn er stort. Tilsynene som er gjennomført hittil, viser at asylmottakene ikke klarer å gi barna som bor der forsvarlig omsorg i tråd med forskriften.

Vi minner også om Justisdepartementets egen påpekning i Prop. 80 L (2021-2022):

«Overfor grupper med behov for et særlig rettssikkerhetsvern, og på områder der konsekvensene av rettighetstap kan bli særlig alvorlig, kan et statlig tilsyn være et hensiktsmessig styringsvirkemiddel for å sikre at de lovbestemte rettighetene blir ivaretatt. Dette formålet er særlig viktig ved tjenester og tiltak der barn, unge og andre utsatte grupper er involvert. Enslige mindreårige som bor i asylmottak, er i en særlig sårbar situasjon. (…) Et statlig tilsyn kan gi økt kontroll med at de enslige mindreårige som bor i asylmottak, får den oppfølgingen og omsorgen de har rett til etter utlendingsloven og tilhørende forskrifter. Et velfungerende tilsyn med omsorgen for enslige mindreårige som bor i asylmottak, vil dermed bidra til at rettssikkerheten til denne gruppen ivaretas og styrkes.»

Helsetilsynet anser den finansielle situasjonen som alvorlig, og påpeker at det ikke er mulig å gjennomføre tilstrekkelig tilsyn framover med dagens ressurser. Resultatet vil bli at mange mottak ikke vil bli gjenstand for tilsyn. Vi ber om at Justisdepartementet justerer forslaget til bevilgning i tråd med behovet for tilsyn.

Heidi Merethe Rudi
konstituert direktør

Camilla Sønnichsen Kayed
seniorrådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Saksbehandler: Camilla Sønnichsen Kayed.

Kopi til:
Helse- og omsorgsdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Kommunal- og distriktsdepartementet