Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Vedtak om tilbakekall av autorisasjon som sykepleier

Statens helsetilsyn har vedtatt å tilbakekalle din autorisasjon som sykepleier i medhold av helsepersonelloven § 57 første ledd. Vi har kommet til at du er uegnet til å utøve ditt yrke forsvarlig på grunn av bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning og uforsvarlig virksomhet. Vi har også kommet til at du er uegnet til å utøve ditt yrke på grunn av en atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.

Du kan klage på vedtaket innen tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet.

Saksbehandlingsprosessen

Statens helsetilsyn fikk ved brev av XXXX fra Fylkesmannen i XXXX oversendt en tilsynssak vedrørende din virksomhet som sykepleier. Tilsynssaken gjelder tyveri og misbruk av vanedannende legemidler.

Vi suspenderte din autorisasjon som sykepleier i vedtak av XXXX. Du ble samtidig orientert om at vi ville vurdere å tilbakekalle din autorisasjon som sykepleier. Vi har ikke mottatt uttalelse fra deg.

XXXX oversendte ytterligere opplysninger i brev av XXXX.

Saksforholdet 

Du er utdannet ved XXXX i XXXX og fikk autorisasjon som sykepleier den XXXX, HPR nr. XXXX. På tidspunktet for de aktuelle hendelsene var du ansatt ved XXXX HF, XXXX.

Statens helsetilsyn har vurdert saken på grunnlag av sakens dokumenter. Nedenfor gjør vi rede for de forholdene som har hatt betydning for vår vurdering.

Helseforetaket har i brev av XXXX til Fylkesmannen i XXXX opplyst at du har erkjent omfattende tyveri av narkotiske legemidler fra medisinsk avdeling samt misbruk av disse.

Av brevet fremgår at arbeidsgiver har mistenkt deg for svinn av legemidler, og på ettermiddagsvakt den XXXX ble du pålagt rustesting. Det ble påvist opiater og anestesimiddelet Midazolam i urinprøve. Ifølge arbeidsgiver har du både overfor arbeidsgiver og i politiavhør erkjent å ha stjålet morfin fra hetteglass og erstattet dette med sterilt saltvann. Du opplyste at du hadde injisert på deg selv hjemme.

Videre har du erkjent å ha tynnet ut innholdet av Oxynorm mikstur og fjernet regnskapsarket for å dekke over dette. Du har også erkjent å ha byttet smertepumpe på en pasient og tatt denne med deg hjem fordi det var en rest morfin i denne.

Du har også erkjent å ha brukt en falsk firetegnskode for å dekke over fiktivt utlån/lån av til sammen 9 Oxynorm tabletter.

Det fremgår videre av brevet at konsekvensen av dine handlinger er at svært syke pasienter sannsynligvis har fått mindre doser smertestillende legemidler enn de skulle hatt. Helseforetaket viser blant annet til ett konkret eksempel.

I brev av XXXX opplyser XXXX at de har gjennomgått hendelser/journaler for å avklare om dine handlinger har hatt konsekvenser for flere pasienter. Helseforetaket har identifisert ytterligere XXXX pasienter som kan ha fått manglende smertelindring på grunn av dine handlinger.

Rettslig grunnlag for vurderingen

Det følger av helsepersonelloven § 57 at Statens helsetilsyn kan tilbakekalle helsepersonells autorisasjon. Helsepersonelloven § 57 første ledd lyder:

Statens helsetilsyn kan kalle tilbake autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning dersom innehaveren er uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av alvorlig sinnslidelse, psykisk eller fysisk svekkelse, langt fravær fra yrket, bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning, grov mangel på faglig innsikt, uforsvarlig virksomhet, grove pliktbrudd etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, eller på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.

Statens helsetilsyns vurdering

Statens helsetilsyn har på bakgrunn av opplysningene i saken vurdert om det er grunnlag for å tilbakekalle din autorisasjon som sykepleier.

De sentrale vurderingstemaene er om du er uegnet til å utøve ditt yrke som sykepleier forsvarlig på grunn av bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning og uforsvarlig virksomhet, og/eller om du må anses uegnet til å utøve ditt yrke på grunn av en atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.

I saker om tilbakekall av autorisasjon har Statens helsetilsyn bevisbyrden. Dette innebærer at vi må sannsynliggjøre at vilkårene for tilbakekall er oppfylt før autorisasjonen kan tilbakekalles. Alminnelig sannsynlighetsovervekt er som hovedregel tilstrekkelig.

På bakgrunn av opplysningene i saken legger vi til grunn for den videre vurdering at du urettmessig har tilegnet deg en betydelig mengde narkotiske legemidler fra arbeidsgiver. Videre legger vi til grunn at du har erstattet innholdet i hetteglass med morfin med sterilt saltvann og at du har tynnet ut Oxynorm mikstur.

Bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning

Vurderingstemaet er om din bruk av vanedannende legemidler gjør deg uegnet til å utøve yrket som sykepleier forsvarlig.

Virksomhet som sykepleier krever gode kognitive og manuelle ferdigheter. Årvåkenhet, evne til omsorg og å kunne vurdere komplekse situasjoner og ta raske og adekvate beslutninger på grunnlag av dette, er en forutsetning for at sykepleiere skal kunne utføre sin virksomhet forsvarlig og tillitvekkende. Det forventes også at du i utøvelsen av ditt yrke som sykepleier i enkelte tilfeller må kunne utføre komplekse manuelle oppgaver på en presis måte. Bruk av vanedannende legemidler fører til at funksjoner som koordinasjon, hukommelse, konsentrasjonsevne og problemløsende evner svekkes; evner som er nødvendige for å utøve forsvarlig sykepleiervirksomhet. Misbruk av vanedannende legemidler er ikke forenlig med de faglige og etiske krav som stilles til utøvelse av sykepleiervirksomhet.

På grunn av ditt misbruk av narkotiske legemidler slik det er beskrevet ovenfor, finner Statens helsetilsyn at du er uegnet til å utøve yrket som sykepleier forsvarlig på grunn av bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning.

Atferd uforenlig med yrkesutøvelsen

Vurderingstemaet er om du ved urettmessig å ha tilegnet deg narkotiske legemidler fra arbeidsgiver, må anses uegnet til å utøve ditt yrke som sykepleier.

Håndtering av legemidler er en viktig funksjon i utøvelsen av sykepleieryrket og en tillit som samfunnet og arbeidsgiver har gitt yrkesgruppen din og den enkelte sykepleier. Denne funksjonen gir sykepleierne en adgang til legemidler som andre yrkesgrupper ikke har. Ved urettmessig å ha tilegnet deg en betydelig mengde narkotiske legemidler har du misbrukt arbeidsgivers og allmennhetens tillit til deg som sykepleier. Dette svekker tilliten til deg som sykepleier og til helsetjenesten generelt.

Statens helsetilsyn finner at du er uegnet til å utøve ditt yrke som sykepleier på grunn av en atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.

Uforsvarlig virksomhet

Vurderingstemaet er om du ved å ha erstattet innholdet i hetteglass med morfin med sterilt saltvann og tynnet ut Oxynorm mikstur, må anses uegnet til å utøve ditt yrke forsvarlig på grunn av uforsvarlig virksomhet.

Kravet til faglig forsvarlighet innebærer at helsepersonellet skal utøve sin virksomhet i tråd med faglige og etiske normer og lovbestemte krav for yrkesutøvelsen.

Konsekvensene av å erstatte morfin med sterilt vann og å tynne ut Oxynorm mikstur, var at pasienter ikke fikk legemidler som forordnet. Dette har medført manglende smertelindring for pasienter. Statens helsetilsyn bemerker at dette er et grovt avvik fra forventet handlemåte for en sykepleier.

Statens helsetilsyn finner at du er uegnet til å utøve ditt yrke som sykepleier forsvarlig på grunn av uforsvarlig virksomhet.

Vurdering av om din autorisasjon som sykepleier skal tilbakekalles

Statens helsetilsyn finner at vilkårene for å tilbakekalle din autorisasjon som sykepleier er oppfylt, jf. helsepersonelloven § 57 første ledd.

Om helsepersonellets autorisasjon skal tilbakekalles beror på en totalvurdering. En grunnleggende forutsetning for å kunne utøve virksomhet i helsetjenesten er at allmennheten har den nødvendige tillit til helsepersonellet og til helsetjenesten som sådan. Formålet med å tilbakekalle en autorisasjon er å bidra til å sikre kvalitet i og tillit til helsetjenesten. Tilbakekall skal også beskytte nåværende og fremtidige pasienter mot helsepersonell dersom yrkesutøvelsen utgjør en risiko.

Statens helsetilsyn har vurdert om det er en forholdsmessig reaksjon å tilbakekalle din autorisasjon. De aktuelle handlingene er etter vår vurdering av en så alvorlig karakter at vi finner det nødvendig å tilbakekalle din autorisasjon.

Vedtak

Statens helsetilsyn tilbakekaller din autorisasjon som sykepleier i medhold av helsepersonelloven § 57 første ledd, på grunn av bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning, uforsvarlig virksomhet og på grunn av en atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.

Dette betyr at du ikke lenger kan arbeide eller titulere deg som sykepleier.

Vi sender melding om vedtaket til berørte instanser, se vedlagte kopi. 

Du har rett til å klage på vedtaket til Statens helsepersonellnemnd, jf helsepersonelloven § 68. Klagefristen er tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet. Les vedlagte informasjonsskriv med nærmere opplysninger om reglene for klage.

Klagen sender du til Statens helsetilsyn. Du må klage før du eventuelt reiser søksmål om gyldigheten av vedtaket, jf forvaltningsloven § 27 b og helsepersonelloven § 71.

Vedlagt følger rundskriv IK-1/2009 ”Informasjon til deg som har mistet din autorisasjon eller som har gitt frivillig avkall på den”.

Med hilsen

XXXX

XXXX

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Vedlegg:
Kopi av melding til berørte instanser
Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak
Rundskriv IK-1/2009

Kopi til:
Fylkesmannen i XXXX
Juridisk saksbehandler: XXXX
Helsefaglig saksbehandler: XXXX


Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker – søkeside

Enkeltsaker fra helse- og omsorgstjenesten og varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker