Hopp til hovedinnhold

Helsetilsynet har gått gjennom data og tilsynserfaringer i somatiske spesialisthelsetjenester til eldre for å kunne rette tilsynsaktivitetene mot områder der faren for svikt er særlig stor, og konsekvensene av svikt kan være alvorlig for pasientene. Vi har sett på håndtering av varsler om alvorlige hendelser, behandling av rettighetsklager og tilsynssaker, gjennomføring av planlagte tilsyn og andre tilsynsaktiviteter, og rapporten Fragmentering og spesialisering – Hva vet tilsynet om eldre i spesialisthelsetjenesten? beskriver risikoområder vi ser innen spesialisthelsetjenester til eldre.

Rapporten danner kunnskapsgrunnlag for prioritering av tilsynsaktiviteter i spesialisthelsetjenesten i Helsetilsynets 4-årige tilsynssatsing rettet mot helse- og omsorgstjenester til eldre. I første fase ser vi på tjenester til hjemmeboende eldre. Først ut er landsomfattende tilsyn med bruk av elektronisk medisineringsstøtte til eldre som bor hjemme. Vi skal også se nærmere på hjemmetjenestens ivaretakelse av grunnleggende behov hos eldre som bor hjemme.

Fragmentert og spesialisert – Hva vet tilsynet om eldre i spesialisthelsetjenesten?

Rapport fra Helsetilsynet 5/2024

Helsetilsynet vil følge opp helsehjelpen til skrøpelige eldre

Nyhet fra Statens helsetilsyn 18. juni 2024

Bruk av medisindispenser hos heimebuande eldre 2024