Hopp til hovedinnhold
Internserien

5. Registrering og oppgjør

Sakkyndige for Statens helsetilsyn må registrere seg i «Selvbetjeningsportalen for mottakere av honorar». Dette skjer ved at den sakkyndige får tilsendt skjemaet «Registrering av oppdragstaker», på e-post. Skjemaet returneres deretter til den oppgitte adressen og det blir opprettet bruker.

Antall timer som er brukt til vurderingen – eventuelt med tillegg på inntil to timer for gjennomgang av veilederen og artiklene på nett – registreres i selvbetjeningsportalen.

Utbetaling vil skje etter gjeldende timesats for medisinsk sakkyndige, jf. det til enhver tid gjeldende rundskriv fra Justis­ og beredskapsdepartementet. Det er den timesats som gjaldt da oppdraget ble avsluttet som benyttes. Aktuell salærsats opplyses ved henvendelsen fra statsforvalteren/Statens helsetilsyn. For merverdiavgiftspliktige kommer merverdiavgiften i tillegg til salærsatsen.

Registrering og oppgjør for sakkyndigoppdrag for statsforvalterne, avklares med den enkelte oppdragsgiver.