Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Avgjørelse i tilsynssak

Pasient xxxx, født xxxx, død xxxxx

Statens helsetilsyn viser til tilsynssaken i etterkant av hendelsen xxxx til xxxx, som involverer både xxxx, AMK xxxx (AMK-sentralen), xxxx legevakt (LV-sentralen) og legevaktlege xxxx. Vi viser også til våre brev av xxxx og xxxx til xxxx kommune.

De faktiske forhold i saken forutsettes kjent og det vises til vedlagte avgjørelse i tilsynssak vedrørende legevaktslege xxxxs virksomhet.

Det fremgår av innhentet dokumentasjon at AMK-sentralen i xxxxxx har funksjon som legevaktstelefon for xxxxxx kommune. Beskrivelsen av hvordan AMK-operatører ved AMK-xxxxxx skal håndtere henvendelser er beskrevet i en egen ”systembok” samt i avtale mellom xxxxxx kommune og xxxxxx HF. Som LV-sentral er tjenesten en del av helsetjenesten i kommunen og LV-sentralen utfører funksjoner på vegne av vakthavende legevaktlege.

Det at nødmeldesentralen har en slik delt funksjon endrer ikke på ansvarsforholdet mellom AMK-sentralen og LV-sentralen slik det fremgår av lov om spesialisthelsetjenester § 2-1 a samt lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-1 jf § 3-2. Ansvaret til legevaktlege, LV-sentral og AMK-sentral, samt forhold ved de akuttmedisinske prehospitale tjenester, er nærmere regulert i forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus av 18. mars 2005 nr. 252.

Det fremgår av forskriften § 7 og § 9, jf. § 14, at de regionale helseforetakene har ansvaret for AMK-sentralene og ambulansetjenesten. AMK-sentralene er tillagt myndighet og kompetanse til å vurdere og iverksette akuttmedisinsk respons, herunder utsendelse av ambulanse.

Kommunen har ifølge forskriften §§ 7 og 10, ansvar for etablering og drift av LV-sentral som blant annet skal motta og håndtere henvendelser via et fast legevaktsnummer og prioritere, iverksette og følge opp henvendelser til lege i vaktberedskap.

I denne saken har alle henvendelsene fra pasienten og pasientens ektefelle, bortsett fra henvendelsen xxxx kl. 19:54, kommet til LV-sentralen. Henvendelsen kl. 19:54 den xxxx kom til xxxx sitt sentralbord og ble satt over til AMK-sentralen. Etter en samtale med pasientens ektefelle, vurderte AMK-operatøren at det var nødvendig med ny avklaring av pasientens medisinske tilstand, og kontaktet legevaktlegen. I henhold til gjeldende rutiner, er det da legevaktlegen som har det medisinske ansvaret for pasienten.

Om morgenen xxxx kl. 07:13 henvendte pasientens ektefelle seg til LV-sentralen med informasjon om at pasienten hadde henvendt seg gjentatte ganger, hadde en temperatur mellom 34 og 35 grader, hun hadde smerter i endetarmsåpningen, magen og underlivet, kastet opp og svimte av og ektefellen hadde problemer med å få henne i bilen. Statens helsetilsyn finner at LV-operatøren ut fra denne informasjonen kunne ha vurdert at det dreide seg om en akutt situasjon og bestilt ambulanse uten å konferere med lege.

Statens helsetilsyn vil bemerke at når AMK xxxx har en delt funksjon som legevaktstelefon for xxxx kommune, må operatørene vurdere om henvendelsene som kommer via LV-nummeret skal betraktes som en 113-henvendelse som bør besvares i henhold til rutinene for anrop til nødnummeret. Dette er også påpekt i systembok for AMK-sentralen.

Ved vurderingen av det foreliggende tilfellet legger Statens helsetilsyn avgjørende vekt på at LV-sentralens viktigste oppgave er å sørge for at legevaktlegen kontaktes for en medisinskfaglig vurdering ved tvil om hastegrad. I forbindelse med denne hendelsen henvendte LV-/AMK-operatørene seg til legevaktlegen ved hver oppringing fra pasientens ektefelle, og opplyste om de vesentlige symptomer og endringer i pasientens tilstand, og fulgte legevaktlegens råd.  Vi finner derfor at legevaktlegen hadde ansvaret for oppfølgingen av henvendelsen fra pasientens ektefelle og det faglige ansvaret for oppfølgingen av pasienten.

Statens helsetilsyn har gitt legevaktlege xxxx en advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56 første ledd for brudd på lovens § 4 og § 7. Kopi av avgjørelsen følger vedlagt.

Tilsynssaken er med dette avsluttet.

Med hilsen

xxxx
xxxx

xxxx
xxxx

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Vedlegg:
Statens helsetilsyns avgjørelse – lege xxxx

Kopi til:
Fylkesmannen i xxxx
xxxx
xxxx
xxxx HF

Juridisk saksbehandler: xxxxxx
Medisinskfaglig saksbehandler: xxxxxx

Andre brev i saken

Brev til Helseforetak/Amk-sentral
Brev til legevaktlege


Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker – søkeside

Enkeltsaker fra helse- og omsorgstjenesten og varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker