Helsetilsynet

Forside Rapport fra Helsetilsynet 1/2013

Oppsummering av tilsyn med virksomheter godkjent for håndtering av humane celler og vev til assistert befruktning

PDF

Summary in English

Čoahkkáigeassu

Tilsynsrapporter — celler og vev

Søk

Krav til fertilitetsklinikker blir ikke alltid overholdt Tilsynsmelding 2012 s. 18

Statens helsetilsyn har gjennomført tilsyn med verksemder som var godkjende for handtering av humant beinvev til bruk på menneske.

Ved 14 av 16 verksemder blei det påpeikt avvik. Nokre av verksemdene hadde avvik frå fleire av krava i forskrifta.

Det blei påpeikt avvik på følgjande område:

  • testing, vurdering og val av donor
  • sporbarheit i donasjonsprosessen og sporbarheit av produkt og materiale
  • oppbevaring og lagring av beinvev