Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Vedtak om tilbakekall av norsk autorisasjon som lege

Statens helsetilsyn har vedtatt å tilbakekalle din norske autorisasjon som lege i medhold av helsepersonelloven § 57 fjerde ledd som følge av at din XXXX autorisasjon har mistet sin gyldighet.

Du kan klage på vedtaket innen tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet.

Saksbehandlingsprosessen

Statens helsetilsyn fikk ved e-post av XXXX fra XXXX informasjon om at din XXXX autorisasjon som lege ble midlertidig tilbakekalt i vedtak av XXXX.

Vi orienterte deg ved brev av XXXX om at vi ville vurdere å tilbakekalle din norske autorisasjon som lege. Vi har ikke mottatt uttalelse fra deg.

Saksforholdet

Du er utdannet i XXXX og fikk norsk autorisasjon som lege den XXXX. Ditt HPR-nr. er XXXX.

Statens helsetilsyn har vurdert saken på grunnlag av de dokumentene du har fått oversendt tidligere i saksbehandlingen. Nedenfor gjør vi rede for de forholdene som har hatt betydning for vår vurdering.

Din XXXX autorisasjon som lege ble midlertidig tilbakekalt XXXX s vedtak av XXXX. Vi legger til grunn at din norske autorisasjon er gitt på grunnlag av din opprinnelige XXXX autorisasjon.

Rettslig grunnlag for vurderingen

Statens helsetilsyn kan tilbakekalle din norske autorisasjon som lege i medhold av helsepersonelloven § 57 fjerde ledd, som lyder:

«Autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning gitt på grunnlag av tilsvarende godkjenning et annet land, kan kalles tilbake dersom godkjenning i dette landet mister sin gyldighet.

Tilbakekall er enkeltvedtak etter forvaltningsloven.»

Vi viser også til artikkel 18 i Overenskomst om felles nordisk arbeidsmarked for visse yrkesgrupper innen helsevesenet og for veterinærer, som lyder:

«Dersom en godkjenning er tilbakekalt av den stat som opprinnelig ga den, skal godkjenning som senere er gitt i en annen stat, tilbakekalles.»

Statens helsetilsyns vurdering

Statens helsetilsyn har vurdert om din norske autorisasjon som lege skal tilbakekalles som følge av at din XXXX autorisasjon har mistet sin gyldighet.

På bakgrunn av sakens opplysninger legger vi til grunn at din norske autorisasjon som lege er gitt på grunnlag av din opprinnelig XXXX autorisasjon. Videre legger vi til grunn at din danske autorisasjon som lege ble midlertidig tilbakekalt i vedtak av XXXX.

Vi finner at din norske autorisasjon som lege må tilbakekalles da vi vurderer at vilkåret for å inneha norsk autorisasjon som lege ikke lenger er oppfylt.

Vedtak

Statens helsetilsyn tilbakekaller din norske autorisasjon som lege i medhold av helsepersonelloven § 57 fjerde ledd.

Dette betyr at du ikke lenger kan arbeide eller titulere deg som lege i Norge.

Vi sender melding om vedtaket til berørte instanser, se vedlagte kopi. 

Du har rett til å klage på vedtaket til Statens helsepersonellnemnd, jf. helsepersonelloven § 68. Klagefristen er tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet. Les vedlagte informasjonsskriv med nærmere opplysninger om reglene for klage

Klagen sender du til Statens helsetilsyn. Du må klage før du eventuelt reiser søksmål om gyldigheten av vedtaket, jf. forvaltningsloven § 27 b og helsepersonelloven § 71.

Vedlagt følger IK-1/2009 ”Informasjon til deg som har mistet din autorisasjon eller som har gitt frivillig avkall på den”.

Med hilsen

XXXX
XXXX

XXXX
XXXX

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Vedlegg:
Kopi av melding til berørte instanser
Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak
IK-1/2009

Saksbehandler: XXXX


Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker – søkeside

Enkeltsaker fra helse- og omsorgstjenesten og varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker