Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Statens helsetilsyn har vedtatt å gi deg en advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56. Vi har kommet til at du har brutt samme lov § 21a ved at du urettmessig har tilegnet deg taushetsbelagt informasjon.

Du kan klage på vedtaket innen tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet.

Saksbehandlingsprosessen

Statens helsetilsyn fikk ved brev av XXXX fra Fylkesmannen i XXXX oversendt en tilsynssak vedrørende din virksomhet som uautorisert helsesekretær. Tilsynssaken gjelder urettmessig tilegnelse av taushetsbelagte opplysninger.

Vi orienterte deg ved brev av XXXX om at vi ville vurdere å gi deg en advarsel. Vi har ikke mottatt noen uttalelse fra deg etter dette.

Saksforholdet

Du ble ansatt som helsesekretær i kontortjenesten i XXXX ved XXXX i XXXX. Du har ikke autorisasjon som helsepersonell.

Statens helsetilsyn har vurdert saken på grunnlag av de dokumentene du har fått oversendt tidligere i saksbehandlingen. Nedenfor gjør vi rede for de forholdene som har hatt betydning for vår vurdering.

Du gikk gjennom et samlivsbrudd XXXX. Din ekssamboer fortalte da sin familie at du ved flere anledninger hadde gitt uttrykk for at du hadde vært inne i ulike personers journaler ved XXXX, både personer du kjente og kjendiser.

Din ekssamboers stemor mistenkte at du kunne ha vært inne og lest i hennes journal, og hun ba derfor om en loggutskrift fra XXXX. Loggutskriften bekreftet at du hadde vært inne i hennes journal i XXXX. Det forelå ingen grunn til å tro at innsynet hadde sammenheng med dine arbeidsoppgaver ved XXXX. Din ekssamboers stemor politianmeldte forholdet, og hun meldte saken også til Fylkesmannen i XXXX.

XXXX viser i sin uttalelse av XXXX til at da de ble klar over det urettmessige journalinnsynet, innkalte de deg til et møte. Ifølge XXXX vedgikk du i dette møtet flere tilfeller av ulegitimert innsyn, og du ble gitt permisjon fra din stilling. Du fikk videre beskjed om at permisjonen kunne anses som en suspensjon etter arbeidsmiljøloven § 15-13. Ifølge XXXX ba du i det neste møtet mellom deg og arbeidsgiver om å få fratre din stilling med øyeblikkelig virkning, og det ble laget en sluttavtale.

XXXX har i tillegg til oppslag i journalen til din ekssamboers stemor, avdekket ytterligere tilfeller av uberettiget innsyn eller forsøk på slikt innsyn fra din side. Det er ettersendt dokumentasjon på syv tilfeller av innsyn og forsøk på innsyn i journaler til pasienter som ikke har vært i kontakt med avdelingen du jobbet på, og som XXXX dermed ikke finner å være rettmessige. Dette omfatter fire pasienter født i henholdsvis XXXX, XXXX, XXXX (ekskjæreste) og XXXX, som alle har vært behandlet på XXXX. Videre har du forsøkt å gjøre innsyn i journaler på din ekssamboer og to personer født henholdsvis i XXXX og XXXX, men disse tre har ikke hatt noen pasientopphold på XXXX.

XXXX har også oversendt sine instrukser og prosedyrer vedrørende journalinnsyn, samt en beskrivelse av de ansattes tilganger til journalsystemet. Det fremgår av sakens opplysninger at det ved XXXX har vært fokus på å informere om at såkalt sniklesing av journaler ikke er tillatt både på interne personalmøter, ved brosjyrer og i den daglige dialogen i avdelingen.

I din uttalelse av XXXX til Fylkesmannen i XXXX innrømmer du at du har vært inne i seks dokumenter i journalen til din ekssamboers stemor, men sier at du ikke leste dem. Videre viser du til at du aldri har fortalt noen om dette, og at du både angrer på og beklager hendelsen. Du uttaler at du aldri vil gjøre noe lignende igjen, og at du ikke har vært inne i journalen til kjente personer/kjendiser. Du viser også til at du har tilstått og godtatt en bot på kr. XXXX i straffesaken.

Rettslig grunnlag for vurderingen

Helsepersonelloven regulerer helsepersonells rettigheter og plikter. Du har ikke autorisasjon som helsepersonell, men omfattes i rollen som helsesekretær ved XXXX som helsepersonell etter helsepersonelloven § 2, fordi du hadde arbeidsoppgaver som må anses som helsehjelp.

Sakens opplysninger har gitt grunn til å vurdere om du urettmessig har tilegnet deg taushetsbelagt informasjon og om du har brutt taushetsplikten.

Helsepersonelloven § 21 er hovedregelen om taushetsplikt. Bestemmelsen lyder:

”Helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av å være helsepersonell.”

Helsepersonelloven § 21a lyder:

”Det er forbudt å lese, søke etter eller på annen måte tilegne seg, bruke eller besitte opplysninger som nevnt i § 21 uten at det er begrunnet i helsehjelp til pasienten, administrasjon av slik hjelp eller har særskilt hjemmel i lov eller forskrift.”

Statens helsetilsyns vurdering

De sentrale vurderingstemaene er om du ved å foreta ulegitimerte oppslag i fem pasienters journaler ved XXXX samt forsøkt å søke opp pasientopplysninger på ytterligere tre personer, urettmessig har tilegnet deg taushetsbelagt informasjon, og om du har videreformidlet informasjonen og dermed brutt taushetsplikten.

Helsepersonelloven § 21a har samme formål som hovedregelen om taushetsplikt i § 21, nemlig å verne pasienters integritet og sikre befolkningens tillit til helsetjenesten og helsepersonell. Bestemmelsene om taushetsplikt skal sikre at pasienter oppsøker helsetjenesten ved behov for helsehjelp uten at de trenger å frykte at uvedkommende får tilgang til opplysninger om dem. Taushetsplikten er et bærende element i tilliten til helsetjenesten og til det enkelte helsepersonell, og er en del av kjernekunnskapen til alt helsepersonell.

Både autorisert og uautorisert helsepersonell har en plikt til å gjøre seg kjent med og holde seg oppdatert om det regelverket som regulerer egen yrkesutøvelse. Som generelt prinsipp er ikke rettsvillfarelse, altså at man er ukjent med regelverket eller forståelsen av det, noe som fritar for ansvar.

På bakgrunn av saksforholdet slik det er beskrevet ovenfor, legger Statens helsetilsyn til grunn at du har lest i fem pasienters journaler uten tjenestelig behov samt gjort forsøk på å søke opp tre personer som ikke hadde journaler ved XXXX.

Din forklaring om at du har vært inne i seks dokumenter i journalen til din ekssamboers stemor uten å lese dem, finner vi lite troverdig. Vi har imidlertid ikke funnet holdepunkter for at du har søkt etter eller vært inne i journaler til kjendiser.

Statens helsetilsyn finner etter dette at du har brutt helsepersonelloven § 21a.

Når det gjelder spørsmålet om du har brutt taushetsplikten i helsepersonelloven § 21, foreligger det ingen konkrete bevis på at du har videreformidlet den taushetsbelagte informasjonen til andre.

Statens helsetilsyn finner det derfor ikke tilstrekkelig sannsynliggjort at du har brutt taushetsplikten i helsepersonelloven § 21.

Vurdering av om du skal gis en advarsel

Statens helsetilsyn finner at du har brutt helsepersonelloven § 21a.

Ved brudd på helsepersonellovens bestemmelser kan vi gi advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56 som lyder:

Statens helsetilsyn kan gi advarsel til helsepersonell som forsettlig eller uaktsomt overtrer plikter etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, hvis pliktbruddet er egnet til å medføre fare for sikkerheten i helse- og omsorgstjenesten, til å påføre pasienter og brukere en betydelig belastning eller til i vesentlig grad å svekke tilliten til helsepersonell eller helse- og omsorgstjenesten.

Statens helsetilsyn kan gi advarsel til helsepersonell som har utvist en atferd som er egnet til i vesentlig grad å svekke tilliten til vedkommende yrkesgruppe.

Advarsel er enkeltvedtak etter forvaltningsloven.

For å gi advarsel er det for det første et vilkår at du har handlet forsettlig eller uaktsomt. Ved denne vurderingen skal Statens helsetilsyn ta stilling til om du kan bebreides, og/eller om du hadde handlingsalternativer i de aktuelle situasjonene. Oppslagene var ikke begrunnet i helsehjelp til de aktuelle pasientene. Du hadde derfor ikke tjenstlige behov for å lese journalene, men gjorde det på bakgrunn av personlig interesse. Statens helsetilsyn finner på dette grunnlag at du handlet forsettlig.

Det andre vilkåret som må være oppfylt er at handlingene er egnet til å medføre fare for sikkerheten i helse- og omsorgstjenesten, påføre pasienter eller brukere en betydelig belastning eller til i vesentlig grad å svekke tilliten til helsepersonell eller helse- og omsorgstjenesten. Det er ikke avgjørende om handlingene i den aktuelle saken faktisk har fått slike konsekvenser. Statens helsetilsyn har vurdert din forsettlige handling opp mot den potensielle fare for sikkerheten eller belastning på pasient den medførte.

Etter Statens helsetilsyns vurdering er misbruk av tilgangsrettigheter i elektronisk pasientjournal egnet til å påføre pasienter en betydelig belastning. Det svekker også i betydelig grad tilliten til helsepersonell, og utgjør således en fare for sikkerheten i helsetjenesten ved at pasienter kan vegre seg for å oppsøke helsetjenesten eller unnlate å oppgi viktig informasjon.

Hovedvilkårene for å gi deg en advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56 er oppfylt. Statens helsetilsyn skal foreta en skjønnsmessig vurdering av om du skal gis en advarsel. En slik vurdering skjer med utgangspunkt i formålet med å gi advarsel som er å reagere på alvorlige overtredelser av helsepersonelloven. Reaksjonen skal bidra til å fremme kvalitet i helsetjenesten, pasientsikkerhet og bidra til å forhindre fremtidige pliktbrudd.

Statens helsetilsyn finner etter en samlet vurdering at overtredelsene av helsepersonelloven er så alvorlige at du skal gis advarsel.

Vedtak

Statens helsetilsyn gir deg i medhold av helsepersonelloven § 56 en advarsel for brudd på lovens § 21a.

Vi sender informasjon om vedtaket til Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i Sverige og Sundhedsstyrelsen i Danmark, se vedlagte kopi.

Du har rett til å klage på dette vedtaket til Statens helsepersonellnemnd, jf. helsepersonelloven § 68. Klagefristen er tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet. Les vedlagte informasjonsskriv med nærmere opplysninger om reglene for klage.

Klagen sender du til Statens helsetilsyn. Du må klage før du eventuelt reiser søksmål om gyldigheten av vedtaket, jf. forvaltningsloven § 27 b og helsepersonelloven § 71.

Med hilsen

XXXX

XXXX

 

Vedlegg:

Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak
Kopi av melding til IVO og Sundhedsstyrelsen

Kopi:
Fylkesmannen i XXXX
XXXX
XXXX

Juridisk saksbehandler: XXXX
Helsefaglig saksbehandler: XXXX


Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker – søkeside

Enkeltsaker fra helse- og omsorgstjenesten og varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker