Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

2000-2010

2010

Austveg B
Innvandrerkvinner og reproduktiv helse.
I: Kumar BN og Viken B (red.). Folkehelse i et migrasjonsperspektiv. Oslo: Universitetsforlaget, 2010: 249–263.

Austveg B, Gerhardsen M
Morsdagen – for global solidaritet
Stavanger aftenblad 12.2 2010.

Austveg B, Christensen M
Mødrehelseinitiativet: et globalt perspektiv (pdf).
Internasjonal politikk 2010; 68 (1): 63–87.

Austveg B
Vanlige misforståelser om mødredødelighet.
Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:1596.

Braut GS, Holmboe J.
Den norske helsetjenesten – struktur og kultur i et sikkerhetsperspektiv.
I: Pasientsikkerhet - teori og praksis i helsevesenet. Aase, K (red). Oslo: Universitetsforlaget, 2010: 30–43.

Braut GS, Vist J jr.
Faglig forsvarlighet – garanti og grense.
I: Utviklingshemning og tros- og livssynsutøvelse – rettigheter og tilrettelegging. Sølvi Dahle og Tor Ivar Torgauten (red.) Oslo: Universitetsforlaget, 2010: 58–64

Braut GS
Heilskaplege tenester – nytt fagfelt, men ikkje nytt fenomen
I: Utviklingshemning og tros- og livssynsutøvelse – rettigheter og tilrettelegging. Sølvi Dahle og Tor Ivar Torgauten (red.) Oslo: Universitetsforlaget, 2010: 41–45.

Braut GS, Njå O
Hvem tar lærdom av ulykkesgranskning?
Sunnmørsposten 26.2.2010.

Braut GS, Njå O
Learning from accidents (incidents): theoretical perspectives on investigation reports as educational tools.
I: Reliability, risk and safety: theory and applications. Briš, Guedes Soares & Martorell (eds). London: Taylor & Francis Group, 2010: 9–15.

Braut GS, Grammeltvedt GA, Rognum TO
Plikter og rettigheter ved ytelse av helsehjelp.
I: Rognum TO (red.). Lærebok i rettsmedisin. Oslo: Gyldendal akademisk, 2010: 61–73.

Braut GS, Lindøe PH
Risk regulation in the North Sea: a common law perspective on Norwegian legislation.
Safety Science Monitor 2010; 14 (1): 1–9.

Dolonen KA
Hvem melder, og hva meldes? [intervju med Linda Grytten].
Sykepleien 3.9.2010.

Fagrevisorer i tilsyn lærerikt og nyttig! [nyhet fra Statens helsetilsyn].
Tidsskrift for den norske legeforening 2010; 1: 10.

Grønset E
Gransker legen og organiseringen [intervju med Gorm Grammeltvedt] (pdf).
Tidsskrift for jordmødre 2010; 2: 12.

Hansen G
Dokumentleseren [intervju med Brita Hermundstad] (pdf).
Bioingenøren 2010; 3: 27.

Hanssen LE
Unøyaktigheter i Dagbladet om tilsyn med tjenester til eldre.
Kommentar fra direktør Lars E. Hanssen til leder i Dagbladet, 3. november 2010.

Hanssen LE, Braut GS
Sårbarhet i tjenestetilbudet til rusmiddelbrukere – erfaringer fra tilsyn (pdf).
I: Bramness JG. Følelser og fornuft : festskrift til Helge Waal. Oslo: SERAF, 2010.

Henvisninger – en gjenganger ved tilsyn [nyhet fra Statens helsetilsyn].
Tidsskrift for den norske legeforening 2010; 9:

Lindøe PH, Braut GS
Risk regulation in the Norwegian petroleum industry: robustness andchanging methods of operation.
I: Reliability, risk and safety: theory and applications. Briš, Guedes Soares & Martorell (eds). London: Taylor & Francis Group, 2010: 2247–2253.

Molven, O
Tilsynsmyndighetens bruk av sanksjoner ved melding om pasientskader.
Tidsskrift for den norske legeforening 2010; 130 (3): 266–9.

Nygaard M
Sykepleie ved transfusjonsbehandling.
I: Klinisk sykepleie. Hallbjørg Almås ... [et al] (red.). Oslo: Gyldendal akademisk, 2010: 409–429.

Pedersen OP
For dårleg styring av helsetenestene [intervju med Lars E. Hanssen] (pdf).
Kommunal rapport 2010; 9: 16.

Rognum TO, Braut GS
Andre lover som regulerer medisinsk virksomhet og forskning.
I: Rognum TO (red.). Lærebok i rettsmedisin. Oslo: Gyldendal akademisk, 2010: 98–102.

Schou P
Tier om pasientrettigheter.
Dagbladet 30.9.2010.

Straume K, Shaw MPD
Effective physician retention strategies in Norway’s northernmost county.
Bull World Health Organ 2010;88:390–394.

Straume K, Shaw MPD
Internship at the ends of the earth - a way to recruite physicians?
Rural and Remote Health 2010;10.

Straume K, Søndenå MS, Prydz P
Postgraduate training at the ends of the earth - a way to retain physicians?
Rural and Remote Health 2010;10.

Suphammer T
Tannhelsetjenestens tilbud til prioriterte grupper: kan bli enda bedre [intervju med Linda Grytten] (pdf).
Munnpleien 2010; 1: 16.

Swensen E
Sin brors vokter [intervju med Geir Sverre Braut].
Tidsskrift for den norske legeforening 2010; 130:2504–5.

Torgauten TI, Vist J, jr.
Taushetsplikt.
I: Utviklingshemning og tros- og livssynsutøvelse – rettigheter og tilrettelegging. Sølvi Dahle og Tor Ivar Torgauten (red.) Oslo: Universitetsforlaget, 2010: 66–76.

Vaagan M
Rettferdighetens vokter [intervju med Lars E Hanssen] (pdf).
Prolar-nytt 2010; 1: 6–8.

Wigum H.
Når autorisert helsepersonell gir alternativ behandling (pdf).
Fysioterapeuten 2010; 6: 36–37.

2009

Austveg B, Nordtvedt L
Livsviktig kunnskap. Klinikken Sex og samfunn viderefører en arv vi må ta vare på [kronikk] (pdf).
Klassekampen 18.3.2009.

Austveg B
Norsk støtte til helsesektoren i Tanzania [kronikk].
Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:2397–400.

Bjørke G, Braut GS
To karrierevegar – jamstilte, men ulike (pdf).
Uniped 2009; 32 (4): 40–50.

Bratland SZ, Bondevik GT
Når legehjelpen haster [kronikk] (pdf).
Bergens tidende 2.5.2009.

Braut GS
Kva skal til for at Statens helsetilsyn er nøgd? (pdf).
Omsorg 2009; 3: 45–48.

Braut GS
Statens helsetilsyn og den alternative behandlaren.
I: Norheim AJ. Komplementær og alternativ medisin : en innføring for helsepersonell. Kristiansand: Høyskoleforlaget, 2009: 78–85.

Braut GS
Trykksår som samfunnsmedisinsk utfordring.
Sår 2009; 17(1): 24–26.

Grude P, Aadland A
Nye tvangsregler i pasientrettighetsloven (pdf).
Psykoppnytt 2009; 16(1): 22–25.

Molven O
Kravet til helsepersonell og virksomheter i helsetjenesten om forsvarlighet Statens helsetilsyns tilnærming (pdf).
Lov og rett 2009;48(1):3–26.

To-årig DPS-tilsyn går mot slutten [nyhet fra Statens helsetilsyn].
Tidsskrift for den norske legeforening 2009; 19: 1970.

Winther RB, Bramness JG
Legemiddelshopping av vanedannende medikamenter i Norge.
Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:517–20.

2008

Arianson H, Elvbakken K, Malterud K
Hvordan opplevde helsepersonell tilsynet med fødeinstitusjoner?
Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128:1179–81.

Braut GS
Fagleg forsvarleg verksemd handlar om gode prosessar.
Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128:2223.

Braut GS
Medisinen i møte med samfunn og menneske.
I: Larsen Ø et al. Samfunnsmedisin. Oslo: Gyldendal akademisk, 2008: 40–57.

Braut GS
Må forplikte seg på verdier (pdf).
Engasjert for mennesket: informasjonsblad [Diakonhjemmet] 2008; 2:3.

Braut GS
Ombod for tenestemottakaren – og for befolkninga? (pdf).
Årsmelding, Pasientombudet i Oslo; 2007: 5.

Braut GS, Hanssen LE
Tilsyn og kontroll med helsetenesta.
I: Larsen Ø. Samfunnsmedisin: Oslo: Gyldendal akademisk, 2008: 581–592.

Braut GS
Å melde er en dyd men mister du dyden når du melder? (pdf).
Stetoskopet : internmagasin for medarbeiderne i Sykehuset Østfold 2008; 5: 16.

Dolonen KA
Liten fare for å bli tatt. Falne engler [intervju med Aud Nordal] (pdf).
Sykepleien 2008; 96 (14): 26–28.

Ettung, G
Helsevokteren [intervju med helsedirektør Lars E. Hanssen] (pdf).
Arbeidsmiljø 2008; 1: 12–13.

Grammeltvedt, G
Rusmiddelmisbrukernes og pårørendes rettslige stilling (pdf).
Medisinsk informasjon 2008; 3: 28–30.

Lunde, S
Fylkeslege og småbruker [intervju med Bergljot Vinjar].
Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128:1304–5.

Hanssen, LE
Rettssikkerhet for utviklingshemmede? Erfaringer fra tilsyn. Fra evalueringskonferansen kap 4A - en faglig revolusjon, Oslo 2. og 3. juni 2008.
SOR-rapport 2008; 54 (5): 10–14.

Rønneberg, U, Walby, FA
Selvmord hos pasienter behandlet i psykisk helsevern.
Tidsskr Nor Lægeforen 2008; 128: 180–3.

Schou, P
Kø, krise og kostnadskutt.
Aftenposten (morgenutgaven) 10.4.2008.

Solberg, A
Fritt sykehusvalg – kjekt å ha? [Kronikk].
Dagbladet 7.1.2008.

Tveito, M
En tålmodig helsediplomat intervjuet: Tharald Hetland.
Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128:2352–2353.

Øgar, P
Vi får det ikke til.
Aftenposten (morgenutgaven) 5.1.2008.

2007

Borgli, AB
Om tannlegers informasjonsplikt.
Nor Tannlegeforen Tid 2007; 117: 686.

Braut, GS, Vist, J
Trusfridom i møte med profesjonelle hjelpere [Kronikk] (hele bladet, pdf).
Fontene 2007; 9: 32–33.

Bratland, SZ, Ødegaard, S
Ultralydundersøkelse – noe for allmennpraksis?
Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 1923.

Brandstorp, H
Om tilsyn og legevakt [intervju med Geir Sverre Braut] (pdf).
Utposten 2007;1:3–7.

Gunbjørud, AB
Klagesaker – pest, plage eller inspirasjonskilde?
Michael 2007;4:116–23.

Hagestad, K
Historia om fylkeslegen – ei soge i fem akter.
Michael 2007;4: 111115.

Hagestad, K
Internkontroll i allmennpraksis.
Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 2216.

Hamre, B, Rykkje, KB
En inspirerende samtale med ass. direktør i Statens helsetilsyn, Geir Sverre Braut (pdf).
Helsesøstre 2007;1:6–8.

Hanssen, LE, Braut, GS
Tilsyn med risikoperspektiv.
Michael 2007;4:104–110.

Johansen, BK, Braut, B., Schou, P
Uheldige hendelser på fødeavdelinger.
Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 2670–2.

Malterud, K, Taksdal, A
Shared spaces for reflection: approaching medically unexplained disorders.
Junctures 2007; 9: 27–38.

2006

Austveg, B
Kvinnehelse i et internasjonalt perspektiv.
Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2006; 2: 17–8.

Bratland, SZ, Grammeltvedt, GA
Hyperglykemi og uforsvarlig legevirksomhet.
Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 199-–01.

Bratland, SZ, Hunskår, S
Medisinsk-faglige vurderinger i tilsynssaker mot allmennleger.
Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 166–9.

Braut, GS
Det du ikkje torer å snakke med kollegaen din om, er truleg ikkje profesjonelt! (pdf).
I: Utposten 2006;7/8:10–13.

Braut, GS, Grammeltvedt, GA
God praksis og faglig forsvarlighet – to sider av samme sak (pdf).
I: Optikeren 2006;4:26–28.

Braut, B
STAN – avansert elektronisk fosterovervåkning – falsk trygghet?
HMT 2006; 2: 12–16.

Fonn, M
Du skal melde feil [uttalelse fra Lars E. Hanssen].
Siste del av artikkelen "Hva om jeg regner feil?"
Sykepleien 2006;1:20 (ikke fulltekst).

Hoddevik, GH, Høiby, EA, Hoddevik, GM
Forsvarlig håndtering av infeksjoner.
Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 345–7.

Holmboe, J, Bratland, SZ, Molven, O
Tilsynssaker mot allmennleger – en rettelse.
Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 1769–70.

Johansen, JA, Cordt-Hansen, K
Faglig forsvarlighet i psykisk helsevern (pdf).
Tidsskrift for Norsk psykologforening 2006; 43: 714–718.

Johansen, JA, Cordt-Hansen, K
Privatisering og seksualisering av behandlingsrelasjonen (pdf).
Tidsskrift for Norsk psykologforening 2006 ; 43(4): 347–352.

Molven , O, Holmboe, J, Cordt-Hansen, K
Bruk av advarsel ved brudd på forsvarlighetskravet.
Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 943–6.

Molven, O, Holmboe, J, Cordt-Hansen, K
Forsvarlighetskravet i helsepersonelloven.
Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 643–4.

Molven, O, Holmboe, J
O. Molven & J. Holmboe svarer [På artikkelen "God praksis - hva er det?" av Helge Oftebro, Jahn-Olaf Olsen, Even Tjørve].
Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 1357.

Molven, O, Holmboe, J, Cordt-Hansen, K
Vilkårene for advarsel ved brudd på forsvarlighetskravet.
Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 800–1.

Terland, A
Yrkesutøvelse i hjemmebaserte tjenester – kvalitetsmessige forhold og utfordringer.
I: Vernepleier – utdanning og yrke i et faglig og etisk perspektiv. Horndalen, B, Torp, TR (red). Oslo: Høgskolen i Akershus, 2006: 26–44.

Tveito, K.
Et fargerikt fyrtårn – intervjuet: Svein-Erik Ekeid.
Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 3150–1.

Varga, M, Magnusson, A, Flekkoy, K, Rønneberg, U, Opjordsmoen, S.
Insight, symptoms and neurocognition in bipolar I patients. [sammendrag].
J Affect Disord. 2006 Mar;91(1):1–9.

2005

Austveg, BA, Sundby, J
Norway at ICPD+10 - international assistance for reproductive health does not reflect domestic policies.
Reprod Health Matters 2005;13(25):23-33. 

Braut, GS
Lettest å føre tilsyn med markedsutsatte helsetjenester.
HMT 2005;6:14-15.

Braut, GS
Utviklinga av eldreomsorgen - velferd i brytinga mellom sjukepleie og forvaltning. 
I: Eldre i en brytningstid. Nord, R, Eilertsen, G, Bjerkreim, T. (red.). Oslo: Gyldendal,  2005: 147-155.

Braut, B, Holmboe, J.
Oversett lungeemboli i allmennpraksis.
Tidsskr Nor Lægeforen 2005;125(3):317-9.

Cordt-Hansen, K, Johansen, JA.
Seksuelt forhold mellom lege og pasient er uakseptabelt.
Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125(11): 1531-2.

Eriksen, K
Er det et hull i Hanssen? [intervju med Lars E. Hanssen] (pdf).
Fontene 2005; 8:28-31.

Hoddevik, GK
Diagnose versus kode.
Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 2973-4.

Hoddevik, GH, Bjørang, G.
G.H. Hoddevik & G. Bjørang svarer: [på artikkel «Han tar meg ikke på alvor» av Johanne Sundby].
Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125(6): 785.

Hoddevik, GH, Bjørang, G.
Oversett subaraknoidalblødning og forsvarlighet.
Tidsskr Nor Lægeforen 2005;125(1):61-2.

Løken, A.
Manglende opplysninger kan føre til reaksjon fra Statens helsetilsyn
Nor Tannlegeforen Tid 2005; 115(4): 235.

Nordviste, O.
Klager på leger - leger i gapestokken? [intervju med Geir Sverre Braut].      
Utposten 2005; 34(4):36-39.

Nygaard M, Nordal A.
Straffer sykepleiere hardere?
Sykepleien 2005;93(7):52-5.

Terland, A, Nesheim, S
Tilsyn for bedre tjenester.
Embla 2005;9:18-23.

Tollefsen, EL.
Klager på utskriving fra LAR (pdf).
Rus & avhengighet 2005; 2:41.

Tollefsen, EL
Retten til å klage.
Rus & avhengighet 2005; 6:47.

Werner, A, Malterud, K
“The pain isn't as disabling as it used to be”: How can the patient experience empowerment instead of vulnerability in the consultation? (sammendrag).
Scand J Public Health Suppl. 2005 Oct;(66):41-6.

2004

Austveg, B, Liljestrand, J.
New global efforts for safer motherhood.
Br J Obstet Gynaecol 2004;111(5):397-8.

Braut, B, Holmboe, J, Larmerud, M.
Manglende opplysninger kan føre til reaksjon fra Helsetilsynet.
Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 1132-3.

Braut, GS
Dei brennande hjarta - Kunsten å brenne utan å brenne seg ut.
I: La oss huske hverandre som vi er! "Festlig skrift" til Toril Hagerup-Jenssens 60 års dag. Kristiansand: Helsetilsynet i Vest-Agder, 2004: 24-26.

Braut, GS
Eg veit ikkje. Skal eg vakte bror min? Om eigenkontroll og tilsyn i etisk perspektiv.
I: Helse og helhet. Etiske og tverrfaglige perspektiver på helsefaglig teori og praksis. Festskrift til Antonio Barbosa daSilva. Hugaas, JV. red. Oslo: Unipub forlag, 2004: 143-52.

Braut, GS
Praktisk og nyttig om kvalitetsutvikling [Bokanmeldelse].
Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 2937.

Braut, GS
Rettslege rammer for pasientar og helsepersonell. 
I: Sosialmedisin: i teori og praksis. Mæland, JG, Fugelli, P, Høyer, G, Westin, S, red. Oslo: Gyldendal akademisk, 2004: 191-214.

Cordt-Hansen, K, Johansen, JA.
Tilsynssaker mot helsepersonell. Kommentar til artikkelen: Helsepersonelloven og behandlerens rettsstilling / Thorbjørn Axelsen.
Tidsskrift for Norsk psykologforening 2004;41(7):574-5.

Hoddevik, GH, Nygaard, M.
Leger med rusmiddelmisbruk.      
Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 955-7.

Løken, A.
Hva skjer når noen klager til Helsetilsynet?        
Nor Tannlegeforen Tid 2004; 114: 416.

Løken, A.
Tannlege mistet retten til å rekvirere legemidler i gruppe A og B.
Nor Tannlegeforen Tid 2004;114(12):655.

Løken, A.
Tannlegen slapp reaksjon fra Helsetilsynet.        
Nor Tannlegeforen Tid 2004;114(15):829.

Løken, A.
Uforsvarlig behandling og mangelfull informasjon og journalføring : tannlege fikk advarsel.
Nor Tannlegeforen Tid 2004;114(11):580.

Nygaard, M, Nordal, A.
Rusmisbruk: Tyveri og misbruk av rusmidler - konsekvenser for sykepleiervirksomhet.
Tidsskriftet sykepleien 2004;(92)2:32-37.

Viggen, ED
Den egennyttige humanist [intervju med Berit Austveg]. 25.03.2004.
Nasjonalt kompetansesenter for minoritetshelse – nettsted.

2003

Austveg, B.
Reproduktive rettigheter - hva er nå det? [Kronikk].
Kvinner sammen 2003;4.

Birkeland, JM, Molven, O, Berge, I, Hoff, M, Walter, I, Isaksen, K, Sten, T.
Autorisasjon av tannleger med utdanning fra land utenfor EØS : erfaringer fra lisensprogrammet i Bergen.
Nor Tannlegeforen Tid 2003; 113(5):210-217.

Birkeland, JM, Molven, O, Fristad, IB, Hoff, I, Tufte, P, Bøe, OE.  
Kompetanse til tannleger fra land utenfor EØS før og etter lisensprogrogrammet i Bergen
Nor Tannlegeforen Tid 2003; 113(16):848-851.

Birkeland, JM, Molven, O, Haugejorden, O, Bøe, OE.
Prediksjon av gjennomføring av lisensprogrammet for tannleger fra land utenfor EØS på normert tid.
Nor Tannlegeforen Tid 2003;113(16):842-846.

Bratland, SZ, Hunskår, S.
Mannlige kjønnsorganer.
I: Allmennmedisin. Hunskår, S., red. Oslo: Gyldendal akademisk, 2003: 639-660.

Braut,GS
Ambisiøst legejus-prosjekt [Bokanmeldelse].
Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 1387-88.

Braut, GS
Do we need a national agenda to change our culture of care?
The Scandinavian Journal of Trauma and Emergency Medicine (Akuttjournalen) 2003; 11: 83-84.

Braut, GS
General information on Norway: The country, people, health, disease, health personnel and the financing of health care.
I: Health legislation in Norway. Oslo: University of Oslo, Centre for Medical Studies, Moscow, 2003:  11-16.

Braut, GS
Helsa, samfunnet og individet - medisinens evige dilemma.
I: Helse for de mange. Samfunnsmedisin i Norge. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2003: 41-50.

Braut, GS
Helsemessig beredskap.
I: Helse for de mange. Samfunnsmedisin i Norge. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2003: 575-584.

Braut, GS
Klassikar i ny utgåve [Bokanmeldelse].
Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 49-51.

Braut, GS
Krav til rusmiddelarbeid i helsetenesta.
Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 49-51.

Braut, GS
The legal position of the medical practitioner in primary health care service.
I: Health legislation in Norway. Oslo: University of Oslo, Centre for Medical Studies, Moscow, 2003:  98-103.

Braut, GS
Litt teknikk, god tenking og mykje vilje - om økonomiske evalueringar ved prioritering av helsetenestetiltak.
I: Verdien av liv og helse. Hvor mye bør samfunnet være villig til å betale for helseforbedringer? Konferanseinnlegg redigert av: Berit Bringedal, Tor Iversen.
og Ivar Sønbø Kristiansen. Oslo: Helseøkonomisk forskningsprogram ved Universitetet i Oslo, 2003: 69-73.

Braut, GS
Medisinsk etikk og juss - om det gode og det rette, det vonde og det gale.
I: Helse for de mange. Samfunnsmedisin i Norge. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2003: 383-95.

Braut, GS
Norske forventningar i utanlandsk kontekst: verdiar, normer og tilsyn ved norske helsetenester i utlandet.
I: Det norske Spania - i sol og skygge.  Hovland, BM og Aagedal O (red).  Oslo: Diakonhjemmets høgskole, Forskningsavdelingen, 2003: 59-62.

Braut, GS
Positivt pust frå ei tid som er forbi?
Folket 2003; 05-08.

Braut, GS.
Praksisbasert legeutdanning til beste for alle.
Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 2239.

Braut, GS
Public legislation and professional self-regulation: quality and safety efforts in Norwegian health care.
I: The patient safety handbook. Youngberg BJ, Hatlie MJ (eds). London: Jones and Bartlett Publishers, 2003: 507-520.

Braut, GS
The requirement to practice in accordance with sound professional standards.
I: Health legislation in Norway. Oslo: University of Oslo, Centre for Medical Studies, Moscow, 2003:  91-97.

Braut, GS
Rettar og pliktar i helsetenesta [Bokanmeldelse].
Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 1729-30.

Braut, GS.
Take my advice, I am not using it! Synspunkter på samfunnsmedisinsk rådgjeving.
Utposten 2003; 32(5):34-35.

Cordt-Hansen, K.
Påtale etter begjæring fra Helsetilsynet.
Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 834.

Haugtomt, S
Samarbeid over virksomhetsgrenser – en forutsetning for god pasientbehandling [kronikk].
Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 2462–4.

Hoddevik, GH, Holmboe, J,  Berg, MB,  Vist, J.
G. Hoddevik og medarbeidere svarer [om obduksjon].
Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 364-5.

Holmboe, J.
Operasjon på feil side.
Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 1102-3.

Knudsen LB, Gissler M, Bender SS, Hedberg C, Ollendorff U, Sundstrom K, Totlandsdal K, Vilhjalmsdottir S.
Induced abortion in the Nordic countries: special emphasis on young women.
Acta Obstet Gynecol Scand. 2003 Mar;82(3):257-68.

2002

Grammeltvedt, GA
Advarsel etter helsepersonelloven § 56.
Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 644.

Grammeltvedt, GA.
Legemiddelassistert rehabilitering til rusmisbrukere ut fra en rettslig synsvinkel.
Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 427.

Hanssen LE, Pedersen BP
Feilmedisinering – en fare for lIv og helse [Kronikk].
Aftenposten (morgenutgaven) 21.11.2002.

Hanssen, LE, Schou, P.
L.E. Hanssen & P. Schou svarer [om ambulansetjenesten i Finnmark].
Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 1821-2.

Hanssen, LE, Braut, GS
Tilsyn er meir enn dokumentlesing [Kronikk].
Aftenposten (morgenutgaven)  08.06.2002.

Hoddevik, GH, Schou P, Holmboe, J.
Obduksjoner ved norske sykehus i 1984 og 2001.
Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 2815.

2001

Bratland, SZ.
Trenger allmennleger nye diagnostiske metoder?
Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 3039.

Braut, GS,  Annevig. E.  
Abortnemndene i Rogaland er betre enn sitt nye rykte!
Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 506.

Braut, GS, Hus, Ø. 
Litt om dei nye helselovane - det nye hundreåret startar i 2001!
Utposten 2001; 30(1):26-28.

Braut, GS.
Tida - ein knappare ressurs enn pengar!
Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 1449.

Eskild, A,  Nesheim, BI,  Berglund T,  Totlandsdal, JK, Andresen, JF
Geografisk variasjon i forekomsten av induserte senaborter i Norge 1996 - 97.
Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 24-7.

Grammeltvedt, GA
Kan elektrokonvulsiv behandling gis med tvang?
Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 2537.

Hanssen, LE.
L.E. Hanssen svarer [om fullføring av arbeid med ny dødsattest].
Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 2996.

Hanssen, LE.
Med en helsesektor i smeltedigelen. 
HMT 2001;3:5-6.

Holmboe, J, Molne, K, Jenssen, H.
Tilsynssaker knyttet til svangerskap og fødsel.
Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 3185-7.

Steen, M.
Skandinaviske legetidsskrifters omtale av tuberkulose blant innvandrere.
Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 2046-50.

Totlandsdal, JK, Tvedt, N, Breilid, R, Rønning, TB, Kogstad, EK, Myhren, KJ.
Har tilskudd av essensielle fettsyrer effekt på synsfunksjon og kognitiv utvikling hos fullbårne spedbarn?
Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 2504-9.

2000

Braut, GS
Fylkeslegen - helsepersonells venn eller fiende.
I: Syse, A, Førde, R, Førde, OH. red. Medisinske feil. Oslo: Gyldendal akademisk, 2000.

Braut, GS.
Ei ny helseteneste? : er det rom for variasjon, avvik og feil?
Omsorg 2000; 18(1):58-60.

Braut, GS.
Samfunnsmedisinen må bite i graset!
Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120: 1951.

Braut, GS.
Verdigrunnlaget for medisinen i komande tider.
Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120: 3743-5.

Eskild, A, Nesheim, BI, Berglund, T, Totlandsdal, JK,  Andresen, JF.
Svangerskapsavbrudd på grunn av fosterskade i Norge, 1996 - 97.
Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120: 1000-3.

Forland, F.
Lesverdig verdimelding. Om Stortingsmelding nr 26 (1999-2000): Om verdiar for den norske helsetenesta. - Intervju med Geir Sverre Braut.
Utposten 2000; 29(2):36-37.

Holmboe, J.
Helsetilsynets oppgaver ved feil og avvikshendelser.
I: Syse, A, Førde, R, Førde, OH. red. Medisinske feil. Oslo: Gyldendal akademisk, 2000.

Hoddevik, GH. 
Acetazolamid - verdt en renessanse i epilepsibehandlingen?
Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120: 1042-5.

Hanssen, LE.
Frå kunnskap til handling.
Forum for organisasjonsutvikling i sykehus 2000; (3): 3.

Hanssen, LE.
HIV/AIDS-forebyggende arbeid i Norge [Kronikk].
Aftenposten, morgenutgaven 1.12.2000.

Johansen, JA.

Kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i behandlings- og omsorgsarbeid.
Tidsskrift for Norsk psykologforening  2000; 37(7): 642-652.

Molven, O.
Ansvarlig ledelse på alle nivåer. 
Tidsskriftet sykepleien 2000; 88(18):42-43.

Molven, O.
Hva samfunnet forventer.
Tidsskriftet sykepleien 2000; 88(15):48-49.

Molven, O.
Kravet om faglig forsvarlighet.
Tidsskriftet sykepleien 2000;  88(14):48-49.

Molven, O.
Pasientrettighetsloven og psykisk helsevernloven.
Tidsskriftet sykepleien 2000; 88(17):48-49.

Steen, T, Totlandsdal, JK,  Andresen, JF
Er legers førerkortattester korrekte?
Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120: 3409-11.