Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn fikk ved brev 24. februar 2014 fra Fylkesmannen i Telemark oversendt tilsynssak som omhandlet tre fastlegers reservasjonspraksis i Bø kommune.

Vi vil innledningsvis bemerke at den lange saksbehandlingstiden skyldes at vi har avventet utfallet av forslagene til endringer i regelverket på dette området.

Saksforholdet

I forbindelse med den offentlige debatten omkring legers reservasjon mot å utføre visse former for helsehjelp av samvittighetsgrunner, fremkom det at tre fastleger ved Bø Legesenter AS praktiserte slik reservasjon. Av disse var det to fastleger, X og Y, som ikke satte inn kobberspiral, og én fastlege, Z, som ikke henviste til abort.

Bø kommune har tidligere uttalt seg til Fylkesmannen i Telemark ved brev av 7. og 15. januar 2014 samt 1. mars 2014. Vedlagt fulgte de tre fastlegenes arbeidsavtaler, Bø Legesenters kvalitetssystem og arbeidsrutine i forhold til reservasjoner, samt pasientstatistikk. Dere opplyste at det har vært kjent praksis i Bø i over 20 år at enkelte leger ikke utfører visse oppgaver av samvittighetsgrunner, men det har ikke vært skriftliggjort i arbeidsavtalene med fastlegene. Det har aldri vært klager fra pasienter på denne praksisen. Dere uttalte videre at kvinners rettigheter ble ivaretatt ved at Bø Legesenter er organisert i gruppepraksis med fellesliste, der alle fastlegene i fellesskap er ansvarlige for alle pasientene på listene, og ved at kommunen til enhver tid sikrer at det er et tilstrekkelig antall leger ved legesenteret som til sammen kan utføre de oppgavene som kreves. Videre har legesenteret rutiner for håndtering av situasjoner hvor pasienter trenger slik helsehjelp som legene har reservert seg mot. Dere mente derfor denne organiseringen ikke var lovstridig.

De tre aktuelle legene arbeider ikke lenger som fastleger i Bø kommune. Etter det vi kjenner til er det således per dags dato ingen fastleger i Bø kommune som praktiserer reservasjon mot å utføre visse former for helsehjelp av samvittighetsgrunner.

Statens helsetilsyns vurdering

Saken gjelder spørsmål om Bø kommunes tidligere aksept av fastlegers praktisering av reservasjon mot å utføre visse former for helsehjelp har vært i strid med kommunens plikt til å sørge for å tilby allmennlegetjenester som er i samsvar med krav fastsatt i regelverket, jf. helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1, 3-2 og 4-1, jf. fastlegeforskriften §§ 3, 7, 10, 11, 16, 24 og § 30.

Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige allmennlegetjenester, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2 første ledd, jf. fastlegeforskriften § 3. Videre har kommunen det overordnede ansvaret for at allmennlegetjenestene er forsvarlige og i samsvar med krav fastsatt i regelverket, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 tredje ledd, jf. § 4-1 og fastlegeforskriften § 7. 

Den 1. januar 2015 trådte det i kraft endringer i forskrift 15. juni 2001 nr. 635 om svangerskapsavbrudd (abortforskriften) §§ 1, 2, 4 og § 19, som innebærer at fastleger ikke lenger skal henvise abortsøkende kvinner til sykehuset. Endringene går ut på at fastleger ikke skal skrive under på abortbegjæringsskjemaet, og heller ikke legge ved skriftlig henvisning. Fastleger skal fortsatt gi kvinnen informasjon og veiledning, gjennomføre kliniske undersøkelser samt sende kvinnens begjæring om abort til sykehuset sammen med nødvendige medisinske opplysninger.

Videre fastsatte Helse- og omsorgsdepartementet, ved forskrift 5. desember 2014 nr. 1524, endringer i fastlegeforskriften §§ 7, 11, 16 og § 24; også disse med ikrafttredelse 1. januar 2015. I tillegg til tilføyelsen av et nytt ledd i fastlegeforskriften § 24 om at fastleger ikke lenger skal henvise abortsøkende kvinner, innebærer endringene en presisering av at felleslister ikke åpner for at fastleger kan fordele oppgaver seg imellom av samvittighetsgrunner, jf. fastlegeforskriften § 11. Videre er kommunens ansvar for å sørge for at fastlegenes praksis er i tråd med regelverket tydeliggjort i fastlegeforskriften § 7, og det fremgår nå eksplisitt av § 16 at fastlegen skal drive sin virksomhet i tråd med krav fastsatt i lov- og forskrift.  

Det følger av fastlegeforskriften § 10 at fastlegers listeansvar dekker alle allmennlegeoppgaver innen somatikk, psykisk helse og rus dersom ikke annet er presisert i lov eller forskrift. Helse- og omsorgsdepartementet har tidligere, i rundskriv I-4/2011, presisert at fastleger ikke har adgang til å reservere seg, og at det ikke er anledning for kommuner og fastleger til å inngå avtaler som innsnevrer fastlegens listeansvar. Sistnevnte fremgår av fastlegeforskriften § 30.

Statens helsetilsyn legger til grunn at det ikke lenger arbeider noen fastleger i Bø kommune som reserverer seg mot å utføre visse former for helsehjelp av samvittighetsgrunner. Vi vil imidlertid understreke at Bø kommunes tidligere praksis, hvor dere aksepterte at fastleger praktiserte reservasjon av samvittighetsgrunner, var i strid med regelverket.

Som ansvarlig for at innbyggerne tilbys nødvendige og forsvarlige allmennlegetjenester, og som avtalepart med fastlegene, er det kommunens ansvar å påse at fastleger ikke reserverer seg mot oppgaver som følger av listeansvaret i strid med regelverket.

Statens helsetilsyn forutsetter derfor at Bø kommune fremover organiserer fastlegeordningen/allmennlegetjenesten i samsvar med kravene i helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1, 3-2 og 4-1, jf. fastlegeforskriften §§ 3, 4, 7, 10, 11, 16, 24 og § 30.

Med hilsen

Jan Fredrik Andresen
direktør

Hanne Murstad
seniorrådgiver

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift 

Kopi til:
Fylkesmannen i Telemark
Kommuneoverlegen i Bø, Nome og Sauherad

Helsefaglig saksbehandler: seniorrådgiver Åge Norman Hansen
Juridisk saksbehandler: seniorrådgiver Hanne Murstad


Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker – søkeside

Enkeltsaker fra helse- og omsorgstjenesten og varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker