Hopp til hovedinnhold

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Tilsynet omfattet følgende områder:

 • Om pasientens samtykkekompetanse er vurdert
 • Bruk av tillitsskapende tiltak
 • Bruk av tvungen helsehjelp
 • Om det er fattet vedtak etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A
 • Dokumentasjon av tillitsskapende tiltak og bruk av tvungen helsehjelp

Tilsynet avdekket ett avvik..

Dato

Med hilsen

Mathilde Søreng
revisjonsleder

Yngve Osbak
revisor

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter uanmeldt tilsyn ved Bodø kommune – Vollsletta sykehjem, 4. september Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt fullmakt til å føre tilsyn med helse- og omsorgstjenester etter lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. § 4 og lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 5-9.

Formålet med tilsynet er å vurdere om virksomheten ivaretar de ulike lovkrav gjennom sin internkontroll.

Revisjonen omfattet undersøkelse av om:

 • Pasientens samtykkekompetanse er vurdert
 • Bruk av tillitsskapende tiltak
 • Bruk av tvungen helsehjelp
 • Om det er fattet vedtak etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A
 • Dokumentasjon av tillitsskapende tiltak og bruk av tvungen helsehjelp

Uanmeldt tilsyn er en form for stikkprøve med avgrenset varighet. Uanmeldt tilsyn medfører at virksomheten ikke har hatt anledning til å legge til rette for gjennomføring av tilsynet. Det uanmeldte tilsynet ble gjennomført med samtaler, befaring og gjennomgang av journaldokumentasjon.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekte under tilsynet og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomheten sitt arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Bodø kommune har ca. 51 000 innbyggere. Vollsletta er et av ni sykehjem i Bodø kommune. Sykehjemmet har 24 sykehjemsplasser fordelt på 4 bogrupper for personer med demens med utfordrende atferd og psykiatri. De har to sykehjemsleger som er her tirsdag og torsdag.

3. Gjennomføring

Det uanmeldte tilsynet ble varslet kommunalsjef 16. juli og til virksomhetsleder cirka en time før tilsynet kom til Vollsletta.

Tilsynsteamet intervjuet:

 • Tre ansatte fra ulike avdelinger.
 • Fungerende avdelingsleder Synnøve Johansen

Det ble gjennomført befaring på Vollsletta og journalsystemet Gerica ble gjennomgått. Avslutningsvis oppsummerte tilsynsteamet sin konklusjon og meddelte disse til de oppmøtte.

Tilsynsteamet fikk tildelt prosedyre for primærgruppene, samt opplæringsrutine for nyansatte.

4. Funn 

Fylkesmannen avdekket ett avvik ved Vollsletta.

Bodø kommune ved Vollsletta sykehjem sikrer ikke at de tilfeller der helsehjelp ytes med bruk av tvang og makt dokumenteres.

Ved gjennomgang av journalene var det mangelfull beskrivelse av bruk av tvang. Videre var det vanskelig å finne vurderinger av pasienters samtykkekompetanse.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

 • Helse- og omsorgstjenesteloven 4-1
 • Helsepersonelloven § 16
 • Helsepersonelloven §§ 39 og 40
 • Pasientjournalforskriften

I tillegg vil vi påpeke følgende:

 • Vollsletta bør utarbeide rutiner for bruk av tvang etter kap. 4A.
 • Det anbefales å gjennomføre systematisk opplæring i kap. 4A for alle ansatte i helse- og omsorgstjenesten i kommunen.

Kommentar:
Hovedregelen er at personer over 16 år har samtykkekompetanse i helsemessige spørsmål jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 4-1. En persons samtykkekompetanse kan bortfalle på grunn av fysiske eller psykiske forstyrrelser, senil demens eller psykisk utviklingshemming, dersom det er åpenbart at personene ikke er i stand til å forstå hva et samtykke omfatter, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 4-3. Evnen til å treffe avgjørelser i spørsmål som angår egen helse, kan imidlertid variere etter hva slags tiltak det gjelder. Samtykkekompetansen kan falle bort for enkelte område, men ikke automatisk for alle områder. En pasient kan dermed være helt eller delvis samtykkekompetent. Det må derfor foretas en konkret vurdering av på hvilke områder pasienten har samtykkekompetanse.

Tvungen helsehjelp er et særlig risikoområde fordi konsekvensene av de vurderinger og avgjørelser som tas, har stor betydning for den enkelte pasient. Uriktige avgjørelser på dette feltet gir alvorlige konsekvenser, enten at det utøves ulovlig tvang eller at pasient med manglende samtykkekompetanse ikke får nødvendig helsehjelp. Risikoen for å ta uriktige avgjørelser vil kunne reduseres jo bedre forberedt virksomheten og det enkelte helsepersonell er på ulike situasjoner.

Det å gi helsehjelp til pasienter som motsetter seg helsehjelpen er et alvorlig inngrep i deres selvbestemmelsesrett. For å ivareta pasientens rettssikkerhet er det derfor viktig at det faktisk fattes vedtak om tvungen helsehjelp, at vedtakene er så grundige som mulig, og at innholdet gjøres kjent for ansatte som yter helsehjelp til pasienten.

Kommunen skal tilrettelegge tjenesten slik at helse- og omsorgstjenesten og personell som utfører tjenestene blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter.

Det skal ifølge internkontrollforskriften iverksettes systematiske tiltak som sørger for at tjenestene som ytes i virksomheten planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lov og forskrifter. Internkontrollen innebærer at den ansvarlige for virksomheten skal sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor det aktuelle fagfeltet de jobber på jf. Internkontrollforskriften § 4 andre ledd bokstav c.

5. Regelverk

 • Lov av desember 2017 nr.107 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m.
 • Lov av juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.
 • Lov av juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v.
 • Lov av juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter.

Følgende forskrifter er også sentrale:

 • Forskrift av oktober 2016 nr. 1250 om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.
 • Forskrift av juni 2003 nr. 792 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene.
 • Forskrift av mars 2019 nr. 168 om pasientjournal.
 • Forskrift av november 2010 nr. 1426 om en verdig eldreomsorg.
 • Forskrift av november 1988 nr. 932 for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie.