Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn fikk ved brev 24. februar 2014 fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal oversendt en tilsynssak som omhandlet fastlege X sin praktisering av reservasjon mot innsetting av kobberspiral og henvisning til abort av samvittighetsgrunner.

Vi vil innledningsvis bemerke at den lange saksbehandlingstiden skyldes at vi har avventet utfallet av forslagene til endringer i regelverket på dette området.

Saksforholdet

Fylkesmannen i Møre og Romsdal (heretter Fylkesmannen) opprettet tilsynssak i januar 2014 etter opplysninger i media om at fastlege X praktiserte reservasjon og klager som følge av disse medieoppslagene.   

Det fremgår av sakens dokumenter at X har vært ansatt i Rauma kommune siden 1999, og inngikk fastlegeavtale med kommunen da fastlegeordningen trådte i kraft i 2001. 

X opplyste i uttalelse datert 12. februar 2014 til Fylkesmannen at hun reserverer seg mot å skrive under på begjæring om svangerskapsavbrudd og mot innsetting av kobberspiral av samvittighetsgrunner. Hun opplyste imidlertid at hun på grunnlag av ulike vurderinger av kobberspiralens effekter ville vurdere sin reservasjonspraksis på dette området. 

Rauma kommune v/ass. rådmann og fagsjef helse og omsorg uttalte seg til Fylkesmannen i brev av 17. februar 2014. Vedlagt fulgte også uttalelse datert 12. februar 2014 fra kommuneoverlege Aursand. Det fremgår at kommunen ikke har gitt noen form for aksept eller inngått noen avtale om reservasjon med X. Det er vist til at det i fastlegeavtalen fremgår at kommunens og fastlegens plikter og rettigheter følger av gjeldende lover, forskrifter og avtaleverk. Det fremgår at kommunen ville gå i dialog med fastlegen for å forsikre at utøvelse av praksis kom i samsvar med regelverket. 

Statens helsetilsyns vurdering

Tilsynssaken gjelder spørsmål om fastlege X sin praksis overfor abortsøkende kvinner og hennes reservasjon mot innsetting av kobberspiral er i samsvar med gjeldende regelverk, samt kommunens ansvar for å sørge for at fastlegens praksis er i samsvar med regelverket, jf. helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1, 3-2 og § 4-1, jf. fastlegeforskriften §§ 3, 4, 7, 10, 16 og § 24. 

Den 1. januar 2015 trådte det i kraft endringer i forskrift 15. juni 2001 nr. 635 om svangerskapsavbrudd (abortforskriften) §§ 1, 2, 4 og 19, som innebærer at fastleger ikke lenger skal henvise abortsøkende kvinner til sykehuset. Endringene går ut på at fastleger ikke skal skrive under på abortbegjæringsskjemaet, og heller ikke legge ved skriftlig henvisning. Fastlegen skal fortsatt gi kvinnen informasjon og veiledning, gjennomføre kliniske undersøkelser samt sende kvinnens begjæring om abort til sykehuset sammen med nødvendige medisinske opplysninger. 

Videre fastsatte Helse- og omsorgsdepartementet, ved forskrift 5. desember 2014 nr. 1524, endringer i fastlegeforskriften §§ 7, 11, 16 og § 24; også disse med ikrafttredelse 1. januar 2015. I tillegg til tilføyelse av et nytt ledd i fastlegeforskriften § 24 om at fastlegen ikke lenger skal henvise abortsøkende kvinner, innebærer endringene blant annet en tydeliggjøring av kommunenes ansvar for å sørge for at fastlegenes praksis er i tråd med regelverket i forskriftens § 7. 

Som det fremgår av vedlagte kopi av brev til fastlege X, har Statens helsetilsyn konkludert med at hun som fastlege ikke har adgang til å reservere seg mot innsetting av kobberspiral. Som følge av de ovennevnte forskriftsendringene, er det grunn til å tro at X sin praksis overfor abortsøkende kvinner nå er i samsvar med gjeldende regelverk, men vi har ikke tilstrekkelige opplysninger til å kunne ta endelig stilling til om hun etterkommer kravene til blant annet veiledning og undersøkelse i fastlegeforskriften § 24 siste ledd og abortforskriften §§ 2 og 4.   

Statens helsetilsyn har understreket overfor X at vi forutsetter at hun innretter sin fastlegevirksomhet i tråd med de pliktene hun har etter fastlegeforskriften §§ 10 og 24, jf. § 16. Vi har imidlertid ikke funnet det hensiktsmessig å vurdere brudd på helsepersonelloven § 4 og eventuell administrativ reaksjon. Etter vår vurdering er det mer hensiktsmessig å følge opp at kommunen, som ansvarlig for at innbyggerne tilbys nødvendige og forsvarlige allmennlegetjenester, og som avtalepart med fastlegen, påser at fastlegen ikke reserverer seg mot oppgaver som følger av listeansvaret i strid med regelverket. 

Vi har merket oss at X har gitt uttrykk for at hun ville vurdere sin reservasjonspraksis og at kommunen ville gå i dialog med henne. Vi ber derfor om en redegjørelse fra Rauma kommune om fastlegens praksis nå er i samsvar med krav fastsatt i regelverket, jf. helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1, 3-2 og 4-1, jf. fastlegeforskriften §§ 3, 4, 7, 10, 16 og § 24. Redegjørelsen må både inneholde opplysninger om fastlegens nåværende praksis for innsetting av kobberspiral og om hennes praksis overfor abortsøkende kvinner er i tråd med kravene i abortforskriften §§ 2 og 4 samt fastlegeforskriften § 24. 

Vi viser til opplysningsplikten til Statens heletilsyn i medhold av helse- og omsorgstjenesteloven § 5-9, og ber om at redegjørelsen oversendes innen 1. mars 2015. 

Med hilsen

Jan Fredrik Andresen
direktør

Hanne Murstad
seniorrådgiver

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift 

Kopi til:
X
Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

Helsefaglig saksbehandler: seniorrådgiver Åge Norman Hansen
Juridisk saksbehandler: seniorrådgiver Hanne Murstad


Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker – søkeside

Enkeltsaker fra helse- og omsorgstjenesten og varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker