Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Vedtak om tilbakekall av autorisasjon som fysioterapeut

Statens helsetilsyn har vedtatt å tilbakekalle din autorisasjon som fysioterapeut i medhold av helsepersonelloven § 57 første ledd. Vi har kommet til at du er uegnet til å utøve ditt yrke forsvarlig på grunn av grove pliktbrudd etter denne lov, og på grunn av atferd som anses uforenlig med din yrkesutøvelse som fysioterapeut.

Du kan klage på vedtaket innen tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet.

Saksbehandlingsprosessen

Statens helsetilsyn fikk ved brev av XXXX fra Fylkesmannen i XXXX oversendt en tilsynssak vedrørende din virksomhet som fysioterapeut. Tilsynssaken gjelder at du XXXX ble dømt til XXXX dagers fengsel, hvorav XXXX ubetinget, for grovt bedrageri mot Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Bakgrunnen for dommen er feil takstbruk, og at du har krevd refusjon for behandling som ikke har funnet sted.

Vi orienterte deg ved brev av XXXX om at vi ville vurdere å tilbakekalle din autorisasjon som fysioterapeut. Vi har ikke mottatt uttalelse fra deg.

Saksforholdet

Du er utdannet i XXXX og fikk autorisasjon som fysioterapeut i Norge den XXXX. Ditt helsepersonellnummer XXXX. På tidspunktet for hendelsene denne saken gjelder, drev du selvstendig praksis som fysioterapeut i XXXX kommune, med direkte refusjonsavtale med HELFO.

Statens helsetilsyn har vurdert saken på grunnlag av de dokumentene du har fått oversendt tidligere i saksbehandlingen. Nedenfor gjør vi rede for de forholdene som har hatt betydning for vår vurdering.

Den XXXX ble du av XXXX tingrett dømt til XXXX dagers fengsel, hvorav XXXX ubetinget, for grovt bedrageri mot HELFO, jf. straffeloven (1902) § 271, jf. § 270 første ledd. Bakgrunnen for dommen er dels feil takstbruk (krevd refusjon etter takst som krever «1 til 1-konsultasjon» med pasient, mens du i realiteten har hatt flere pasienter samtidig), og dels at du har krevd refusjon for behandling som ikke har funnet sted. Du forklarte i retten at du utviklet et system der du hadde to pasienter til behandling samtidig, men førte opp én av pasientene på et annet tidspunkt slik at du kunne kreve refusjon for begge pasientene. Du erkjente at du utviklet dette systemet for dobbeltføring for å oppnå egen vinning. Du erkjente også at systemet etter hvert ble så uoversiktlig, at det kunne skje at du krevde refusjon for pasienter som ikke hadde fått behandling i det hele tatt. Ifølge dommen har du totalt fått urettmessig utbetalt kr. 180 623. Denne summen har du nå tilbakebetalt.

Du har avgitt full tilståelse, og har erkjent at formålet med å bryte avtalevilkårene var å oppnå en større utbetaling fra HELFO.

I dommen understrekes det spesielt at du har «utnyttet et særlig tillitsforhold [du] ble gitt av offentlige myndigheter». Retten vektlegger også at bedrageriet har pågått over en lengre tidsperiode, og konkluderer derfor med at det kreves en streng reaksjon. Dommen er rettskraftig.

HELFO har fratatt deg retten til å praktisere for trygdens regning i tre år.

Rettslig grunnlag for vurderingen

Det følger av helsepersonelloven § 57 at Statens helsetilsyn kan tilbakekalle helsepersonells autorisasjon. Helsepersonelloven § 57 første ledd lyder:

«Statens helsetilsyn kan kalle tilbake autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning dersom innehaveren er uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av alvorlig sinnslidelse, psykisk eller fysisk svekkelse, langt fravær fra yrket, bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning, grov mangel på faglig innsikt, uforsvarlig virksomhet, grove pliktbrudd etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, eller på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.»

De sentrale vurderingstemaene er om du er uegnet til å utøve ditt yrke som fysioterapeut forsvarlig på grunn av grove pliktbrudd, og/eller på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.

En sentral bestemmelse ved vurderingen av om du har gjort deg skyldig i grove pliktbrudd er helsepersonelloven § 6, som lyder:

«Helsepersonell skal sørge for at helsehjelpen ikke påfører pasienter, helseinstitusjon, trygden eller andre unødvendig tidstap eller utgift.»

Statens helsetilsyns vurdering

I saker om tilbakekall av autorisasjon har Statens helsetilsyn bevisbyrden. Dette innebærer at vi må sannsynliggjøre at vilkårene for tilbakekall er oppfylt før autorisasjonen kan tilbakekalles. Alminnelig sannsynlighetsovervekt er som hovedregel tilstrekkelig.

Når helsepersonell er dømt for et forhold, foretar Statens helsetilsyn normalt ingen selvstendig bevisvurdering. Hvis domstolen har funnet at helsepersonellet er skyldig i hendelsen i forbindelse med straffesak mot vedkommende, legger vi til grunn det samme faktum som retten har funnet bevist. Dette har sammenheng med at beviskravet knyttet til vedtak om administrative reaksjoner etter helsepersonelloven ikke er like strengt som beviskravet for å kunne idømme straff ved domstolene etter straffelovens bestemmelser. Statens helsetilsyn legger etter dette saksforholdet i XXXX tingretts dom av XXXX til grunn for vår videre vurdering.

Grove pliktbrudd

Vurderingstemaet under dette punktet er om du har påført trygden unødvendig utgift, jf. helsepersonelloven § 6, og om dette innebærer at du er uegnet til å utøve ditt yrke som fysioterapeut forsvarlig på grunn av «grove pliktbrudd», jf. helsepersonelloven § 57 første ledd.

Helsepersonell skal sørge for at helsehjelpen ikke påfører pasienter, helseinstitusjon, trygden eller andre unødvendig tidstap eller utgift. Fysioterapeuter som har direkte refusjonsavtale med HELFO har anledning til å sende refusjonskrav til HELFO for dekning av utgifter til nødvendige undersøkelser og behandling. Det er en grunnleggende forutsetning for en slik offentlig oppgjørsordning at fysioterapeutene ikke krever refusjon for mer enn de er berettiget til. Det er den enkelte fysioterapeuts selvstendige ansvar å gjøre seg kjent med de lover og forskrifter som gjelder for virksomheten som fysioterapeut. Det er derfor ditt ansvar som fysioterapeut at krav du fremmer overfor HELFO er korrekte.

Statens helsetilsyn ser svært alvorlig på at du har begått grovt bedrageri, ved å sende refusjonskrav til HELFO for behandling som ikke har funnet sted og ved å benytte uriktige refusjonstakster. Ved din handlemåte har du utvilsomt påført trygden v/ HELFO unødvendig utgift. Sett i lys av beløpets størrelse og at bedrageriet har pågått over en lengre tidsperiode, finner vi at forholdet innebærer at du er uegnet til å utøve ditt yrke som fysioterapeut forsvarlig på grunn av grove pliktbrudd, jf. helsepersonelloven § 57 første ledd.

Atferd uforenlig med yrkesutøvelsen

Vurderingstemaet under dette punktet er om det at du har begått grovt bedrageri overfor HELFO, innebærer at du er uegnet til å utøve ditt yrke som fysioterapeut på grunn av «atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen», jf. helsepersonelloven § 57 første ledd.

Helsepersonell er avhengig av stor grad av allmenn tillit, og det stilles strenge krav til helsepersonellet for å opprettholde denne tilliten. Med atferd uforenlig med yrkesutøvelsen menes at helsepersonell etter en konkret helhetsvurdering kan anses uegnet til å utøve sitt yrke på grunn av handlinger, i eller utenfor tjenesten, som medfører at allmennheten ikke lenger kan ha den nødvendige tillit til dem. Å begå straffbare handlinger er eksempel på atferd som kan anses som uforenlig med yrkesutøvelse som helsepersonell. 

Fysioterapeuter som har direkte refusjonsavtale med HELFO er av samfunnet vist stor tillit ved at de kan sende regning for dekning av utgifter til nødvendige fysikalske undersøkelser og behandling. Fysioterapeutene er dermed med på å forvalte fellesskapets midler, og det påhviler fysioterapeutene en omfattende plikt til nøyaktighet og etterrettelighet når det gjelder å fremsette refusjonskrav. Allmennheten må kunne ha tillit til at fysioterapeuter opptrer lojalt i forhold til gjeldende retningslinjer for krav om refusjon, og ikke misbruker tilliten de er gitt til egen økonomisk vinning. Mislighold av refusjonsordningen anses som et alvorlig tillitsbrudd, og er egnet til å svekke den allmenne tilliten til fysioterapeuter.

Du har misbrukt tilliten som var gitt deg til å oppnå en betydelig urettmessig utbetaling fra HELFO, og du er dømt til XXXX dagers fengsel for dette. Slike handlinger er egnet til i vesentlig grad å svekke den allmenne tilliten til fysioterapeuter og til helse- og omsorgstjenesten, ved at allmennheten mister tilliten til at offentlige midler forvaltes på en god måte.

Etter Statens helsetilsyns vurdering er disse handlingene i stor grad egnet til å svekke tilliten til deg, til yrkesgruppen generelt og til helse- og omsorgstjenesten som sådan. Vi finner på denne bakgrunn at du anses uegnet til å utøve virksomhet som fysioterapeut på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen, jf. helsepersonelloven § 57 første ledd.

Vurdering av om din autorisasjon som fysioterapeut skal tilbakekalles

Statens helsetilsyn finner at du er uegnet til å utøve virksomhet som fysioterapeut forsvarlig på grunn av grove pliktbrudd, og på grunn av atferd som anses uforenlig med din yrkesutøvelse som fysioterapeut. Vi finner derfor at vilkårene for å tilbakekalle din autorisasjon som fysioterapeut er oppfylt, jf. helsepersonelloven § 57 første ledd.

Om helsepersonellets autorisasjon skal tilbakekalles beror på en totalvurdering. En grunnleggende forutsetning for å kunne utøve virksomhet i helse- og omsorgstjenesten er at allmennheten har den nødvendige tillit til helsepersonellet og til helse- og omsorgstjenesten som sådan. Formålet med å tilbakekalle en autorisasjon er å bidra til å sikre kvalitet i og tillit til helse- og omsorgstjenesten. Tilbakekall skal også beskytte nåværende og fremtidige pasienter mot helsepersonell dersom yrkesutøvelsen utgjør en risiko.

Statens helsetilsyn har vurdert om det er en forholdsmessig reaksjon å tilbakekalle din autorisasjon. Etter vår vurdering er bruddene på helsepersonelloven så grove at det ikke er tilstrekkelig å reagere med en mindre streng reaksjon. Du har gjennom et lengre tidsrom tilegnet deg betydelige beløp fra trygden ved feil takstbruk og ved å kreve refusjon for behandling som ikke har funnet sted. Forholdene innebærer gjentatte og alvorlige tillitsbrudd, og er etter vår vurdering av en så alvorlig karakter at vi finner det nødvendig å tilbakekalle din autorisasjon.

Vedtak

Statens helsetilsyn tilbakekaller din autorisasjon som fysioterapeut i medhold av helsepersonelloven § 57 første ledd, på grunn av grove pliktbrudd og atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.

Dette betyr at du ikke lenger kan arbeide eller titulere deg som fysioterapeut.

Vi sender melding om vedtaket til berørte instanser, se vedlagte kopi. 

Du har rett til å klage på vedtaket til Statens helsepersonellnemnd, jf. helsepersonelloven § 68. Klagefristen er tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet. Les vedlagte informasjonsskriv med nærmere opplysninger om reglene for klage.

En eventuell klage sender du til Statens helsetilsyn. Du må klage før du eventuelt reiser søksmål om gyldigheten av vedtaket, jf. forvaltningsloven § 27 b og helsepersonelloven § 71.

Vedlagt følger rundskriv IK-1/2009 ”Informasjon til deg som har mistet din autorisasjon eller som har gitt frivillig avkall på den”.

Med hilsen

XXXX
XXXX

XXXX
XXXX

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Vedlegg:
Kopi av melding til berørte instanser
Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak
Rundskriv IK-1/2009

Kopi til:
Fylkesmannen i XXXX

Helsefaglig saksbehandler: seniorrådgiver XXXX
Juridisk saksbehandler: seniorrådgiver XXXX


Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker – søkeside

Enkeltsaker fra helse- og omsorgstjenesten og varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker