Helsetilsynet

Oppsummering av tilsyn med handtering av humant beinvev til bruk på menneske

Rapport fra Helsetilsynet 7/2013
PDF

Tilsynsrapporter — celler og vev

Søk

Statens helsetilsyn har gjennomført tilsyn med virksomheter som var godkjent av Helsedirektoratet for håndtering av celler og vev beregnet til assistert befruktning. Assistert befruktning er medisinsk behandling med formål å befrukte en kvinnes eggceller med sædceller, i eller utenfor kvinnens kropp.

Ved åtte av ti virksomheter ble det påpekt avvik. Fem virksomheter hadde mangelfull merking av det humane materialet og seks virksomheter manglet samlet sluttkontroll av embryo før tilbakeføring. Statens helsetilsyn tolker forskriftens krav på disse områdene strengere enn det virksomhetene hadde gjort. Bevissthet rundt kvalitet og sikkerhet hos ledere og ansatte medførte at Statens helsetilsyn oppfattet sannsynligheten for feil som liten.

Ved fire virksomheter ble det påpekte mangler ved bruk og kontroll av kritisk utstyr, og ved en virksomhet ble det påpekt at lokalene ikke tilfredsstilte kravene i forskriften. Feil og mangler ved utstyr og lokaler øker faren for at materialet kan bli skadet eller gå tapt.