Hopp til hovedinnhold

Fylkesmannen gjennomførte tilsyn med Vestvågøy kommune og besøkte i den forbindelse Nav Vestvågøy fra 05.11.2019 til 06.11.2019. Vi undersøkte om kommunen sørger for at tjenestene opplysning, råd og veiledning, behandling/forvaltning av økonomisk stønad, vilkår om aktivitet og retten til kvalifiseringsprogram blir utført i samsvar med aktuelle lovkrav slik at tjenestemottakerne får trygge og gode tjenester. 

Tilsynet ble gjennomført som del av planlagte tilsyn for 2019 initiert av Fylkesmannen.

Fylkesmannens konklusjon:

 • Kommunen har ikke forsvarlig tildeling av økonomisk stønad til personer under 23 år. Det mangler kartlegging og individuelle vurderinger ved bruk av ungdomsnorm, som sikrer et forsvarlig nivå på stønaden. Kommunen bruker rutinemessig kontoutskrift som dokumentasjon på inntektene og utgiftene til alle tjenestemottakerne, og tjenestemottakerne får ikke anledning til å sladde tekst. Kommunen stiller ikke vilkår om aktivitet til personer under 30 år i tilknytning til vedtak om tildeling av økonomisk stønad.
  Dette er brudd på §§ 4, 5, 17, 18, 19, 20a, 42 og 43 i lov om sosiale tjenester.
 • Vestvågøy kommune sikrer ikke at alle potensielle deltakere til kvalifiseringsprogrammet får informasjon om programmet, og at tjenestemottakere i målgruppen får tilbud om deltakelse i programmet.
  Dette er brudd på §§ 4, 5, 17, 29 og 42 i lov om sosiale tjenester.
 • Kommunen sørger ikke, gjennom sin styring og ledelse, for at tjenestene er i henhold til lovkrav, samt følges opp.
  Dette er brudd på Internkontrollforskriften § 4.

Gjennom tilsynet undersøkes og vurderes det om kommunen ved Nav-kontoret gjennom systematisk styring og kontinuerlig forbedringsarbeid planlegger, utfører, evaluerer og korrigerer virksomheten slik at lov- og forskriftskrav følges ved forvaltning av tjenestene som tilsynet innbefatter.

Tilsynet har avdekket at det er mangler i kommunens styringssystem som medfører at tjenestene ikke alltid blir vurdert og behandlet i henhold til lov- og forskriftskrav. Ved Nav Vestvågøy er det ikke foretatt en helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse for de kommunale tjenestene i Nav-kontoret.

Rutinene ved Nav-kontoret er gamle og utdaterte, men noen av malene til bruk for saksbehandling er oppdaterte. Nettsiden med informasjon om de kommunale tjenestene er ny, men mangler informasjon om Kvalifiseringsprogrammet (KVP).

De ansatte i Nav Vestvågøy deltar i sosialfaglige fora i tjenesteområdet (TO), som gjennomføres flere ganger per år. De deltar jevnlig, men ikke alltid, på faglige arena (fora/kurs og fagsamling) for økonomisk rådgivning. Imidlertid finner vi ikke at fora for KVP er prioritert. KVP er heller ikke prioritert fra ledelsen i kommunen, og det fremgår i intervju at kommunen ønsker å spare penger ved å ikke tilby KVP. Det er ikke iverksatt tiltak for å sikre nødvendig kompetanse hos de ansatte på alle fagområdene, og det kommer frem i intervju at faglig arena som for eksempel kurs ikke er prioritert.

Vestvågøy kommune og Nav Vestvågøy ga tilbakemelding på at de ikke fant fakta-feil i utkast til rapport.

1. Tilsynets tema og omfang

I dette kapittelet beskriver vi hva som ble undersøkt i tilsynet.

Fylkesmannen har undersøkt og vurdert om kommunen, ved tilstrekkelig styring og ledelse, sikrer forsvarlig sosiale tjenester til unge under 30 år, med vekt på brukermedvirkning og samarbeid.

Følgende tjenester har vært undersøkt og vurdert:

Opplysning, råd og veiledning
Om kommunen sikrer at den sosiale tjenesten opplysning, råd og veiledning er tilgjengelige for personer mellom 17 og 30 år. Om tildelingen av tjenesten er forsvarlig. Vi har sett på om det informeres om tjenesten, og om kartleggingen, vurderingen og beslutningen er forsvarlig. Vi har sett på om det er tilstrekkelig brukermedvirkning og individuelle vurderinger i tildelingen og oppfølgingen av tjenesten, og om samarbeid med relevante tjenesteytere ivaretas.

Økonomisk stønad og vilkår om aktivitet
Om kommunen sikrer at de sosiale tjenestene økonomisk stønad og bruk av vilkår om aktivitet er tilgjengelig for personer under 30 år, og om tildelingen er forsvarlig. Vi har sett på om det informeres om tjenesten, og om kartleggingen, vurderingen og beslutningen er forsvarlig. Vi har sett på om det er tilstrekkelig med brukermedvirkning og om de individuelle vurderinger i tildeling og oppfølging av tjenesten og om samarbeid med relevante tjenesteytere ivaretas.

Kvalifiseringsprogrammet
Om kommunen sikrer at den sosiale tjenesten kvalifiseringsprogrammet er tilgjengelig for potensielle deltakere. Om tildelingen av tjenesten er forsvarlig. Vi har sett på om det foretas forsvarlige identifiseringsprosesser og om det informeres tilstrekkelig om retten til KVP. Vi har sett på om potensielle deltakere får tilstrekkelig kartlegging og om vurdering- og beslutningsprosessen er forsvarlig. Herunder om det er tilstrekkelig med brukermedvirkning og individuelle vurderinger i tildelingen av tjenesten.

2. Aktuelt lovgrunnlag for tilsynet

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosiale tjenester i Nav, etter sosialtjenesteloven § 9. Et tilsyn er en kontroll av om virksomheten er i samsvar med lov- og forskriftsbestemmelser. Vi gir derfor her en oversikt over kravene som ble lagt til grunn ved tilsynet.

Forsvarlighetskravet etter § 4 i sosialtjenesteloven setter krav til tilgjengelighet, saksbehandling, innhold og omfang. Kvaliteten på tjenestene må være på et nivå som er i samsvar med samfunnsutviklingen og gjeldende normer for hva som er godt sosialt arbeid. Hjelpen skal baseres på en individuell vurdering med sikte på å styrke den enkeltes forutsetning for mestring og kontroll over eget liv gjennom selvforsørgelse og deltakelse i arbeidslivet, jf. rundskriv H35 - sosialtjenesteloven punkt 2.4.1. Kommunen kan innenfor lovens rammer organisere virksomhetene og tjenestene ut fra lokale forutsetninger og behov, så lenge kravet til faglig forsvarlighet overholdes.

Tjenesten opplysning, råd og veiledning følger av § 17. Den skal tilpasses den enkeltes behov og baseres på aktiv involvering og deltakelse.

Retten til stønad til livsopphold reguleres av § 18. Et forsvarlig livsopphold gis etter en individuell behovsprøving. Også når stønad innvilges i samsvar med en sats, må det begrunnes individuelt.

Stønad i særlige tilfeller etter § 19 kan innvilges etter en konkret og individuell vurdering for å fange opp ulike behov som ikke dekkes gjennom § 18. For unge under 30 år kan det være aktuelt å dekke særskilte utgifter i en overgangsfase før annen inntekt er på plass.

Vilkår om aktivitet skal stilles med mindre tungtveiende grunner taler mot det, jf. § 20a. Nav-kontoret må foreta en konkret, individuell vurdering av hvilke aktiviteter som er hensiktsmessig for den enkelte. Tjenestemottakerens behov, synspunkter og ønsker skal tas med i vurderingen.

Kvalifiseringsprogrammet gjelder for personer mellom 18 og 67 år med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne og ingen eller svært begrensede ytelser til livsopphold etter folketrygdloven eller arbeidsmarkedsloven, jf. § 29.

Brukermedvirkning er en forutsetning for individuelle vurderinger, jf. § 42 og forvaltningsloven gjelder med de særregler som er fastsatt i sosialtjenesteloven kap. 5.

Styring og ledelse
Sosialtjenesteloven § 5 regulerer kravet til internkontroll for de kommunale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen. Styringen av tjenesten skal bidra til faglige forsvarlige tjenester og at sosiallovgivningen oppfylles gjennom krav til systematisk styring og kontinuerlig forbedring av tjenestene. Med dette menes at oppgavene i tjenesten blir planlagt, praktisert og forbedret i samsvar med sosialtjenesteloven. Dette innebærer at ledelsen må ha oversikt og kunnskap om virksomheten og praksisen. Ledelsen skal også følge med og fortløpende vurdere mulige risikoområder, slik at nødvendige tiltak kan iverksettes for å gi forsvarlig og god kvalitet på tjenestene. Det er gitt forskrift om internkontroll for kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen hvor § 4 gjelder innholdet i internkontrollen.

3. Beskrivelse av faktagrunnlaget

Her gjøres det rede for hvordan virksomhetens aktuelle tjenester fungerer, inkludert virksomhetens tiltak for å sørge for at kravene til kvalitet og sikkerhet for tjenestemottakerne blir overholdt.

Vestvågøy kommune er en bykommune og regionssenter i Lofoten. Kommunen har ifølge SSB 11.405 innbyggere i 3. kvartal i 2019. Arbeidsledigheten i kommunen er lav, med 2,4 prosent per november 2019. Det var 141 helt arbeidsledige i oktober og det er 125 færre personer enn på samme tid i 2018. Informasjon om arbeidsledighet er fra Nav Nordland. Nav Vestvågøy er organisert under kommunalsjef for sektor Familie og velferd. Sektor Familie og velferd omfatter enheten Familie (med helsestasjon, spesialpedagog og PPT), Flyktning og Helse (Lege, fysioterapi og IKL/KAD), Nav, Barnevern og Kjøkken. I tillegg har sektoren et finansierings- og tilsynsansvar for private leger og fysioterapeuter. Til sammen utgjør dette 115, 9 årsverk. Sektor familie og Velferd har ifølge årsrapporten for 2018 et merforbruk på cirka 4,7 millioner. Merforbruket skyldes i hovedsak en betydelig økning utbetaling av økonomisk stønad fra Nav fra oktober 2018. Barnevernet og helsetjenestene hadde også et betydelig merforbruk.

Oversikt over bemanningen fra Vestvågøy kommune viser at Nav-kontoret har 16 statlige årsverk fordelt på 17 ansatte og 8 kommunale årsverk.

Nav-kontoret er organisert med to avdelinger, avdeling 1 og avdeling 2, med en felles Nav-leder. Nav-leder er også leder for tjenesteområdet (TO) i Nav i Lofoten, som gjelder de statlige tjenestene. Avdeling 1 har egen fagleder og er avdelingen som fatter vedtak etter sosialtjenesteloven, med unntak av tjenesten KVP. Vedkommende som har ansvaret for KVP er ansatt i en 100 % kommunal stilling og er organisert i avdeling 2, som er avdelingen for de statlige ytelsene. Vedkommende har i tillegg til KVP, ansvarsoppgaver tilknyttet AAP. Kontoret har det siste året etablert et ungdomsteam på tvers av statlige og kommunale tjenester.

Møtevirksomhet og samarbeid internt i Nav-kontoret
Ved Nav-kontoret er det jevnlige møter både for hele kontoret og i avdelingene. Avdeling 1 har ukentlige møter hvor saker drøftes. Økonomisk rådgiver deltar ved behov. Vedkommende som har ansvar for KVP, som er organisert i avdeling 2, deltar ikke på møtene sammen med de ansatte i avdeling 1.

Tilgjengelighet, informasjon og kartlegging
Ved Nav Vestvågøy får de unge informasjon om de sosiale tjenestene, med unntak av informasjon om kvalifiseringsprogrammet. Det gjelder både i direktekontakt med de ansatte på Nav-kontoret og den informasjonen som er utarbeidet på kommunens hjemmeside. De ansatte sjekker også Gosys flere ganger om dagen for å gi tjenestemottakerne tilbakemelding. Nav legger vekt på samarbeid både med tjenestemottakerne og med samarbeidsparter. Hjelpebehov identifiseres og det gis bistand til nedtegning av søknad ved behov. Tolk brukes etter behov. Kartlegging gjøres både av den enkelte saksbehandler og i ungdomsteamet. Det samme gjelder for journalføringen.

Opplysning, råd og veiledning
Det gis informasjon om tjenesten opplysning, råd og veiledning. Tjenesten gis til tjenestemottakere som ønsker og trenger den. Tjenestemottakere får vedtak om tjenesten. Når det gjelder økonomisk råd og veiledning fattes det vedtak av økonomisk rådgiver. Men det gis også opplysning, råd og veiledning i vedtak der tjenestemottakere har mottatt annen bistand, samt at vi finner i journalnotat at tjenesten gis.

Økonomisk stønad og vilkår om aktivitet
I sakene der tjenestemottakerne er over 23 år finner vi at det gjøres individuelle vurderinger og beslutningene er skriftlige.

Ved utmåling av økonomisk stønad til unge personer under 23 år bruker Nav Vestvågøy ungdomssatser, som er politisk vedtatt i kommunen. De har en sats på kr. 2.573,- for hjemmeboende ungdom, og en sats på kr. 4.572,- for ungdom under 23 år i egen bolig. Vi finner at det i 10 av 19 saker er brukt ungdomssats. Vi finner ikke at det er gjort individuelle vurderinger verken i vedtak eller i journalnotat.

I 18 av 19 journalmapper finner vi bruk av kontoutskrifter. I kun én av 19 journalmapper finner vi at en kontoutskrift er sladdet. I alle saker, bortsatt fra ett unntak, brukes kontoutskrifter konsekvent og rutinemessig. Det står i søknadsskjema at kontoutskrifter kan sladdes, men vi finner ikke at tjenestemottaker blir informert om dette. Vi finner imidlertid i vedtak informasjon om at Nav trenger kontoutskrifter for å vurdere utbetaling av innvilget stønad.

Tilsynet er informert om at arbeidet med å stille vilkår om aktivitet for tildeling av økonomisk stønad til personer under 30 år, med mindre tungtveiende grunner taler for det, er påbegynt i september 2019. Da vi var på tilsynsbesøk fant vi i 17 av 19 saker at det ikke var stilt vilkår om aktivitet, i lovens forstand. Det var i de fleste sakene satt helt generelle vilkår om aktivitet i form av at tjenestemottaker skulle følge aktivitetsplan eller søke et uspesifisert antall jobber. I 15 av de 17 sakene fant vi at Nav-kontoret ikke hadde vurdert om det forelå tungtveiende grunner for ikke å stille vilkår om aktivitet. I de to sakene der det ble stilt vilkår om aktivitet ser vi at det er fokus på brukermedvirkning.

Tildeling av kvalifiseringsprogrammet
I Vestvågøy kommune får ikke potensielle deltagere informasjon om kvalifiseringsprogrammet (KVP). Det er ikke informasjon om denne tjenesten på kommunens nettside, og heller ikke i Nav-kontorets publikumsmottak. Det er ikke klart for alle ansatte i sosialtjenesten hvem som har ansvaret for KVP. Kommunen har én deltaker i KVP. Da KVP var et prosjekt, var måltallet for kommunen 13 deltakere i programmet. Gjennom intervju kommer det frem at de ansatte på Nav-kontoret vurderer at de har tjenestemottakere som er aktuelle for KVP, men at dette er en tjeneste som de ikke skal prioritere å gi informasjon og tilbud om. Videre kom det fram gjennom intervju at det er uklart for de ansatte hvordan potensielle deltakere skal videreformidles til KVP.

Styring og kompetanse
Det er ikke foretatt en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for de kommunale tjenestene i Nav- kontoret. Rutinene ved Nav-kontoret er gamle og utdaterte, men noen av malene til bruk for saksbehandling er oppdaterte. Nettsiden med informasjon om de kommunale tjenestene er ny, men inneholder ikke informasjon om KVP.

I Nav Vestvågøy deltar ansatte i sosialfaglige fora i tjenesteområdet (TO), som gjennomføres flere ganger per år. De deltar jevnlig, men ikke alltid, på faglige arena (fora/kurs og fagsamling) for økonomisk rådgivning. Imidlertid finner vi ikke at fora for KVP er prioritert. KVP er heller ikke prioritert fra ledelsen i kommunen, og det fremgår i intervju at kommunen ønsker å spare penger ved å ikke tilby KVP. Det er ikke iverksatt tiltak for å sikre nødvendig kompetanse hos de ansatte på alle fagområdene, og det kommer frem i intervju at faglig arena som for eksempel kurs ikke er et prioritert området.

Saksbehandlerne gjør bruk av tilbakemeldinger fra tjenestemottakerne, og deler tilbakemeldinger i fagmøtene. Fagmøtene er også arena der annen fagkunnskap deles.

4. Vurdering av faktagrunnlaget opp mot aktuelt lovgrunnlag

I dette kapittelet vurderer vi fakta i kapittel 3 opp mot lovbestemmelsene i kapittel 2.

I behandling av søknad om økonomisk stønad skal Nav-kontoret gjøre konkrete og individuelle vurderinger av hjelpebehovet. For å få vurdert sitt hjelpebehov må tjenestemottakerne få formidlet sine behov, samt få informasjon om sine rettigheter. Nav-kontoret har både rett og plikt til å gjøre skjønnsmessige vurderinger i hver enkelt sak, og lovens formål skal være førende for avgjørelsen.

Opplysning, råd og veiledning
Nav Vestvågøy sørger for at aktuelle tjenestemottakere under 30 år får informasjon om tjenesten opplysning, råd og veiledning etter sosialtjenesteloven § 17. Det skjer både i førstekontakt med tjenestemottaker og i begge avdelingene, samt i ungdomsteamet. Det er en tjeneste som gis ved behov. Gjennom vedtak, journalmapper, notat og intervju finner vi at tjenestemottakere følges opp forsvarlig.

Økonomisk stønad og vilkår om aktivitet
Unge over 23 år som søker om økonomisk stønad får i de fleste sakene sine behov konkret og individuelt vurdert etter sosialtjenesteloven §§ 18 og 19, og 21. Det kommer også frem i vedtak, intervju og journalmapper.

I sakene der Nav har brukt ungdomssats, finner vi ikke at det er gjort tilstrekkelig med kartlegging og individuelle vurderinger. Det kan føre til at den unge ikke får den hjelpen hun/han har behov for.

Dette gjelder både for de unge som bor hjemme og de som bor alene. Vi finner det ikke dokumentert at dette er en forsvarlig tildeling, verken i vedtak eller i journalnotat. Gjennom intervju bekreftes vår forståelse for bruken av ungdomssats. Den er ikke i henhold til regelverket og sikrer ikke en forsvarlig praksis.

Nav-kontoret gjør også en konsekvent og rutinemessig bruk av kontoutskrifter fra tjenestemottakerne i forbindelse med saksbehandlingen. Dette er ikke er i henhold til lovkrav. Nav har en tekst på sine søknadsskjema som informerer tjenestemottaker om at kontoutskriften kan sladdes, men det er ikke tilstrekkelig informasjon til tjenestemottaker om den muligheten.

Tjenestemottakere bes levere kontoutskrift for å dokumentere inntekter og utgifter, og dette gjøres rutinemessig.

Nav-kontoret påbegynte arbeidet med å stille vilkår om aktivitet i september 2019. Vi fant kun to saker der det var stilt vilkår om aktivitet, i lovens forstand. Nav-kontoret har i de fleste sakene ikke stilt vilkår om aktivitet ved tildeling av økonomisk stønad. Tjenestemottakerne har dermed ikke fått muligheten til å styrke sine muligheter for overgang til arbeid, utdanning eller bli selvforsørget på annen måte enn ved økonomisk stønad.

Kvalifiseringsprogrammet
Nav Vestvågøy følger ikke lovkrav om å informere og tilby potensielle tjenestemottakere KVP. Nav- kontoret har kun én tjenestemottaker i KVP. Under intervju kommer det frem at de ansatte vurderer at de har potensielle deltakere til KVP. Det kommer også frem i fagmøtene at ansatte vurderer at de har potensielle deltakere, men den som skal jobbe med KVP er organisert i avdeling 2, og deltar ikke på fagmøtene. Det er også slik at ikke alle vet hvem som skal jobbe med KVP eller hvor potensielle deltakere kan henvises.

Etter vår vurdering er ikke tjenesten tilgjengelig i kommunen og den er heller ikke prioritert verken på Nav-kontoret eller av kommuneledelsen.

5. Fylkesmannens konklusjon

Her presenterer vi konklusjonen av vår undersøkelse, basert på vurderingene i kapittel 4.

Fylkesmannens konklusjon:

 • Kommunen har ikke forsvarlig tildeling av økonomisk stønad til personer under 23 år. Det mangler kartlegging og individuelle vurderinger ved bruk av ungdomssats, som sikrer et forsvarlig nivå på stønaden. Kommunen bruker rutinemessig kontoutskrift som dokumentasjon på inntektene og utgiftene til alle tjenestemottakerne, og tjenestemottakerne får ikke anledning til å sladde tekst. Kommunen stiller ikke vilkår om aktivitet til personer under 30 år i tilknytning til vedtak om tildeling av økonomisk stønad.
  *Dette er brudd på §§ 4, 5, 17, 18, 19, 20a, 42 og 43 i lov om sosiale tjenester.
 • Vestvågøy kommune sikrer ikke at alle potensielle deltakere til kvalifiseringsprogrammet får informasjon om programmet, og at tjenestemottakere i målgruppen får tilbud om deltakelse i programmet.
  Dette er brudd på §§ 4, 5, 17, 29 og 42 i lov om sosiale tjenester.

6. Oppfølging av påpekte lovbrudd

I dette kapittelet redegjør vi om hva vi forventer virksomheten skal gjøre i prosessen med å rette påpekte lovbrudd, slik at kravene til kvalitet og sikkerheten for tjenestemottakerne blir ivaretatt.

Fylkesmannen ber Vestvågøy kommune om å endre sin praksis ved tildeling av økonomisk stønad til personer under 23 år. Kommunen må iverksette nødvendige tiltak slik at unge tjenestemottakere får den stønaden de har krav på, samt endre sin rutine når det gjelder bruk av kontoutskrift, slik at praksis blir i samsvar med gjeldende regelverk. Kommunen må også stille vilkår om aktivitet til personer under 30 år i tilknytning til vedtak om tildeling av økonomisk stønad, samt tilby kvalifiseringsprogram til potensielle deltakere.

Kommunen må iverksette nødvendige tiltak for å ha kontroll med tjenesten, at det gjøres innenfor gjeldende regelverk, samt at svikt kan oppdages og rettes.

For å vurdere om tjenesten er tilfredsstillende endret ber vi dere om å utarbeidede en plan for å rette opp lovbruddene. Planen må beskrive konkret hvordan kommunen og Nav skal rette opp lovbrudd som er beskrevet i konklusjonen. Den må beskrive:

 • Hvilke tiltak som skal implementeres i Nav-kontorets drift.
 • Hvordan disse tiltakene skal implementeres i Nav-kontorets drift.
 • Hvordan ledelsen vil kontrollere at tiltak har virket som planlagt, etter at de har fått virke en tid. Dette må drøftes og tas med inn i planen.
 • Tidsangivelse for å sikre framdrift. Dette må drøftes og tas med i planen.

Planen må utformes slik at det tydelig kommer frem hvordan endringene vil bli for tjenestemottakerne i Vestvågøy kommune.

Vi ber om at planene sendes Fylkesmannen innen 03.04.20

Endelig rapport oversendes Statens helsetilsyn for publisering på www.helsetilsynet.no.

Med hilsen

Merete Troli (e.f.)
avdelingsdirektør

Randi Gundersen
underdirektør

 

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til: Statens helsetilsyn, Postboks 231 Skøyen 0213 OSLO
NAV Vestvågøy Postboks 93 8376 LEKNES

Vedlegg: Gjennomføring av tilsynet

I dette vedlegget omtaler vi hvordan tilsynet ble gjennomført, og hvem som deltok.

Varsel om tilsynet ble sendt 27.06.2019.

Det var to forberedende telefonmøter med virksomheten.

Tilsynsbesøket ble gjennomført ved Nav Vestvågøy, og innledet med et kort informasjonsmøte 05.11.2019. Oppsummerende møte med gjennomgang av funn ble avholdt 06.11.2019.

En del dokumenter var tilsendt og gjennomgått på forhånd, mens andre dokumenter ble mottatt og gjennomgått i løpet av tilsynsbesøket. Følgende dokumenter ble gjennomgått og vurdert som relevante for tilsynet:

 • Vi har gjennomgått 19 mapper, herunder søknader, vedtak og journaler.
 • Oversikt over mottakere av sosialhjelp under 30 år for perioden 01.09 – 30.09.2019, og hva de har mottatt i stønad.
 • Informasjon om Nav-kontorets organisering.
 • Aktuelle rutinebeskrivelser, sjekklister og maler.
 • Ansatte med stillingsinstruks/arbeidsfordeling.
 • Informasjon om kommunens styring.
 • Oversikt over hvilke veiledende normer som brukes i sosialtjenesten.
 • Kopi av 5 vedtak med underlagsdokumentasjon om opplysning, råd og veiledning.
 • Kopi av 10 siste vedtak om tildeling av økonomisk stønad. Her også 2 vedtak med vilkår om aktivitet.
 • Kopi av 6 vedtak om avslag på søknad om økonomisk stønad.
 • Kopi av 7 vedtak om KVP for perioden 2015 – 2018.

I tabellen under gir vi en oversikt over hvem som ble intervjuet, og hvem som deltok på oppsummerende møte ved tilsynsbesøket.

Ikke publisert her

Disse deltok fra tilsynsmyndigheten:

 • rådgiver, Jakob Wuttudal, Fylkesmannen i Nordland, revisor
 • seniorrådgiver, Heidi Bolte, Fylkesmannen i Nordland, revisor
 • seniorrådgiver, Vanja Os, Fylkesmannen i Nordland, revisjonsleder