Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Statens helsetilsyn har vedtatt å tilbakekalle din autorisasjon som sykepleier i medhold av helsepersonelloven § 57 første ledd. Vi har kommet til at du er uegnet til å utøve ditt yrke forsvarlig på grunn av grov mangel på faglig innsikt og uforsvarlig virksomhet. Vi har også kommet til at du ved å innlede et forhold til en pasient har utvist en atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen. 

Du kan klage på vedtaket innen tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet.

Saksbehandlingsprosessen

Statens helsetilsyn fikk ved brev av XXXX fra Fylkesmannen i XXXX oversendt en tilsynssak vedrørende din virksomhet som sykepleier. Tilsynssaken gjelder spørsmål om rollesammenblanding ved at du har inngått et forhold til en pasient.

Vi orienterte deg ved brev XXXX om at vi ville vurdere å tilbakekalle din autorisasjon som sykepleier. Du uttalte deg til saken ved brev av XXXX.

I brev av XXXX ba vi din tidligere arbeidsgiver, XXXX om ytterligere opplysninger i saken. Du fikk dette brevet i kopi. Helseforetaket oversendte de etterspurte opplysningene i brev av XXXX.

Fylkesmannen i XXXX oversendte ytterligere opplysninger fra helseforetaket i brev av XXXX.

Pasienten har også uttalt seg til vårt brev av XXXX i e-poster av XXXX og
XXXX.

Saksforholdet 

Du er utdannet ved XXXX og fikk autorisasjon som sykepleier den XXXX, HPR nr. XXXX. Du er videreutdannet som psykiatrisk sykepleier. På tidspunktet for de aktuelle hendelsene var du ansatt ved XXXX.

Statens helsetilsyn har vurdert saken på grunnlag sakens dokumenter. Nedenfor gjør vi rede for de forholdene som har hatt betydning for vår vurdering.

Det fremgår av sakens dokumenter at en behandler fra XXXX, telefonisk kontaktet Fylkesmannen i XXXX den XXXX og informerte om at hun hadde en pasient som fortalte at hun hadde hatt et forhold til en behandler ved døgnenheten. Den aktuelle pasienten var XXXX (pasienten).

Den XXXX ringte pasienten og informerte om at hun har hatt et seksuelt forhold til en av sine behandlere på XXXX. Pasienten forklarte seg ytterligere i e-post av XXXX til Fylkesmannen.

I e-posten opplyser hun at hun kom til XXXX i XXXX i forbindelse med at moren hennes hadde dødd etter langvarig kreftsykdom. Pasienten skriver videre at hun opplevde overgrep fra hun var XXXX til hun var XXXX år gammel. Det fremgår videre at pasienten opplevde at ingen klarte å komme inn på henne, men at du begynte å vise interesse for henne og at dere i XXXX innledet et seksuelt forhold. Forholdet varte i 7,5 år.

Pasienten skriver at hun i utgangspunktet ikke ønsket et slikt forhold, fordi hun tenkte du etter hvert ville gå tilbake til mannen din igjen. Pasienten mener du kjente til hennes historie og diagnose, og mener seg misbrukt av deg i denne forbindelse. Hun skriver videre at hun har mistet sitt behandlingstilbud siden du stadig jobber der. Det står videre at du har informert din arbeidsgiver om forholdet, men at du og din arbeidsgiver ble enige om å holde dette hemmelig.

I ditt brev av XXXX til Fylkesmannen i XXXX erkjenner du å ha hatt et forhold til pasienten. Du skriver at du ble kjent med pasienten en stund etter hennes innleggelse, og at du kom i et følelsesmessig kaos og ble sterkt grepet av pasientens historie. Du skriver at det startet som et vennskap, men at det dessverre gikk over i et seksuelt forhold som varte noen år. Du opplyser at det fra din side de siste to årene kun har vært snakk om vennskap, og at du det siste året har forsøkt å bryte kontakten, men pasienten skal da ha reagert negativt blant annet med trusler om å ta sitt eget liv.

Du ser i etterkant at du aldri burde ha innledet et forhold til pasienten, og du tar ansvar for dine handlinger.

I ditt brev av XXXX, anfører du at du aldri har vært pasientens behandler. Du var imidlertid kontaktperson for pasienten når hennes miljøkontakter ikke var på vakt. Du har også hatt ansvarsvakter ved døgnavdelingen i perioder hvor pasienten var innlagt. Du benekter å ha blandet deg inn i behandlingen eller påvirket denne.

Når det gjelder spørsmålet om når du informerte arbeidsgiver om forholdet, anfører du at dette skjedde i en medarbeidersamtale i XXXX. Du informerte da om at forholdet var over, og at det kun hadde vært vennskap fra din side siden XXXX.

Du skriver videre at pasienten bodde hos deg frem til vennskapet tok slutt XXXX.

I møte med arbeidsgiver i XXXX anfører du at avdelingsleder opplyste at arbeidsgiver hadde hatt mistanke om forholdet siden XXXX, og at det blant de ansatte hadde vært mye prat om forholdet, og at avdelingen hadde tilrettelagt slik at du skulle ha minst mulig kontakt med pasienten i de periodene hun var innlagt. Du stiller deg kritisk til avdelingens håndtering av saken, og slik du ser det har avdelingen ingen verktøy for å forebygge denne typen rollesammenblanding eller rutiner for å håndtere dette dersom det oppstår.

Når det gjelder pasientens påstand om at hun føler seg misbrukt, anfører du at du opplevde inngåelsen av forholdet som et gjensidig ønske. Du føler ikke at du brukte din rolle som sykepleier som ledd i etableringen av forholdet.

Det fremgår av opplysningene fra XXXX, at det allerede i XXXX gikk rykter om at du hadde innledet et seksuelt forhold til pasienten. I samtale med arbeidsgiver skal du ha opplyst at du hadde utviklet en vennskapelig relasjon til pasienten, men at du benektet et seksuelt forhold. Arbeidsgiver konkluderte med at det ikke var et seksuelt forhold, og fant derfor ikke grunn til å gå videre med saken. Det fremgår også at XXXX ikke har egne rutiner for rollesammenblanding.

Rettslig grunnlag for vurderingen

Det følger av helsepersonelloven § 57 at Statens helsetilsyn kan tilbakekalle helsepersonells autorisasjon. Helsepersonelloven § 57 første ledd lyder: 

Statens helsetilsyn kan kalle tilbake autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning dersom innehaveren er uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av alvorlig sinnslidelse, psykisk eller fysisk svekkelse, langt fravær fra yrket, bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning, grov mangel på faglig innsikt, uforsvarlig virksomhet, grove pliktbrudd etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, eller på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen. 

I tilsynssaken har det vært aktuelt å vurdere om du ved å innlede et forhold til en pasient er uegnet til å utøve ditt yrke som sykepleier forsvarlig på grunn av grov mangel på faglig innsikt og/eller uforsvarlig virksomhet og/eller om du er uegnet på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.

En viktig bestemmelse i denne vurderingen er helsepersonelloven § 4 første ledd, som lyder:

Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.

Statens helsetilsyns vurdering

Statens helsetilsyn har på bakgrunn av opplysningene i saken vurdert om det er grunnlag for å tilbakekalle din autorisasjon som sykepleier.

Det sentrale vurderingstemaet er om du er uegnet til å utøve ditt yrke som sykepleier forsvarlig på grunn av grov mangel på faglig innsikt og uforsvarlig virksomhet og om det å innlede et forhold til en pasient er en atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.

I saker om tilbakekall av autorisasjon har Statens helsetilsyn bevisbyrden. Dette innebærer at vi må sannsynliggjøre at vilkårene for tilbakekall er oppfylt før autorisasjonen kan tilbakekalles. Alminnelig sannsynlighetsovervekt er som hovedregel tilstrekkelig.

Vi legger følgende norm til grunn for vår vurdering:

I kravet til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp ligger bl.a. at helsepersonell skal utøve sin virksomhet i tråd med faglige normer og lovbestemte krav for yrkesutøvelsen.

Om uforsvarlig virksomhet sier forarbeidene til helsepersonelloven (Ot prp nr 13) på side 175 at det er et vidt begrep som forutsetter virksomhet som strider med de til enhver tid gjeldende faglige krav og regler. Som eksempel nevner forarbeidene blant annet følgende:

Helsepersonell som innleder privat intimt forhold til pasienter de har eller nettopp har hatt et pasientforhold til, driver også uforsvarlig virksomhet, i tillegg til at dette kan være et utslag av grov mangel på faglig innsikt.

Grov mangel på faglig innsikt kan forekomme når helsepersonell i vesentlig grad svikter i forhold til grunnleggende kompetansekrav.

Ethvert møte mellom mennesker fører med seg opplevelser og følelser av ulik art og styrke. Dette gjelder også i profesjonelle relasjoner mellom helsepersonell og pasienter. Som helsepersonell er det derfor avgjørende at man er i stand til å vise pasienter nærhet, støtte og omsorg, uten å bruke behandlingsrelasjonen til å tilfredsstille egne følelsesmessige, sosiale eller seksuelle behov.

Etablering av behandlingsrelasjoner innebærer en forpliktelse for helsepersonell til å utvise respekt for pasientens rettigheter, verdighet og integritet. Som helsepersonell må man være oppmerksom på at pasienten befinner seg i en situasjon der det forventes eller forutsettes at pasienten blottlegger sider ved seg selv som vanligvis er skjult for andre. Dette skaper en spesiell form for sårbarhet og avhengighet som helsepersonell ikke må nyttiggjøre seg til egne personlige formål, uavhengig av om pasienten ønsker en slik utvikling.

Enkelte pasienter vil i løpet av en behandling kunne oppleve at helsepersonell representerer en unik form for forståelse, bekreftelse og nærhet. Dette kan medføre at pasienten blir tiltrukket av helsepersonellet på et personlig plan. Det er ikke uvanlig at pasienter i slike situasjoner ønsker å utvikle den profesjonelle relasjonen til en personlig, intim relasjon. Det er helsepersonellets oppgave å ha kunnskap om, og innsikt i, at dette kan skje, og iverksette relevante tiltak for å beskytte pasienten dersom dette oppstår.

Et følelsesmessig forhold mellom pasient og helsepersonell kan i utgangspunktet oppleves som likeverdig mellom de involverte. Det er likevel slik at pasienten befinner seg i et avhengighetsforhold til helsepersonellet, og helsepersonellet kommer derfor i en maktposisjon overfor pasienten. Dersom helsepersonellet utnytter en slik posisjon til å privatisere eller seksualisere relasjonen, vil dette utgjøre et grovt tillitsbrudd og et svik mot pasienten. Pasienten kan påføres alvorlige psykiske traumer i tillegg til allerede eksisterende problemer.

Dette gjelder uavhengig av om det er helsepersonellet eller pasienten som tar initiativet til å innlede slike relasjoner eller om pasienten opplever relasjonen som positiv.

Vurdering

Statens helsetilsyn legger til grunn at du innledet et nært vennskapsforhold til pasienten, og at dette utviklet seg til et seksuelt forhold med samboerskap. Dette samtidig som du var ansatt som sykepleier på den institusjonen hvor pasienten mottok behandling for sin alvorlige psykiske sykdom, og hvor hun også i flere perioder var innlagt.

Statens helsetilsyn bemerker at det å opptre profesjonelt som helsepersonell innebærer at man ikke etablerer seksuelle eller andre personlige relasjoner til en pasient. Etter Statens helsetilsyns vurdering burde som psykiatrisk sykepleier være forberedt på at pasienter av ulike grunner vil komme til å utfordre din integritet og vurderingsevne. Det er din oppgave å være klar over at det kan skje, og iverksette relevante tiltak for å beskytte pasienten og deg selv hvis det oppstår, som for eksempel å rådføre deg med kolleger eller søke relevant veiledning. Vi kan ikke se at du har gjort dette. Du har tvert imot forsøkt å bagatellisere forholdene.

Etter Statens helsetilsyns vurdering har du ved å etablere en seksuell relasjon til pasienten opptrådt i strid med kravet til forsvarlig virksomhet. Når du i tillegg uttaler at det var pasienten som tok initiativet, vitner dette om grov mangel på faglig innsikt.

Vi har etter dette kommet til at du ved å innlede et forhold til en tidligere pasient, har utvist grov mangel på faglig innsikt og drevet uforsvarlig virksomhet, jf. helsepersonelloven § 57.

Videre har vi kommet til at dine handlinger ikke tilfredsstiller kravene til etiske holdninger og atferd som forventes av helsepersonell ansatt i helsetjenesten. Etablering av en slik relasjon er også et misbruk av den tillit som ligger til grunn for utøvelsen av profesjonell helsehjelp.

Statens helsetilsyn finner således at en slik atferd anses uforenlig med yrkesutøvelsen som sykepleier.

Vurdering av om din autorisasjon som sykepleier skal tilbakekalles

Statens helsetilsyn finner at du er uegnet til å utøve virksomhet som sykepleier forsvarlig på grunn av grov mangel på faglig innsikt og uforsvarlig virksomhet. Statens helsetilsyn finner også at å innlede et forhold til en pasient, er en atferd som anses uforenlig med din yrkesutøvelse som sykepleier.

Statens helsetilsyn finner at vilkårene for å tilbakekalle din autorisasjon som sykepleier er oppfylt, jf. helsepersonelloven § 57 første ledd.

Om helsepersonellets autorisasjon skal tilbakekalles beror på en totalvurdering. En grunnleggende forutsetning for å kunne utøve virksomhet i helse- og omsorgstjenesten er at allmennheten har den nødvendige tillit til helsepersonellet og til helse- og omsorgstjenesten som sådan. Formålet med å tilbakekalle en autorisasjon er å bidra til å sikre kvalitet i og tillit til helse- og omsorgstjenesten. Tilbakekall skal også beskytte nåværende og fremtidige pasienter mot helsepersonell dersom yrkesutøvelsen utgjør en risiko.

Statens helsetilsyn har vurdert om det er en forholdsmessig reaksjon å tilbakekalle din autorisasjon. Vi har i vurderingen merket oss at XXXX også er å bebreide for at forholdene ikke ble avdekket og avsluttet på et tidligere tidspunkt. Vi har likevel funnet at bruddene på helsepersonelloven er så grove at det ikke er tilstrekkelig å reagere med en mindre streng reaksjon.

Det aktuelle forholdet er etter vår vurdering av en så alvorlig karakter at vi finner det nødvendig å tilbakekalle din autorisasjon.

Vedtak

Statens helsetilsyn tilbakekaller din autorisasjon som sykepleier i medhold av helsepersonelloven § 57 første ledd, på grunn av grov mangel på faglig innsikt, uforsvarlig virksomhet og atferd uforenlig med yrkesutøvelsen.

Dette betyr at du ikke lenger kan arbeide eller titulere deg som sykepleier.

Vi sender melding om vedtaket til berørte instanser, se vedlagte kopi. 

Du har rett til å klage på vedtaket til Statens helsepersonellnemnd, jf helsepersonelloven § 68. Klagefristen er tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet. Les vedlagte informasjonsskriv med nærmere opplysninger om reglene for klage

Klagen sender du til Statens helsetilsyn. Du må klage før du eventuelt reiser søksmål om gyldigheten av vedtaket, jf forvaltningsloven § 27 b og helsepersonelloven § 71.

Vedlagt følger rundskriv IK-1/2009 ”Informasjon til deg som har mistet din autorisasjon eller som har gitt frivillig avkall på den”.

Med hilsen

XXXX

XXXX

 

Vedlegg:
Kopi av melding til berørte instanser
Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak
Rundskriv IK-1/2009

Kopi:
Fylkesmannen i XXXX
XXXX
XXXX v/direktøren

Juridisk saksbehandler: XXXX
Helsefaglig saksbehandler: XXXX


Andre brev i saken

Avgjørelse i tilsynssak - brudd på spesialisthelsetjenesteloven. Brev til helseforetak i saken.


Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker – søkeside

Enkeltsaker fra helse- og omsorgstjenesten og varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker