Helsetilsynet

Pågående landsomfattende tilsyn

Veileder for landsomfattende undersøkelse 2020-2021 om tilgjengelighet til sosiale tjenester i Nav

Internserien 2/2020
PDF

Veileder for landsomfattende tilsyn med tvungen somatisk helsehjelp i kommunale helse- og omsorgstjenester

Internserien 1/2020
PDF

2019–2020 Somatiske spesialisthelsetjenester til utlokaliserte pasienter

Søk

Landsomfattende tilsyn 2019

Artikkel fra Tilsynsmelding 2018
PDF

Avsluttede landsomfattende tilsyn

2019 Barneverntjenestens tilbud om ettervern og samhandling med sosiale tjenester i Nav

2019 Folkehelseloven. Kommunens tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler

2017-2018 Sammenfatning av funn fra to landsomfattende tilsyn med tjenester til personer med psykiske lidelser og samtidig rusmiddelproblem – eller mulig samtidig ruslidelse

Bilde av rapportens forside

2017–2018 ROP-tilsynet – kommunale tjenester til pasienter med psykisk lidelse og mulig samtidig ruslidelse

Bilde av rapportens forside

2017–18 Spesialisthelsetjenester til pasienter med psykisk lidelse og mulig samtidig ruslidelse

Bilde av rapportens forside

2018 Barneverninstitusjoner – forsvarlig omsorg

2017 Bufetats bistandsplikt

Sammendrag, pdf, tilsynsrapporter m.m. Rapport fra Helsetilsynet nr. 3/2018

2016–18 Helseforetakenes somatiske akuttmottak og deres gjenkjennelse og behandling av sepsis

forsidebilde rappport 1 2018 fra Helsetilsynet

2016 Kommunale helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming

Det gjelder livet.

2015–16 Kommunenes arbeid med meldinger til barneverntjenesten

forsidebile rapport 1 2017

2015–16 Kommunens plikt til å tilby og yte sosiale tjenester til personer mellom 17 og 23 år

«Med lua i handa?»

2015 Samhandling om utskriving av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunen

forsidebilde rapport 1 2016

2014 Kommuners folkehelsearbeid

forsidebilde rapport 4 2015

2013–14 Kommunenes arbeid med barn i fosterhjem

forsidebilde rapport 1 2015

2013–14 Kvalifiseringsprogrammet

forsidebilde rapport 2 2015

2013–14 Psykisk helsevern til barn og unge

forsidebilde rapport 3 2015

2013–14 Kommunenes arbeid med barn i fosterhjem

forsidebilde rapport 1 2015

2013 Helsestasjonstjenester til barn 0–6 år

2013 Helsestasjonstjenester til barn 0–6 år

2012 Spesialisthelsetjenestens håndtering og vurdering av henvisninger og utredning av pasienter med tykk- og endetarmskreft (kolorektalkreft)

forsidebilde rapport 4 2013

2012 Spesialisthelsetjenestens håndtering og vurdering av henvisninger og utredning av pasienter med tykk- og endetarmskreft (kolorektalkreft)

forsidebilde rapport 4 2013

2012 Sosiale tjenester i Nav – behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for barn

forsidebilde rapport 2 2013

2011–12 Kommunenes barneverntjeneste – undersøkelser og evaluering

2011–12 Tvungen helsehjelp i kommunal helsetjeneste – pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A

forsidebilde rapport 5 2013

2011–12 Spesialisthelsetjenester til eldre skrøpelige eldre med hoftebrudd

forsidebilde rapport 3 2013

2011–12 Spesialisthelsetjenester til eldre Behandling al eldre pasienter med hjerneslag

forsidebilde rapport 3 2012

2010 Kommunale helse- og sosialtjenester til eldre

forsidebilde rapport 5 2011

2010 Økonomisk stønad etter ny lov om sosiale tenester i Nav

forsidebilde rapport 4 2011