Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Vedtak om tilbakekall av autorisasjon som sykepleier

Statens helsetilsyn har vedtatt å tilbakekalle din autorisasjon som sykepleier i medhold av helsepersonelloven § 57 første ledd. Vi har kommet til at du er uegnet til å utøve ditt yrke forsvarlig på grunn av atferd som anses uforenlig med din yrkesutøvelse som sykepleier. 

Dette betyr at du ikke lenger kan arbeide eller titulere deg som sykepleier.

Du kan klage på vedtaket innen tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet.

Saksbehandlingsprosessen

Statens helsetilsyn fikk ved brev av XXXX fra Fylkesmannen XXXX oversendt en tilsynssak vedrørende din virksomhet som sykepleier. Tilsynssaken gjelder at du er dømt for urettmessig tilegnelse av penger fra en bruker av hjemmetjenesten i XXXX kommune. 

Ved brev av XXXX anmodet vi XXXX  kommune om ytterligere opplysninger i saken. Kommunen besvarte henvendelsen ved brev av XXXX.  

Vi orienterte deg ved brev av XXXX om at vi ville vurdere å tilbakekalle din autorisasjon som sykepleier. I brev av XXXX opplyste du om at du var innlagt på sykehus uten fastsatt utskrivelsesdato. Du anmodet om at tilsynssaken ble stilt i bero i påvente av utskrivelse, slik at du fikk mulighet til å delta i møte med Statens helsetilsyn. I brev av XXXX avslo vi anmodningen om utsettelse på ubestemt tid, men ga deg forlenget frist for å avgi skriftlig uttalelse. Vi mottok skriftlig uttalelse fra deg den XXXX.

Saksforholdet

Du er utdannet ved XXXX sykepleierhøyskole, og fikk autorisasjon som sykepleier den XXXX. Ditt helsepersonellnummer er XXXX. På tidspunktet for de aktuelle hendelsene var du ansatt som leder for hjemmetjenesten i XXXX kommune. Etter det opplyste har du selv avsluttet dette arbeidsforholdet. Etter det Statens helsetilsyn kjenner til er du nå ansatt som sykepleier i XXXX kommune.

Statens helsetilsyn har vurdert saken på grunnlag av de dokumentene du har fått oversendt tidligere i saksbehandlingen. Nedenfor gjør vi rede for de forholdene som har hatt betydning for vår vurdering.

Fylkesmannen i XXXX åpnet tilsynssak mot deg på bakgrunn av melding fra XXXX kommune, datert XXXX. Vedlagt meldingen fulgte kopi av tilståelsesdom mot deg datert XXXX fra XXXX tingrett, hvor det fremgår at du er dømt for overtredelse av straffeloven (1902) § 255 (underslag) og § 257 (tyveri) til betinget fengsel i 45 dager med to års prøvetid. Grunnlaget er at du den XXXX tok et bankkort tilhørende XXXX (heretter kalt brukeren), og brukte dette til å tilegne deg kr. 9 900,- fra hennes bankkonto. Du er også dømt for i tidsrommet mellom XXXX og XXXX å ha brukt et gavekort pålydende kr. 2 500,- som tilhørte XXXX kommune. Retten fant det bevist at du handlet forsettlig og i vinnings hensikt. Det fremgår videre at det ble ansett skjerpende at du begikk lovbruddene i forbindelse med ditt arbeid.

Du har i uttalelse til Fylkesmannen i XXXX datert XXXX skrevet at du ikke var ansatt som sykepleier i XXXX kommune da du tilegnet deg pengene. Du var ansatt som XXXX for hjemmebaserte tjenester, og utøvde ikke sykepleie til den fornærmede.

Utdrag av politidokumentene

På vår anmodning har vi ved brev datert XXXX fra XXXX politidistrikt mottatt kopi av politiets dokumenter i saken. Det fremgår av disse at du i politiavhør den XXXX forklarte at du sluttet i jobben i XXXX  kommune i XXXX, og at du på tidspunktet for avhøret var i arbeid som sykepleier uten administrativt ansvar i XXXX kommune.

Om de handlingene du nå er dømt for forklarte du at du en gang tidligere, mens du fremdeles arbeidet ved omsorgsboligene, hadde sett hvor brukeren oppbevarte kortet og koden. Den XXXX, mens brukeren satt og spiste middag, hadde du hentet kort og kode fra lommeboken i nattbordskuffen XXXX. Deretter hadde du gått ut og tatt ut kroner 9 900,- i en minibank. Du hadde så gått rett tilbake til brukerens rom og lagt kortet tilbake på plass. Du forklarte også at du hadde brukt et av kommunens gavekort på kroner 2500,- på deg selv, og ikke levert dette ut til en ansatt som er meningen med slike gavekort. Du husket ikke når og hvor du hadde brukt dette kortet, men trodde du kunne ha handlet med det i en dyrebutikk i XXXX. Du beskrev XXXX som utløsende for dine handlinger.

Tilleggsopplysninger fra XXXX kommune

På vår anmodning har vi ved brev datert XXXX mottatt tilleggsopplysninger fra XXXX kommune v/leder for helse og omsorg. Det fremgår her at du har vært ansatt i kommunen siden september XXXX, først som sykepleier, og deretter som XXXX for hjemmetjenesten og XXXX for hjemmetjenesten og sykehjemmet. Fra XXXX har du vært ansatt som XXXX for hjemmetjenesten. Dine arbeidsoppgaver som XXXX var XXXX for hjemmetjenesten og aktivitørtjenesten, medlem av kommunens vedtaksteam og kriseteam, personalansvar, fagansvar, kvalitetsarbeid og økonomioppfølging. I tillegg må XXXX ifølge kommunen bistå med sykepleieroppgaver når dette er påkrevd.

Den aktuelle brukeren beskrives som en relativt fysisk sprek, mentalt klar og orientert XXXX , som bor i en omsorgsbolig i eldresenteret og mottar noe hjemmesykepleie for behandling av en kronisk somatisk lidelse og bistand til renhold av leiligheten. XXXX  Leder for helse og omsorg skriver at XXXX ikke har helt klart for seg hvilken kontakt du har hatt med den aktuelle brukeren, men at du tok på deg sykepleieroppgaver og vakter når det var behov. Det er derfor sannsynlig at du også har ytt bistand til denne brukeren. Hun skriver videre at det uansett er naturlig at dere av og til møttes, da ditt kontor og brukerens leilighet lå XXXX. Du hadde i likhet med andre i hjemmetjenesten tilgang til nøkkel til brukerens leilighet.

Uttalelse til saken

I uttalelse mottatt av Statens helsetilsyn den XXXX, bestrider du at vilkårene for å tilbakekalle din autorisasjon som sykepleier er oppfylt. Du begrunner dette med at du ikke tilegnet deg brukerens penger under yrkesutøvelse som sykepleier, men da du var i en administrativ stilling som XXXX. Denne stillingen krevde ikke autorisasjon som sykepleier, og det var derfor ikke din autorisasjon/sykepleierkompetanse som ga deg anledning til å tilegne deg pengene. Dette kan dokumenteres gjennom kommunens stillingsinstruks for seksjonsleder, tjenestens arbeidslister og brukerens journal. Du oppfordrer Statens helsetilsyn til å innhente denne dokumentasjonen.

Videre viser du til XXXX kommunes brev til Statens helsetilsyn datert XXXX. Du avviser kommunens opplysninger om at det er sannsynlig at du har ytt bistand til den aktuelle brukeren fordi du tok på deg sykepleieroppgaver og vakter når det var behov. Du avviser også kommunens opplysning om at seksjonsleder må bistå med sykepleieroppgaver når dette er påkrevd, og viser til at dette ikke stod i stillingsinstruksen og at det ikke var krav om sykepleierkompetanse for å inneha stillingen som seksjonsleder.

Rettslig grunnlag for vurderingen

Det følger av helsepersonelloven § 57 at Statens helsetilsyn kan tilbakekalle helsepersonells autorisasjon. Helsepersonelloven § 57 første ledd lyder:

«Statens helsetilsyn kan kalle tilbake autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning dersom innehaveren er uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av alvorlig sinnslidelse, psykisk eller fysisk svekkelse, langt fravær fra yrket, bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning, grov mangel på faglig innsikt, uforsvarlig virksomhet, grove pliktbrudd etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, eller på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.»

I vårt brev av XXXX orienterte vi deg om at de sentrale vurderingstemaene er om du er uegnet til å utøve ditt yrke som sykepleier forsvarlig på grunn av grove pliktbrudd etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, og/eller på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.

Vi orienterte deg videre om at en viktig bestemmelse i vår vurdering av vilkåret «grove pliktbrudd etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den» er helsepersonelloven § 4 første ledd, som lyder:

«Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.»

Statens helsetilsyns vurdering

Grove pliktbrudd – brudd på kravet til omsorgsfull hjelp

Vurderingstemaet under dette punktet er om du ved å misbruke et bankkort tilhørende en bruker av hjemmesykepleien i XXXX kommune til å tilegne deg kr. 9 900,- fra brukerens bankkonto, har brutt kravet til omsorgsfull hjelp i helsepersonelloven § 4. Vurderingstemaet er videre om forholdet i så fall innebærer at du er uegnet til å utøve ditt yrke forsvarlig på grunn av grove pliktbrudd, jf. helsepersonelloven § 57 første ledd.

Kravet til omsorgsfull hjelp innebærer at all helsehjelp må utføres med respekt for brukernes behov og interesser og bygge på innlevelse, omtanke og vennlighet. Pålitelighet og ærlighet er viktige grunnverdier for all helsehjelp. De er spesielt viktige når helsehjelpen ytes overfor spesielt sårbare mennesker med manglende evne til å ivareta egne interesser og egenomsorg.

I uttalelse mottatt av Statens helsetilsyn den XXXX, viser du til at du ikke tilegnet deg brukerens penger under yrkesutøvelse som sykepleier, men da du var i en administrativ stilling som XXXX. Denne stillingen krevde ikke autorisasjon som sykepleier, og det var derfor ikke din autorisasjon/sykepleierkompetanse som ga deg anledning til å tilegne deg pengene. Statens helsetilsyn bestrider ikke dette, og har derfor ikke funnet det nødvendig å innhente kommunens stillingsinstruks for seksjonsleder, tjenestens arbeidslister og brukerens journal, slik du har oppfordret oss til å gjøre. Vi har også merket oss at heller ikke XXXX kommune kan dokumentere at du har ytt helsehjelp til den aktuelle brukeren. Etter Statens helsetilsyns vurdering er det derfor ikke grunnlag for å konkludere med at du har brutt kravet til omsorgsfull hjelp i helsepersonelloven § 4 første ledd, og at du derfor er uegnet til å utøve ditt yrke forsvarlig på grunn av grove pliktbrudd, jf. helsepersonelloven § 57 første ledd.

Atferd uforenlig med yrkesutøvelsen

Vurderingstemaet under dette punktet er om du ved å tilegne deg brukerens penger har utvist en atferd som innebærer at du er uegnet til å utøve ditt yrke forsvarlig på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen, jf. helsepersonelloven § 57 første ledd.

Vilkåret innebærer at helsepersonell etter en konkret helhetsvurdering kan anses uegnet til å utøve sitt yrke på grunn av handlinger som medfører at allmennheten ikke lenger kan ha den nødvendige tillit til dem. Det er ikke et vilkår at handlingene har funnet sted under yrkesutøvelsen som helsepersonell, eller at pasienter eller brukere har blitt skadelidende. Straffbare handlinger som tyveri og underslag er i helsepersonellovens forarbeider (Ot.prp. nr. 13 1998–99) nevnt som eksempler på atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen. 

Du er dømt for å ha tatt et bankkort tilhørende en bruker av hjemmesykepleien i XXXX kommune, og bruke dette til å tilegne deg kr. 9 900,- fra XXXX bankkonto. Selv om du var ansatt i en administrativ stilling i helse- og omsorgstjenesten, og ikke ytte helsehjelp til brukeren, var det din stilling i helse- og omsorgstjenesten som direkte ga deg anledning til å tilegne deg pengene. Din handlemåte utgjør et alvorlig tillitsbrudd og representerer et grovt brudd både på samfunnets og på yrkesetiske normer. Handlingen har svekket tilliten til deg som sykepleier, og er også egnet til å svekke den allmenne tilliten til helse- og omsorgstjenesten. Vi finner derfor at du er uegnet til å utøve yrket som sykepleier på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen, jf. helsepersonelloven § 57 første ledd.

Vurdering av om din autorisasjon som sykepleier skal tilbakekalles

Statens helsetilsyn finner at du er uegnet til å utøve virksomhet som sykepleier på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen. Vi finner derfor at vilkårene for å tilbakekalle din autorisasjon som sykepleier er oppfylt, jf. helsepersonelloven § 57 første ledd.

Om helsepersonellets autorisasjon skal tilbakekalles beror på en totalvurdering. En grunnleggende forutsetning for å kunne utøve virksomhet i helse- og omsorgstjenesten er at allmennheten har den nødvendige tillit til helsepersonellet og til helse- og omsorgstjenesten som sådan. Formålet med å tilbakekalle en autorisasjon er å bidra til å sikre kvalitet i og tillit til helse- og omsorgstjenesten. Tilbakekall skal også beskytte nåværende og fremtidige pasienter/brukere mot helsepersonell dersom yrkesutøvelsen utgjør en risiko.

Statens helsetilsyn har vurdert om det er en forholdsmessig reaksjon å tilbakekalle din autorisasjon. Du har utnyttet din stilling i helse- og omsorgstjenesten til å skaffe deg tilgang til en brukers bankkort, og til å tilegne deg penger fra hennes bankkonto. Etter vår vurdering er dette et forhold av så alvorlig karakter at vi finner det nødvendig å tilbakekalle din autorisasjon.

Vedtak

Statens helsetilsyn tilbakekaller din autorisasjon som sykepleier i medhold av helsepersonelloven § 57 første ledd, på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.

Dette betyr at du ikke lenger kan arbeide eller titulere deg som sykepleier.

Vi sender melding om vedtaket til berørte instanser, se vedlagte kopi. 

Du har rett til å klage på vedtaket til Statens helsepersonellnemnd, jf. helsepersonelloven § 68. Klagefristen er tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet. Les vedlagte informasjonsskriv med nærmere opplysninger om reglene for klage.

En eventuell klage sender du til Statens helsetilsyn. Du må klage før du eventuelt reiser søksmål om gyldigheten av vedtaket, jf. forvaltningsloven § 27 b og helsepersonelloven § 71.

Vedlagt følger rundskriv IK-1/2009 «Informasjon til deg som har mistet din autorisasjon eller som har gitt frivillig avkall på den».

Med hilsen

XXXX
XXXX

XXXX
XXXX

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Vedlegg:
Kopi av melding til berørte instanser
Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak
Rundskriv IK-1/2009

Kopi til:
XXXX

XXXX
XXXX


Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker – søkeside

Enkeltsaker fra helse- og omsorgstjenesten og varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker