Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Avgjørelse i tilsynssak

Statens helsetilsyn finner at du har brutt forsvarlighetskravet i helsepersonelloven § 4 ved mangelfull oppfølging av en pasient. Vi har også kommet til at du har brutt kravene til journalføring etter helsepersonelloven § 40. 

Saksbehandlingsprosessen

Statens helsetilsyn fikk ved brev av XXXX XXXX fra Fylkesmannen i XXXX oversendt en tilsynssak vedrørende din virksomhet som lege. Tilsynssaken gjelder mangelfull oppfølging etter vasektomi (mannlig sterilisering).

Vi orienterte deg ved brev av XXXX om at vi ville vurdere å gi deg en advarsel. Statens helsetilsyn har ikke mottatt en uttalelse til dette. Statens helsetilsyn brukte ved oversendelsen angitt adresse fra Folkeregisteret. Brevet ble mottatt i retur XXXX  i Statens helsetilsyn. Vi har fra tidligere arbeidssted, XXXX legekontor i XXXX kommune fått opplyst at ny adresse er XXXX i XXXX kommune. Vi ettersendte ved brev av XXXX orienteringen til uttalelse med frist på èn – 1 – uke fra mottagelsen av dette brevet til deg på nevnte adresse. Statens helsetilsyn har ikke mottatt uttalelse og saken avgjøres derfor på grunnlag av foreliggende opplysninger i saken. Det fremgår av sakens dokumenter at du har uttalt deg til saken i brev av XXXX til Fylkesmannen i XXXX

Saksforholdet slik det fremgår av sakens dokumenter

Du er utdannet ved universitet i XXXX og fikk autorisasjon som lege i Norge den XXXX. Ditt helsepersonellnummer er XXXX. På tidspunktet for den aktuelle hendelsen var du vikar for fastlege ved XXXX legekontor i XXXX kommune.

Statens helsetilsyn har vurdert saken på grunnlag av de dokumentene du har fått oversendt tidligere i saksbehandlingen. Nedenfor gjør vi rede for de forholdene som har hatt betydning for vår vurdering.

Fylkesmannen i XXXX mottok den XXXX en klage fra XXXX, født XXXX (heretter pasienten).

Pasienten gjennomgikk en vasektomi ved XXXX. Som daværende vikar for pasientens fastlege ved XXXX legekontor, henviste du pasienten til en kontroll etter sterilisering (mikroskopi av sædprøve) ved XXXX og XXXX HF, kirurgisk avdeling, XXXX. Henvisningen ble avvist med begrunnelse om at sædprøve kunne gjøres hos fastlegen, eller ved klinikken der selve inngrepet var blitt utført. Den XXXX ble det foretatt kontrollmikroskopi av sædprøve. Ifølge pasientens klage kontaktet han XXXX legekontor den XXXX for å få svar på prøven. Pasienten anfører i sin klage at han da snakket med deg på telefon, og fikk opplyst at det ikke var funnet spermier i sædprøven og at inngrepet dermed var vellykket. Etter denne tilbakemeldingen sluttet pasienten å bruke tilleggsprevensjon. I september fikk pasientens samboer påvist graviditet i uke 9. Pasienten tok på nytt kontakt med XXXX legekontor XXXX, og fikk da informasjon om at sædprøven tatt i XXXX ikke hadde vært fri for sædceller og at han burde ha fått råd om å bruke tilleggsprevensjon. Pasientens samboer gjennomførte medisinsk abort i etterkant av hendelsen.

Det fremgår av journalnotat av XXXX at sædprøven som du opplyste var uten spermier, viste «1-2 sædceller per synsfelt, de fleste levende, noen døde».

I ditt journalnotat fra telefonsamtalen med pasienten XXXX fremgår følgende:

XXXX Telefon (ok)

Diagnose(r): (Y13 ) Sterilisering mann

få svar av sædcelle.

Din uttalelse

I uttalelse av XXXX til Fylkesmannen skriver du at du fikk resultatet på sædprøven som viste 1-2 levende celler per felt, noe du tolket som «normalt» etter vasektomi. Du informerte pasienten om resultatet, og at han ikke behøvde å bruke tilleggsprevensjon. Du beklager i din uttalelse feilen du har gjort, og sier at du i den aktuelle saken burde konsultert en mer erfaren kollega, da du selv ikke hadde erfaring med dette fra før. Du skriver at du vil være forsiktig i fremtiden, og konsultere mer erfarne kolleger når du er i tvil.

Tidligere tilsynssak behandlet av Fylkesmannen i XXXX

Fylkesmannen har ved avgjørelse datert XXXX tidligere behandlet en tilsynssak mot deg. I denne saken ble det påvist brudd på kravet til forsvarlighet i helsepersonelloven § 4, samt brudd på dokumentasjonsplikten i helsepersonelloven § 40. Et av de sentrale momentene i denne saken var kommunikasjon. Fylkesmannen fant ikke grunnlag for å oversende saken til Statens helsetilsyn da du hadde redegjort for tiltak du selv hadde satt i verk for å bedre XXXX, samt at du deltok i veiledningsgruppe hvor du kunne ta opp faglige problemstillinger. 

Rettslig grunnlag for vurderingen

Forsvarlig oppfølging

Opplysningene i tilsynssaken gir grunn til å vurdere om du har handlet i strid med kravet til forsvarlig virksomhet i helsepersonelloven § 4. Bestemmelsen lyder:

Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.

Helsepersonell skal innrette seg etter sine faglige kvalifikasjoner, og skal innhente bistand eller henvise pasienter videre der dette er nødvendig og mulig. Dersom pasientens behov tilsier det, skal yrkesutøvelsen skje ved samarbeid og samhandling med annet kvalifisert personell. Helsepersonell har plikt til å delta i arbeid med individuell plan når en pasient eller bruker har rett til slik plan etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5.

Journalføring

Vi vil også vurdere om din journalføring er i strid med helsepersonelloven § 40, jf. journalforskriften § 8. Helsepersonelloven § 40 første ledd lyder:

Journalen skal føres i samsvar med god yrkesskikk og skal inneholde relevante og nødvendige opplysninger om pasienten og helsehjelpen, samt de opplysninger som er nødvendige for å oppfylle meldeplikt eller opplysningsplikt fastsatt i lov eller i medhold av lov. Journalen skal være lett å forstå for annet kvalifisert helsepersonell

Innholdet i helsepersonelloven § 40 er ytterligere presisert i journalforskriften § 8.

Statens helsetilsyns vurdering

Forsvarlig oppfølging

Det sentrale vurderingstemaet er om du handlet uforsvarlig ved å tolke sædprøven som «normal etter sterilisering», når den viste 1-2 sædceller per synsfelt, de fleste levende, og derved unnlot å opplyse om behov for bruk av tilleggsprevensjon.

Helsepersonelloven § 4 stiller krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp og til helsepersonellets profesjonsutøvelse. Hva som er faglig forsvarlig avgjøres etter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle, og ikke på bakgrunn av hvordan helsepersonellet ideelt burde ha opptrådt. Ved den konkrete vurderingen av om din handlemåte var forsvarlig, tar Statens helsetilsyn utgangspunkt i den generelle beskrivelsen av hva som bør kunne forventes/hva som er god praksis. Det legges blant annet vekt på gjeldende retningslinjer innenfor fagfeltet. Forsvarlighetskravet betyr at det enkelte helsepersonell har en plikt til å opptre i samsvar med de til enhver tid gjeldende faglige retningslinjene.

Ved forsvarlighetsvurderingen tas det videre hensyn til om helsepersonell innretter seg etter sin faglige kompetanse, og innhenter bistand/henviser pasienten videre når det er nødvendig. Bevissthet om egne kvalifikasjoner er særlig viktig der helsepersonellet har selvstendig ansvar for pasienten.

God praksis

Vasektomi er en svært trygg og effektiv prevensjonsmetode. Mannen eller partner må imidlertid bruke annen prevensjon inntil infertilitet er bevist ved sædanalyse i etterkant av inngrepet. Det anbefales mikroskopi av sædprøve 6-18 uker etter vasektomi. Minst 20 ejakulasjoner skal være utført i den perioden. At levende sædceller i ejakulat kan medføre svangerskap, anses å være grunnleggende basiskunnskaper for leger. Mannen skal informeres om at han eller partner må bruke tilleggsprevensjon inntil sædprøven er fri for levende celler.

Vurdering av din oppfølging av pasienten

Forsvarlighetskravet tilsier at yrkesutøvelsen må tilpasses etter faglige kvalifikasjoner, slik at man ikke påtar seg andre arbeidsoppgaver enn det kvalifikasjonene tilsier. Dette forutsetter at man kjenner sine faglige begrensninger, og aktivt vurderer om hjelp fra personell med andre kvalifikasjoner bør innhentes for å sikre forsvarlig helsehjelp.

Det fremgikk av svaret fra på sædprøven at det fantes levende sædceller i prøven. Dette svaret var tilgjengelig for deg da pasienten ringte XXXX. Ifølge din uttalelse tolket du svaret som «normalt etter vasektomi», og du informerte om at pasienten ikke trengte tilleggsprevensjon. Dette vurderer vi som en faglig feilvurdering. Dersom du var usikker på hvordan resultatet fra kontrollprøven skulle tolkes, eller dersom du ikke forsto innholdet i svaret på mikroskopien, burde du søkt hjelp fra annet helsepersonell. Du unnlot i dette tilfelle å undersøke forholdet nærmere, og dette medførte at pasienten fikk feil informasjon og råd fra deg.

Statens helsetilsyn vurderer at du har brutt forsvarlighetskravet i din oppfølging av pasienten, jf. helsepersonelloven § 4.

Journalføring

Vurderingstemaet er videre om du har ført journal i strid med lovens krav til journalføring, jf. helsepersonelloven § 40.

Statens helsetilsyn bemerker at en pasientjournal har flere ulike funksjoner. Den skal fungere som et arbeidsverktøy, og skal i tillegg gi pasienter og blant annet tilsynsmyndigheten anledning til å få innsyn i den behandling som er utført. Den er også sentral der pasienten bytter behandler, slik at ny behandler skal kunne få oversikt over helsehjelpen som tidligere har blitt gitt. Journalen skal inneholde opplysninger om kontaktårsak, undersøkelse, funn, kliniske vurderinger og diagnostiske overveielser, foruten plan for videre behandling.

Det går fram av journalen at pasienten ringte XXXX. Det fremgår imidlertid ikke hvilket svar pasienten fikk på spørsmål om resultat fra sædprøven, eller hvordan du vurderte innholdet i brevet fra kirurgisk klinikk og på hvilket grunnlag du konkluderte slik du gjorde. Det fremgår heller ikke hvilke råd pasienten fikk.

Vi vurderer at dine manglende opplysninger i journalnotatetene ikke inneholder tilstrekkelig dokumentasjon for vurdering av den helsehjelpen som er gitt.

Etter Statens helsetilsyns vurdering er din journal på pasienten så mangelfull at den ikke oppfyller de kravene som regelverket stiller. Statens helsetilsyn finner at du har brutt kravene til journalføring i helsepersonelloven § 40.

Vurdering av om du skal gis en advarsel

Statens helsetilsyn finner at du har brutt helsepersonelloven §§ 4 og 40.

Ved brudd på helsepersonellovens bestemmelser kan vi gi advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56 første ledd, som lyder:

Statens helsetilsyn kan gi advarsel til helsepersonell som forsettlig eller uaktsomt overtrer plikter etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, hvis pliktbruddet er egnet til å medføre fare for sikkerheten i helse- og omsorgstjenesten, til

å påføre pasienter og brukere en betydelig belastning eller til i vesentlig grad å svekke tilliten til helsepersonell eller helse- og omsorgstjenesten.

For å gi advarsel er det for det første et vilkår at du har handlet forsettlig eller uaktsomt. Det aktuelle alternativet i denne saken er om du har handlet uaktsomt.Ved denne vurderingen skal Statens helsetilsyn ta stilling til om du kan bebreides. Ved vurderingen legger vi blant annet vekt på om du hadde handlingsalternativer i de aktuelle situasjonene, noe vi mener du hadde. Du kunne ha konsultert en kollega, eller tatt kontakt med relevant spesialist for råd om hvordan resultatet på skulle tolkes og forstås. Statens helsetilsyn finner også at du kunne ha ført journal i henhold til journalføringsplikten.

På bakgrunn av at du hadde handlingsalternativer i de aktuelle situasjonene, finner vi at du handlet uaktsomt.

Det andre vilkåret som må være oppfylt er at handlingene er egnet til å medføre fare for sikkerheten i helse- og omsorgstjenesten, påføre pasienter eller brukere en betydelig belastning eller til i vesentlig grad å svekke tilliten til helsepersonell eller helse- og omsorgstjenesten. Det er ikke avgjørende om handlingene i den aktuelle saken faktisk har fått slike konsekvenser.

Etter vår vurdering er det å feiltolke prøvesvar egnet til å påføre pasienter en betydelig belastning, ved at det kan føre til feil behandling. Mangelfull journalføring er egnet til å medføre fare for sikkerheten i helse- og omsorgstjenesten og til å påføre pasienter en betydelig belastning. Der annet helsepersonell skal yte helsehjelp, kan pasienter risikere å få mangelfull behandling ettersom det ikke fremgår av journalen en fullstendig oversikt over helsehjelpen som tidligere er gitt.

Hovedvilkårene for å gi deg en advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56 er oppfylt. Statens helsetilsyn skal foreta en skjønnsmessig vurdering av om du skal gis en advarsel. En slik vurdering skjer med utgangspunkt i formålet med å gi advarsel som er å reagere på alvorlige overtredelser av helsepersonelloven. Reaksjonen skal bidra til å fremme kvalitet i helsetjenesten, pasientsikkerhet og bidra til å forhindre fremtidige pliktbrudd.

Statens helsetilsyn ser alvorlig på din uforsvarlige oppfølging av pasienten. Det er imidlertid snakk om en enkeltstående hendelse, og du har beklaget din feilvurdering og forklart det med manglende erfaring. Du vil i fremtiden være mer forsiktig og konsultere kolleger ved behov.

På denne bakgrunn finner Statens helsetilsyn at det ikke er formålstjenlig å ilegge deg en advarsel.

Statens helsetilsyn forventer også at du i fremtiden er påpasselig med å føre journal i henhold til journalføringsplikten, slik at ytt helsehjelp og de råd som er gitt, blir tilstrekkelig dokumentert. Vi viser også til at det ved Fylkesmannens avgjørelse av 28. mai XXXX ble konstatert brudd på helsepersonelloven § 40 om journalføringsplikten grunnet knapp journalføring i den konkrete saken.  

Konklusjon

Statens helsetilsyn finner at du har brutt helsepersonelloven §§ 4 og § 40. Vi har etter en helhetlig vurdering likevel ikke funnet det formålstjenlig å gi deg en advarsel.

Tilsynssaken mot deg avsluttes dermed uten administrativ reaksjon

Med hilsen

XXXX

XXXX

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Kopi til: Fylkesmannen i XXXX
XXXX
XXXX
XXXX


Lenker om tilsynssaker

Søkeside for avgjørelser i tilsynssaker og rapporter etter varsel om alvorlige hendelser

Les mer om tilsynssaker

 

Les mer om klager og rettigheter i forhold til tilsynssaker