Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Vedtak om tilbakekall av autorisasjon som sykepleier

Statens helsetilsyn har vedtatt å tilbakekalle din autorisasjon som sykepleier i medhold av helsepersonelloven § 57 første ledd. Vi har kommet til at du er uegnet til å utøve ditt yrke forsvarlig på grunn av bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning. Videre har vi kommet til at du ved å stjele legemidler fra din arbeidsplass, har utvist en atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen som sykepleier. Vi har også kommet til at du ved å etterfylle vann i morfinampuller for å dekke over tyveri av vanedannende legemidler, er uegnet til å utøve ditt yrke som sykepleier forsvarlig på grunn av uforsvarlig virksomhet.

Dette betyr at du ikke lenger kan arbeide eller titulere deg som sykepleier.

Du kan klage på vedtaket innen tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet.

Saksbehandlingsprosessen

Statens helsetilsyn fikk ved brev XXXX fra Fylkesmannen i XXXX oversendt en tilsynssak vedrørende din virksomhet som sykepleier. Tilsynssaken gjelder opplysninger om tyveri av legemidler fra arbeidsplassen, og mistanke om rusmisbruk.

Vi orienterte deg ved brev av XXXX om at vi ville vurdere å tilbakekalle din autorisasjon som sykepleier. Vi har ikke mottatt uttalelse fra deg.

Saksforholdet

Du er født XXXX. Du er utdannet ved Høgskolen i XXXX, og har autorisasjon som sykepleier fra XXXX. Ditt helsepersonellnummer er XXXX. På tidspunktet for hendelsene var du ansatt som sykepleier i XXXX stilling ved XXXX  kommune. Du ble som følge av hendelsene suspendert med øyeblikkelig virkning den XXXX. Statens helsetilsyn er ikke kjent med din nåværende arbeidssituasjon.

Fylkesmannen i XXXX  mottok XXXX en bekymringsmelding fra XXXX kommune. På denne bakgrunn ble det åpnet tilsynssak mot deg. Saken gjaldt tyveri og misbruk av vanedannende legemidler fra arbeidsplassen.

Det fremgår av XXXX kommunes melding at det på dagvakt XXXX ble oppdaget at det manglet 14 kapsler Oxycodone 10 mg fra legemiddellageret. I løpet av vakten ble det oppdaget at en person hadde registrert uttak av 14 kapsler Oxycodone 10 mg, og at disse var lagt i dosett til en fiktiv pasient XXXX. Det var også benyttet fiktive initialer på signeringen for uttaket. Både ledelsen i virksomheten og kommunalsjefen ble varslet.

Ved kontrolltelling på kveldsvakt XXXX ble det også avdekket svinn av 6 ampuller à 1 ml Morfin 10 mg/ml. Den XXXX gransket avdelingsleder de nyeste kvitteringsskjemaene vedrørende Oxycodone 10 mg og 20 mg i narkotikaregnskapet, og fant at det var stjålet Oxycodone 10 mg og 20 mg flere ganger tidligere ved å benytte fiktive pasienter og initialer. Skriften var også svært lik fra gang til gang. Ved en nærmere gjennomgang av narkotikaregnskapet tilbake i tid, ble det avdekket at det var store mengder legemidler som var tatt ut til fiktive pasienter og signert med fiktive initialer. Tiltak som økt hyppighet av kontrolltelling og dobbeltkontroll av to ansatte ble iverksatt umiddelbart. Det ble også gjennomført samtaler med noen av de ansatte.

Tyveri av 22 ampuller Ketorax og minimum 250 tabletter av ulike A- og B-preparater ble politianmeldt XXXX. På bakgrunn av kartlegging av hvem som har vært på jobb til ulike tider, og sammenligning av håndskrift, formidlet arbeidsgiver til politiet at du var ansett som hovedmistenkt.

Det fremgår av politiets brev av XXXX til XXXX at du i politiavhør erkjente at du fra XXXX til XXXX ved flere anledninger hadde stjålet ulike reseptbelagte legemidler fra XXXX.

I politiavhøret forklarte du at du XXXX hadde sterke magesmerter og smerter i kroppen generelt, og at du i en kort periode fikk forskrevet Tramadol. Du forklarte videre at du begynte å ta legemidler fra skapet på arbeidsplassen før sommeren. Du mener selv at du klarte å avvenne deg fra tablettene denne sommeren. Du opplevde likevel at fristelsen ble for stor da du kom tilbake på jobb etter sommerferie og sykmelding, og det var da det begynte «å gå over styr». Du forklarte at du begynte å ta legemidlene på grunn av smerter, men at det etter hvert gikk over i en avhengighet. Du forklarte at siden det kun var nødvendig med én sykepleier ved uttak av legemidler, så skrev du bare på pasientnavn du fant på. Du signerte også med flere forskjellige oppdiktede initialer. Du opplyste at du hovedsakelig tok Oxynorm, Morfin og Sobril, men du husker også å ha tatt Stesolid, Ketorax, Midazolam og Oramorph. Du trodde ikke at du hadde tatt noe Oxycodone eller Kodein. Du mente Oxycodone ikke ville gitt deg den raske effekten du ønsker. Kodein har du ikke hatt behov for å stjele fordi du har fått Paralgin forte, som inneholder kodein, på resept.

Du husket ikke hvor mye du hadde tatt, men anga at du kunne ta alt fra 1 til 14 tabletter Sobril per gang, fordi det da så ut som om det var lagt i dosett. Du kunne ikke huske hvor mye Oxynorm du hadde tatt. Du anga imidlertid at du den siste tiden begynte på ta morfin, og at du kan ha tatt 5-6 ampuller a 10 ml. Du sa at du kun brukte morfin på fridager, men at du på det meste kunne ta 100 mg Morfin. Du forklarte også at du etterfylte morfinampullene med vann for ikke å bli oppdaget. Du forklarte at du tok morfinen i sprøyter og la det i vesken. På spørsmål om hvor avhengig du var av morfin, svarte du at du trodde du var ganske avhengig, og at du ikke visste hvordan du skulle klare påfølgende kveld og natt.

Du opplyste for øvrig at du fikk flere vanedannende legemidler på resept; Ketorax, Tramadol og Paralgin forte. Du opplyste videre at du begynte å stjele legemidler i XXXX, og at du også hadde vært innom avdelingen og hentet ut legemidler på dager du ikke var på jobb.

Av ulike legemidler som politiet beslagla etter ransakelse hjemme hos deg, erkjente du blant annet å ha tatt følgende legemidler fra arbeidsplassen: Morfin (i kanyler), Sobril, Valium, Dulcolax, Zofran, Metoclopramide, Fluconazol, Buscospan, Zolpidem, Ondansetron, Somac, Targiniq, Quetiapin, Zopiclone, Furix, Nozinan, Prednisolon, Pinex forte, Neurontin, Afipran og Baklofen. Legemidlene er i både klasse A, B og C.

Tilleggsopplysninger fra XXXX kommune

Det er for øvrig opplyst i brev av XXXX fra XXXX kommune til Fylkesmannen i XXXX, at du i XXXX tok kontakt med XXXX sykehjem for et sykepleiervikariat, og at du ble politianmeldt for tyveri av morfin og lignende legemidler til eget bruk mens du var under opplæring før oppstart av vikariatet. Du arbeider ikke lenger i XXXX kommune.

Statens helsetilsyn har vurdert saken på grunnlag av de dokumentene du har fått oversendt tidligere i saksbehandlingen. Nedenfor gjør vi rede for de forholdene som har hatt betydning for vår vurdering.

Rettslig grunnlag for vurderingen

Det følger av helsepersonelloven § 57 at Statens helsetilsyn kan tilbakekalle helsepersonells autorisasjon. Helsepersonelloven § 57 første ledd lyder:

«Statens helsetilsyn kan kalle tilbake autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning dersom innehaveren er uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av alvorlig sinnslidelse, psykisk eller fysisk svekkelse, langt fravær fra yrket, bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning, grov mangel på faglig innsikt, uforsvarlig virksomhet, grove pliktbrudd etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, eller på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.»

Statens helsetilsyns vurdering

Statens helsetilsyn har på bakgrunn av opplysningene i saken vurdert om det er grunnlag for å tilbakekalle din autorisasjon som sykepleier.

De sentrale vurderingstemaene er om du er uegnet til å utøve ditt yrke som sykepleier forsvarlig på grunn av bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning, og/eller om du ved å begå tyveri av vanedannende legemidler fra arbeidsplassen har utvist en atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen. Videre vil vi vurdere om du ved å etterfylle vann i ampullene for å skjule tyveri av morfin injeksjonsvæske, er uegnet til å utøve ditt yrke som sykepleier forsvarlig på grunn av uforsvarlig virksomhet.

I saker om tilbakekall av autorisasjon har Statens helsetilsyn bevisbyrden. Dette innebærer at vi må sannsynliggjøre at vilkårene for tilbakekall er oppfylt før autorisasjonen kan tilbakekalles. Alminnelig sannsynlighetsovervekt er som hovedregel tilstrekkelig.

Bruk av narkotika eller midler med lignende virkning

Statens helsetilsyn har vurdert om du er uegnet til å utøve yrket som sykepleier forsvarlig på grunn av bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning.

Sykepleiere må, i tillegg til høy faglig kompetanse, ha gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter. Virksomhet som sykepleier krever at man kan observere og vurdere komplekse situasjoner, og ta raske og adekvate beslutninger på grunnlag av dette. I tillegg må sykepleiere i enkelte situasjoner kunne utføre kompliserte manuelle oppgaver på en presis måte.

Misbruk av rusmidler, herunder narkotiske legemidler, fører til at funksjoner som hukommelse, konsentrasjon, koordinasjon, kritisk sans og problemløsende evner svekkes. Dette gir redusert situasjonsforståelse og konsekvensinnsikt. Videre påvirkes evnen til å ta raske og adekvate beslutninger i en grad som kan få alvorlige følger for sikkerheten i helsetjenesten og for den enkelte pasient. Misbruk av rusmidler er derfor ikke forenlig med virksomhet som sykepleier.

På bakgrunn av saksforholdet slik det fremgår ovenfor, legger Statens helsetilsyn til grunn at legemidlene du stjal fra arbeidsplassen var til eget bruk. Vi viser til din forklaring gitt i politiavhør om at du begynte å ta legemidler på grunn av smerter XXXX, og at det utviklet seg til en avhengighet. Du opplyste at du fikk flere sterke smertestillende legemidler på resept (Ketorax, Tramadol og Paralgin forte) i tillegg til at du flere ganger stjal legemidler fra arbeidsplassen. Om alvoret av din avhengighet viser vi til at du ikke bare misbrukte vanedannende legemidler i tablettform, men også den siste tiden begynte å injisere morfin. I politiavhøret sa du at du var ganske avhengig av morfin, og at du ikke visste hvordan du skulle klare påfølgende kveld og natt. Vi finner etter dette at du har et alvorlig rusmisbruksproblem som du ikke har kontroll over.

Statens helsetilsyn finner etter dette at du er uegnet til å utøve virksomhet som sykepleier forsvarlig på grunn av bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning, jf. helsepersonelloven § 57 første ledd.

Atferd uforenlig med yrkesutøvelsen

Statens helsetilsyn har vurdert om du ved urettmessig å tilegne deg vanedannende legemidler fra arbeidsplassen har utøvd en atferd som må anses uforenlig med yrkesutøvelsen.

Det er en grunnleggende forutsetning for å kunne utøve virksomhet i helsetjenesten at allmennheten har den nødvendige tillit til helsepersonell og til helsetjenesten. Det stilles strenge krav til helsepersonellet for å opprettholde denne tilliten. Med atferd uforenlig med yrkesutøvelsen menes at helsepersonell etter en konkret vurdering kan anses uegnet til å utøve sitt yrke på grunn av handlinger, i eller utenfor tjenesten, som medfører at allmennheten ikke lenger kan ha den nødvendige tillit til dem. Tyveri er i forarbeidene til helsepersonelloven nevnt som ett av flere forhold som betraktes som atferd uforenlig med yrkesutøvelsen, jf. Ot.prp. nr. 13 (1998-99).

På bakgrunn av saksforholdet slik det fremgår ovenfor, legger Statens helsetilsyn til grunn at du fra XXXX ved flere anledninger stjal diverse reseptbelagte legemidler i gruppe A, B og C fra XXXX. Dette har du erkjent i politiavhør. Vi viser i den forbindelse også til din forklaring om hvordan du gikk frem da du kvitterte ut legemidlene ved å benytte fiktive pasientnavn. Vi viser videre til opplysningene fra deg om at du den siste tiden også begynte å ta morfin injeksjonsvæske, og at du etterfylte vann i ampullene for ikke å bli oppdaget.

Tyveri av narkotiske legemidler er handlinger som avviker sterkt fra forventet atferd hos helsepersonell, og som er egnet til å svekke tilliten til helsepersonell og helse- og omsorgstjenesten i betydelig grad.

Statens helsetilsyn finner etter dette at du har utvist en atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen som sykepleier, og som gjør deg uegnet til å utøve yrket som sykepleier, jf. helsepersonelloven § 57 første ledd.

Uforsvarlig virksomhet

Statens helsetilsyn har vurdert om du ved å etterfylle vann i ampullene for å skjule tyveri av morfin injeksjonsvæske, er uegnet til å utøve ditt yrke som sykepleier forsvarlig på grunn av uforsvarlig virksomhet.

Forsvarlighetskravet i helsepersonelloven innebærer blant annet at helsepersonell skal utøve sin virksomhet i tråd med faglige normer og lovbestemte krav til yrkesutøvelsen. Dette fremgår av lovens forarbeider i Ot.prp. nr. 13 (1998-99). I dette ligger det ikke bare et faglig krav, men også en etisk standard. Hva som er forsvarlig avgjøres etter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle, og ikke ut fra hvordan helsepersonellet ideelt burde ha opptrådt.

Helsepersonell som håndterer og har tilgang til legemidler har ansvar for å håndtere dette i tråd med kravet til faglig forsvarlig virksomhet. Å sørge for at et legemiddel gis i riktig dose er en vesentlig del av dette ansvaret.

Morfin er et potent legemiddel som kan gi alvorlige bivirkninger dersom det administreres i for store doser. Ved å erstatte innholdet i morfinampullene med vann satte du pasienter i fare, da dette kunne medført både manglende symptomlindring og økte plager. Det kunne også medført økt dosering på feil grunnlag og i ytterste konsekvens medført alvorligere bivirkninger.

Statens helsetilsyn vurderer etter dette at du er uegnet til å utøve ditt yrke som sykepleier forsvarlig på grunn av uforsvarlig virksomhet, jf. helsepersonelloven § 57 første ledd.

Vurdering av om din autorisasjon som sykepleier skal tilbakekalles

Statens helsetilsyn finner at du er uegnet til å utøve virksomhet som sykepleier forsvarlig på grunn av bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning. Vi finner også at du ved å stjele vanedannende legemidler fra arbeidsplassen har utvist en atferd som anses uforenlig med din yrkesutøvelse som sykepleier. I tillegg finner vi at du har utvist uforsvarlig virksomhet ved å etterfylle vann i ampullene for å skjule tyveri av morfin injeksjonsvæske.

Vilkårene for å tilbakekalle din autorisasjon som sykepleier er dermed oppfylt, jf. helsepersonelloven § 57 første ledd.

Spørsmålet om helsepersonellets autorisasjon skal tilbakekalles beror på en totalvurdering. En grunnleggende forutsetning for å kunne utøve virksomhet i helse- og omsorgstjenesten er at allmennheten har den nødvendige tillit til helsepersonellet og til helse- og omsorgstjenesten som sådan. Formålet med å tilbakekalle en autorisasjon er å bidra til å sikre kvalitet i og tillit til helse- og omsorgstjenesten. Tilbakekall skal også beskytte nåværende og fremtidige pasienter og brukere mot helsepersonell, dersom yrkesutøvelsen utgjør en risiko.

Statens helsetilsyn har vurdert om det er en forholdsmessig reaksjon å tilbakekalle din autorisasjon.

Etter vår vurdering er bruddene på helsepersonelloven så alvorlige at det ikke er tilstrekkelig å reagere med en mindre streng reaksjon. Vi understreker at ditt misbruk av rusmidler og det at du urettmessig har tilegnet deg narkotiske legemidler fra arbeidsplassen, er forhold som hver for seg er tilstrekkelige til å begrunne tilbakekall av sin autorisasjon. Vi har videre merket oss at du er politianmeldt for legemiddeltyveri fra en ny arbeidsgiver, og at dette tyveriet skal ha skjedd etter at det ble åpnet tilsynssak mot deg. Dine handlinger bryter med kravene til faglig og etisk forsvarlig virksomhet som sykepleier. Hensynet til den allmenne tillit, kvalitet i og sikkerhet i helse- og omsorgstjenesten må veie tyngre enn hensynet til deg som helsepersonell. Vi har derfor kommet til at din autorisasjon som sykepleier må tilbakekalles.

Vedtak

Statens helsetilsyn tilbakekaller din autorisasjon som sykepleier i medhold av helsepersonelloven § 57 første ledd, på grunn av på grunn av bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning, uforsvarlig virksomhet og på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.

Dette betyr at du ikke lenger kan arbeide eller titulere deg som sykepleier.

Vi sender melding om vedtaket til berørte instanser, se vedlagte kopi. 

Du har rett til å klage på vedtaket til Statens helsepersonellnemnd, jf. helsepersonelloven § 68. Klagefristen er tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet. Les vedlagte informasjonsskriv med nærmere opplysninger om reglene for klage.

Klagen sender du til Statens helsetilsyn. Du må klage før du eventuelt reiser søksmål om gyldigheten av vedtaket, jf. forvaltningsloven § 27 b og helsepersonelloven § 71.

Vedlagt følger rundskriv IK-1/2009 ”Informasjon til deg som har mistet din autorisasjon eller som har gitt frivillig avkall på den”.

Med hilsen

XXXX
XXXX

XXXX
XXXX

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Vedlegg:
Kopi av melding til berørte instanser
Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak
Rundskriv IK-1/2009

Kopi:
XXXX
XXXX
XXXX


Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker – søkeside

Enkeltsaker fra helse- og omsorgstjenesten og varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker