Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Avgjørelse i tilsynssak

Statens helsetilsyn har kommet til at xxxxxx har brutt forskrift om markedsføring av kosmetiske inngrep § 4, jf. helsepersonelloven § 13.

Saksbehandlingsprosessen

Statens helsetilsyn fikk ved brev av xxxxxx fra Fylkesmannen i xxxxxx oversendt en tilsynssak vedrørende en klage fra pasient xxxxxx (heretter pasienten) på behandling med Botox og Restylane Vital gitt den xxxxxx av xxxxxx ved xxxxxx.

Statens helsetilsyn ba ved brev av xxxxxx om en redegjørelse fra xxxxxx ved advokat xxxxxx. Brevet ble også sendt i kopi til klinikken ved daglig leder. xxxxxx ble bedt om å redegjøre for hvem som er medisinsk ansvarlig lege for de behandlinger som gis ved klinikken. Videre ble klinikken bedt om å redegjøre for hvorvidt xxxxxx står/har stått som ansvarlig lege for kosmetiske injeksjonsbehandlinger ved xxxxxx.

Da vi ikke mottok svar på vår henvendelse, sendte vi på ny en henvendelse i brev av xxxxxx. xxxxxx har uttalt seg på vegne av klinikken i en e-post av xxxxxx.

Vi gjør oppmerksom på at xxxxxx i medhold av helsepersonelloven § 56 er gitt en advarsel for brudd på flere bestemmelser i helsepersonelloven, jf. vedlagte kopi av vedtak av dags dato. Vi viser særlig til punktet om bruk av beskyttet tittel, jf. helsepersonelloven § 74.

Saksforholdet

Om xxxxs lisens som lege

Det fremgår av sakens opplysninger at xxxxxx den xxxxxx ble tilkjent midlertidig lisens som lege med tidsbegrensing på ett år. Han fikk ikke norsk autorisasjon fordi han ikke oppfylte kravene til dette. Lisensen utløp den xxxxxx, og xxxxxx har pr. i dag ingen form for autorisasjon/lisens til å jobbe som lege i Norge.

Vilkårene for xxxxxxs lisens var som følger:

  • lisensen ga rett til å arbeide som underordnet lege ved sykehus eller annen helseinstitusjon og/eller som assistent hos praktiserende lege, under faglig veiledning og tilsyn av overordnet lege
  • lisensen ga ikke adgang til å utøve legevirksomhet av selvstendig karakter eller være bakvakt
  • full forskrivningsrett
  • lisensen ga adgang til å delta i kommunal legevaktordning under veiledning
  • lisensen var gjeldende fra og med xxxxxx til og med xxxxxx

Statens autorisasjonskontor (SAK) ba xxxxxx gjennomføre følgende praksisperioder under veiledning:

  • tre måneder i allmennmedisin
  • tre måneder i kirurgisk avdeling på sykehus
  • tre måneder i medisinsk avdeling på sykehus
  • to måneder i psykiatri

I tillegg måtte xxxx dokumentere til arbeidsgiver at han oppfyller krav til generelle norskkunnskaper ved nærmere angitte skriftlige og muntlige tester.

Om medisinsk ansvarlig lege ved xxxx

xxxx har i brev av xxxx til Fylkesmannen opplyst at dr. xxxxxx er medisinsk ansvarlig lege ved klinikken. Dr. xxxx har tilbakevist dette i e-post til Fylkesmannen av xxxx, og opplyser at han ikke har jobbet ved xxxx siden xxxx.

Nettsiden xxxx har blitt endret flere ganger underveis i tilsynssaken. Senest pr. xxxx var xxxx oppført som ”Dr. xxxx”, og fremsto som eneste person med medisinskfaglig kompetanse ved klinikken.

Under menyvalget ”Om oss” på nettsiden er xxxx pr. xxxxxx oppført som daglig leder ved klinikken. Videre er xxxx, som har hatt autorisasjon som tannlege siden xxxx, oppført som ”medisinsk ansvarlig”.

Uttalelse fra xxxx

I e-posten av xxxx skriver xxxx at ingen tenkte på at xxxx måtte søke om å kunne utføre den samme type arbeid som han gjorde i xxxx. xxxx skulle komme til klinikken et par dager i måneden, og han skulle utføre behandlinger (Juviderm) der det normalt ikke kreves legekompetanse. xxxx opplyser at xxxx har levert tilbake sin lisens som lege fordi denne var feil med hensyn til det arbeid han skulle utføre. Videre opplyses det at xxxx har stilt samarbeidet med xxxx i bero til han får korrekt lisens for det arbeid han skal utføre i Norge.

Rettslig grunnlag for vurderingen

Forskrift om markedsføring av kosmetiske inngrep er fastsatt med hjemmel i helsepersonelloven § 13. I henhold til forskrift om markedsføring av kosmetiske inngrep § 9 fører Statens helsetilsyn tilsyn med slik markedsføring. Bestemmelsen lyder:

            Fylkesmannen og Statens helsetilsyn skal føre tilsyn med markedsføring av kosmetiske inngrep, jf. lov 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten.

Definisjonen av ”kosmetiske inngrep” fremgår av forskriftens § 3, som lyder:

            Med kosmetiske inngrep menes plastikkirurgiske inngrep og inngrep i hud og underhud hvor kosmetiske hensyn er en avgjørende indikasjon for inngrepet.

Av merknadene til bestemmelsen fremgår det at kosmetisk behandling med sprøyter vil kunne omfattes.

Forskriftens § 4 om krav til markedsføringen lyder:

            Det skal fremgå av markedsføringen hvem som er medisinsk ansvarlig for de kosmetiske inngrepene i virksomheten. Navn, adresse, telefonnummer og annen nødvendig kontaktinformasjon skal også fremgå.

Statens helsetilsyns vurdering

xxxx har tidligere opplyst at Dr. xxxx er medisinsk ansvarlig lege. Dette er imidlertid avkreftet av Dr. xxxx i e-post av xxxx til Fylkesmannen i xxxx.

Ut fra informasjonen på nettsiden xxxx pr. xxxx legger Statens helsetilsyn til grunn at xxxx nå er medisinsk ansvarlig for de kosmetiske inngrepene ved xxxx. Vi forutsetter at klinikken fremdeles foretar injeksjonsbehandlinger.

Botox-preparater er reseptbelagte, og må dermed rekvireres av lege. xxxx er tannlege. Botox-preparater til kosmetisk behandling har ikke odontologisk indikasjon, og faller dermed ikke inn under de preparater som en tannlege skal rekvirere. Dette innebærer at xxxx ikke kan stå som medisinsk ansvarlig for de kosmetiske inngrepene ved xxxx.

Statens helsetilsyn legger også til grunn at xxxx over tid har presentert xxxx som ”Dr.” på sin nettside, og at xxxx i perioder har vært eneste person med medisinskfaglig kompetanse tilknyttet klinikken. xxxx hadde imidlertid kun lisens som lege fra xxxx til xxxx, og denne lisensen innebar ikke rett til selvstendig arbeid som lege. xxxx har dermed aldri fylt vilkårene for å være medisinsk ansvarlig for injeksjonsbehandlinger.

Statens helsetilsyn finner etter dette at xxxx har brutt forskrift om markedsføring av kosmetiske inngrep § 4, jf. helsepersonelloven § 13.

På nettsiden xxxx omtales pr. xxxx xxxx fremdeles som ”Dr.”. I tillegg er en xxxxxx omtalt som “Dr.”. xxxx er ikke registrert i helsepersonellregisteret (HPR). Under omtalen av begge legene gis en nærmere beskrivelse av deres medisinskfaglige kompetanse. Statens helsetilsyn gjør oppmerksom på at brudd på vilkårene i helsepersonelloven § 74 for bruk av beskyttet tittel, i ytterste konsekvens kan være straffbart for personen som urettmessig benytter tittelen, jf. helsepersonelloven § 67.

Konklusjon

Statens helsetilsyn har kommet til at xxxx har brutt forskrift om markedsføring av kosmetiske inngrep § 4, jf. helsepersonelloven § 13.

Med hilsen

xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Vedlegg:
Kopi av vedtak om advarsel

Kopi:
Fylkesmannen i xxxxxx
xxxxxx

Juridisk saksbehandler: xxxxxx
Helsefaglig saksbehandler: xxxxxx

Andre brev i saken

Vedtak om advarsel uautorisert helsepersonell


Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker – søkeside

Enkeltsaker fra helse- og omsorgstjenesten og varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker