Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Vedtak om advarsel

Statens helsetilsyn har vedtatt å gi deg en advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56 første ledd. Vi har kommet til at du har brutt forsvarlighetskravet i samme lov § 4 og kravet til journalers innhold i lovens § 40, jf. journalforskriften.

Du kan klage på vedtaket innen tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet.

Saksbehandlingsprosessen

Statens helsetilsyn fikk ved brev XXXX fra Fylkesmannen i XXXX oversendt en tilsynssak vedrørende din virksomhet som lege. Tilsynssaken gjelder din behandling og oppfølging av navngitt pasient.

Vi orienterte deg ved brev XXXX om at vi ville vurdere å gi deg en advarsel. Du uttalte deg til dette ved brev XXXX

Vi beklager lang saksbehandlingstid.

Saksforholdet

Du er utdannet ved Universitetet i XXXX og fikk autorisasjon som lege den XXXX. XXXX, HPR nr. XXXX. Du er spesialist i allmennmedisin frem til XXXX

På tidspunktet for de aktuelle hendelsene arbeidet du som fastlege ved XXXX legesenter i XXXX kommune.

Du opplyser i brev XXXX at du overdro din praksis XXXX og at du ikke har vært yrkesaktiv etter dette tidspunktet.

Statens helsetilsyn har vurdert saken på grunnlag av de dokumentene du har fått oversendt tidligere i saksbehandlingen. Nedenfor gjør vi rede for de forholdene som har hatt betydning for vår vurdering.

XXXX kommune sendte XXXX melding til Fylkesmannen i XXXX (heretter Fylkesmannen) om avdøde XXXX, født XXXX - død XXXX (heretter pasienten). Meldingen omhandlet pasientens uforutsette sykdomsutvikling og dødsfall.

Pasientens XXXX, XXXX, sendte klage til XXXX kommune XXXX. Fylkesmannens gjennomgang av saken, anmodningen fra pårørende og senere oversendt dokumentasjon, avdekket forhold ved din håndtering av pasienten som ga grunnlag for tilsynsmessig oppfølgning.

Utdrag av pårørendes brev av XXXX til Fylkesmannen

Pasientens XXXX, XXXX, uttaler at hun var i ferd med å kontakte deg med spørsmål knyttet til blodprøver tatt av pasienten gjennom det siste året, samt bruken av Arcoxia. Pårørende viser til brev av XXXX fra annen lege ved legekontoret der pasienten ble innkalt til legetime fordi det var registrert økte nyreverdier. Da pasienten kom til time XXXX, fikk hun resept på en 28 dagers kur Arcoxia på grunn av betennelsen i fingrene. Pårørende forstår ikke at dette legemiddelet, dersom det er skadelig for nyrene, kunne skrives ut da pasienten i utgangspunktet kom til time på grunn av økte nyreverdier.

Pasientopplysninger

Pasienten, som i det aktuelle tidsrommet var XXXX år, bodde i XXXX og mottok tjenester i hjemmet fra XXXX hjemmetjeneste, fra personell i omsorgsboligen og fra hjemmesykepleien. Det fremgår av saken at pasienten XXXX fikk innvilget helsetjenester i hjemmet, i form av administrering av legemidler med ilegging i dosett en gang i uka, inntil multidose var på plass.

Det fremgår ikke av saken om du var klar over at hjemmesykepleien i en periode hadde administrert pasientens legemidler og om du kjente til at pasienten også ordnet egne dosetter og administrerte Methotrexate selv.

Opplysninger fra journal

Du har oversendt journal for perioden XXXX - XXXX.

Ifølge journalen fikk pasienten behandling med legemidler for høyt blodtrykk og hjertesvikt (XXXX), samt tromboseforebyggende behandling med XXXX. Hun ble også behandlet for seropositiv revmatoid artritt med Methotrexate.

I epikrise av XXXX er det journalført diagnosen seropositiv reumatoid artritt. Det ble samtidig startet behandling med Methotrexate 15 mg pr. uke. Fra XXXX ble denne gitt i dosering 20 mg en gang pr. uke. Denne behandlingen ble fulgt opp poliklinisk ved revmatologisk avdeling frem til XXXX. Etter dette skulle du følge opp behandlingen med avtale om kontroll ved sykehuset etter ett år.

Fra XXXX, etter avsluttet poliklinisk oppfølging ved revmatologisk avdeling, var pasienten til konsultasjon hos deg én gang, den XXXX. Det fremgår imidlertid at det ble tatt månedlige kontrollprøver ved legekontoret fra XXXX til XXXX, videre ble det ble tatt kontrollprøver både XXXX og XXXX.

Det første blodprøvesettet som ble rekvirert ved legekontoret, er datert XXXX. Her var kreatinin 82 (referanseområde 45-90). I perioden fra XXXX til XXXX lå, verdien i hovedsak mellom 100 og 120.

Ved konsultasjonen XXXX startet du behandling med Arcoxia, og skrev ut 28 tabletter Arcoxia i minste dose 30 mg daglig. Det fullstendige journalnotatet er som følger: «Kommer til ktr Kreat som er bedret og vel ikke så høy at det er vert å endre på noe. Obs Hb Metotrexatebivirkn??». Som automatisk tekst ved legemiddelrekvireringen står i tillegg «eRp Arcoxia 30 mg Tablett I tbl dgl Mot leddslitasje».

Det fremgår ikke av journalnotatet hvilke vurderinger du gjorde da du skrev ut Arcoxia. Journalnotatet inneholder heller ingen opplysninger om pasientens kliniske tilstand for øvrig.

Utdrag av din uttalelse av XXXX til Fylkesmannen

Du uttaler at pasienten gikk regelmessig til kontroll ved revmapoliklinikken ved XXXX sykehus og regelmessig til laboratoriekontroll ved legesenteret. På grunn av fallende hemoglobinverdier som førte til mistanke om bivirkninger av Methotrexate, ble hun satt opp på time til gjennomgang av sin medisinering. Hun hadde time XXXX, men du kan ikke se at XXXX møtte til denne timen.

Du uttaler at XXXX ved siste konsultasjon klaget over sterke leddsmerter og at dere ble enige om å prøve Arcoxia. XXXX fikk resept på minste og svakeste pakning. Du skriver videre at XXXX ikke burde ha antiflogistisk behandling, som er vanlig ved leddgikt, fordi hun sto på Albyl-E. Legemiddel i gruppe B skulle helst også unngås og Arcoxia ble valgt, forsøksvis, i tråd med Felleskatalogen. XXXX skulle gi tilbakemelding dersom det ikke fungerte og fikk altså også ny time like etter, men møtte som nevnt ovenfor ikke opp. Du skriver at XXXX ellers var i fin form ved siste konsultasjon.

Utdrag av pårørendes kommentar til din uttalelse til Fylkesmannen

Pasientens datter, XXXX, kommenterte i brev av XXXX din uttalelse. Det fremgår at pårørende ikke opplevde at du fulgte opp pasienten som du burde gjennom det ca. halvannet år XXXX gikk på Methotrexate før XXXX døde. Det anføres at det virker som du ikke har tenkt helhetlig og at du har tatt avgjørelser som ikke burde vært tatt, uten å konferere med revmatologisk avdeling. Dine vurderinger omkring Arcoxia virker ikke være godt gjennomtenkt og heller godt nok undersøkt med tanke på risikooppfølging mv. Pårørende opplever det som foruroligende at du har så lite å si om din oppfølging og dine vurderinger i saken. Vi viser for øvrig til uttalelsen i sin helhet.

Utdrag av dine uttalelser til Statens helsetilsyn XXXX

Du viser til skriv fra pasientens XXXX. Du skriver at Hb-verdiene ikke syntes å falle vesentlig, og at kreatininverden var forbigående «noe høy» i èn prøve. Videre skriver du at pasienten ble kontrollert slik Felleskatalogen skriver om oppfølging av pasienter satt på Methotrexate.

Du skriver at pasienten anga forverring av leddplager så vesentlig, at noe måtte gjøres. Dette var årsak til innsetting av Arcoxia. Dere hadde en lang samtale om bivirkninger, virkninger og at det var et forsøk, samt at XXXX måtte gi tilbakemeldinger. Du viser til at pasienten alltid virket fullt ut orientert og at det var rimelig å anta at XXXX forsto det dere snakket om. Konsultasjonene dreide seg om alle XXXX sykdommer og plager og alt ble vurdert i en helhet. Arcoxia og Methotrexate har forskjellige virknings-mekanismer, derfor ble Arcoxia forsøkt i tillegg. Det syntes ikke nødvendig å konsultere revmatolog og du ville avvente henvisning for å se om Arcoxia fungerte. Felleskatalogen ble gjennomgått spesielt med tanke på kontraindikasjoner og hennes øvrige sykdommer.

Du registrerte ikke XXXX. Om dette syntes påfallende for XXXX nærmeste, sier du at det ville vært naturlig at de informerte deg om sine bekymringer. Hadde du fått tilbakemelding, enten fra hjemmebaserte tjenester eller fra pasient/familie, ville XXXX fått time på dagen hos deg.

Du skriver at pasientens XXXX var vel kontrollert, likeså XXXX. Du sier at journalføringen dessverre ikke har vært tilfredsstillende, noe du sterkt beklager. 

Tidligere tilsynssaker mot deg

Fylkesmannens sak XXXX gjaldt forskrivning av vanedannende legemidler. Saken ble oversendt Statens helsetilsyn som vurderte å tilbakekalle rekvireringsretten for legemidler i gruppe A og B. Vi avsluttet imidlertid saken XXXX da du valgte å gi frivillig avkall på rekvireringsretten. Du fikk etter søknad ny rekvirerings-rett XXXX.

Fylkesmannens sak XXXX gjaldt manglende oppfølging av prøvesvar. Saken ble avsluttet XXXX der Fylkesmannen konkluderte med at pasienten ikke hadde fått forsvarlig helsehjelp. Saken ble ikke oversendt Statens helsetilsyn, da det ble vurdert som et enkeltstående tilfelle, som du hadde beklaget overfor pasienten og tatt konsekvensen av. Du erkjente svikt og endret din praksis for å forhindre at feilen oppstod på nytt.

Fylkesmannens sak XXXX gjaldt behandling av pasient. Saken ble avsluttet

XXXX og det ble ikke funnet grunnlag for uforsvarlig behandling. Fylkesmannen bemerket at du ikke dokumenterte alle konsultasjonene på en tilfredsstillende måte.

Rettslig grunnlag for vurderingen

Opplysningene i tilsynssaken gir grunn til å vurdere om du har handlet i strid med kravet til forsvarlig virksomhet i helsepersonelloven § 4 og om din journalføring har vært i strid med kravet til journalers innhold, jf. lovens § 40, jf. journalforskriften. 

Nedenfor gjengis de aktuelle bestemmelsene.

Helsepersonelloven § 4 første og annet ledd:

Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.

Helsepersonell skal innrette seg etter sine faglige kvalifikasjoner, og skal innhente bistand eller henvise pasienter videre der dette er nødvendig og mulig. Dersom pasientens behov tilsier det, skal yrkesutøvelsen skje ved samarbeid og samhandling med annet kvalifisert personell. Helsepersonell har plikt til å delta i arbeid med individuell plan når en pasient eller bruker har rett til slik plan etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5.

Helsepersonelloven § 4 er en sentral bestemmelse. Bestemmelsen stiller krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp og til helsepersonells profesjonsutøvelse. Hva som er forsvarlig avgjøres etter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle, og ikke hvordan helsepersonellet ideelt burde ha opptrådt.

Helsepersonelloven § 40 krav til journalens innhold

Journalen skal føres i samsvar med god yrkesskikk og skal inneholde relevante og nødvendige opplysninger om pasienten og helsehjelpen, samt de opplysninger som er nødvendige for å oppfylle meldeplikt eller opplysningsplikt fastsatt i lov eller i medhold av lov. Journalen skal være lett å forstå for annet kvalifisert personell. 

Det skal fremgå hvem som har ført opplysningene i journalen.

Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om pasientjournalens innhold og ansvar for journalen etter denne bestemmelse, herunder om oppbevaring, overdragelse, opphør og tilintetgjøring av journal. 

Helsepersonelloven § 40 må ses i sammenheng med journalforskriften §§ 7 og 8, der det blant annet følger at det skal fremgå i journalen hva som er bakgrunnen for helsehjelpen, sykehistorie, diagnose, funn, behandling og plan for videre oppfølging.

Statens helsetilsyns vurdering

Statens helsetilsyn har vurdert om din oppfølging og behandling av pasienten har vært forsvarlig, jf. helsepersonelloven § 4 og om din journalføring har vært i tråd med helsepersonelloven § 40, jf. journalforskriften.

Vi har konkret vurdert:

  • din oppfølging knyttet til pasientens bruk av Methotrexate
  • din behandling av pasienten med Arcoxia 30 mg tabletter mot leddslitasje.

Vi viser til de føringer som er gitt i Norsk legemiddelhåndbok 2013, Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) og Felleskatalogen 2014, som grunnlag for å vurdere hva som er god praksis for fastlegers oppfølging av pasienter som står på Methotrexate for leddgikt, samt vurdering og oppfølging ved bruk av Arcoxia.

Din oppfølging knyttet til pasientens bruk av Methotrexate 

God praksis

Methotrexate brukes i lavere doser ved blant annet revmatoid artritt og alvorlig psoriasis. Methotrexate  kan gi skadelige virkninger i flere organsystemer, herunder benmarg, lever, lunger, nyrer og hud. Legemidlet virker også negativt på immunsystemet slik at risiko for infeksjoner og utvikling av visse typer kreft øker. Blodlegemeproduksjon, leverfunksjon og nyrefunksjonen bør derfor overvåkes nøye. Benmargshemming kan gi blant annet anemi. Frekvens og grad av toksiske effekter kan relateres til dose eller doseringshyppighet, men toksisitet er observert ved alle doser og kan opptre når som helst under behandlingen. Vi viser til Felleskatalogens preparatomtale for mer utfyllende detaljer.

I Felleskatalogen heter det blant annet: «Behandling ved nedsatt nyrefunksjon bør foregå med ekstrem forsiktighet og med redusert dosering.»

Felleskatalogen anbefaler som videre laboratoriemessig oppfølging: …..Hematologi minst 1 gang/måned, leverenzymnivåer og renal funksjon hver 1-2 måned. Ved initiering eller endring av dose eller under perioder med økt risiko for forhøyede methotrexatenivåer i blodet (f.eks. dehydrering), kan det også være påkrevd med hyppigere målinger.

Under «Interaksjoner» med Methotrexate heter det i Felleskatalogen: NSAIDs og salisylater gir redusert tubulær metotreksatsekresjon, noe som gir økt toksisitet. Ved lavdosebehandling bør forsiktighet utvises og nyrefunksjonen kontrolleres. Som hovedregel bør kombinasjonen unngås.

God praksis vil her være at de månedlige kontaktene innebar legekonsultasjon med klinisk vurdering og blodtrykksmåling som et minimum. Anamnese og klinisk undersøkelse burde være rettet mot å avdekke eventuelle skadelige interaksjoner og bivirkninger knyttet til legemidlene pasienten brukte.

Hos eldre pasienter som bruker flere legemidler daglig og/eller legemidler med

potensielt farlige bivirkninger eller interaksjoner, er det ofte god praksis å sikre tryggere legemiddelbehandling ved bistand fra tredjeperson, enten hjemmesykepleien eller eventuelt pårørende.

Vurdering

Pasienten som var XXXX år brukte, i tillegg til Methotrexate, flere legemidler som påvirket blodtrykk og nyrefunksjon. Det fremgår at pasienten møtte til månedlige blodprøvetakinger på legekontoret. De månedlige kontaktene synes å være rene laboratoriebesøk, uten konsultasjon med lege. Det går ca. sju måneder fra behandlingsansvaret overføres til deg til din første kliniske kontakt med pasienten.

Du har ikke journalført kliniske kommentarer knyttet til pasientens kontakt med legesenteret og til blodprøveresultatene. I perioden med kontroller ved legekontoret hadde pasienten vedvarende forhøyede kreatininverdier (verdier rundt 100 ymol/L, øvre grense for referanseområdet er 90 ymol/L). Den XXXX viste prøve-resultatene moderat nedsatt nyrefunksjon (eGFR=44). De forhøyede kreatininverdiene antas å være bakgrunnen for at en annen lege ved legekontoret i brev XXXX innkalte pasienten til konsultasjonen XXXX.

Å supplere Methotrexate-behandlingen av pasienten med Arcoxia, som reduserer utskillelsen av metotreksat og forsterker toksisiteten samt øker risikoen for gastrointestinale blødninger, kan ikke anses som faglig forsvarlig uten et meget nøye kontrollregime. Den økte risikoen for trombotiske hendelser, forhøyet blodtrykk og forverret hjertesvikt tilsier også stor forsiktighet og nøye kontroll.

Sammenholdt med risikoen for skadelige interaksjoner og bivirkninger som Methotrexate-behandlingen innebar, var det ikke tilstrekkelig og forsvarlig oppfølging av pasienten at de månedlige kontrollene kun besto av laboratoriebesøk med blodprøvetaking som ditt hjelpepersonell utførte. De månedlige kontrollene burde også inneholdt konsultasjoner med målrettet anamneseopptak og nødvendig klinisk undersøkelse fra din side.

Vi vurderer det som uforsvarlig at det gikk ca. sju måneder fra du overtok behandlingsansvaret til din første kliniske kontakt med pasienten. Det forsterker inntrykket av uforsvarlighet at det var forhøyet kreatininverdi som fikk annen lege til å innkalle pasienten, ikke ditt initiativ for oppfølging av Methotrexate-behandling.

Konklusjon

Vi har kommet til at din oppfølging knyttet til pasientens bruk av Methotrexate har vært uforsvarlig, jf. helsepersonelloven § 4. Vi vurderer også at din journalføring har vært i strid med kravet i helsepersonelloven § 40, jf. journalforskriften.

Din behandling av pasienten med Arcoxia 30 mg tabletter mot leddslitasje

Ifølge pårørendes redegjørelse av XXXX, var pasientens plager betennelse i to fingre på høyre hånd.

God praksis

I Felleskatalogens preparatomtale av Arcoxia står blant annet:«Beslutningen om å forskrive en selektiv COX-2-hemmer skal bygge på en vurdering av den enkelte pasients samlede risiko».

Det fremgår videre av Felleskatalogen at selektive COX-2-hemmere bør unngås ved redusert nyrefunksjon. Videre advares mot alvorlige interaksjoner som kan oppstå i kombinasjon med Methotrexate. COX-2 hemmere gir risiko for blodtrykksstigning, nyoppstått eller forverret hjertesvikt, og for trombotiske hendelser (hjerteinfarkt og slag). Det advares mot bruk av Arcoxia hos eldre og hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon. Spesielt advares mot samtidig behandling med angiotensin II-antagonister. Pasienten som var XXXX år, hadde kjent blodtrykkssykdom, nedsatt nyre-funksjon og ble behandlet med blant annet Atacand Plus som inneholder angiotensin II-antagonisten Kandesartancileksetil.

I de senere år er det i fagmiljøet flere ganger advart mot risiko for alvorlige og uventede bivirkninger ved behandling med COX-2 hemmere. I tidsskrift for den norske Legeforening nr. 5/2006 står blant annet at «Bruk av COX-hemmere bør så langt som mulig unngås hos individer med tidligere magesårskomplikasjoner, hypertensjon, hjertesvikt eller nyresykdom».

Vurdering

Ved økte leddsmerter hos pasienten burde du, i tråd med epikriseteksten fra revmatologisk avdeling, tatt kontakt med spesialistavdelingen. Både pasientens XXXX alder, øvrige lidelser (hjertesvikt, nedsatt nyrefunksjon og høyt blodtrykk), samt generell bivirkningsrisiko og interaksjonsfaren, tilsier at du ikke burde startet behandling med Arcoxia.

Å velge Arcoxia i den aktuelle situasjonen medførte betydelig helserisiko for pasienten og var uforsvarlig. Det fremgår heller ikke om du undersøkte om hjemmesykepleien eller eventuelt pårørende var involvert i å sikre tryggere legemiddelbehandling.

Det forsterker inntrykket av uforsvarlighet og mangel på kunnskap at du i din redegjørelse i ettertid ikke uttrykker at du burde handlet annerledes, men derimot uttaler at ditt valg av Arcoxia var i tråd med teksten i Felleskatalogen.

Videre anser vi at journalnotatet burde inneholdt nødvendig beskrivelse av leddsmertene, funnene ved klinisk undersøkelse av de aktuelle leddene, eventuelt differensialdiagnostiske overveielser og begrunnelse for behandlingsvalg.

Konklusjon

Statens helsetilsyn vurderer at din behandling av pasienten med Arcoxia har vært uforsvarlig, jf. helsepersonelloven § 4.Vi har også kommet til at din journalføring har vært i strid med kravet i helsepersonelloven § 40, jf. journalforskriften.

Vurdering av om du skal gis en advarsel

Statens helsetilsyn finner at du har brutt helsepersonelloven §§ 4 og 40.

Ved brudd på helsepersonellovens bestemmelser kan vi gi advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56 som lyder:

Statens helsetilsyn kan gi advarsel til helsepersonell som forsettlig eller uaktsomt overtrer plikter etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, hvis pliktbruddet er egnet til å medføre fare for sikkerheten i helse- og omsorgstjenesten, til å påføre pasienter og brukere en betydelig belastning eller til i vesentlig grad å svekke tilliten til helsepersonell eller helse- og omsorgstjenesten.

Statens helsetilsyn kan gi advarsel til helsepersonell som har utvist en atferd som er egnet til i vesentlig grad å svekke tilliten til vedkommende yrkesgruppe.

Advarsel er enkeltvedtak etter forvaltningsloven.

For å gi advarsel er det for det første et vilkår at du har handlet uaktsomt. Ved denne vurderingen skal Statens helsetilsyn ta stilling til om du kan bebreides. Ved vurderingen legger vi blant annet vekt på om du hadde handlingsalternativer. Vi vurderer at du burde hatt pasienten til konsultasjon med målrettet anamneseopptak og klinisk undersøkelse (minst) èn gang i måneden, gjerne i tilslutning til de blodprøvetappingene som fant sted som ledd i oppfølging av behandlingen med Methotrexate.

Videre burde du avstått fra å starte behandling med Arcoxia. Du burde valgt annet smertestillende middel mot pasientens leddplager, og du burde overveiet å henvise pasienten til spesialisthelsetjenesten i samsvar med det som var anbefalt i epikrisen.

Statens helsetilsyn finner på dette grunnlag at du handlet uaktsomt.

Det andre vilkåret som må være oppfylt er at handlingene er egnet til å medføre fare for sikkerheten i helse- og omsorgstjenesten, påføre pasienter eller brukere en betydelig belastning eller til i vesentlig grad å svekke tilliten til helsepersonell eller helse- og omsorgstjenesten. Det er ikke avgjørende om handlingene i den aktuelle saken faktisk har fått slike konsekvenser.

Statens helsetilsyn har vurdert om din uaktsomme handling er egnet til å påføre pasienter en betydelig belasting.

Etter vår vurdering er handlingene egnet til å påføre pasienter en betydelig belasting ved at eventuelle alvorlige bivirkninger av Methotrexate ikke avdekkes og behandles i tide. Videre er dine handlinger egnet til å påføre pasienter en betydelig belasting ved at behandling med Arcoxia kan forverre pasienters sykdommer og gi risiko for andre alvorlige bivirkninger. Dessuten kan samtidig behandling med Arcoxia og Methotrexate gi alvorlige interaksjoner.

Hovedvilkårene for å gi deg en advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56 er oppfylt. Statens helsetilsyn skal foreta en skjønnsmessig vurdering av om du skal gis en advarsel. En slik vurdering skjer med utgangspunkt i formålet med å gi advarsel som er å reagere på alvorlige overtredelser av helsepersonelloven. Reaksjonen skal bidra til å fremme kvalitet i helsetjenesten, pasientsikkerhet og bidra til å forhindre fremtidige pliktbrudd.

Statens helsetilsyn har, etter en samlet vurdering, kommet til at overtredelsene av helsepersonelloven er så alvorlige at du skal gis advarsel. Din handlemåte, sammenhold med dine uttalelser i ettertid, tyder på at du ikke hadde tilstrekkelig kunnskap om legemiddelbehandling og oppfølging på fagområder som er sentrale for en allmennlege.

Vedtak

Statens helsetilsyn gir deg i medhold av helsepersonelloven § 56 første ledd en advarsel for brudd på lovens §§ 4 og 40.

Vi sender informasjon om vedtaket til Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i Sverige og Styrelsen for Patientsikkerhed i Danmark, se vedlagte kopi.

Informasjon om klageadgang

Du har rett til å klage på dette vedtaket til Statens helsepersonellnemnd, jf. helsepersonelloven § 68. Klagefristen er tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet. Les vedlagte informasjonsskriv med nærmere opplysninger om reglene for klage.

Klagen sender du til Statens helsetilsyn. Du må klage før du eventuelt reiser søksmål om gyldigheten av vedtaket, jf. forvaltningsloven § 27 b og helsepersonelloven § 71.

Med hilsen

XXXX
XXXX

XXXX
XXXX

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Vedlegg:
XXXX

Kopi til:
XXXX
XXXX

XXXX
XXXX


Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker – søkeside

Enkeltsaker fra helse- og omsorgstjenesten og varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker