Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Vedtak om tilbakekall av autorisasjon som sykepleier

Statens helsetilsyn har vedtatt å tilbakekalle din autorisasjon som sykepleier i medhold av helsepersonelloven § 57 første ledd. Vi har kommet til at du er uegnet til å utøve ditt yrke på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.

Det betyr at du ikke lenger kan arbeide eller titulere deg som sykepleier.

Du kan klage på vedtaket innen tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet.

Saksbehandlingsprosessen

Statens helsetilsyn fikk ved brev av XXXX fra Fylkesmannen i XXXX oversendt en tilsynssak vedrørende din virksomhet som sykepleier. Tilsynssaken gjelder at du den XXXX ble dømt i XXXX for vold og seksuelle handlinger mot barn under din omsorg.  

Vi orienterte deg ved brev av XXXX om at vi ville vurdere å tilbakekalle din autorisasjon som sykepleier. Den XXXX var du i møte med Statens helsetilsyn sammen med advokatfullmektig XXXX. Vi sendte deg referat fra møtet den XXXX. XXXX. Ved brev XXXX oversendte advokatfullmektig XXXX kopi av din anke i straffesaken til henholdsvis XXXX lagmannsrett og til XXXX.

Saksforholdet

Du er utdannet ved Høgskolen på XXXX, og fikk autorisasjon som sykepleier den XXXX. Ditt helsepersonellnummer er XXXX. Du har siden XXXX arbeidet som sykepleier gjennom vikarbyrået XXXX. Etter det Statens helsetilsyn har fått opplyst er du nå avskjediget fra stillingen.

Statens helsetilsyn har vurdert saken på grunnlag av de dokumentene du har fått oversendt tidligere i saksbehandlingen. Nedenfor gjør vi rede for de forholdene som har hatt betydning for vår vurdering.

Straffesak

Fylkesmannen i XXXX mottok den XXXX en telefonhenvendelse fra din daværende arbeidsgiver XXXX. Arbeidsgiver opplyste til Fylkesmannen at de var blitt informert av politiet om at du var under etterforskning blant annet for overgrep mot barn, og at det snart ville bli tatt ut tiltale mot deg. Den XXXX fikk Fylkesmannen fra XXXX tilsendt kopi XXXX tingretts dom mot deg av XXXX.

Av dommen fremgår det at du og XXXX var satt under tiltale for mishandling av XXXX barn som var under deres omsorg. Du er XXXX av barna (født XXXX).

Politiet åpnet etterforskning mot deg og XXXX på bakgrunn av at flere av barna hadde gitt opplysninger til lærere og helsepersonell om at de ble utsatt for vold i hjemmet. På bakgrunn av blant annet opplysninger som fremkom i dommeravhør av barna, fant tingretten det bevist utover enhver rimelig tvil at du i perioden XXXX hyppig og regelmessig utøvde vold mot XXXX barna. Volden besto blant annet i slag mot ansiktet og kroppen med hendene og med forskjellige gjenstander, og i spark og klyping. I samme periode fremsatte du også trusler mot flere av barna, blant annet om at du ville utsette den XXXX jenta for seksuelle overgrep, og at du ville sørge for at hun og den eldste XXXX ble sendt til XXXX.

Videre fant retten det bevist at du i perioden XXXX ved gjentatte anledninger befølte den eldste XXXX på brystene under klærne mens du forsøkte å ta ned i buksene hennes, og at du ved én anledning i XXXX la deg naken i sengen ved din XXXX dro henne inntil deg og strøk henne på rumpa og lårene.

Du har benektet enhver bruk av vold i hjemmet, med unntak av to tilfeller av slag mot to av barna. De øvrige påstandene om voldsbruk mener du er iscenesatt av de to eldste barna, blant annet ut fra økonomiske motiver. De yngste barna mener du også har blitt påvirket av barnevernet til å fortelle om vold i hjemmet.

Ved sin bevisvurdering la imidlertid retten vekt på at barna i sine forklaringer fremsto som samstemte i at alle har vært utsatt for vold, de eldste mer enn de yngste, at de har sett hverandre bli slått, og at XXXX har slått og kjeftet på dem, men at du har vært mest aktiv. Retten viste til at barnas forklaringer er for detaljrike, fastholdt over for lang tid, og med en for unik kombinasjon av sammenfall og individualitet til at alt er oppdiktet.

Barnevernet har senere overtatt omsorgen for XXXX barna, XXXX.

På bakgrunn av opplysningene i saken dømte XXXX tingrett deg den XXXX til fengsel i XXXX, for overtredelse av straffeloven (1902) § 219 første ledd andre straffalternativ, § 219 andre ledd, jf. første ledd, § 200 tredje ledd, jf. andre ledd første punktum, og § 200 første ledd.

Du påanket dommen til XXXX lagmannsrett. Lagmannsretten nektet imidlertid anken fremmet. Du påanket deretter lagmannsrettens avgjørelse til Høyesterett. XXXX lagmannsrett opplyste i telefonsamtale med Statens helsetilsyn den XXXX at også Høyesterett har nektet anken fremmet. XXXX dom er dermed rettskraftig.

Møte med Statens helsetilsyn

Den XXXX var du i møte med Statens helsetilsyn sammen med advokatfullmektig XXXX Her gjentok du i det vesentlige den forklaringen du har gitt i forbindelse med straffesaken. Du fremhevet at du er glad i barna dine, og at det de har forklart i retten er galt. XXXX barna har påvirket XXXX til å forklare seg slik de har gjort. Videre var det flere vitner som forklarte seg til fordel for deg i tingretten, men i dommen kommer lite av dette frem.

Tidligere tilsynssak

XXXX

Rettslig grunnlag for vurderingen

Det følger av helsepersonelloven § 57 at Statens helsetilsyn kan tilbakekalle helsepersonells autorisasjon. Helsepersonelloven § 57 første ledd lyder:

Statens helsetilsyn kan kalle tilbake autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning dersom innehaveren er uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av alvorlig sinnslidelse, psykisk eller fysisk svekkelse, langt fravær fra yrket, bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning, grov mangel på faglig innsikt, uforsvarlig virksomhet, grove pliktbrudd etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, eller på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.

Det sentrale vurderingstemaet er om du er uegnet til å utøve ditt yrke som sykepleier fordi handlingene du er dømt for innebærer at du har utvist atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.

Statens helsetilsyns vurdering

I saker om tilbakekall av autorisasjon har Statens helsetilsyn bevisbyrden. Dette innebærer at vi må sannsynliggjøre at vilkårene for tilbakekall er oppfylt før autorisasjonen kan tilbakekalles. Alminnelig sannsynlighetsovervekt er som hovedregel tilstrekkelig.

Når helsepersonell er dømt for et forhold, foretar Statens helsetilsyn normalt ingen selvstendig bevisvurdering. Hvis domstolen har funnet at helsepersonellet er skyldig i hendelsen i forbindelse med straffesak mot vedkommende, legger vi til grunn det samme faktum som retten har bevist. Dette har sammenheng med at beviskravet knyttet til vedtak om administrative reaksjoner etter helsepersonelloven ikke er like strengt som beviskravet for å kunne idømme straff ved de ordinære domstolene etter straffelovens bestemmelser. På denne bakgrunn legger vi til grunn det samme saksforholdet som tingretten fant bevist.

Betegnelsen «atferd uforenlig med yrkesutøvelsen» viser til atferd både i og utenfor yrkesutøvelsen. Tilsynsmyndighetene kan dermed gripe inn overfor helsepersonell på grunnlag av forhold som ikke har nær forbindelse med yrket, dersom disse vurderes å være av så alvorlig karakter at de svekker den allmenne tillit til helsepersonellet. Dette er beskrevet i forarbeidene til helsepersonelloven (Ot.prp. nr. 13 (1998-99) side 179): «Kritikkverdig atferd som ikke har noe med yrkesutøvelsen å gjøre, bør tilsynsmyndigheten i utgangspunktet avstå fra å gripe inn overfor, med mindre det dreier seg om svært alvorlige forhold, for eksempel straffbare handlinger som (...) legemskrenkelser, legemsbeskadigelser (…).»

Vold og seksuelle handlinger mot barn er særdeles alvorlige forhold, som i stor grad er egnet til å svekke den allmenne tilliten til helsepersonell. Når volden og de seksuelle handlingene utøves i hjemmet, hvor det er en særlig berettiget forventing om at barn skal være trygge, og av en av deres hovedomsorgspersoner, skjerpes alvoret ytterligere.

Statens helsetilsyn finner det åpenbart at handlingene du er dømt for er egnet til å svekke tilliten til deg i meget sterk grad. Vi finner på denne bakgrunn at du er uegnet til å utøve virksomhet som sykepleier på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.

Vurdering av om din autorisasjon som sykepleier skal tilbakekalles

Statens helsetilsyn finner at du er uegnet til å utøve virksomhet som sykepleier på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen. Vilkårene for å tilbakekalle din autorisasjon som sykepleier er derfor oppfylt, jf. helsepersonelloven § 57 første ledd.

Om helsepersonellets autorisasjon skal tilbakekalles beror på en totalvurdering. En grunnleggende forutsetning for å kunne utøve virksomhet i helse- og omsorgstjenesten er at allmennheten har den nødvendige tillit til helsepersonellet og til helse- og omsorgstjenesten som sådan. Formålet med å tilbakekalle en autorisasjon er å bidra til å sikre kvalitet i og tillit til helse- og omsorgstjenesten.

Statens helsetilsyn har vurdert om det er en forholdsmessig reaksjon å tilbakekalle din autorisasjon. Forholdene saken gjelder er svært alvorlige. Vi finner det derfor nødvendig å tilbakekalle din autorisasjon som sykepleier. 

Vedtak

Statens helsetilsyn tilbakekaller din autorisasjon som sykepleier i medhold av helsepersonelloven § 57 første ledd, på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.

Det betyr at du ikke lenger kan arbeide eller titulere deg som sykepleier.

Vi sender melding om vedtaket til berørte instanser, se vedlagte kopi. 

Du har rett til å klage på vedtaket til Statens helsepersonellnemnd, jf. helsepersonelloven § 68. Klagefristen er tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet. Les vedlagte informasjonsskriv med nærmere opplysninger om reglene for klage.

En eventuell klage sender du til Statens helsetilsyn. Du må klage før du eventuelt reiser søksmål om gyldigheten av vedtaket, jf. forvaltningsloven § 27 b og helsepersonelloven § 71.

Vedlagt følger rundskriv IK-1/2009 ”Informasjon til deg som har mistet din autorisasjon eller som har gitt frivillig avkall på den”.

Med hilsen

XXXX

XXXX

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Vedlegg:
XXXX
XXXX

XXXX
XXXX


Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker – søkeside

Enkeltsaker fra helse- og omsorgstjenesten og varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker