Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn fikk ved brev 24. februar 2014 fra Fylkesmannen i Telemark oversendt en tilsynssak som omhandlet Vinje kommunes avtale med fastlege X om at han kan reservere seg mot å henvise til abort og assistert befruktning og å forskrive hormonelle prevensjonsmidler.

Vi vil innledningsvis bemerke at den lange saksbehandlingstiden skyldes at vi har avventet utfallet av forslagene til endringer i regelverket på dette området.

Saksforholdet

Fylkesmannen i Telemark (heretter Fylkesmannen) har tidligere behandlet en tilsynssak som omhandlet fastlege Xs reservasjonspraksis. Fylkesmannen kom i avgjørelse 3. juni 2011 til at fastlegens reservasjon ikke var i strid med regelverket, men avgjørelsen ble senere trukket tilbake. Vinje kommune ble ved Fylkesmannens brev av 22. desember 2012 orientert om at avgjørelsen fra 3. juni 2011 var i strid med Helse- og omsorgsdepartementets rundskriv I-4/2011.

Fylkesmannen opprettet i januar 2014 ny tilsynssak som følge av den senere tids debatt omkring legers reservasjon. Fylkesmannen ba i brev av 23. januar 2014 kommunen redegjøre for reservasjonspraksis etter den forrige tilsynssaken i 2011. Dere besvarte henvendelsen ved brev av 5. februar 2014. Fylkesmannen har også mottatt uttalelse datert 4. februar 2014 fra kommuneoverlege Øystein Fjetland Øgaard og uttalelse datert 31. januar 2014 fra X.

Det fremgår av sakens dokumenter at fastlege X fortsatt har en skriftlig avtale med kommunen om at han av samvittighetsgrunner kan reservere seg mot å henvise til abort og assistert befruktning og å forskrive hormonelle prevensjonsmidler. De listepasientene som ønsker de tjenestene X har reservert seg mot, får tilbud om time hos en annen fastlege i Åmot eller Rauland.

Helse- og omsorgssjef Kari Dalen opplyste i brev av 5. februar 2014 at kommunen, etter meldingen fra Fylkesmannen i desember 2011, innhentet juridisk bistand fra KS-advokatene, som konkluderte med at kommunens praktisering av avtalen med fastlege X kunne stå uendret. Ifølge Dalen har kommunen derfor ikke gjort noen endringer i reservasjonspraksisen etter 2011.

Statens helsetilsyns vurdering

Vurderingstemaet er om Vinje kommunes aksept av og avtale med fastlege X om at han kan reservere seg mot å utføre visse former for helsehjelp er i strid med kommunens plikt til å sørge for å tilby allmennlegetjenester som er i samsvar med krav fastsatt i regelverket, jf. helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1, 3-2 og § 4-1, jf. fastlegeforskriften §§ 3, 4, 7, 10, 16, 24 og § 30.

Det følger av helse-­ og omsorgstjenesteloven § 12-­3, jf. kommuneloven kapittel 10A, at fylkesmannen/Statens helsetilsyn skal føre tilsyn med lovligheten av kommunens oppfyllelse av plikter pålagt i blant annet helse-­ og omsorgstjenesteloven kapittel 3 og 4. 

Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige allmennlegetjenester, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2 første ledd, jf. fastlegeforskriften § 3. Videre har kommunen det overordnede ansvaret for at allmennlegetjenestene er forsvarlige og i samsvar med krav fastsatt i regelverket, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 tredje ledd, jf. § 4-1 og fastlegeforskriften § 7. 

Det følger av fastlegeforskriften § 10 at fastlegers listeansvar dekker alle allmennlegeoppgaver innen somatikk, psykisk helse og rus dersom ikke annet er presisert i lov eller forskrift. Forskrivning av prevensjon er en allmennlegetjeneste som skal inngå i det helhetlige tilbudet som fastlegene skal tilby sine listeinnbyggere ved behov. Videre følger det av fastlegeforskriften § 24 at fastlegen skal henvise listeinnbyggere til spesialisthelsetjenesten eller andre helse- og omsorgstjenester dersom personen har behov for det. Fastlegen skal derfor tilby henvisning til assistert befruktning til de listeinnbyggerne som har behov for det.

Helse- og omsorgsdepartementet har som kjent tidligere, i rundskriv I-4/2011, presisert at fastleger ikke har adgang til å reservere seg mot å utføre visse former for helsehjelp, og at det ikke er anledning for kommuner og fastleger til å inngå avtaler som innsnevrer fastlegens listeansvar. Sistnevnte fremgår av fastlegeforskriften § 30.

Den 1. januar 2015 trådte det i kraft endringer i forskrift 15. juni 2001 nr. 635 om svangerskapsavbrudd (abortforskriften) §§ 1, 2, 4 og § 19, som innebærer at fastleger ikke lenger skal henvise abortsøkende kvinner til sykehuset. Endringene går ut på at fastleger ikke skal skrive under på abortbegjæringsskjemaet, og heller ikke legge ved skriftlig henvisning. Fastlegen skal fortsatt gi kvinnen informasjon og veiledning, gjennomføre kliniske undersøkelser samt sende kvinnens begjæring om abort til sykehus sammen med nødvendige medisinske opplysninger.

Videre fastsatte Helse- og omsorgsdepartementet, ved forskrift 5. desember 2014 nr. 1524, endringer i fastlegeforskriften §§ 7, 11, 16 og § 24; også disse med ikrafttredelse 1. januar 2015. Vi gjør spesielt oppmerksom på endringen i forskriftens § 7 som innebærer en tydeliggjøring av kommunenes ansvar for å sørge for at fastlegenes praksis er i tråd med regelverket. Videre er det i forskriftens § 16 presisert at fastlegen skal drive sin virksomhet i tråd med krav fastsatt i lov- og forskrift.

Som det fremgår av vedlagte kopi av brev til fastlege X, har Statens helsetilsyn konkludert med at han som fastlege ikke har adgang til å reservere seg mot å henvise til assistert befruktning og å forskrive hormonelle prevensjonsmidler. Vi har ikke tilstrekkelige opplysninger til å ta stilling til om hans praksis overfor abortsøkende kvinner er i samsvar med kravene i fastlegeforskriften § 24 siste ledd og abortforskriften §§ 2 og 4 etter at de ovennevnte forskriftsendringene trådte i kraft.

Statens helsetilsyn har understreket overfor X at vi forutsetter at han innretter sin fastlegevirksomhet i tråd med de pliktene han har etter fastlegeforskriften §§ 10 og 24, jf. § 16. Vi har imidlertid ikke funnet det hensiktsmessig å vurdere brudd på helsepersonelloven § 4 og eventuell administrativ reaksjon. Etter vår vurdering er det mer hensiktsmessig å følge opp at kommunen, som ansvarlig for at innbyggerne tilbys nødvendige og forsvarlige allmennlegetjenester, og som avtalepart med fastlegen, påser at fastlegen ikke reserverer seg mot oppgaver som følger av listeansvaret i strid med regelverket.

Statens helsetilsyn ber derfor Vinje kommune redegjøre for hvordan dere fremover skal sikre at fastlegeordningen/allmennlegetjenesten er i samsvar med krav fastsatt i regelverket, jf. helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1, 3-2 og 4-1, jf. fastlegeforskriften §§ 3, 4, 7, 10, 16, 24 og 30.

Vi viser til opplysningsplikten til Statens heletilsyn i medhold av helse- og omsorgstjenesteloven § 5-9, og ber om at redegjørelsen oversendes innen 1. mars 2015.

Med hilsen

Jan Fredrik Andresen
direktør

Hanne Murstad
seniorrådgiver

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift 

Kopi til:
Fylkesmannen i Telemark
Kommuneoverlegen i Vinje

Helsefaglig saksbehandler: seniorrådgiver Åge Norman Hansen
Juridisk saksbehandler: seniorrådgiver Hanne Murstad


Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker – søkeside

Enkeltsaker fra helse- og omsorgstjenesten og varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker