Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Vedtak om tilbakekall av autorisasjon som omsorgsarbeider

Statens helsetilsyn har vedtatt å tilbakekalle din autorisasjon som omsorgsarbeider i medhold av helsepersonelloven § 57 første ledd. Vi har kommet til at du er uegnet til å utøve yrket som omsorgsarbeider forsvarlig på grunn av uforsvarlig virksomhet og på grunn av at du ved å ta legemidler fra brukere har utvist en atferd som anses uforenlig med din yrkesutøvelse som omsorgsarbeider.

Dette betyr at du ikke lenger kan arbeide eller titulere deg som omsorgsarbeider.

Du kan klage på vedtaket innen tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet.

Saksbehandlingsprosessen

Statens helsetilsyn fikk ved brev XXXX fra Fylkesmannen i XXXX oversendt en tilsynssak vedrørende din virksomhet som omsorgsarbeider. Tilsynssaken gjelder legemiddelsvinn fra brukere/pasienter tilknyttet hjemmetjenesten i XXXX kommune.

Vi orienterte deg ved brev XXXX om at vi ville vurdere å tilbakekalle din autorisasjon som omsorgsarbeider. Du uttalte deg til saken ved brev XXXX.

Den XXXX var du i videomøte med Statens helsetilsyn fra lokalene til Fylkesmannen i XXXX. Vi sendte deg XXXX referat fra møtet. Du har ikke sendt kommentarer til referatet, men den XXXX mottok vi utskrift av prøvesvar fra urinprøver du har avlagt hos din fastlege i tidsrommet XXXX til XXXX.

Vi beklager lang saksbehandlingstid.

Saksforholdet

Du er utdannet omsorgsarbeider med fag-/svennebrev, og fikk autorisasjon som omsorgsarbeider den XXXX, HPR nr. XXXX. På tidspunktet for de aktuelle hendelsene var du omsorgsarbeider i hjemmetjenesten i XXXX kommune.

Statens helsetilsyn har vurdert saken på grunnlag av de dokumentene du har fått oversendt tidligere i saksbehandlingen. Nedenfor gjør vi rede for de forholdene som har hatt betydning for vår vurdering.

XXXX kommune sendte XXXX melding til Fylkesmannen i XXXX om at de mistenker deg for å stå bak flere forhold der Sobril tabletter er blitt borte fra brukeres beholdning. Forholdene strekker seg fra høsten XXXX og til du ble oppsagt fra din stilling i XXXX kommune XXXX. XXXX kommune har politianmeldt tre forhold.

Fylkesmannen i XXXX opprettet tilsynssak, og ba den XXXX om å få oversendt politidokumentene. Fylkesmannen sendte brev til deg den XXXX, og orienterte om at saken var oversendt Statens helsetilsyn for videre behandling.

Opplysninger fra arbeidsgiver om forhold anmeldt til politiet

Din arbeidsgiver anmeldte den XXXX uregelmessigheter i legemiddelhåndteringen hos en bruker. Det var registrert at Sobril 15 mg var blitt borte fra multidose/dosett ved tre anledninger siden XXXX. Hjemmetjenesten hadde hentet ny multidoserull til bruker XXXX, gjeldende fra XXXX til XXXX. Den XXXX oppdaget hjemmetjenesten at det var «rot» med legemidlene, og kontaktet hjemmesykepleien. Ved deres kontroll ble det avdekket at det manglet seks tabletter Sobril i det som var igjen av rullen, og i de aktuelle posene var det laget små hull. Brukeren fikk ny multidoserull XXXX, og ved ny kontroll XXXX ble det igjen oppdaget små hull i poser og det manglet 16 tabletter Sobril. I perioden XXXX– XXXX skal det ha vært fire personer fra hjemmetjenesten hos brukeren, og du er en av de fire. Brukeren fikk ny dosett XXXX, og ved kontroll XXXX manglet det to tabletter Sobril. Arbeidsgiver hadde møter med alle de fire ansatte som hadde vært i brukerens hjem den aktuelle perioden, og alle var enige om at brukeren selv ikke ville klare å lage hull i posene og ta ut tablettene.

Anmeldelsen XXXX inneholder også opplysninger om et forhold fra XXXX. Pårørende til en bruker informerte hjemmetjenesten om at to brett med Sobril var blitt borte. Du hadde vært hos brukeren denne dagen, og du hadde vasket litt ekstra på kjøkkenet til brukeren, noe som ifølge arbeidsgiver er uvanlig.

Dosetten og legemidlene lå oppå et skap på kjøkkenet. Ifølge pårørende hadde brukeren to brett med Sobril liggende på kjøkkenet.

Den XXXX anmeldte din arbeidsgiver et nytt forhold, der du var mistenkt for å ha stjålet en eske Sobril 10 mg fra et låst skap hos en tredje bruker. Brukeren oppdaget at esken manglet XXXX, og har opplyst at esken inneholdt 23 – 24 tabletter.

Årsaken til at brukeren hadde tablettene innelåst, var at det tidligere var blitt borte denne type tabletter. Siden XXXX var det kun du som hadde hatt tilgang til skapet, da du hadde hjulpet brukeren med å legge i dosett. Brukeren oppbevarte nøkkelen på seg, eller gjemt for andre.

Møter mellom deg og arbeidsgiver

Du var, i likhet med tre av dine kollegaer, i møte med din arbeidsgiver XXXX om uregelmessighetene i multidoserullene hos den ene brukeren. Du ga uttrykk for at du ikke kjente til hvilke legemidler denne brukeren brukte, og du avviste tyveri av legemidler fra brukeren. Arbeidsgiver mistenkte deg for å stå bak tyveriene, fordi du tidligere var mistenkt for lignende forhold og fordi du forklarte deg feil om brukeren og hvilke rutiner som gjaldt.

I møte med arbeidsgiver XXXX ble du konfrontert med at det også var blitt borte tabletter fra en bruker i XXXX. Saken var først blitt kjent for arbeidsgiver på tidspunktet for møtet. Du nektet for at du hadde vært i skapet til denne brukeren og tatt legemidlene, og du opplyste at du aldri har stjålet legemidler. Videre opplyste du at du får det du trenger av legen, og at du heller ville ha kjøpt legemidler på gaten enn å stjele.

Etter drøftingsmøte XXXX ble du gitt permisjon fra din stilling. Permisjonen ble forlenget, og i referat fra møte XXXX fremgår det at du erkjente at du hadde bedt om å få kjøpe Sobril tabletter av en kollega i XXXX. Kollegaen, som selv fikk legemiddelet forskrevet av lege, ga deg til sammen to brett med Sobril. Du skal da ha sagt at din kollega var «en reddende engel», og at «da kan jeg gå på jobb». Du skal videre ha sagt til kollegaen din at du hadde det vanskelig, og at du tidligere hadde brukt Sobril. Du skal ha uttalt at denne måten å gjøre det på var bedre enn å «ta en her og en der…», og at du hadde lenge nytte av de to brettene. Ved ny forespørsel om Sobril sa kollegaen din nei. I samme referat fremgår det at du fortalte at du fikk forskrevet Imovane, Cipralex, Atarax og to andre legemidler du ikke husket navnet på. Du benektet tyveri.

Du ble oppsagt fra din stilling XXXX, med fratreden XXXX.

Opplysninger fra politiet

Du var i politiavhør den XXXX, og du benektet da tyveri fra multidoseposene til en bruker i XXXX. Du opplyste at denne brukeren «tullet med medisinene», og at Sobril-tablettene ofte var borte.

Når det gjelder brukeren du vasket litt ekstra godt for i XXXX, forklarte du at du hadde gjennomført vasken fordi du hadde god tid. Du var ikke kjent med hvor denne brukeren oppbevarte legemidlene sine, og du hadde ikke tatt noe.

Du forklarte videre at du hadde hjulpet den tredje brukeren med å legge i dosett, og derfor lånt nøkkelen og sett legemidlene i det låste skapet. Du erkjente imidlertid ikke å ha tatt noe fra skapet, og opplyste at det også hadde vært andre hos brukeren.

XXXX politidistrikt henla saken etter bevisets stilling den XXXX.

Dine uttalelser til Statens helsetilsyn

Du uttalte deg i sakens anledning den XXXX, og i videomøte med Statens helsetilsyn XXXX.

Brev XXXX

I brevet gjentok du at du ikke har stjålet legemidler. Du omtaler deg selv som uskyldig dømt av arbeidsgiver uten bevis, og opplever det vanskelig og som en grov beskyldning. Du håper å få beholde autorisasjonen, da det er viktig med tanke på jobbsøknader, selv om du nok ikke kommer til å søke jobb innen helsefag igjen.

Møtereferat fra videomøte XXXX

Du forklarte at du ble oppsagt fra din stilling som følge av hendelsene, og at du nå ikke i arbeid.

Når det gjelder det første forholdet, der det ble oppdaget hull i multidoseposene, så viste du til at det hadde vært flere hos pasienten. Pasienten rev selv opp posene og tapet igjen. Han rotet med tablettene, og det var tidligere funnet tabletter på gulvet. 

Ved den andre hendelsen, der det var blitt borte to brett med Sobril fra brukerens kjøkken, forklarte du at du alltid vasket litt ekstra hvis du hadde tid til det. Du så i ettertid at det var uheldig at du hadde vasket kjøkkenet ekstra denne dagen. Angående arbeidsgivers utsagn om at du hadde rengjort ekstra godt, sa du at «det ikke var så ekstra egentlig».

Når det gjelder den tredje hendelsen, der Sobril tabletter var blitt borte fra et låst skap hos en bruker, opplyste du at du så esken med Sobril både når du låste opp og når du låste igjen skapet. Du kontaktet hjemmesykepleien fordi du hadde oppdaget at det var feil i dosetten, og du fikk lov til å gi den riktige dosen til brukeren. Brukeren var ikke til stede hele tiden mens skapet var åpent, og du ser at dette fremstår uheldig, men du uttalte at du ikke stjal esken. 

Rusmiddelanalyser

Du har dokumentert rusmiddelanalyser i perioden XXXX– XXXX, totalt 19 tester. Samtlige analyser er negative på testede stoffer.

Rettslig grunnlag for vurderingen

Det følger av helsepersonelloven § 57 at Statens helsetilsyn kan tilbakekalle helsepersonells autorisasjon. Helsepersonelloven § 57 første ledd lyder:

«Statens helsetilsyn kan kalle tilbake autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning dersom innehaveren er uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av alvorlig sinnslidelse, psykisk eller fysisk svekkelse, langt fravær fra yrket, bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning, grov mangel på faglig innsikt, uforsvarlig virksomhet, grove pliktbrudd etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, eller på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.»

En viktig bestemmelse i vurderingen av om du er uegnet på grunn av uforsvarlig virksomhet er helsepersonelloven § 4 første og annet ledd, som lyder:

«Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.

Helsepersonell skal innrette seg etter sine faglige kvalifikasjoner, og skal innhente bistand eller henvise pasienter videre der dette er nødvendig og mulig.

Dersom pasientens behov tilsier det, skal yrkesutøvelsen skje ved samarbeid og samhandling med annet kvalifisert personell. Helsepersonell har plikt til å delta i arbeid med individuell plan når en pasient eller bruker har rett til slik plan etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5.»

Statens helsetilsyns vurdering

Statens helsetilsyn har på bakgrunn av opplysningene i saken vurdert om det er grunnlag for å tilbakekalle din autorisasjon som omsorgsarbeider.

De sentrale vurderingstemaene er om du er uegnet til å utøve virksomhet som omsorgsarbeider forsvarlig på grunn av bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning, uforsvarlig virksomhet, og om du er uegnet på grunn av en atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.

Bevisvurdering

I saker om tilbakekall av autorisasjon har Statens helsetilsyn bevisbyrden. Dette innebærer at vi må sannsynliggjøre at vilkårene for tilbakekall er oppfylt før autorisasjonen kan tilbakekalles. Alminnelig sannsynlighetsovervekt er som hovedregel tilstrekkelig.

På bakgrunn av saksforholdet slik det er beskrevet ovenfor, finner Statens helsetilsyn det tilstrekkelig sannsynliggjort at du har stjålet Sobril fra tre brukeres hjem i tidsrommet XXXX til XXXX, og at du har stjålet tablettene til eget bruk. 

Du har erkjent at du har kjøpt Sobril av en kollega, som du selv har brukt. Du har benektet bruk av Sobril utover dette, men dine varierende forklaringer svekker betydningen av dette. Du skal ha sagt til din kollega at du tidligere har fått dette legemiddelet forskrevet av lege, mens du i møtet med Statens helsetilsyn sa at du aldri hadde brukt Sobril tidligere.

Ved de to sistnevnte hendelsene, der Sobril ble tatt fra henholdsvis kjøkkenet til en bruker og et låst medisinskap hos en annen bruker, var du den eneste fra hjemmetjenesten som hadde tilgang til legemidlene i det aktuelle tidsrommet da de ble borte. Din arbeidsgiver har uttalt at de fester lit til brukernes forklaringer. Når det gjelder den siste av disse hendelsene har du selv uttalt at brukeren ikke var til stede hele tiden mens skapet med legemidler var åpent, og at du innser at det ser uheldig ut. Statens helsetilsyn finner det sannsynliggjort at du står bak svinnet av Sobril ved begge disse hendelsene.

Når det gjelder den første hendelsen som er referert ovenfor, og som fant sted i tidsrommet XXXX til XXXX, var du en av fire som hadde tilgang til multidoseposene i det aktuelle tidsrommet. Du benekter å ha tatt tablettene. Statens helsetilsyn finner det sannsynliggjort at det var du som tok Sobril fra multidoseposen til denne brukeren. Ved denne vurderingen har vi lagt vekt på at det var Sobril som ble stjålet ved alle de tre aktuelle hendelsene i saken, og at du har erkjent bruk av Sobril i det aktuelle tidsrommet. Vi har også lagt vekt på opplysningene fra arbeidsgiver om at du forklarte deg feil om brukeren og hvilke rutiner som gjaldt, selv om du etter arbeidsgivers vurdering kjente til dette. Etter Statens helsetilsyns vurdering svekker dette troverdigheten i din forklaring. 

Statens helsetilsyns vurdering er at tyveri av vanedannende legemidler indikerer en avhengighet og/eller et misbruk. Vi finner det sannsynliggjort at du har stjålet vanedannende legemidler fra brukere i deres hjem, noe som etter vår vurdering viser at du har vært villig til å handle på en måte som sterkt avviker fra det som forventes av helsepersonell. Dette tyder etter vår vurdering på en avhengighet eller et misbruk av legemiddelet. På bakgrunn av at du urettmessig har tilegnet deg Sobril fra brukere, finner vi det sannsynliggjort at du har hatt en avhengighet og/eller et misbruk av dette legemiddelet.

Det er om lag to år siden tyveriene fant sted, og vi har ovenfor funnet det sannsynliggjort at du i denne perioden hadde en avhengighet og/eller et misbruk av Sobril. Rusmiddeltestene viser imidlertid at du ikke har inntatt Sobril eller andre vanedannende legemidler eller rusmidler i tidsrommet XXXX til XXXX. Det er heller ingen andre opplysninger i saken som tilsier at du per i dag har en avhengighet og/eller et misbruk av vanedannende legemidler.

Vi finner det på denne bakgrunn ikke tilstrekkelig sannsynliggjort at du har et misbruk av Sobril per i dag, og Statens helsetilsyn har derfor ikke grunnlag for å vurdere om du er uegnet til å utøve yrket som omsorgsarbeider forsvarlig på grunn av bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning, jf. helsepersonelloven § 57 første ledd.

Atferd uforenlig med yrkesutøvelsen

Statens helsetilsyn har vurdert om du, ved urettmessig å tilegne deg Sobril fra brukere, har utvist en atferd som må anses uforenlig med yrkesutøvelsen, og som gjør deg uegnet til å utøve yrket som omsorgsarbeider.

Omsorgsarbeidere og annet helsepersonell er avhengig av stor grad av allmenn tillit, og det stilles strenge krav til helsepersonell for å opprettholde denne tilliten. Det å stjele vanedannende legemidler er et eksempel på forhold som er egnet til å svekke den allmenne tilliten til deg som helsepersonell.

Ved å stjele vanedannende legemidler fra brukere har du handlet på en måte som sterkt avviker fra hva som forventes av helsepersonell. Dine handlinger har svekket tilliten til deg som omsorgsarbeider, og er også egnet til å svekke tilliten til yrkesgruppen og til helse- og omsorgstjenesten generelt.

Statens helsetilsyn har kommet til at du, ved urettmessig å ta Sobril fra brukere, er uegnet til å utøve yrket som omsorgsarbeider på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen, jf. helsepersonelloven § 57 første ledd.

Uforsvarlig virksomhet

Statens helsetilsyn har vurdert om du er uegnet til å utøve yrket som omsorgsarbeider forsvarlig på grunn av uforsvarlig virksomhet.

I forsvarlighetskravet ligger blant annet at helsepersonell skal utøve sin virksomhet i tråd med faglige normer og lovbestemte krav til yrkesutøvelsen. I dette kriteriet ligger ikke bare et faglig krav, men også en etisk standard. Hva som er å regne som forsvarlig virksomhet må avgjøres etter en konkret helhetsvurdering. Uforsvarlig virksomhet er et vidt begrep som forutsetter at virksomhet strider mot de til enhver tid gjeldende faglige krav og regler.

Helsepersonell som håndterer og har tilgang til legemidler har ansvar for å gjøre dette i tråd med kravet til faglig forsvarlighet. Det å sørge for at pasienter/brukere får de legemidler som er forordnet til rett tid inngår i dette ansvaret.

Statens helsetilsyn viser til vurderingen ovenfor der vi fant det sannsynliggjort at du har stjålet Sobril fra tre brukere i deres hjem i tidsrommet XXXX til XXXX. Spesielt viser vi til det tilfellet der du stjal Sobril tabletter direkte fra brukerens ferdigdoserte multidoseposer. Opplysninger i saken tyder på at brukeren selv og annet personell oppdaget at noe manglet i multidoseposene, slik at brukeren likevel fikk sine legemidler som forordnet. Dette er imidlertid ikke av betydning for vår vurdering av dine handlinger. Ved å ta Sobril tabletter direkte fra brukerens multidoseposer utsatte du brukeren for risiko for manglende symptomlindring og økte plager. Det kunne også medført økt dosering på feil grunnlag.

Statens helsetilsyn finner at din handlemåte representerer et betydelig avvik fra kravet til faglig forsvarlig virksomhet. Vi har derfor kommet til at du er uegnet til å utøve ditt yrke forsvarlig på grunn av uforsvarlig virksomhet, jf. helsepersonelloven § 57 første ledd. 

Vurdering av om din autorisasjon som omsorgsarbeider skal tilbakekalles

Statens helsetilsyn finner at du er uegnet til å utøve virksomhet som omsorgsarbeider forsvarlig på grunn uforsvarlig virksomhet, og på grunn av atferd som anses uforenlig med din yrkesutøvelse som omsorgsarbeider. Vilkårene for å tilbakekalle din autorisasjon som omsorgsarbeider er oppfylt, jf. helsepersonelloven § 57 første ledd.

Om helsepersonellets autorisasjon skal tilbakekalles beror på en totalvurdering. En grunnleggende forutsetning for å kunne utøve virksomhet i helse- og omsorgstjenesten er at allmennheten har den nødvendige tillit til helsepersonellet og til helse- og omsorgstjenesten som sådan. Formålet med å tilbakekalle en autorisasjon er å bidra til å sikre kvalitet i og tillit til helse- og omsorgstjenesten. Tilbakekall skal også beskytte nåværende og fremtidige pasienter/brukere mot helsepersonell dersom yrkesutøvelsen utgjør en risiko.

Statens helsetilsyn har vurdert om det er en forholdsmessig reaksjon å tilbakekalle din autorisasjon. 

Etter vår vurdering er bruddene på helsepersonelloven så alvorlige at det ikke er tilstrekkelig å reagere med en mindre streng reaksjon. Vi har derfor kommet til at det er nødvendig å tilbakekalle din autorisasjon som omsorgsarbeider.

Vedtak

Statens helsetilsyn tilbakekaller din autorisasjon som omsorgsarbeider i medhold av helsepersonelloven § 57 første ledd, på grunn av uforsvarlig virksomhet og atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.

Dette betyr at du ikke lenger kan arbeide eller titulere deg som omsorgsarbeider.

Vi sender melding om vedtaket til berørte instanser, se vedlagte kopi. 

Du har rett til å klage på vedtaket til Statens helsepersonellnemnd, jf. helsepersonelloven § 68. Klagefristen er tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet. Les vedlagte informasjonsskriv med nærmere opplysninger om reglene for klage.

Klagen sender du til Statens helsetilsyn. Du må klage før du eventuelt reiser søksmål om gyldigheten av vedtaket, jf. forvaltningsloven § 27 b og helsepersonelloven § 71.

Informasjon om ny/begrenset autorisasjon

Du kan søke om ny/begrenset autorisasjon. I vedlagte rundskriv IK-1/2009 «Informasjon til deg som har mistet din autorisasjon eller som har gitt frivillig avkall på den» finner du informasjon om dette og kravene til dokumentasjon. En begrenset autorisasjon knyttes vanligvis til en bestemt stilling hos en navngitt arbeidsgiver.

Med hilsen

XXXX
XXXX

XXXX
XXXX

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Vedlegg:
Kopi av melding til berørte instanser
Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak
Rundskriv IK-1/2009

Kopi til:
XXXX

XXXX
XXXX


Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker – søkeside

Enkeltsaker fra helse- og omsorgstjenesten og varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker