Hopp til hovedinnhold

Fylkesmannen gjennomførte tilsyn med Vadsø kommune og besøkte i den forbindelse kommunen fra 17.09.19 til 18.09.19. Vi undersøkte om kommunen sørger for at tjenester til ungdom som har eller har hatt tiltak fra barneverntjenesten blir utført i samsvar med aktuelle lovkrav slik at tjenestemottakerne får trygge og gode tjenester. I vår undersøkelse hadde vi fokus på kommunens ivaretakelse av brukermedvirkning, samarbeid og koordinering av tjenestene. Tilsynet ble gjennomført som del av et landsomfattende tilsyn initiert av Statens helsetilsyn.

Det ble ikke avdekket lovbrudd under tilsynet.

Utkast til rapport ble sendt Vadsø kommune 2.12.2019, med svarfrist til 10.12.2019 for å komme med eventuelle kommentarer eller innsigelser til faktadelen. Vadsø kommune har i e-post av 9.12.2019 kommentert at stillingstittel var skrevet feil for Elena Ranheim og Jørn Ottar Olsen. Dette er rettet opp i vedlegget til denne rapporten. Utover dette hadde Vadsø kommune ingen kommentarer eller innsigelser til det som fremgikk i utkast til rapport.

1. Tilsynets tema og omfang

I dette kapittelet beskriver vi hva som ble undersøkt i tilsynet.

I dette tilsynet har Fylkesmannen undersøkt og vurdert om Vadsø kommune sikrer at unge som trenger det får et forsvarlig ettervern fra barneverntjenesten og forsvarlige tjenester fra NAV, med vekt på brukermedvirkning, samarbeid og koordinering. Tilsynet har vært rettet mot ungdom som har eller har hatt tjenester fra barneverntjenesten og som har eller kan ha behov for sosiale tjenester fra NAV. Tilsynet har vært avgrenset til å gjelde unge til og med fylte 24 år.

Overgangen fra ung til voksen er en viktig periode og svikt i hjelpetilbudet kan få store konsekvenser for den det gjelder. I barneverntjenesten handler det om sluttfasen i kontakten, mens det i NAV handler om startfasen. I barneverntjenesten har vi ført tilsyn med tilbud om ettervern fra fylte 18 år, inkludert informasjon og veiledning om overgangen til voksenlivet i god tid før fylte 18 år. Ved NAV-kontoret har vi undersøkt om unge som har eller har hatt barneverntiltak blir tilstrekkelig ivaretatt og får de tjenestene de har behov for. I begge tjenestene er det fasene med informasjon, kartlegging/utredning og vurderinger om tiltak og tjenester som har vært tema.

Fylkesmannen har undersøkt om kommunen innhenter informasjon om ungdommens helhetlige situasjon og behov for tjenester. Vi har undersøkt om kommunen legger til rette for og gjennomfører løpende samarbeid mellom kommunale enheter som yter barneverntjenester og sosiale tjenester, og andre kommuner. Videre er det undersøkt om kommunen koordinerer tjenestene ungdommen mottar fra kommunale enheter og om kommunen tilbyr og yter individuelt tilpassede og forsvarlige barneverntjenester og sosiale tjenester i overgangen til voksenlivet. Ved alle nevnte temaene har vi undersøkt om kommunen tilrettelegger for og følger opp at brukermedvirkning blir ivaretatt.

Ungdommens meninger og erfaringer med tjenestetilbudet i kommunen er viktig informasjon for tilsynsmyndigheten. Dette gjelder både kvaliteten på tjenestene og kommunens praksis når det gjelder brukermedvirkning. Fylkesmannen fikk en oversikt over aktuelle ungdommer, og har snakket med dem som etter vår henvendelse takket ja til samtale med tilsynsmyndigheten.

2. Aktuelt lovgrunnlag for tilsynet

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med kommunal barneverntjeneste etter barnevernloven § 2-3 b, og sosiale tjenester i NAV etter sosialtjenesteloven § 9.

Et tilsyn er en kontroll av om virksomheten er i samsvar med lov- og forskriftsbestemmelser. Vi gir derfor her en oversikt over kravene som ble lagt til grunn i tilsynet.

Det er lov om barneverntjenester (bvl.) og lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sotjl.), som regulerer kravene til kommunens arbeid med tiltak som ettervern og sosiale tjenester i NAV, og som er aktuelle for unge som har eller har hatt barneverntiltak.

Forsvarlige tjenester:
Både bvl. og sotjl. slår fast at kommunen er forpliktet til å sørge for forsvarlige tjenester. Det følger av regelverket at:

 • Kommunen skal sørge for at alle tjenester og tiltak etter barnevernloven er forsvarlige, jf. bvl. § 1-4.
 • Kommunen er ansvarlig for at alle tjenester som ytes etter sosialtjenesteloven er forsvarlige, jf. sotjl. § 4.

Kravet til forsvarlighet er en rettslig standard hvor innholdet i vesentlig grad vil bli bestemt av normer utenfor selve loven og utvikles over tid med utgangspunkt i anerkjent faglig praksis, fagkunnskap, faglige retningslinjer og generelle samfunnsetiske normer. Forsvarlighetskravet har et helhetlig utgangspunkt og innholdet må tolkes i sammenheng med de øvrige bestemmelsene i barnevernloven og sosialtjenesteloven. Normene er et utgangspunkt for å fastlegge hvor grensen mot det uforsvarlige går.

Rett til tiltak og tjenester etter barnevernloven
Tiltak etter barnevernloven kan treffes overfor barn som er under 18 år, etter bvl. § 1-3 første ledd. Det er bvl. § 1-3 andre ledd som regulerer barneverntjenestens adgang til å videreføre tiltak etter barnevernloven også etter at barnet har fylt 18 år. Ifølge bestemmelsen kan tiltak som er iverksatt før barnet har fylt 18 år, opprettholdes eller erstattes av andre tiltak etter barnevernloven inntil barnet har fylt 23 år. Det er dette som betegnes som ettervern eller ettervernstiltak. Barnevernloven § 1-5 slår fast at barn har rett til tiltak etter loven når vilkårene for tiltak er oppfylt.

Tiltak etter fylte 18 år skal gis etter en skjønnsmessig, individuell og konkret vurdering av ungdommens behov og situasjon. Ved vurderingen skal det legges avgjørende vekt på hva som er barnets beste, jf. bvl. § 4-1, Grunnloven § 104 andre ledd og barnekonvensjonen art. 3 jf. menneskerettighetsloven § 3. Barnets beste har betydning både for spørsmålet om det skal settes inn tiltak og hvilket tiltak som skal velges. Videre følger det av bvl. § 4-1 at det i vurderingen av barnets beste skal legges vekt på å gi stabil og god voksenkontakt og kontinuitet i omsorgen. Hva som er barnets beste må også sees i sammenheng med ungdommens rett til å bli hørt og dennes mening, jf. bvl. § 1-6.

Når det vedtas hjelpetiltak etter barnevernloven § 4-4, skal det utarbeides en avgrenset tiltaksplan etter samme lovs § 4-5. Tiltaksplanen skal evalueres regelmessig.

Rett til tiltak og tjenester etter sosialtjenesteloven
Sosialtjenesteloven kapittel 4 regulerer de individuelle tjenestene etter loven. Opplysning, råd og veiledning følger av § 17, og er en kjerneoppgavene i NAV-kontoret og har nær sammenheng med lovens formål, jf. sosialtjenesteloven § 1. Etter § 17 plikter kommunen å gi opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Kan kommunen ikke selv gi slik hjelp, skal den så vidt mulig sørge for at andre gjør det. Tjenesten opplysning, råd og veiledning skal tilpasses den enkeltes behov for veiledning og baseres på aktiv involvering og deltakelse, jf. rundskrivet til loven punkt 4.17.1. Hjelp til selvhjelp er et grunnleggende prinsipp for tjenesten. For unge voksne med barnevernserfaring er overgangsfasen fra barn til voksen, utdanning, arbeid, bolig, helse, økonomihåndtering og støttepersoner og nettverk aktuelle temaer for veiledningen.

Retten til stønad til livsopphold reguleres av § 18. Det er de som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller ved å gjøre gjeldende økonomiske rettigheter, som har krav på økonomisk stønad etter denne bestemmelsen. Bestemmelsen slår videre fast at stønaden bør ta sikte på å gjøre vedkommende selvhjulpen og at departementet kan gi veiledende retningslinjer om stønadsnivået. Et forsvarlig livsopphold skal gis etter en individuell behovsprøving hvor det skal tas hensyn til den unges helhetlige situasjon og personlige forhold, konkrete inntekter og inntektsmuligheter og utgifter som er nødvendige for den enkelte. Såkalte ungdomssatser eller andre satser for livsopphold kan ikke gis sjablongmessig til alle unge utfra alder. Hvis stønad innvilges i samsvar med en sats, må det begrunnes individuelt.

Selv om kravene i § 18 ikke er oppfylt, kan kommunen i særlige tilfeller yte økonomisk hjelp til personer som trenger det for å kunne overvinne eller tilpasse seg en vanskelig livssituasjon, jf. § 19. Stønad i særlige tilfeller er ikke en pliktmessig ytelse, men kan innvilges etter en konkret og individuell vurdering for å fange opp ulike behov for økonomisk hjelp som ikke dekkes gjennom § 18. For unge med barnevernserfaring kan det være aktuelt å dekke særskilte utgifter i en overgangsfase før annen inntekt er på plass.

Vilkår om aktivitet skal stilles med mindre tungtveiende grunner taler mot det, jf. § 20 a. NAV-kontoret må foreta en konkret, individuell vurdering av hvilke aktiviteter som er hensiktsmessig for den enkelte. Den unges behov, synspunkter og ønsker skal tas med i vurderinger, jf. rundskrivet til loven punkt 4.20a.2.1.

Brukermedvirkning er en forutsetning for individuelle vurderinger, jf. § 42.

Krav til skriftlighet og kravet til enkeltvedtak
Barneverntjenesten og NAV-kontoret skal dokumentere sentrale og relevante opplysninger om ungdommen i den løpende tjenesteytingen. Det skal være synlig hva tjenesten har gjort for den enkelte og hvorfor det er gjort. Det hører til god forvaltningsskikk å sørge for tilstrekkelig dokumentasjon. Dokumentasjonsplikten er en naturlig følge av forsvarlighetskravet og plikten til internkontroll. Forvaltningsloven (fvl.) har regler om at muntlige opplysninger av betydning for saken skal nedtegnes, jf. fvl. § 11 d. Videre forutsetter fvl. §§ 17 og 18 indirekte et krav om skriftlighet ved at partene skal kunne gjøre seg kjent med sakens opplysninger og dokumenter.

Avgjørelser som gjelder tiltak og tjenester etter barnevernloven skal regnes som enkeltvedtak etter forvaltningsloven, jf. bvl. § 6-1 andre ledd. Alle tildelinger, avslag og endringer av sosiale tjenester og fastsetting, endring og konsekvenser av vilkår regnes for enkeltvedtak, jf. sotjl. § 41 andre ledd. I barnevernloven § 1-3 er det videre presisert at barneverntjenesten plikter å begrunne opphør av tiltak etter fylte 18 år eller avslag på søknad om tiltak etter fylte 18 år ut fra hensynet til barnets beste.

Kommunens plikt til å samarbeide
Barneverntjenesten og sosiale tjenester i NAV er forpliktet til å samarbeide med andre tjenesteenheter og sektorer, jf. bvl. § 3-2, samt sotjl. §§ 13 og 17. Plikten til å samarbeide gjelder både på individnivå og på systemnivå. Imidlertid er det ikke hjemmel for Fylkesmannen til å føre tilsyn etter sotjl. § 13, dvs at sosialtjenesten i NAV sin plikt til å samarbeid på systemnivå, ikke er undersøkt i dette tilsynet.

Styring og ledelse
Kravet til ledelse, organisering og styring er viktige elementer i kommunens ansvar for å tilby og yte forsvarlige tjenester. Kommunen skal styre og lede (ha internkontroll) for å sikre at den utfører oppgavene sine i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift. Dette følger av bvl. § 2-1 andre ledd, jf. forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester og sotjl. § 5, jf. forskrift om internkontroll for de kommunale tjenestene i NAV § 4. Internkontrollplikten innebærer at kommunen skal ha systematiske tiltak som sikrer at aktiviteter knyttet til å tilby og yte tiltak og tjenester til unge, planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med de lov- og forskriftskrav som regulerer aktiviteten. Styringssystemet skal tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold og ha det omfang som er nødvendig.

3. Beskrivelse av faktagrunnlaget

Her gjøres det rede for hvordan virksomhetens aktuelle tjenester fungerer, inkludert virksomhetens tiltak for å sørge for at kravene til kvalitet og sikkerhet for tjenestemottakerne blir overholdt.

Styring og ledelse

Vadsø kommune hadde 5894 innbyggere ved utgangen av 2018. Kommunen er organisert ved rådmann og assisterende rådmann på topp, med stab og støttefunksjoner. Kommunens sektorer er delt i tre enheter under hver sin kommunalsjef. Barn og ungeenheten og NAV ligger under det som i dag heter Kvalifisering-, velferd- og integrerings enhet (KVI). Assisterende rådmann er delegert oppfølgingsansvar for kommunalsjef for KVI, og følger opp som personalsjef. NAV leder har en enhetslederrolle for både statlig og kommunal del i NAV, med overordnet ansvar i forhold til personal, drift, utvikling og økonomi.

NAV Vadsø har i dag 18 ansatte inkludert leder. Disse er delt inn i tre team, med fagledere. Åtte personer jobber i team sosiale tjenester, fire i team helse og fem i team arbeid. Fagleder har overordnet fagansvar for oppgavehåndtering og veiledning av ansatte i sitt team. Fagleder skal også fordele oppgaver, kvalitetssikre og godkjenne vedtak. Veilederne har ansvar for saksbehandling, men er ikke tillagt godkjenningsmyndighet, annet enn i spesielle tilfeller og spesifikke perioder.
NAV avholder kontormøte med alle ansatte ukentlig og det gjennomføres ukentlige møter i alle team. 

Barneverntjenesten er pr. i dag eneste tjeneste i barn og ungeenheten med åtte barnevernkonsulenter, en merkantil ansatt samt nestleder og leder. Barnevernleder har det barnevernfaglig ansvar i kommunen og har også personal- og økonomiansvar i enheten. Nestleder bistår enhetsleder på overordnet nivå, gjennom tett dialog om oppgaveløsning for å sikre god oversikt og kontinuitet. Nestleder er fast stedfortreder ved leders fravær.

Vadsø kommune har etablert akuttberedskap der hele tjenesten rullerer i vaktordning. Barnevernvakt ble opprettet 4. januar 2019.

Barneverntjenesten er inndelt i to team. Alle teamdeltakerne er generalister med tanke på arbeidsoppgaver og portefølje, og teamene arbeider parallelt. Teammøter avholdes annenhver uke. Hver enkelt saksbehandler har møte med leder minimum fire ganger i året i henhold til rutinene. Møtene inneholder planlegging og oppfølging av enkeltsaker i henhold til nøkkeltall og egenkontroll.

Tjenesten avholder heldagsmøter seks ganger i året som inneholder både personalmøte og fagmøte, der også nye føringer, rutineendringer og lignende er tema. Kontroll og oppfølging av oppgaver gjøres gjennom møtestruktur og aktiv bruk av dataverktøyet «Familia», herunder rapporteringer og nøkkeltall. Nestleder følger opp saksbehandlere og deres arbeid, ved gjennomgang av klientlister og innkaller til veiledning ved behov.

Enhetsleder i både barneverntjenesten og NAV deltar på månedlige ledermøter sammen med kvalifiseringsenheten og kommunalsjef KVI. Det avholdes også faste månedlige statusmøter med den enkelte enhetsleder og kommunalsjef.

Avvikssystem og risikovurdering

AV har et sentralt avvikssystem ASYS, hvor det i hovedsakelig meldes avvik og varsler tilknyttet HMS, vold og trusler. Kommunen har ett felles avvikssystem, QM+, med intensjon om å få inn tjenestemeldinger, rutinesvikt og lignende fra både barneverntjenesten og NAV. Det framkommer i intervju at systemet ikke er særlig aktivt i bruk. I både barneverntjenesten og NAV melder de ansatte avvik direkte til leder. Alle meldinger/ avvik følges opp med informasjon, tiltak og oppfølging. Meldinger/ avvik som ikke kan løses omgående, meldes videre til kommunalsjef og eventuelt assisterende rådmann.

Samarbeid og koordinering av tjenester

I mars 2019 ble det avholdt et samarbeidsmøte mellom enhetsledere i Barneverntjenesten og NAV. Referat fra møtet viser til avtale om faste møter på strukturelt nivå to ganger i året, samt struktur for hvordan avholde møter på individnivå i enkelt-saker mellom veiledere/konsulenter. Det er også bestemt at enhetene skal gjennomgå retningslinjer for samarbeid mellom barneverntjenesten og NAV. Utarbeidelse av lokale samarbeidsrutiner skal være tema på samarbeidsmøte høsten 2019. Slik lokal rutine eller avtale var ikke utarbeidet og/eller inngått på tilsynstidspunktet.

Det framkommer i intervju at kommunen på alle nivåer, har fokus på å følge med på utfordringer de unge i kommunen utrykker å kunne ha. Eksempler på verktøy som benyttes i arbeidet med å følge med er Ungdata, satsing på barnefattigdom, prosjekt for tjenester til barn og unge med rus og psykisk helseproblematikk, samt læringsnettverk via kommunenes sentralforbund (KS) som er et verktøy kommunen benytter for bedre oversikt over og tjenester til barn og unge. I tillegg er kommunen med i «Modellkommuneprosjektet», en modell for samarbeid og tidlig innsats.

Det framkommer under intervju at NAV Vadsø har få saker der det er naturlig å samarbeide med barneverntjenesten. Det opprettes kontakt i enkeltsaker der det er behov.

Samtykke og brukermedvirkning

Både barneverntjenesten og NAV har utarbeidet samtykkeskjema som benyttes for samarbeid med andre instanser. Det opplyses i intervju at i enkelte tilfeller kan innhenting av muntlig samtykke være nødvendig, men dette skal da nedtegnes i journal. Det framkommer i intervju at begge enhetene er svært bevisste på at ungdommene skal informeres om hva samtykket gjelder, hvorfor dette er nødvendig og at samtykke kan trekkes tilbake. 

Det opplyses i intervju at ungdommenes ønsker og behov, tilknyttet tjenester fra barneverntjenesten og/eller NAV, er tema i alle samtaler slik at brukermedvirkning ivaretas. Dette framkommer også i dokumentasjon.

Barneverntjenesten

Informasjon og forberedelse av ettervern
Barneverntjenesten har ingen skriftlig informasjon som deles ut til ungdommene. Det fremgår av rutiner at ungdommen, i god tid før fylte 18 år, skal motta informasjon om ettervern og hva ettervern kan inneholde. Bl.a. vil dette være et naturlig tema ved oppfølgingsbesøk i fosterhjem/institusjon og dokumenteres i referatet. Det framkommer i intervju at begrepet god tid var siste året før fylte 18 år. Informasjonen gis flere ganger, og planlegging og samtaler intensiveres fram mot 18 års dagen og det utarbeides konkrete tiltaksplaner.

Utredning og behov for ettervern
Innholdet i samtalene med ungdommene drøftes i tjenesten i forkant av oppfølgingsbesøk. Det foreligger rutiner for hva som bør være tema ved kartleggingssamtaler tilknyttet ettervern. Det framkommer i intervju at samtalene journalføres, noe vi også fant dokumentasjon på.

Det fattes vedtak om ettervern, som begrunnes ut fra en barnets beste vurdering. Det framkommer i vedtak og journal at ungdommene medvirker i utredning og kartlegging av behov for ettervern.

Evaluering og avslutning av ettervern
Det framgår av barneverntjenestens rutine at det i samarbeid med ungdommen skal utarbeides tiltaksplan og utformes vedtak, «Mal for vedtak om hjelpetiltak etter bvl § 4-4» benyttes. Alle ungdommene vi så på hadde vedtak og tiltaksplan. Etterverntiltak legges inn i systemet «Familia». Tiltak evalueres og endres i samråd med ungdommen og eventuelt andre relevante instanser. Når tiltak er avsluttet og/eller mål oppnådd, skal saken avsluttes og vedtak om opphør av hjelpetiltak lages. «Mal for vedtak om opphør av hjelpetiltak etter bvl § 4-4» benyttes. Vedtak om avslutning av hjelpetiltak begrunnes ut fra en barnets beste vurdering. Det opplyses om klageadgang og om muligheten til å be om ettervern senere. Det fremgår av intervju og journal at rutinene følges.

Oppfølging av ungdom som takker nei til ettervern
Det framgår av rutinen at ungdom som ikke ønsker tilbud om ettervern, skal informeres om retten til å ombestemme seg, og samtalene skal referatføres. Det framgår av intervju og dokumentasjon at rutinen i forhold til dette følges.

Ifølge rutinen skal ungdom som takker nei til tilbud om ettervern, kontaktes av barnevernet innen ett år, for nytt tilbud om ettervern og videre hjelp. Det framkommer i intervju at slik kontakt ikke kvalitetssikres systematisk.

NAV-kontoret – sosiale tjenester

Informasjon og kartlegging
På Vadsø kommunes hjemmeside er det informasjon om tjenestene etter sosialtjenesteloven.

Søknadsskjema finnes elektronisk, men søknadsskjema kan også leveres i papirutgave og muntlig.

Det framkommer i intervju at flere av NAV sine brukere kommuniserer med NAV ved hjelp av digitale løsninger. Blant annet gjelder dette digital aktivitetsplan, der veileder og bruker arbeider sammen. Det opplyses i intervju at alle tilbys samtaler ved førstegangshenvendelse og etter behov. Samtalene oppsummeres av ungdommen og NAV-veileder, slik at det foreligger en enighet og felles forståelse av samtalens innhold.

Det ble opplyst i intervju at NAV Vadsø benytter nasjonale retningslinjer og verktøy som er tilgjengelig på NAV sine hjemmesider, www.nav.no, tilknyttet kartlegging og oppfølging av brukere. «Veileder for arbeidsrettet brukeroppfølging», behovsvurdering og arbeidsevnevurderinger opplyses å være aktuelle verktøy som brukes. Dette omtales også i NAV Vadsøs egne rutiner. Det framkommer i dokumentasjonen at NAV har kartlagt unges kontakt med barnevernet. Det er sjelden dokumentert at informasjon om og motivering til gjenopptak av ettervern har vært tema.

Opplysning, råd og veiledning etter sosialtjenesteloven § 17
NAV Vadsø har skriftlige rutiner tilknyttet opplysning, råd og veiledning. Det framkommer i intervju at NAV veiledere er bevisst på at tjenesten skal informeres om og tilbys, samt at det skal fattes vedtak om tjenesten etter sosialtjenestelovens § 17 der det er fremmet søknad om den. Det framkommer både i dokumentasjon og under intervju at NAV veiledere har fokus på at ungdom som har eller har hatt tiltak fra barnevernet, ofte har omfattende behov for bistand og hjelp på mange plan, ikke bare økonomisk. Av de saker Fylkesmannen har gjennomgått tilknyttet dette tilsynet, fant vi fire mapper der ungdom som mottar tjenester fra NAV har eller har hatt ettervern fra barneverntjenesten. Den ene ungdommen var tilhørende annen kommune.

Økonomisk stønad med vilkår.
NAV Vadsø har en skriftlig «instruks for saksbehandling og vedtak for veiledere ved NAV Vadsø». Det ble opplyst i intervju og fremkom av dokumentasjon at søknad om økonomisk stønad behandles etter en konkret og individuell vurdering, etter kartlegging av ungdommenes behov. Det opplyses i intervju at når det settes vilkår om aktivitet, gjøres dette etter en konkret og individuell vurdering, som dokumenteres i vedtak eller journal. Kommunen har et eget lavterskeltiltak, «Jobbmulighet», som ofte benyttes ved vilkår om aktivitet til de unge.

4. Vurdering av faktagrunnlaget opp mot aktuelt lovgrunnlag

I dette kapittelet vurderer vi fakta i kapittel 3 opp mot lovbestemmelsene i kapittel 2.

Avvikssystem og risikovurdering

Fylkesmannen vurderer at kommunen har systemer for avvik og risikovurdering. De ansatte er kjent med hvordan avvik meldes og meldinger følges opp av ledelsen. Kommunen har selv vurdert at avvikssystemet QM+ bør benyttes mer helhetlig og systematisk. Fylkesmannen vurderer at dette vil bidra til kvalitetssikring av avvik og risikovurderinger.

Samarbeid og koordinering av tjenester

Fylkesmannen vurderer at barneverntjenesten og NAV gjennom sin praksis, ivaretar samarbeid ved behov i enkeltsaker. Kommunen har påbegynt arbeidet med å få på plass formell avtale om samarbeid. Fylkesmannen vurderer at dette vil bidra til en større forståelse og kunnskap om hverandres fagområder generelt, og ikke kun på saksnivå. Fylkesmannen anbefaler derfor at kommunen fortsetter det påbegynte arbeidet, og får på plass avtale om samarbeid og faste møtetidspunkter.

Samtykke og brukermedvirkning

Fylkesmannen vurderer at barneverntjenesten og NAV gjennom sin praksis ivaretar ungdommens rett til medvirkning, og innhenter samtykke der samhandling mellom tjenestene er nødvendig og naturlig.

Barneverntjenesten

Informasjon og forberedelse av ettervern
Fylkesmannen vurderer at barneverntjenesten gir tilstrekkelig informasjon i god tid, før ungdommene fyller 18 år. Informasjonen gis imidlertid bare muntlig. Fylkesmannen vurderer at barneverntjenesten har et forbedringspotensial ved også å gi ungdommer informasjon om ettervern skriftlig. Ved å kun gi muntlig informasjon er det en risiko for at ungdommen mister viktig informasjon om sine rettigheter.

Utredning og behov for ettervern
Fylkesmannen vurderer at barneverntjenesten utreder ungdommenes behov for ettervern forsvarlig. Vi anser det som positivt at tema for samtale med ungdommene drøftes før møtet, da dette gjør samtalen og utredningen mer målrettet opp mot tema. Det er også positivt at ungdommer får medvirke i hele prosessen i forhold til ettervern.

Evaluering og avslutning
Fylkesmannen vurderer at barneverntjenesten evaluerer, tilpasser tiltaksplaner og avslutter ettervern på en forsvarlig måte. Ungdommene informeres om sin mulighet for å ombestemme seg og oppfordres til å ta kontakt ved behov. Barneverntjenesten sikrer seg at ungdommene er ivaretatt av andre instanser ved behov, og at de er informert om sine rettigheter.

Oppfølging av ungdom som takker nei til ettervern
Fylkesmannen vurderer at kommunen informerer ungdom som takker nei til ettervern, om mulighet til å ombestemme seg. Barneverntjenesten har rutiner på at ungdom som har takket nei til ettervern, skal kontaktes etter ett år. Det kvalitetssikres ikke at ungdommene i praksis blir kontaktet etter ett år. Dette kan medføre at særlig sårbare ungdom som har takket nei, men likevel har behov for ettervern ikke fanges opp, dersom de selv ikke tar kontakt. Vi anser dette som ett forbedringspotensial i tråd med rundskriv om tiltak etter barnevernloven for ungdom over 18 år, Q-13/2011. Tilsyn med samme tema har vært gjennomført i 5 andre kommuner i 2019 og det har der framkommet at det i fagprogrammet Familia er mulig å legge inn huskelapp om å kontakte ungdom etter ett år. Dette gjøres selv om saken avsluttes.

NAV kontoret – sosiale tjenester

Informasjon og kartlegging
Fylkesmannen vurderer at ungdom som kontakter NAV sikres informasjon om tjenestene etter sosialtjenesteloven, og at ungdommenes behov for tjenester kartlegges. Det framkommer av dokumentasjon og intervju at i de tilfeller der ungdommen har hatt kontakt med barneverntjenesten, foreligger den ingen praksis for å informere om mulighet til å ombestemme seg i forhold til ettervern og å motivere til gjenopptak av ettervern. Her har kommunen et forbedringspotensial ved å implementere mulig samarbeid med andre i sin samtale med ungdommene.

Opplysning, råd og veiledning
Ut fra det vi har sett dokumentert og opplysninger gitt i intervju, vurderer Fylkesmannen at opplysning, råd og veiledning ytes til unge som henvender seg til kontoret, og at tjenesten opplysning, råd og veiledning innvilges, jf. sosialtjenesteloven § 17, etter søknad. Fylkesmannen finner likevel at NAV har forbedringspotensial med hensyn til å dokumentere de vurderinger de gjør knyttet til opplysning, råd og veiledning som gis til unge som kan ha behov for hjelp fra barnevernstjenesten.

Økonomisk stønad med vilkår
Fylkesmannen vurderer at NAV-kontoret treffer vedtak etter en konkret og individuell vurdering av den unges behov for tjenester etter sosialtjenesteloven. Vi finner videre at NAV-kontoret, etter en konkret og individuell vurdering, tar stilling til om det skal settes vilkår om aktivitet i den enkelte sak.

5. Fylkesmannens konklusjon

Her presenterer vi konklusjonen av vår undersøkelse, basert på vurderingene i kapittel 4.

Det ble ikke avdekket lovbrudd under tilsynet. Tilsynet anses avsluttet med dette.

Med hilsen

Anne Grethe Olsen (e.f.)
helse- og sosialdirektør

Hilde Bremnes
oppvekst- og barneverndirektør

 

 

Vedlegg: Gjennomføring av tilsynet

I dette vedlegget omtaler vi hvordan tilsynet ble gjennomført, og hvem som deltok.

Varsel om tilsynet ble sendt 15.07.2019

Intervju med ungdommer ble foretatt i perioden 9.-16.09.2019

Tilsynsbesøket ble gjennomført ved barneverntjenesten og NAV i Vadsø kommune, og innledet med et kort informasjonsmøte 17.09.2019. Oppsummerende møte med gjennomgang av funn ble avholdt 23.09.2019.

En del dokumenter var tilsendt og gjennomgått på forhånd, mens andre dokumenter ble mottatt og gjennomgått i løpet av tilsynsbesøket. Følgende dokumenter ble gjennomgått og vurdert som relevante for tilsynet:

 • Informasjon om kontaktperson i kommunen, pr. e-post av 16.07.19
 • Liste over ungdom under 25 år som har mottatt tjenester fra NAV i perioden 01.01.18-01.17.19.
 • Liste over ungdom født 2002 eller tidligere som har mottatt hjelpetiltak eller omsorgstiltak fra barneverntjenesten i perioden 01.01.17- 09.08.19
 • Liste over ungdom som mottar ettervern fra barneverntjenesten pr. 01.07.19
 • Organisasjonskart for Kvalifiserings, velferds – og inkludering enheten (KVI)
 • Vadsø kommunes årsberetning 2018
 • Organisasjonskart NAV Vadsø
 • Oversikt over møtestruktur der NAV deltar
 • Oversikt over ansatte ved NAV Vadsø, navn, stilling, utdanning, arbeidsfelt, roller og ansvar
 • Oversikt over planer, rutiner og styringsdokumenter i NAV Vadsø
 • Oversikt over rutiner, prosedyrer, instrukser og tiltak for å sikre forsvarlige tjenester i NAV
 • NAV kontorets informasjon til målgruppen om tjenestetilbud fra den kommunale delen av NAV.
 • Informasjon om prosjekt «jobbmulighet»
 • Organisasjonskart for barneverntjenesten i Vadsø kommune
 • Oversikt over organisering av barneverntjenestens oppgaver
 • Oppstart av samarbeidsavtale mellom barneverntjenesten og NAV
 • e-post korrespondanse vedrørende kommunens deltakelse i KS læringsnettverk
 • Prosjektplan: tjenester til barn og unge med rus/psykisk helseproblematikk
 • Informasjon om ledermøter KVI hver 6. uke
 • Årsmelding barneverntjenesten 2018
 • Barnevernleder og nestleders roller og ansvar

Det ble valgt 19 mapper etter følgende kriterier:

 • På barnevernområdet ba om å få tilsendt 10 mapper med all dokumentasjon, inkludert dokumentliste i sakene fra 6 måneder før ungdommen fylte 18 år, og frem til 1.7.2019. etter gjennomgang av liste over aktuelle saker.
 • På NAV etterspurte vi 9 mapper med søknader, vedtak på tjenester og annen dokumentasjon (samtalereferat, journalnotater, planer og lignende) vedrørende oppfølging av ungdommene, etter gjennomgang av liste over ungdom i rett alder.

I tabellen under gir vi en oversikt over hvem som ble intervjuet, og hvem som deltok på oppsummerende møte ved tilsynsbesøket.

Ikke publisert her

3 ungdommer ble intervjuet i forbindelse med tilsynet.

Disse deltok fra tilsynsmyndigheten:

 • seniorrådgiver, Elisabeth Munkebye Lamøy, Fylkesmannen i Troms og Finnmark, revisjonsleder  
 • seniorrådgiver, Tori Greni, Fylkesmannen i Troms og Finnmark, revisor 
 • jurist, Solfrid Andersen, Fylkesmannen i Troms og Finnmark, revisor

Alle tilsynsrapporter fra dette landsomfattende tilsynet

2019 Barneverntjenestens tilbud om ettervern og samhandling med sosiale tjenester i Nav

Søk etter tilsynsrapporter

Søk