Hopp til hovedinnhold

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har gjennomført tilsyn med Nordreisa kommune og besøkte i den forbindelse kommunen fra 25.11.2019 til 27.11.2019. Vi undersøkte om kommunen sørger for at tilsynet med miljørettet helsevern i barnehager og skoler blir utført i samsvar med aktuelle lovkrav slik at barnehagenes og skolenes inne- og utemiljø fremmer barnehagebarns og elevers helse- og trivsel og forebygger sykdom og skade. Tilsynet ble gjennomført som del av et landsomfattende tilsyn initiert av Statens helsetilsyn.

Fylkesmannens konklusjon:

 • Nordreisa kommune sørger ikke for at det på grunnlag av risikovurdering blir ført tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler og for at påpekte mangler ved tilsyn blir fulgt opp.

Dette er brudd på folkehelseloven § 9 og § 30.

Fylkesmannen ber Nordreisa kommune om å utarbeide en plan for hvordan lovbruddet skal rettes. Planen må inneholde en beskrivelse av tiltak for å rette lovbruddet og opplysninger om når kommunen forventer at lovbruddet vil være rettet. Videre må planen inneholde en beskrivelse av hvordan ledelsen skal følge med på, og kontrollere at tiltakene fører til forventet endring. Planen bes oversendt innen 02.03.2020.

1. Tilsynets tema og omfang

I dette kapittelet beskriver vi hva som ble undersøkt i tilsynet.

Det landsomfattende tilsynet med folkehelseloven i 2019 er rettet mot kommunens arbeid med tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Tilsynet har som formål å bidra til at kommunen oppfyller plikten til å føre tilsyn med at barnehagenes og skolenes inne- og utemiljø fremmer barnehagebarn og elevers helse og trivsel og forebygger sykdom og skade.

Barnehagers og skolers inne- og utemiljø er av stor betydning for helse, trivsel og prestasjoner blant barn og unge. Mange barnehager og skoler har for eksempel et dårlig inneklima.

Problemene har vist seg ofte å være knyttet til sviktende forvaltning, drift og vedlikehold.

Varierende og mangelfull tilsynspraksis kan også medvirke til at barnehager og skoler over tid utvikler dårlig inneklima og andre miljømessige problemer etter at godkjenning ble gitt.

Kartlegginger fra statlig hold av kommunenes tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler har påvist store forskjeller kommunene imellom når det gjelder omfang av tilsyn og oppfølging av tilsyn der det er blitt påvist brudd på regelverket.

Fylkesmannen har ført tilsyn med om kommunen ivaretar sitt tilsynsansvar ved å sørge for:

 • klar fordeling av myndighet og oppgaver, nødvendig uavhengighet og kompetanse
 • oversikt over godkjenningspliktige skoler og barnehager
 • at risikoforhold i miljøet i den enkelte barnehage og skole følges opp og at det føres regelmessig tilsyn med barnehager og skoler i kommunen
 • at tilsyn systematisk følges opp der det er avdekket lovbrudd

Fylkesmannen har undersøkt og vurdert om det er klart hvem som er delegert tilsynsmyndighet og tilhørende oppgaver og at de som skal ivareta tilsynsoppgaven (videre omtalt som tilsynsorganet) er tilstrekkelig uavhengig av virksomhetene det skal føres tilsyn med. Dette er særlig aktuelt ved tilsyn med kommunale barnehager og skoler. Fylkesmannens tilsyn har også omfattet om kommunen har sørget for at tilsynsorganet har nødvendig kompetanse om miljørettet helsevern, tilsynsmetodikk og saksbehandling. Det er også undersøkt om kommunen har dokumentert hvordan de ovennevnte forholdene blir ivaretatt.

Kommunens tilsyn er et viktig virkemiddel for å sikre at barnehager og skoler ikke drives uten godkjenning. Å ha oversikt over godkjenningspliktige barnehager og skoler og deres godkjenningsstatus er blant annet nødvendig når tilsynsorganet skal prioritere hvilke barnehager og skoler det skal føres tilsyn med. Fylkesmannen har derfor undersøkt og vurdert om kommunen sørger for å ha nødvendig oversikt over disse forholdene og at dette er dokumentert.

Kommunens tilsynsoppgaver omfatter både å følge opp risikoforhold i miljøet i den enkelte barnehage og skole og å føre regelmessig tilsyn med barnehager og skoler i kommunen.

Fylkesmannen har undersøkt og vurdert om kommunen sørger for at tilsynsorganet får tilstrekkelig informasjon om risikoforhold ved miljøet i skoler og barnehager og at tilsynsaktivitetene baseres på risikovurderinger. Dette er nødvendig både i forbindelse med oppfølging av forhold med mulig helserisiko i miljøet i enkeltbarnehager og –skoler og i forbindelse med den regelmessige tilsynsvirksomheten. Fylkesmannen har også undersøkt om kommunen sørger for å følge med på at tilsynsoppgavene gjennomføres som forutsatt og at det er dokumentert hvordan tilsynsoppgavene planlegges og gjennomføres.

For at tilsyn som virkemiddel skal fungere etter sin hensikt, må tilsyn der det er påvist lovbrudd følges opp slik at tilsynet kan avsluttes. Fylkesmannen har undersøkt om kommunen sørger for at oppfølgingen av tilsyn foregår på en systematisk måte og at det er dokumentert hvordan dette arbeidet skal gjøres.

Informasjon om tilsynet
På miljørettet helsevernområdet er fylkesmannens tilsyn begrenset til å føre tilsyn med om kommunene oppfyller sine plikter som tilsynsmyndighet. Fylkesmannen fører altså «tilsyn med kommunens tilsyn». Fylkesmannen omfatter derfor ikke om kommunen som eier sørger for å oppfylle kravene til miljørettet helsevern i sine barnehager og skoler.

Mange kommuner har delegert tilsynsmyndighet og -oppgaver til et interkommunalt selskap (IKS) eller til en vertskommune i et interkommunalt samarbeid. Kommuner kan også kjøpe miljørettet helseverntjenester fra andre kommuner. Fylkesmannens tilsyn er rettet mot kommunen, uavhengig av hvordan miljørettet helseverntjenesten er organisert.

Fylkesmannens tilsyn omfatter kommunens tilsyn med miljørettet helsevern i private og offentlige barnehager, grunnskoler og videregående skoler innenfor kommunens geografiske område, og som omfattes av det virkeområdet Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler gjelder for (definert i § 2).

Fylkesmannens tilsyn skal gjennomføres som systemrevisjon. Det innebærer at fylkesmannen fører tilsyn med hvordan kommunen styrer og leder arbeidet med tilsyn og ved dette sørger for at tilsynsvirksomheten oppfyller de aktuelle lovkravene.

2. Aktuelt lovgrunnlag for tilsynet

Et tilsyn er en kontroll av om virksomheten er i samsvar med lov- og forskriftsbestemmelser. Vi gir derfor her en oversikt over kravene som ble lagt til grunn i tilsynet.

Rettslig grunnlag for fylkesmannens tilsyn

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med kommunenes folkehelsearbeid etter lov 24. juni 2011 om folkehelsearbeid (folkehelseloven), jf. folkehelseloven § 31. Fylkesmannens lovlighetskontroll med miljørettet helsevern (MHV) gjelder folkehelseloven §§ 8 og 9 og § 30 om internkontroll. Fylkesmannens tilsyn er avgrenset til lovlighetskontroll, jf. kommuneloven kapittel 10 A.

Rettslig grunnlag for kommunens tilsyn

Ifølge kapittel 3 Miljørettet helsevern i folkehelseloven skal kommunen ha sin oppmerksomhet rettet mot hele befolkningen, uavhengig av sektor. Kommunen har virkemidler både overfor privat og offentlig virksomhet og eiendom, og har blant annet som oppgave å føre tilsyn med faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Kommunens tilsynsansvar med miljørettet helsevern fremgår av folkehelseloven § 9.

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. definerer en rekke krav til blant annet internkontroll, uteområder, inneklima, renhold, vedlikehold, smittevern, måltider mv., som er rettet mot eier/leder av virksomheten. Kommunen skal føre tilsyn med at forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler overholdes, noe som er presisert i forskriftens § 25.

Tilsyn med kommunens arbeid med tilsyn

I det følgende gir vi en oversikt kravene i lov og forskrift som gjelder på områdene som skal undersøkes i tilsynet.

Kommunens plikt til internkontroll
Kommunen har en plikt til å føre internkontroll for å sikre at krav fastsatt i folkehelseloven eller i medhold av folkehelseloven overholdes, jf. folkehelseloven § 30. Det er ikke gitt en egen forskrift som utdyper kravene til internkontroll. Kommunens plikt til internkontroll med tilsynsoppgaven bygger på det alminnelige systemet for internkontroll i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 23 nr. 2.

Kommunen har en særskilt plikt til å dokumentere tilsyn med miljørettet helsevern Folkehelseloven § 30 annet ledd bestemmer at kommunenes tilsyn etter § 9 skal dokumenteres særskilt. Det er presisert i folkehelseloven § 30 annet ledd at uavhengighet og likebehandling i tilsynet skal dokumenteres, men det forsterkede dokumentasjonskravet gjelder generelt for tilsynsoppgaven etter § 9.

Klar fordeling av ansvar, oppgaver og myndighet
Kravet til internkontroll i folkehelseloven § 30 innebærer at kommunen må ha klar fordeling av ansvar, oppgaver og myndighet. Kommunen kan delegere oppgaver og myndighet innen miljørettet helsevern innad i kommunen eller til en vertskommune etter de alminnelige reglene om delegering i kommuneloven eller et interkommunalt selskap (IKS), jf. folkehelseloven § 9 første ledd annet punktum.

Krav om et uavhengig tilsyn
Kommunene må organisere seg slik at de personene eller enhetene som ivaretar tilsyn med MHV, er tilstrekkelig uavhengige av underliggende virksomhet som det skal føres tilsyn med.

Kommunen må dokumentere tilsynsorganets uavhengighet, jf. folkehelseloven § 30 annet ledd.

Krav til kompetanse
Kommunens plikt til å føre tilsyn med MHV etter folkehelseloven § 9, forutsetter at kommunen har nødvendig kompetanse til å utføre tilsynsoppgaven forsvarlig, jf. også kravet til internkontroll i lovens § 30. Kommunen må dokumentere at de som har ansvar for å føre tilsyn med MHV har nødvendige forutsetninger, herunder kompetanse.

Krav om oversikt over godkjenningsstatus
Det inngår i kommunens tilsynsansvar i folkehelseloven § 9 å ha oversikt over godkjenningspliktige barnehager og skoler i kommunen. Å ha en oppdatert oversikt over godkjenningsstatus for barnehager og skoler er også å anse som en del av det løpende arbeidet med oversikt over folkehelseutfordringene i kommunen, som kommunen skal foreta etter § 4 i forskrift om oversikt over folkehelsen.

Risikobasert tilsyn
Kommunens tilsyn etter § 9 i folkehelseloven skal vært basert på risikovurderinger. Kommunen må følge opp forhold som kan tilsi at miljøet i barnehager og skoler er uforsvarlig og ut fra en risikovurdering føre regelmessig tilsyn med skoler og barnehager i kommunen. Forskrift om MHV § 4 annet ledd annet punktum presiserer at kommunen skal prioritere tilsynsvirksomhet etter en vurdering av helserisiko. Kommunens risikovurderinger bør blant annet bygge på kunnskap om folkehelseutfordringer som kommunen skal ha etter § 5 i folkehelseloven.

Opplysnings- og informasjonsplikten
Kommunen må som en del av kravet til internkontroll følge med på at kommunens barnehager og skoler etterlever opplysningsplikten i forskrift om MHV i barnehager og skoler § 5 og sørge for at det interne/eksterne tilsynsorganet mottar opplysningene.

Valg av tilsynsmetode
Kommunens tilsynsmetoder ved tilsyn med MHV må gi tilstrekkelig faktagrunnlag til å kunne konkludere og må sikre forsvarlig saksbehandling. Når kommunen kan komme til å konkludere med pålegg, må utredningsplikten i forvaltningsloven § 17 overholdes.

Oppfølging og avslutning av tilsyn
Når kommunen har ført tilsyn med en barnehage eller skole, uavhengig av utfall, skal tilsynet alltid avsluttes, jf. også forvaltningsloven § 11 a. Kravet til internkontroll i folkehelseloven § 30 innebærer at kommunen systematisk må følge opp det enkelte tilsyn og alle tilsyn som ikke er avsluttet, herunder ha oversikt over frister, rutiner for purring og ha en plan for videre oppfølging.

Krav til saksbehandlingen
Kommunen er bundet av lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) og forvaltningsrettslige prinsipper i sin utøvelse av tilsyn. Kravet til internkontroll i folkehelseloven § 30 innebærer at kommunen gjennom sin organisering og styring må sikre at kravene til saksbehandlingen i forvaltningsloven overholdes.

3. Beskrivelse av faktagrunnlaget

I dette kapitlet gjør vi rede for hvordan Nordreisa kommune sitt tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler er organisert og fungerer.

I Klar fordeling av myndighet og oppgaver, nødvendig uavhengighet og kompetanse
Det fremgår av «Administrativt delegasjonsreglement for Nordreisa kommune, for perioden 2015 – 2019» (kommunestyresak 57/16), at myndighet og gjøremål innen miljørettet helsevern som er lagt til kommunestyret, delegeres til rådmannen.

Det fremgår videre av delegasjonsreglementet at kommuneoverlegen har hastekompetanse som nevnt i folkehelseloven § 9, andre til sjette ledd, samt kapittel 3 miljørettet helsevern.

Kommunen har ikke fremlagt øvrig dokumentasjon som gir opplysninger om myndighet og oppgaver innen tilsyn med miljørettet helsevern i skoler og barnehager.

Det er ikke fremlagt skriftlig dokumentasjon på vurderinger knyttet til tilsynsorganets uavhengighet til tilsynsobjektene. Tilsynsorgan og tilsynsobjekt er organisert i hver sine administrative linjer.

II Oversikt over godkjenningspliktige barnehager og skoler
Kommunen har en oversikt over godkjenningspliktige barnehager og skoler, samt oversikt over barnehagenes godkjenningsstatus. Kommunen har ikke oppdatert oversikt over skolenes godkjenningsstatus.

Det foreligger ikke skriftlig dokumentasjon som viser hvem som skal utarbeide og oppdatere oversikt over godkjenningspliktige barnehager og skoler, eller hvordan kommunen følger med på at arbeidet gjennomføres som forutsatt.

III Oppfølging av risikoforhold i miljøet i den enkelte barnehage og skole. Risikobasert regelmessig tilsyn.
Det fremgår i intervju at opplysninger fra elever, foreldre og ansatte om risikoforhold i barnehager og skoler blir formidlet til ledelsen ved hver enkelt enhet. Ledelsen ved skoler og barnehager bringer opplysninger videre til aktuelle instanser i kommunen. Opplysninger om risikoforhold i skoler og barnehager blir ikke systematisk videreformidlet til tilsynsorganet. Tilsynsorganet etterspør heller ikke opplysninger om risikoforhold i skoler eller barnehager.

Kommunen har ikke tilsynsplan, eller annen dokumentasjon som angir hvor ofte det skal gjennomføres regelmessig eller risikobaserte tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Kommunen har i perioden fra oktober 2017 – mars 2018 gjennomført tilsyn med alle kommunale barnehager i kommunen, med unntak av en barnehage.

Kommunen gjennomfører ikke risikobaserte eller regelmessige tilsyn med skoler eller private barnehager.

IV Systematisk oppfølging av tilsyn
Ved gjennomføring av tilsyn med kommunale barnehager i perioden 2017 – 2018 påpekte tilsynsorganet i kommunen merknader ved flere av virksomhetene. Det ble samtidig gitt anbefaling om å foreta forbedringer. Det foreligger ikke dokumentasjon på om anbefalinger vedrørende forbedringer er fulgt opp.

4. Vurdering av faktagrunnlaget opp mot aktuelt lovgrunnlag

I dette kapittelet vurderer vi fakta i kapittel 3 opp mot lovbestemmelsene i kapittel 2.

 Klar fordeling av myndighet og oppgaver, nødvendig uavhengighet og kompetanse
Nordreisa kommune har en klar fordeling av ansvar, oppgaver og myndighet innen miljørettet helsevern. Kommunens tilsynsorgan er uavhengig av virksomhetene som det føres tilsyn med. Tilsynsorganet har tilstrekkelig kompetanse til å ivareta tilsynsoppgavene.

II Oversikt over godkjenningspliktige barnehager og skoler
Tilsynsorganet har oversikt over godkjenningspliktige barnehager og skoler, men ikke skolenes godkjenningsstatus.

III Oppfølging av risikoforhold i miljøet i den enkelte barnehage og skole, og risikobasert, regelmessig tilsyn i barnehager og skoler
Ettersom tilsynsorganet ikke systematisk får opplysninger om risikoforhold i skoler og barnehager, og de heller ikke etterspør slike opplysninger, har tilsynsorganet ikke tilstrekkelig oversikt over risikoforhold i den enkelte barnehage og skole.

Utover tilsyn med kommunale barnehager i perioden oktober 2017 – mars 2018, har kommunen ikke gjennomført tilsyn med skoler eller barnehager etter 2011. Det foreligger ikke dokumentasjon på om anbefalinger vedrørende forbedringer etter dette tilsynet er fulgt opp.

Kommunens ledelse har ikke fulgt opp den manglende gjennomføringen av tilsynene.

Svikten i den planmessige tilsynsvirksomheten og oppfølgingen kan føre til at barnehager og skoler over tid utvikler miljømessige problemer. Dette kan få negative konsekvenser for barnehagebarns og elevers helse og trivsel.

IV Systematisk oppfølging av tilsyn
Oppfølging av tilsyn foregår ikke på en systematisk måte, med klar oppgave- og ansvarsfordeling.

5. Fylkesmannens konklusjon

Her presenterer vi konklusjonen av vår undersøkelse, basert på vurderingene i kapittel 4.

 • Nordreisa kommune sørger ikke for at det på grunnlag av risikovurdering blir ført tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler og for at påpekte mangler ved tilsyn blir fulgt opp.

  Dette er brudd på folkehelseloven § 9 og § 30.

6. Oppfølging av påpekte lovbrudd

Fylkesmannen ber Nordreisa kommune om å utarbeide en plan for hvordan lovbruddet skal rettes. Planen må inneholde en beskrivelse av tiltak for å rette lovbruddet og opplysninger om når kommunen forventer at lovbruddet vil være rettet. Videre må planen inneholde en beskrivelse av hvordan ledelsen skal følge med på, og kontrollere at tiltakene fører til forventet endring. Planen bes oversendt innen 02.03.2020.

Med hilsen

Anne Grethe Olsen (e.f.)
fylkeslege/helse- og sosialdirektør

Lena Nordås
revisjonsleder

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg:

Gjennomføring av tilsynet

Vedlegg: Gjennomføring av tilsynet

I dette vedlegget omtaler vi hvordan tilsynet ble gjennomført, og hvem som deltok.

Varsel om tilsynet ble sendt 17.06.2019.

Brev om endring av tidspunkt for tilsynsbesøk ble sendt 20.09.2019.

Fylkesmannen mottok den 08.10.2019 dokumenter i saken fra Nordreisa kommune.

Samtale med 1 FAU-leder, 2 foreldrerepresentanter og 1 elevrådsrepresentant ble gjennomført den 25.11.2019.

Tilsynsbesøket ble gjennomført i Nordreisa kommune, og innledet med et informasjonsmøte den 26.11.2019. Oppsummerende møte, med gjennomgang av funn, ble avholdt den 27.11.2019.

Følgende dokumenter ble gjennomgått og vurdert som relevante for tilsynet:

 • Administrativ organisering, Nordreisa kommune (organisasjonskart, hentet fra kommunens hjemmeside)
 • Oversikt over godkjenningspliktige skoler og barnehager, med godkjenningsstatus
 • Oversikt over FAU- og SU-representanter
 • Statistikkrapport (avvik) for skoler og barnehager, 01.01.2018 – 16.08.2018
 • Administrativt delegasjonsreglement for Nordreisa kommune, perioden 2015- 2019 (kommunestyresak 57/16)
 • Delegasjonsreglement for Nordreisa kommune, av 16.06.2016 (kommunestyresak 57/16)
 • Organisering helse og omsorg Nordreisa kommune, rådmannens vedtak av 29.08.2013
 • Kopi av 4 tilsynsrapporter fra tilsyn med miljørettet helsevern i kommunale barnehager, datert oktober 2019
 • Søknadsskjema for godkjenning av skoler og barnehager etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler
 • Samarbeidsavtale med barnehagene i Nordreisa kommune 2019/2020 (fordeling av skoler/helsestasjonsdistrikt)

I tabellen under gir vi en oversikt over hvem som ble intervjuet, og hvem som deltok på oppsummerende møte ved tilsynsbesøket.

Ikke publisert her

Disse deltok fra tilsynsmyndigheten:

 • seniorrådgiver, Lena Nordås, Fylkesmannen i Troms og Finnmark, revisjonsleder
 • seniorrådgiver, Angel Shalini Arulanandam, Fylkesmannen i Troms og Finnmark, revisor
 • ass. fylkeslege, Bjørn Øygard, Fylkesmannen i Troms og Finnmark, revisor
 • rådgiver Ingvild Myrvang, Fylkesmannen i Troms og Finnmark, observatør

Alle tilsynsrapporter fra dette landsomfattende tilsynet

2019 Folkehelseloven. Kommunens tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Søk etter tilsynsrapporter

Søk