Hopp til hovedinnhold
Internserien

1. Forord

Statsforvalteren og Statens helsetilsyn fører tilsyn med helse- og omsorgstjenesten. Tilsynet skal bidra til å styrke sikkerheten og kvaliteten i helse- og omsorgstjenesten og befolkningens tillit til helsepersonell og helse- og omsorgstjenesten.

Statsforvalteren er tillagt myndighet til å føre tilsyn med helse- og omsorgstjenesten i eget fylke. Statens helsetilsyn har det overordnede faglige tilsynet med helse- og omsorgstjenesten i landet.

I arbeidet med tilsynssaker kan tilsynsmyndigheten ha behov for å innhente sakkyndig bistand innenfor ulike fagområder. I tillegg til å angi hva som er god praksis for hvordan aktuelle forhold normalt håndteres, kan bistand fra den sakkyndige være å kartlegge fakta, stille spørsmål til redegjørelser virksomhet/helsepersonell har gitt, samt gi en vurdering av den helsehjelpen som er gitt.  I noen tilfeller vil det være nyttig å innhente sakkyndig bistand tidlig i saksbehandlingen, slik at statsforvalteren får hjelp til å stille riktige spørsmål for å få opplyst saken.

 Uttalelsen fra den sakkyndige vil være et bidrag i tilsynsmyndighetens vurdering av om helsehjelpen var i samsvar med de kravene som stilles. Den sakkyndiges innsikt i det aktuelle fagområdet vil også være til nytte ved analyse av årsakene til at hendelsene inntraff og hvordan det kan forhindres at hendelsene inntreffer på nytt – herunder om virksomheten har iverksatt tiltak for å redusere fremtidig risiko.

Denne veilederen er ment som et hjelpemiddel i den sakkyndiges arbeid, og skal blant annet bidra til ivaretakelse av kravene til attester, erklæringer o.l. slik de fremgår av lov om helsepersonell m.v. av 2. juli 1999 nr. 64 (helsepersonelloven) § 15.

Kontaktpersoner for veilederen er Marianne Kjøsen, , tlf. 21 52 98 76.

Dersom det er spørsmål knyttet til det konkrete oppdraget, skal saksbehandler for den aktuelle tilsynssaken hos hhv. statsforvalter eller Statens helsetilsyn kontaktes.