Helsetilsynet

Fylkesmannen i Møre og Romsdal viser til gjennomført selvmeldingstilsyn i Sande kommune vedrørende tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kap. 4A. I Sande kommune ble tilbakemeldingen gitt av enhetsleder Wenche Thorseth.

I dette tilsynet skulle kommunen gi tilbakemelding på 23 spørsmål som gjald kommunens praktisering av regelverket.

Det ble i tilbakemeldingen  opplyst at faglig overordnet ansvarlig for området er enhetsleder/tilsynslege. Navn på tilsynslegen er ikke oppgitt, men Fylkesmannen legger til grunn at dette fremgår av interne delegasjonsskriv.

Fylkesmannen anbefaler at kommunen ser på om det kan være hensiktsmessig å samle det overordnede ansvaret på en person istedenfor flere. Det er ikke noe forbud mot å legge det overordnede ansvaret på flere, men det kan være en risiko for at kommunen ikke får en samlet oversikt over behov for tvang og at ansvarslinjene blir uklare.

Fylkesmannen legger til grunn at tilbakemeldingen som ble gitt gjenspeiler kommunens arbeid på området. Ut i fra tilbakemeldingen ser det ut til at Sande kommune har fokus på pasient- og brukerrettighetslovens bestemmelser i kap. 4A som omhandler tvang og at det aktivt jobbes med tillitsskapende tiltak for å unngå tvangsbruk. Det er også bekreftet at det foretas samtykkevurderinger av beboerne ved kommunens sykehjem. Vurderingene foretas av lege i samråd med sykepleier/pleiepersonalet og journalføres. Tjenesteyterne blir orientert om vurderingene. Det kan under eventuelt uanmeldt tilsyn fra Fylkesmannen sin side bes om å ra innsyn i disse journalnotatene.

Det er opplyst at det ikke foretas fortløpende samtykkevurderinger av beboerne ved sykehjemmet. Ettersom manglende samtykkekompetanse er et av hovedvilkårene for å gi somatisk helsehjelp med tvang ber vi om å få en nærmere redegjørelse for om det stemmer at kommunen ikke gjør fortløpende samtykkevurderinger når det skal ytes helsehjelp. Dersom dette stemmer ber Fylkesmannen om en tilbakemelding fra kommunen på hva kommunen vil gjøre fremover for å sikre at fortløpende vurderinger gjøres.

Kommunen har gitt tilbakemelding om at det benyttes låste dører eller lignende på kommunens sykehjem, samt at stell gjennomføres mot pasientens vilje, uten at dette vurderes opp mot bestemmelsene i pasient- og brukerrettighetsloven kap. 4A. Dette er ikke i tråd med gjeldende regelverk og Fylkesmannen ber om tilbakemelding på hvilke vurderinger som her er gjort fra kommunens side for å sikre at det ikke benyttes ulovlig tvang.

Sande kommune har opplyst at kommunen ikke har rutiner for oppfølging av vedtak, herunder hvordan vedtak gjøres kjent for ansatte. Fylkesmannen ber om en nærmere redegjørelse omkring dette, herunder hvordan kommunen sikrer at det ikke utøves ulovlig tvang uten at det foreligger rutiner for dette.

Oppsummering:

Fylkesmannen ber om å få tilsendt ytterligere informasjon fra Sande kommune som nevnt ovenfor, for å undersøke om Sande kommune opptrer i tråd med pasient- og brukerrettighetsloven kap. 4A. Vi ber om slik tilbakemelding innen 25.09.15.

Dersom kommunen etter en ny gjennomgang selv ser at kommunen ikke opptrer i tråd med pasient- og brukerrettighetsloven kap. 4A, ber vi om at tilbakemeldingen til Fylkesmannen inneholder en plan for hva kommunen vil gjøre for å rette opp dette.

Dato: 4.9.2015

Med hilsen

Christian Bjelke (e.f.)
Fylkeslege/ direktør

Thomas Sørflaten
rådgiver/jurist

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur. 

Helsefaglig rådgiver: seniorrådgiver/psykiatrisk  sykepleier Sverre Veiset

Kopi:
Statens helsetilsyn
Sande kommune v/enhetsleder  Sandetun sjukeheim