Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Avslutning av tilsynssak

Statens helsetilsyn har konkludert med at du ikke har brutt noen bestemmelser i helsepersonelloven.

Tilsynssaken mot deg er med dette avsluttet.

Saksbehandlingsprosessen

Statens helsetilsyn fikk ved brev av XXXX fra Fylkesmannen i XXXX oversendt en tilsynssak vedrørende din virksomhet som kiropraktor. Tilsynssaken gjelder din gjennomføring av en konsultasjon med XXXX (heretter kalt pasienten).

Du uttalte deg til saken i brev av XXXX, XXXX og XXXX til Fylkesmannen i XXXX. Fylkesmannen videresendte sistnevnte brev til Statens helsetilsyn den XXXX. Advokat XXXX uttalte seg til saken på dine vegne i brev av XXXX til Statens helsetilsyn.

Advokat XXXX viser i brev av XXXX til kapittel 7 i pasient- og brukerrettighetsloven, hvor fristen for klage er satt til fire uker, jf. lovens § 7-5. Fylkesmannen i XXXX mottok klagen fra pasienten først i slutten av XXXX, 11 måneder etter konsultasjonen hos deg. XXXX mener derfor klagen bør avvises som for sent fremsatt.

Når det gjelder advokat XXXXXXs anførsel om at pasientens klage bør avvises som for sent fremsatt, viser vi til at klagefristen på fire uker i pasient- og brukerrettighetsloven § 7-5 kun gjelder for klager fremsatt i medhold av lovens § 7-2 (klage over manglende oppfyllelse av visse pasient- og brukerrettigheter). Pasientens klage i denne saken er å anse som en anmodning til tilsynsmyndighetene om å vurdere mulig pliktbrudd i medhold av lovens § 7-4. For klager etter denne bestemmelsen gjelder det ingen bestemt klagefrist. Statens helsetilsyn finner derfor ikke grunnlag for å avvise klagen som for sent fremsatt.

Du har tidligere mottatt kopi av Fylkesmannen i XXXXXX oversendelsesbrev til Statens helsetilsyn, og er kjent med hva tilsynssaken gjelder. Vi har derfor ikke funnet det nødvendig å sende deg kopi av sakens dokumenter, eller å be om din uttalelse til saken. Dette både fordi vi finner at saken er tilstrekkelig opplyst, jf. forvaltningsloven § 17, og fordi du og advokat XXXX har uttalt dere tidligere i saksbehandlingen.

Saksforholdet

Du er utdannet i XXXX, og fikk autorisasjon som kiropraktor i Norge den XXXX. Ditt helsepersonellnummer er XXXX. Du arbeider som kiropraktor ved XXXX.

Pasienten sendte den XXXX en klage til Fylkesmannen i XXXX. Klagen gjelder en konsultasjon hos deg den XXXX i XXXX. Pasienten hadde dagen før vært til konsultasjon hos deg i XXXX. Ettersom det var behov for røntgenundersøkelser, fikk pasienten time for dette dagen etter i XXXX.

Pasienten klager over at hun under det meste av konsultasjonen måtte være avkledd, og bare fikk beholde trusen på. Hun skriver at hun måtte være avkledd under flere omganger med røntgenbilder, og også mens hun lå på en benk og ventet på at du skulle se på røntgenbildene, en periode hun mener var på rundt 15-20 minutter. Videre beskriver hun at hun også måtte være avkledd da du ”knakk opp”/behandlet ryggen og nakken hennes. Før du skulle behandle nakken spurte hun om å få kle på seg, noe du ikke ville at hun skulle gjøre. Pasienten beskriver at det ikke ble lagt til rette for at hun kunne tildekke seg noen gang under konsultasjonen, heller ikke mens hun bare ventet og det ikke foregikk undersøkelse/ behandling. Hun uttaler at hun forstår at bh med metallbøyler må tas av når det skal tas røntgenbilde, men mener hun kunne få beholdt toppen på, eller bli tildekket på annen måte. Hun opplevde det også ubehagelig at det bare var dere to i rommet.

Pasienten beskriver at hun følte seg trakassert og at konsultasjonen var ubekvem. Hun synes i ettertid det var problematisk å oppsøke annen kiropraktor fordi det minnet henne om den ubehagelige opplevelsen under konsultasjonen hos deg.

Pasienten var XXXX år på tidspunktet for konsultasjonen.

Dine uttalelser

I din uttalelse datert XXXX bekrefter du at du ba pasienten om å ta av seg klær og bh da du skulle ta røntgenbilder av henne. Du begrunner det at hun måtte ta av bh med at metallbøyler og spenner utgjør artefakter på røntgenbilder, og at det ville vært problematisk med innblending av røntgenfeltet hvis pasienten hadde kittel på. Du tilbød pasienten å legge seg på benken mellom røntgenbildene for at hun skulle slippe å stå unødvendig lenge. Hun var smertepåvirket og hadde problemer med å stå stille under røntgenundersøkelsene. Du beskriver at det ikke er innsyn til benken hvor pasienten lå, og at rommet hun oppholdt seg i ikke ble ikke trafikkert av andre personer mens undersøkelsene pågikk. Du skriver at verken du eller kontorpersonalet oppfattet noen mishagsytringer før, under eller etter undersøkelsene, og at kommunikasjonen underveis foregikk som vanlig.

Du forklarer at XXXX på det aktuelle tidspunktet benyttet prosedyre for røntgenundersøkelse utarbeidet i 1980 av daværende sjefsradiolog ved XXXX, gjennomgått og godkjent av Statens strålevern. I din uttalelse datert XXXX viser du til at dere i ettertid har gjennomgått og endret rutinene på røntgenavdelingen. Kvinnelige pasienter får nå tilbud om å bruke t-skjorte når bildene skal tas. De nye rutinene ble innført mot slutten av 2014, og du mener de ser ut til å ha fungert bra.

Advokat XXXX viser i brev av XXXX til at kravet til omsorgsfull behandling i helsepersonelloven § 4 må veies opp mot at pasienten skal få en best mulig gjennomført undersøkelse og behandling. Han presiserer at du ikke tidligere har mottatt kritikk eller negative reaksjoner fra andre pasienter på denne måten å gjennomføre konsultasjonen på, og viser til at antallet pasienter du har røntgenfotografert og behandlet gjennom årene er svært stort. Klagers reaksjon må derfor ses som hennes subjektive reaksjon, og ikke som en gjengs reaksjon hos pasienter flest.

Statens helsetilsyns vurdering

Helsepersonells rettigheter og plikter reguleres av helsepersonelloven. Det følger av lovens kapittel 11 at Statens helsetilsyn kan ilegge helsepersonell administrative reaksjoner ved brudd på lovens bestemmelser. En sentral bestemmelse i helsepersonelloven er § 4 om forsvarlighet. Bestemmelsens første ledd lyder:

Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.

Forholdet mellom behandler og pasient beskrives ofte som ikke likeverdig, og som en asymmetrisk relasjon. Kompetanse, sårbarhet og autoritet er ulikt fordelt. Pasienten er ofte i en sårbar situasjon når det er behov for helsehjelp. Det er helsepersonellets oppgave å håndtere samhandling og kommunikasjon med pasienter slik at situasjonen oppleves trygg og minst mulig belastende for pasienten.

Det er grunnleggende kunnskap for helsepersonell at pasienter ikke skal behøve å kle av seg mer enn høyst nødvendig for å få gjennomført helsehjelpen. Dette gjelder ved både undersøkelser og behandlinger. Hva som anses som høyst nødvendig må vurderes i det enkelte tilfellet og i forhold til den konkrete helsehjelpen som skal gis. På samme måte er det viktig for helsepersonell å sørge for at pasienter som må kle av seg mye, får god informasjon. Helsepersonellet må videre legge til rette for at pasienten kan tildekke seg når det lar seg gjøre av hensyn til undersøkelse og/eller behandling.

Det er på det rene at pasienten opplevde konsultasjonen hos deg som ubehagelig og krenkende. Du viser selv til at du i den aktuelle situasjonen forholdt deg til gjeldende prosedyre for røntgenundersøkelse, og at du har fulgt samme prosedyre i en årrekke uten klager fra andre pasienter. 

Etter Statens helsetilsyns vurdering kunne du i større grad ivaretatt pasientens sjenanse ved undersøkelsen og behandlingen, og du kunne lagt mer til rette for at hun ble tildekket i perioder hvor hun bare ventet og det ikke foregikk undersøkelse/ behandling. Etter vår vurdering er imidlertid ikke forholdet av en slik karakter at vi finner grunnlag for å konkludere med at du har handlet i strid med god praksis eller at du har brutt noen bestemmelser i helsepersonelloven.

Statens helsetilsyn ser positivt på at du som følge av saken har sørget for å gå gjennom og endre rutinen for røntgenundersøkelser ved XXXX, slik at kvinner kan beholde t-skjorte på under undersøkelsen. Etter vår vurdering kan du med fordel også gå gjennom klinikkens rutiner for hva pasientene kan ha på av klær under de ulike typene behandling som utføres.

Konklusjon

Statens helsetilsyn finner ikke at du har brutt noen bestemmelser i helsepersonelloven.

Tilsynssaken mot deg er med dette avsluttet.

Med hilsen

XXXX etter fullmakt
XXXX

XXXX
XXXX

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Kopi til:
Fylkesmannen i XXXXXX
Advokat XXXXXX

Helsefaglig saksbehandler: XXXX, tlf. XXXX
Juridisk saksbehandler: XXXX, tlf. XXXX


Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker – søkeside

Enkeltsaker fra helse- og omsorgstjenesten og varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker