Hopp til hovedinnhold
Innhold 8 Referanser

Meny

Innhold 8 Referanser
Rapport fra Helsetilsynet

8. Referanser

 1. Vanlige sykdomsbilder hos eldre. Nasjonalt senter for aldring og helse.
 2. Helse hos eldre i Norge. Folkehelserapporten. Oslo: Folkehelseinstituttet, 2023.
 3. Dejgaard MS, Rostoft S. Systematic assessment of frailty. Tidsskr Nor Laegeforen. 2021;141(4).
 4. SSB (2022). Nasjonale befolkningsframskrivinger.
 5. Bruk av somatiske spesialisthelsetjenester i den eldre befolkningen. Oslo: Helsedirektoratet, 2017.
 6. Eldre stormottakere av somatisk spesialisthelsetjeneste. Analysenotat 05/2018. SAMDATA spesialisthelsetjenesten.Oslo: Helsedirektoratet, 2018.
 7. Eldrehelseatlas for Norge. Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) [
 8. Helseatlas. Likeverdige helsetjenester – uansett hvor du bor? [Available from: https://www.skde.no/helseatlas/.
 9. Pettersen VL. Likeverdige spesialisthelsetjenester for eldre? Presentasjon av Eldrehelseatlas for Norge, 2013–15. Utposten. 2018(3).
 10. Bruk av tjenester i kommunene og somatiske sykehus blant skrøpelige eldre. Helsedirektoratet; 2023.
 11. Meld. St. 7 (2019-2020). Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023.
 12. Grimsmo A. Samarbeid om skrøpelige eldre i helseforetak 2022.
 13. Prestmo A, Hagen G, Sletvold O, Helbostad JL, Thingstad P, Taraldsen K, et al. Comprehensive geriatric care for patients with hip fractures: a prospective, randomised, controlled trial. Lancet. 2015;385(9978):1623-33.
 14. Nasjonale kvalitetsindikatorer (NKI). Oslo: Helsedirektoratet. [
 15. Meld. St. 24 (2022–2023). Fellesskap og meistring — Bu trygt heime.
 16. Nasjonal pårørendeundersøkelse 2021/2022. Oslo: Helsedirektoratet, 2022.
 17. Danielsen KKN, E.R. Fredwall, T.E. Pasientforløp for eldre med kronisk sykdom – En oppsummering av kunnskap. Senter for omsorgsforskning; 2017.
 18. Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet, 2019. .
 19. NOU 2023: 4. Tid for handling. Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste. .
 20. St.meld. nr. 47 (2008–2009). Samhandlingsreformen Rett behandling – på rett sted – til rett tid. .
 21. NAVs bedriftsundersøkelse 2023: Redusert mangel på arbeidskraft. NAV-rapport nr.5-2023. Oslo: NAV, 2023.
 22. Reppen, N.K. Navs bedriftsundersøkelse: Fortsatt stor mangel på helsepersonell i Norge. Artikkel i Sykepleien 9. mai 2023. .
 23. Meld. St. 38 (2020–2021). Nytte, ressurs og alvorlighet — Prioritering i helse- og omsorgstjenesten.
 24. LOV-2022-12-16-92. Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven).
 25. LOV-2001-06-15-93. Lov om helseforetak m.m. (helseforetaksloven).
 26. Nasjonal helse- og samhandlingsplan. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet, 2022. .
 27. Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024–2027: Kortere ventetider og en felles helsetjeneste. Oslo, 2024.
 28. FOR-2020-02-04-119. Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.
 29. LOV-2022-12-20-121. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven). .
 30. Helse Sør-Øst Regional utviklingsplan 2040. Available from: https://www.helse-sorost.no/regional-utviklingsplan-2040/.
 31. Helse Vest Regional utviklingsplan 2035. Available from: https://www.helse-vest.no/om-oss/regional-utviklingsplan.
 32. Helse Nord Regional utviklingsplan for Helse Nord 2023-2038 del 1. Available from: https://www.helse-nord.no/499f58/siteassets/dokumenter-og-blokker/fagplaner-og-rapporter/regional-utviklingsplan-2038/regional-utviklingsplan-20232038-del-1-analyse-og-veivalg-vedtatt-14.12.22-styresak-1792022.pdf.
 33. Helse Midt-Norge Regional utviklingsplan 2023-2026. Available from: https://www.helse-midt.no/49d50f/siteassets/documents/2023/regional-utviklingsplan--2023-2026.pdf.
 34. Samvalg. Folkehelseinstituttet. Oslo, 2023.
 35. LOV-2023-06-16-56. Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven). .
 36. “Ikke bare ett helseproblem………”. Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2011–2012 med spesialisthelsetjenesten: behandling av skrøpelige eldre pasienter med hoftebrudd. Rapport fra Helsetilsynet 3/2013. Oslo, 2013.
 37. Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2011 med spesialisthelsetjenesten: behandling av eldre pasienter med hjerneslag. Rapport fra Helsetilsynet 3/2012. Oslo, 2012.
 38. Identifisering av risikoområder innen spesialisthelsetjenestetilbudet til eldre oppsummeringsrapport. Internserien 15/2010, Statens helsetilsyn. Oslo, 2010
 39. Sepsis – ingen tid å miste. Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2016–2018 med spesialisthelsetjenesten: helseforetakenes somatiske akuttmottak og deres identifisering og behandling  av pasienter med sepsis. Oslo: Helsetilsynet, 2018.
 40. Pasienter på «feil avdeling» - helseforetakene kan redusere risiko og bedre pasientsikkerheten. Oppsummering av landsomfattende tilsyn 2019/2020 med somatiske spesialisthelsetjenester til utlokaliserte pasienter. Oslo: Helsetilsynet, 2022.
 41. NOU 2015: 11. Med åpne kort — Forebygging og oppfølging av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenestene.