Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Avslutning av tilsynssak

Statens helsetilsyn har kommet til at du har brutt taushetsplikten i helsepersonelloven § 21. Etter en konkret vurdering har vi likevel kommet til at du ikke skal gis en advarsel.

Tilsynssaken mot deg er med dette avsluttet.

Saksbehandlingsprosessen

Statens helsetilsyn fikk ved brev XXXX fra Fylkesmannen i XXXX (heretter Fylkesmannen) oversendt en tilsynssak vedrørende din virksomhet som lege. Tilsynssaken gjelder brudd på taushetsplikten.

Vi orienterte deg ved brev XXXX om at vi ville vurdere å gi deg en advarsel. Vi har ikke mottatt uttalelse fra deg. 

Saksforholdet

Du er utdannet i XXXX og fikk autorisasjon som lege i Norge den XXXX På tidspunktet for den aktuelle hendelsen var du XXXX ved XXXX

Statens helsetilsyn har vurdert saken på grunnlag av de dokumentene du har fått oversendt tidligere i saksbehandlingen. Nedenfor gjør vi rede for de forholdene som har hatt betydning for vår vurdering.

Fylkesmannen åpnet tilsynssak mot deg på bakgrunn av klage fra pasient XXXX (heretter pasienten) datert XXXX. Pasienten hadde vært til oppfølging og behandling ved legevakten på XXXX, og du hadde vært behandlende lege. Det fremgår av klagen at du i ettertid har brutt taushetsplikten ved å omtale pasienten ved navn overfor annet helsepersonell.

Utdrag fra pasientklagen

Det fremgår av klagen at pasienten i XXXX ble gjort oppmerksom på at du hadde brutt din taushetsplikt som lege. Pasienten hadde en venninne som arbeidet som sykepleier ved XXXX, og som fortalte XXXX om en samtale som hadde funnet sted på sykestuas vaktrom.

Ifølge pasientens klage fortalte du at du skulle på et seminar i XXXX sammen med andre turnusleger, der dere skulle drøfte «vanskelige tilfeller» dere hadde hatt i praksis. Du omtalte da flere pasienter du hadde hatt på sykestua, og pasienten ble fortalt at du omtalte XXXX ved navn. Pasienten fikk fortalt at XXXX ble omtalt i nedsettende ordelag, og at du skal ha sagt: «Eller kanskje jeg skulle ta opp hun der XXXX, hun hysteriske og irriterende XXXX med XXXX»

Det fremgår av klagen at det var flere ansatte på vaktrommet denne dagen, og at ingen av dem var involvert i pasientens behandling. Pasienten har ikke oversikt over hvilke andre ansatte som var der, men XXXX opplyser at det kan være tidligere kollegaer av XXXX. (Setning fjernet). Det fremgår videre av klagen at pasienten går ut fra at alle de som var til stede vet hvem XXXX er en liten plass, og pasienten går ut fra at alle vet at XXXX nå jobber på XXXX og nylig har blitt XXXX. Pasienten synes hendelsen er ekstra belastende ettersom alle de involverte kjenner XXXX så godt.

Pasienten opplever hendelsen som krenkende og sårende, og opplever at du har «sviktet [henne] totalt». XXXX opplever å ha blitt fremstilt som «en vits» overfor sykestuas personale, og hendelsen fikk henne på et tidspunkt til å tvile på sin egen egnethet som XXXX.

Utdrag fra din uttalelse til Fylkesmannen av XXXX

Du forklarer at du hadde visitt på XXXX, hvor du var sammen med to sykepleiere. Dette er de samme sykepleierne som har ansvaret for pasienter som kommer på legevakten, hvor klageren hadde vært til behandling. På senteret har dere morgenmøte hver dag, der det blir opplyst om alle pasienter fra legevakten slik at alle skal være oppdatert. Eventuelle vanskelige kasus blir alltid diskutert. Gjeldende pasient ble tatt opp ved flere tilfeller, da det til stor frustrasjon, også for dere, ikke hadde latt seg gjøre å finne løsninger på XXXX utfordringer. Du uttaler at du har forståelse for at det har vært en svært frustrerende tid for pasienten.

Uken etter den aktuelle hendelsen skulle du på XXXX, hvor du på forhånd skulle ha forberedt et vanskelig kasus, en hendelse eller pasient som dere skulle diskutere. Du erkjenner å ha nevnt pasientens navn til to sykepleiere på visittrommet den aktuelle dagen, og den ene sykepleieren var klagers XXXX. Du kjenner deg ikke igjen i sitatet hvor du beskriver pasienten som «irriterende og hysterisk XXXX med XXXX». Du nevnte navnet som et mulig kasus, ettersom det hadde vært en vanskelig sak og pasienten hadde vært ofte innom.

Du uttaler at pasientens venninne tok hendelsen opp med deg noen dager senere, og at dere diskuterte hvorvidt hendelsen var et brudd på taushetsplikten. Du opplyser at for deg var dette informasjonsdeling om et mulig kasus, som ble nevnt på sykestua under arbeidstid og kun med helsepersonell til stede.

Du understreker at du ikke kjenner deg igjen i den påstanden som er fremsatt om hva du skal ha sagt om pasienten. Du har alltid hatt gode opplevelser og erfaringer med pasienter, både fra XXXX og videre i XXXX hvor du fungerer som fastlegevikar i dag.

Rettslig grunnlag for vurderingen

Opplysninger i tilsynssaken gir grunn til å vurdere om du har handlet i strid med taushetsplikten i helsepersonelloven § 21, som lyder:

Helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av å være helsepersonell.

Statens helsetilsyns vurdering

Statens helsetilsyn har vurdert om du under samtale med to sykepleiere på sykestuas vaktrom den aktuelle dagen brøt taushetsplikten.

Formålet med taushetspliktbestemmelsene er å verne om pasienters integritet og sikre befolkningens tillit til helsetjenesten og til helsepersonell. Bestemmelsene om taushetsplikt skal sikre at pasienter oppsøker helsetjenesten ved behov for helsehjelp uten at de trenger å frykte at uvedkommende får tilgang til opplysninger om dem og deler dette videre. Taushetsplikten er et bærende element i tilliten til helsetjenesten og til det enkelte helsepersonell, og er en del av kjernekunnskapen til alt helsepersonell.

Taushetsplikten er vidtrekkende og omfatter i utgangspunktet alle opplysninger om noens legeme, helsetilstand og personlige forhold som helsepersonell får rede på under utøvelsen av sin virksomhet. Også informasjon om at en person har oppsøkt helsepersonell er som utgangspunkt taushetsbelagt.

På bakgrunn av saksforholdet slik det er beskrevet ovenfor, legger Statens helsetilsyn til grunn at du omtalte pasienten ved navn under en samtale der du og to andre sykepleiere diskuterte vanskelige saker. Vi legger videre til grunn at pasientens problemer med XXXX ble trukket fram uten at dette var i behandlingsøyemed.

Statens helsetilsyn mener at opplysningene som du ga til de to sykepleierne er taushetsbelagte opplysninger om pasientens helsetilstand (personlige forhold).

Du har uttalt at samtalen fant sted på sykestua i arbeidstiden og med bare helsepersonell til stede, og at du ikke anser samtalen som et brudd på taushetsplikten da det kun var informasjonsdeling om et mulig kasus. Statens helsetilsyn understreker at taushetsplikten også gjelder overfor annet helsepersonell når informasjonsdelingen ikke skjer som ledd i behandling av pasienten. 

Du har videre opplyst at alle pasienter fra legevakt blir diskutert på morgenmøte på helsesenteret. Statens helsetilsyn vil bemerke at en slik praksis kan skape risiko for brudd på taushetsplikten.

Statens helsetilsyn har på bakgrunn av ovennevnte kommet til at du brøt taushetsplikten etter helsepersonelloven § 21 under denne samtalen.

Vurdering av om du skal gis en advarsel

Statens helsetilsyn har kommet til at du har brutt helsepersonelloven § 21.

Ved brudd på helsepersonellovens bestemmelser kan vi gi advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56, som lyder:

Statens helsetilsyn kan gi advarsel til helsepersonell som forsettlig eller uaktsomt overtrer plikter etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, hvis pliktbruddet er egnet til å medføre fare for sikkerheten i helse- og omsorgstjenesten, til å påføre pasienter og brukere en betydelig belastning eller til i vesentlig grad å svekke tilliten til helsepersonell eller helse- og omsorgstjenesten.

Statens helsetilsyn kan gi advarsel til helsepersonell som har utvist en atferd som er egnet til i vesentlig grad å svekke tilliten til vedkommende yrkesgruppe.

Advarsel er enkeltvedtak etter forvaltningsloven.

For å gi advarsel er det for det første et vilkår at du har handlet forsettlig eller uaktsomt. Vurderingstemaet i denne saken er om du har handlet uaktsomt. Ved denne vurderingen skal Statens helsetilsyn ta stilling til om du kan bebreides. Ved vurderingen legger vi blant annet vekt på om du hadde handlingsalternativer i den aktuelle situasjonen. Etter vår vurdering kunne du på forhånd bedt pasienten om samtykke til å drøfte XXXX sak. Statens helsetilsyn mener på dette grunnlaget at du handlet uaktsomt.

Det andre vilkåret som må være oppfylt er at handlingen er egnet til å medføre fare for sikkerheten i helse- og omsorgstjenesten, påføre pasienter eller brukere en betydelig belastning eller til i vesentlig grad å svekke tilliten til helsepersonell eller helse- og omsorgstjenesten. Det er ikke avgjørende om handlingen i den aktuelle saken faktisk har fått slike konsekvenser.

Statens helsetilsyn har vurdert om din uaktsomme handling er egnet til å påføre pasienter en betydelig belastning, og om handlingen er egnet til i vesentlig grad å svekke tilliten til helsepersonell eller helse- og omsorgstjenesten.

Etter vår vurdering er brudd på taushetsplikten egnet til å påføre pasienter en betydelig belastning. Pasienter skal være trygge på at opplysninger som gis i forbindelse med helsehjelp ikke benyttes i andre sammenhenger, eller utleveres eller kommer uvedkommende i hende. Taushetsplikt er et grunnleggende element for all helsehjelp, og tilsynsmyndighetene ser alvorlig på brudd på taushetsplikten. Ved å handle slik du gjorde finner vi at du har opptrådt på en måte som er egnet til å svekke tilliten til helsepersonell og til helse- og omsorgstjenesten generelt.

Hovedvilkårene for å gi deg en advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56 er oppfylt. Statens helsetilsyn skal foreta en skjønnsmessig vurdering av om du skal gis en advarsel. En slik vurdering skjer med utgangspunkt i formålet med å gi advarsel som er å reagere på alvorlige overtredelser av helsepersonelloven. Reaksjonen skal bidra til å fremme kvalitet i helsetjenesten, pasientsikkerhet og bidra til å forhindre fremtidige pliktbrudd.

Du arbeidet ved et legekontor i et lite samfunn hvor «alle kjenner alle». (Setning fjernet) Dette stiller et særlig krav til at du har et riktig og aktivt forhold til taushetsplikten.

Ved vår vurdering har vi lagt vekt på at din intensjon var å trekke frem et vanskelig pasienttilfelle som dere ikke hadde klart å hjelpe, og at du ønsket å dele denne informasjonen med annet helsepersonell. Etter en samlet vurdering har Statens helsetilsyn derfor kommet til at overtredelsen av helsepersonelloven ikke er så alvorlig at du skal gis en advarsel.

Statens helsetilsyn presiserer videre at dersom det i fremtiden blir reist ny tilsynssak mot deg, kan forholdene i denne saken bli tillagt vekt.

Konklusjon

Statens helsetilsyn har kommet til at du har brutt taushetsplikten i helsepersonelloven § 21, men at du likevel ikke skal gis en advarsel.

Tilsynssaken mot deg er med dette avsluttet.

Med hilsen

XXXX
XXXX

XXXX
XXXX

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

XXXX
XXXX
XXXX

XXXX
XXXX


Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker – søkeside

Enkeltsaker fra helse- og omsorgstjenesten og varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker