Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Statens helsetilsyn har vedtatt å tilbakekalle din autorisasjon som vernepleier i medhold av helsepersonelloven § 57. Vi har kommet til at du er uegnet til å utøve ditt yrke forsvarlig på grunn av brudd på kravet til omsorgsfull hjelp og på grunn av atferd som anses uforenlig med din yrkesutøvelse som vernepleier. 

Du kan klage på vedtaket innen tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet.

Saksbehandlingsprosessen

Statens helsetilsyn fikk ved brev XXXX fra XXXX oversendt en tilsynssak vedrørende din virksomhet som vernepleier. Tilsynssaken gjelder økonomiske misligheter ved din håndtering av en brukers økonomi. 

Du ble ved brev XXXX orientert om at vi ville vurdere å tilbakekalle din autorisasjon som vernepleier, og du fikk tilbud om møte med Statens helsetilsyn.  

Den XXXX var du i møte i Statens helsetilsyn.

I brev (udatert) mottatt hos Statens helsetilsyn XXXX kommenterte du referatet fra møtet, som du fikk tilsendt ved vårt brev XXXX.

Saksforholdet

Du er utdannet ved Høgskolen i XXXX og fikk autorisasjon som vernepleier den XXXX. På det tidspunktet aktuelle hendelse fant sted var du ansatt i XXXX kommune.

Statens helsetilsyn har vurdert denne saken med utgangspunkt i den dokumentasjonen som foreligger, og dokumentene er oversendt deg tidligere i saksbehandlingen. Nedenfor gjør vi rede for de forholdene som har hatt betydning for vår vurdering.

Du ble ansatt i XXXX kommune i XXXX. De første årene arbeidet du som assistent, og etter endt utdanning ble du fra XXXX ansatt som vernepleier i XXXX % stilling. Du ble oppnevnt som primærkontakt for en XXXX bruker med disposisjonsrett for vedkommendes konto.

Avdelingsleder avdekket i XXXX misligheter ved gjennomgang av ditt regnskap for brukeren. Det var flere forhold som ikke stemte, og det manglet bilag/kvitteringer for flere transaksjoner. I tillegg var det noen uklarheter i kontoutskrifter fra banken.

Virksomhetsleder og avdelingsleder tok saken opp med brukerens hjelpeverge, som på vegne av brukeren anmeldte forholdet. Den XXXX ble du innkalt til samtale med arbeidsgiver. Du innrømmet misligholdet og fortalte at du enkelte ganger hadde tatt med brukerens bankkort hjem og tatt ut penger til eget bruk, med den hensikt å låne penger for senere å betale disse tilbake. I møtet fikk du presentert arbeidsgivers arbeidsrettslige vurderinger. Du valgte da å si opp stillingen din samme dag, samtidig som du ble fritatt for arbeidsplikt i oppsigelsestiden.

I hjelpevergens forklaring til politiet XXXX fremgår det at ansatte ved boligen våren XXXX meldte fra til ham at brukeren hadde dårlig råd. Hjelpevergen var uforstående til dette siden du, som disponerte brukerens penger, ikke hadde informert ham om det. I XXXX hadde du kontaktet hjelpevergen og bedt om kr 7 000,- for å kjøpe ny XXXX til brukeren. Pengene ble overført til din konto og tatt ut, men ingen ny XXXX ble kjøpt. Dette førte til at hjelpevergen og din arbeidsgiver sjekket regnskapet og fant flere mangler, blant annet at regnskapet og kontoutskriftene ikke stemte overens, samt at relevante sider i regnskapskladdeboken var borte. Arbeidsgiver og hjelpevergen fant at det manglet penger både i XXXX og XXXX.

Det fremgår av anmeldelsen at du kjøpte ny XXXX til brukeren i XXXX.

Hjelpevergen gikk i samarbeid med deg gjennom ulike regnskapsbilag og fant at det manglet penger hver måned i XXXX unntatt i XXXX. Også i perioden XXXX til XXXX var det stor differanse mellom brukerens inntekt og eksisterende bilag. Dere kom sammen frem til at du hadde underslått kr 16 694,- fra brukeren. Brukerens totale krav var kr 22 926,- inkludert hans utgifter til advokat.

Politiavhør XXXX

Du møtte på XXXX politistasjon sammen med brukerens hjelpeverge, og du ønsket å gi en uforbeholden tilståelse.

Du var enig i fremstillingen i anmeldelsen, og at det manglet bilag for totalt kr 16 694,-. Du forklarte at regnskapsrotet skyldtes mer kaos i din livssituasjon enn manglende kompetanse i regnskapsførsel. Du erkjente at det var ditt ansvar å sikre at bilagene var på plass.

Du forklarte at du ikke hadde hatt kontroll, men at du hadde lånt penger fra brukeren i den hensikt å betale tilbake. Det var ikke din hensikt at brukeren skulle lide noe tap på grunn av deg. De siste femten månedene hadde du lånt og tilbakebetalt penger uten kontroll. Du var i en vanskelig livssituasjon XXXX, XXXX.

Du forklarte at du ikke hadde fungert i jobben siden XXXX, men at du forsøkte så godt du kunne blant annet på grunn av din datters konfirmasjon. Du ble i en uformell samtale med din avdelingsleder XXXX rådet til å XXXX. XXXX.

Andre politidokumenter/mekling i konfliktråd

Hjelpevergen opplyste i samtale med politiet XXXX at du hadde tilbakebetalt kr 7 000,- for XXXX.

XXXX

Din uttalelse i udatert brev til Statens helsetilsyn

Etter at du sluttet i kommunen fikk du ny jobb som XXXX ved XXXX i XXXX. Der arbeidet du som XXXX og rådgiver for XXXX. I tillegg jobbet du ekstra ved XXXX XXXX. Da du var i møte med Statens helsetilsyn hadde du ikke informert dine nye arbeidsgivere om at Statens helsetilsyn behandlet en tilsynssak mot deg,

I brev mottatt her XXXX opplyser du at du orienterte XXXX om tilsynssaken, og at ditt arbeidsforhold der er avsluttet. Du har lagt ved attest fra XXXX. De hadde fortsatt tillit til deg, men du måtte slutte av formelle grunner. XXXX har gitt deg en god attest, de presiserer at du har vært en ressurs XXXX XXXX og at du har utført ditt arbeid på en særdeles tilfredsstillende måte.

I brevet opplyser du også at du har vært til flere samtaler hos en psykolog. Du gjentar at dette er en alvorlig sak som du beklager sterkt, men du håper at du likevel får beholde autorisasjonen din. Du er trygg på at lignende ikke vil skje igjen.

Statens helsetilsyns vurdering

Statens helsetilsyn har på bakgrunn av opplysningene i denne saken vurdert om det er  grunnlag for å vurdere om din autorisasjon som vernepleier skal tilbakekalles i medhold av helsepersonelloven § 57 første ledd som lyder:

Statens helsetilsyn kan kalle tilbake autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning dersom innehaveren er uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av alvorlig sinnslidelse, psykisk eller fysisk svekkelse, langt fravær fra yrket, bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning, grov mangel på faglig innsikt, uforsvarlig virksomhet, grove pliktbrudd etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, eller på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.

I saker om tilbakekall av autorisasjon har Statens helsetilsyn bevisbyrden. Dette innebærer at vi må sannsynliggjøre at vilkårene for tilbakekall foreligger før autorisasjonen kan tilbakekalles. Alminnelig sannsynlighetsovervekt er tilstrekkelig.

De sentrale vurderingstemaene er om du er uegnet til å utøve ditt yrke som vernepleier forsvarlig på grunn av grove pliktbrudd, det vil si grovt brudd på kravet til omsorgsfull hjelp, jf. helsepersonelloven § 4, og om du må anses uegnet på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.

Formålet med helsepersonellovens administrative reaksjoner er blant annet å sikre allmennhetens tillit til helsetjenesten, å ivareta pasienters sikkerhet og å fremme kvalitet i helsetjenesten.

På bakgrunn av saksforholdet slik det er beskrevet ovenfor, legger Statens helsetilsyn til grunn at du i perioden XXXX til XXXX tilegnet deg kr 16 694,- fra en bruker du var primærkontakt for. Du har innrømmet forholdet overfor din arbeidsgiver og for politiet.

Grove pliktbrudd – brudd på kravet til omsorgsfull hjelp

Statens helsetilsyn vil først vurdere om du ved å stjele penger fra en bruker, har brutt kravet til omsorgsfull hjelp i helsepersonelloven § 4 første ledd som lyder:

 ”Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.”

Kravet til omsorgsfull hjelp innebærer at all helsehjelp må utføres med respekt for brukernes behov og interesser, og bygge på innlevelse, omtanke og vennlighet.

Ved utøvelse av omsorg må helsepersonellet ofte foreta etiske avveininger med hensyn til hvordan man skal opptre overfor brukeren for å oppfylle gode normer for medmenneskelig atferd når helsehjelpen gis. Pålitelighet og ærlighet er viktige grunnverdier for all helsehjelp. De er spesielt viktige når helsehjelpen ytes overfor spesielt sårbare mennesker med manglende evne til å ivareta egne interesser og egenomsorg.

Vernepleierens primæroppgave er å tilrettelegge for et verdig og funksjonelt liv, utviklingsmuligheter og god livskvalitet for mennesker med fysiske, psykiske og/eller sosiale funksjonsvansker. Grunnleggende verdier for vernepleiernes yrkesutøvelse er – blant flere – omsorg for og vern og sikring av rettigheter med svakstilte og utsatte grupper.

Ved å utnytte din posisjon som vernepleier og primærkontakt, til å tilegne deg penger fra en bruker XXXX, handlet du i strid med din primæroppgave som vernepleier. Du brøt også grunnleggende verdier som pålitelighet og ærlighet.

Statens helsetilsyn finner at den ovenfor beskrevne handlingen representerer et grovt brudd på kravet til omsorgsfull hjelp i helsepersonelloven § 4. Du anses derfor uegnet til å utøve vernepleieryrket forsvarlig på grunn av grove pliktbrudd, jf. helsepersonelloven § 57.

Atferd uforenlig med yrkesutøvelsen

Spørsmålet som Statens helsetilsyn må vurdere, er om du ved å misligholde din oppgave som forvalter av økonomien til en bruker, er uegnet til å utøve yrket som vernepleier på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.

Vilkåret innebærer at helsepersonell etter en konkret helhetsvurdering kan anses uegnet til å utøve sitt yrke på grunn av handlinger, i eller utenfor yrkesutøvelsen, som medfører at allmennheten ikke lenger kan ha den nødvendige tilliten til dem.

Arbeid som vernepleier krever generelt stor grad av tillit. Kravet til tillit er stort fordi tjenestemottakeren oftest ikke kan ivareta egne interesser på grunn av psykiske eller fysiske funksjonshemninger, noe som gjør dem spesielt sårbare. Det er således av stor betydning at tjenestemottaker, pårørende, kollegaer og arbeidsgiver kan stole på og ha tillit til vernepleiere og annet helsepersonell som arbeider med sårbare pasienter og brukere som ikke er i stand til å ta vare på seg selv. Alle skal kunne kjenne seg trygge på at helsepersonellet ikke utnytter sin stilling for egen vinnings skyld. Kravet til helsepersonellets integritet er derfor stort.

Å misligholde oppgaven som forvalter av brukerens penger til egen vinning, er derfor et alvorlig tillitsbrudd og representerer et grovt brudd både på samfunnets og på yrkesetiske normer. Denne handlingen har svekket tilliten til deg som vernpleier, og er også egnet til å svekke den allmenne tillit til helsetjenesten.

Statens helsetilsyn finner at handlingen er atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen, og gjør deg uegnet til å utøve virksomhet som vernepleier.

Vurdering av om din autorisasjon som vernepleier skal tilbakekalles

Statens helsetilsyn finner at du må anses uegnet til å utføre virksomhet som vernepleier forsvarlig på grunn av grove pliktbrudd, og at du er uegnet på grunn av atferd som anses uforenlig med din yrkesutøvelse som vernepleier.

Statens helsetilsyn finner at vilkårene for å tilbakekalle din autorisasjon som vernepleier er til stede, jf. helsepersonelloven § 57. Om helsepersonellets autorisasjon skal tilbakekalles beror på en totalvurdering. En grunnleggende forutsetning for å kunne utøve virksomhet i helsetjenesten er at allmennheten har den nødvendige tillit til de som utøver virksomhet og til helsetjenesten som sådan. Formålet med tilbakekallsreaksjonene er å bidra til og sikre kvalitet i og tillit til helsetjenesten, og beskytte nåværende og fremtidige pasienter mot helsepersonell hvis yrkesutøvelse utgjør en risiko for pasienten.

Siden saken ble avdekket i XXXX har du vært åpen om de faktiske forhold. Du har sammen med brukerens hjelpeverge bidratt aktivt for å avdekke omfanget av misligholdelsen, og du dro sammen med ham til politistasjonen for å anmelde forholdet. Du har erkjent ditt ansvar for at bilag mangler. Du har gjort opp for deg og tilbakebetalt brukeren det meste av det du skylder. Du beklager hendelsen sterkt og har konsultert psykolog for å bearbeide bakenforliggende årsaker som økonomiske og psykiske problemer knyttet til XXXX. Likeledes har du hele tiden vært i arbeid som vernepleier. Du har fått gode skussmål fra din siste arbeidsgiver, selv om du måtte slutte av formelle grunner da du informerte om at vi behandlet en tilsynssak mot deg.

Alt dette er viktige og nødvendige faktorer for å gjenopprette tilliten til deg som vernepleier, og for å dokumentere at du igjen er skikket til å utøve yrket som vernepleier. Tiden som har gått siden den aktuelle hendelsen er også en viktig faktor. Dette vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle avhengig av blant annet sakens alvorlighetsgrad. Etablert praksis er imidlertid minimum to år. XXXX. XXXX.

Etter vår vurdering er det aktuelle forholdet av en så alvorlig karakter at vi finner at din autorisasjon må tilbakekalles. Dette betyr at du ikke lenger kan arbeide eller titulere deg som vernepleier. 

Vedtak

Statens helsetilsyn tilbakekaller din autorisasjon som vernepleier i medhold av helsepersonelloven § 57 på grunn av grove pliktbrudd og på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.

Melding om vedtaket vil bli sendt til berørte instanser.

Du har rett til å klage på dette vedtaket til Statens helsepersonellnemnd, jf helsepersonelloven § 68. Klagefristen er tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet. Les vedlagte informasjonsskriv med nærmere opplysninger om reglene for klage.

En eventuell klage sender du til Statens helsetilsyn. Du må klage før du eventuelt reiser søksmål om gyldigheten av vedtaket, jf forvaltningsloven § 27 b og helsepersonelloven § 71.

Statens helsetilsyn vil gjøre deg oppmerksom på at du har anledning til å søke om ny autorisasjon/begrenset autorisasjon som vernepleier, jf. helsepersonelloven § 62. Du må selv fremskaffe dokumentasjonen som godtgjør at du igjen er skikket til å utøve ditt yrke som vernepleier forsvarlig. Du kan lese mer om dette i vedlagte rundskriv IK-1/2009.

Med hilsen

XXXX

XXXX

 

Vedlegg:
Kopi av melding til berørte instanser
Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak
Rundskriv IK-1/2009

Kopi:
XXXX

Juridisk saksbehandler: XXXX
Helsefaglig saksbehandler: XXXX


Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker – søkeside

Enkeltsaker fra helse- og omsorgstjenesten og varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker