Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Statens helsetilsyn viser til vårt brev av XXXX vedrørende en hendelse ved XXXX, hvor en pasient ble slått med flat hånd av en psykiater.

Vi har i vedtak av d.d. gitt den involverte psykiateren en advarsel for brudd på forsvarlighetskravet i helsepersonelloven § 4. Helseforetaket har fått kopi av vedtaket.

I vårt brev av XXXX ba vi helseforetaket redegjøre for flere forhold. Dette ble gjort i helseforetakets brev av XXXX.

På bakgrunn av sakens opplysninger, herunder de forhold som er anført av involvert psykiater, ber vi helseforetaket ta med seg følgende bemerkninger i sitt videre kvalitetsarbeid:

  • vi ber helseforetaket vurdere om bemanningen på den aktuelle avdelingen er tilstrekkelig sett i sammenheng med nåværende pasientgrunnlag,
  • vi ber helseforetaket gjøre en fornyet vurdering av om antall samtalerom er tilstrekkelig og/eller om det er mulig å strukturere bruken av rommene slik at det øker muligheten for å planlegge samtaler,
  • vi ber helseforetaket vurdere tiltak med tanke på samhandling på tvers av avdelingene.

Statens helsetilsyn finner for øvrig ikke grunn til ytterligere tilsynsmessig oppfølging av helseforetaket.

Konklusjon

Tilsynssaken avsluttes.

Med hilsen

XXXXXX

XXXXXX

 

Kopi til:
Fylkesmannen i XXXXXX
XXXXXX

Juridisk saksbehandler: XXXXXX
Helsefaglig saksbehandler: XXXXXX

Andre brev i saken

Vedtak om advarsel Brev til lege i saken.


Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker – søkeside

Enkeltsaker fra helse- og omsorgstjenesten og varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker