Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Saksbehandlingsprosessen

Statens helsetilsyn fikk ved brev av XXXX fra Fylkesmannen i XXXX oersendt en tilsynssak vedrørende din virksomhet som fotterapeut. Tilsynssaken gjelder påstand om at du har hatt et seksuelt forhold til XXXX (hereter pasienten). 

Du har tidligere mottatt kopi av Fylkesmannen i XXXXs oversendelsesbrev til Statens helsetilsyn,  er således kjent med hva tilsynssaken gjelder. Du har uttalt deg til saken i brev datert til Fylkesmannen i .

Statens helsetilsyn har ikke funnet det nødvendig å sende deg kopi av sakens dokumenter. Dette både fordi du tidligere har uttalt deg til saken, og fordi saken vurderes som tilstrekkelig opplyst gjennom de øvrige dokumentene, jf. forvaltningsloven § 17. Videre viser vi til at vi har konkludert med at det ikke er grunnlag for å vurdere om du har brutt helsepersonelloven.

Saksforholdet 

Du er utdannet ved XXXX videregående skole og fikk autorisasjon som fotterapeut den XXXX. Ditt helsepersonellnummer er XXXX. Du er dalig leder ved XXXX i XXXX.

Statens helsetilsyn har vurdert saken på grunnlag av den dokumentasjonen som foreligger. Nedenfor gjør vi rede for de forholdene som har hatt betydning for vår vurdering.

Fylkesmannen i XXXX mottok den XXXX en klage fra pasientens datter. Ifølge klager oppsøkte pasienten deg i starten av XXXX for behandling/fotpleie, og det skal raskt ha utviklet seg et seksuelt/intimt forhold mellom deg og pasienten.

I din uttalelse til Fylkesmannen i XXXX av XXXX opplyser du at du har behandlet pasienten tre ganger for neglesopp. Du erkjenner å ha truffet pasienten ved noen få anledninger utenom behandlingstiden og på din fritid, men benekter at dere hadde et seksuelt forhold.

Statens helsetilsyns vurdering

Helsepersonells rettigheter og plikter reguleres av helsepersonelloven. Det følger av lovens kapittel 11 at Statens helsetilsyn kan ilegge helsepersonell administrative reaksjoner ved brudd på lovens bestemmelser.

Statens helsetilsyn ser normalt svært alvorlig på at helsepersonell innleder private og/eller seksuelle relasjoner til pasienter, noe som anses som brudd på kravet til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp i helsepersonelloven § 4. Dette fordi helsepersonellet i et behandlingsforhold lett kommer i en maktposisjon overfor pasienten, der pasienten kan sies å være avhengig av helsepersonellet og i en spesielt sårbar situasjon. 

Du har erkjent at du har truffet pasienten ved noen få anledninger på din fritid etter at du hadde gitt ham fotpleie/fotbehandling tre ganger. Det står påstand mot påstand om hvorvidt det har vært et seksuelt forhold mellom deg og pasienten, og vi har ikke tilstrekkelige opplysninger til å ta stilling til dette. Etter vår vurdering er dette heller ikke nødvendig. Slik vi ser det var den aktuelle behandlingsrelasjonen uansett ikke preget av en slik maktubalanse mellom deg og pasienten at det er aktuelt å vurdere om du har brutt forsvarlighetskravet i helsepersonelloven § 4.

Konklusjon

Statens helsetilsyn finner ikke grunn til å vurdere om du har brutt helsepersonelloven § 4 og om du skal gis en administrativ reaksjon.

Tilsynssaken mot deg er med dette avsluttet.

Med hilsen

XXXXXX
XXXXXX

XXXXXX
XXXXXX

 

Kopi til:

Fylkesmannen i XXXXXX
XXXXXX

Helsefaglig saksbehandler: XXXXXX
Juridisk saksbehandler: XXXXXX


Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker – søkeside

Enkeltsaker fra helse- og omsorgstjenesten og varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker