Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Statens helsetilsyn har vedtatt å gi deg en advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56. Vi har kommet til at du har brutt forsvarlighetskravet i samme lov § 4 ved å unnlate å innlegge en pasient med symptomer på hjerteinfarkt.

Saksbehandlingsprosessen

Statens helsetilsyn fikk ved brev XXXX fra Helsetilsynet i XXXX oversendt en tilsynssak vedrørende din virksomhet som lege. Tilsynssaken gjelder manglende henvisning av pasient XXXX f. XXXX (heretter omtalt som pasienten) til spesialisthelsetjeneste og medisinering med NSAID.

Helsetilsynet i XXXX har innhentet uttalelse fra deg og kopi av pasientens journal. Det er videre innhentet kopi av pasientens journal fra XXXX og obduksjonsrapport.

Du ble ved brev XXXX orientert om at vi ville vurdere å gi deg en advarsel. Vi mottok din uttalelse til dette ved brev XXXX.

Saksforholdet

Du er utdannet ved Universitetet i XXXX og fikk autorisasjon som lege den XXXX. Du er spesialist i allmennmedisin. På det tidspunktet hendelsen fant sted var du fastlege for pasienten og hadde vært lege for pasienten siden XXXX.

Statens helsetilsyn har vurdert denne saken med utgangspunkt i den dokumentasjonen som foreligger, og dokumentene er oversendt deg tidligere i saksbehandlingen. Nedenfor gjør vi rede for de forholdene som har hatt betydning for vår vurdering.

Pasienten var født i XXXX. Han hadde ingen kjent hjertesykdom, normalt s-kolesterol, ikke-røyker, men diabetes type II som ble behandlet med Glucophage og B12-vitaminmangel. Han hadde de to siste årene ved to anledninger blitt behandlet med NSAID (Diclophenac) for kneleddsartrose og smerter i føttene.

Den 2. XXXX oppsøkte pasienten deg på grunn av tre til fire dagers ubehag og smerter i hals, bryst, nakke og skuldre. Han fikk time samme dag. Du innleder journalnotatet med: Brystsmerter retrosternalt 3-4 dager. Du tok blodprøver, undersøkte hjerte og lunger, og målte blodtrykk med normale funn. I tillegg tok du EKG som viste venstre ventrikkel hypertrofi med repolarisasjonsforstyrrelser uttrykt ved negative T-takker i alle standard-/hovedavledningene unntatt aVR. Du vurderte at pasienten kunne ha angina pectoris, et refluksproblem med gastritt og takykardi. Du ga pasienten Tenormin for angina, Brexidol for nakkesmertene og Zantac for mulig gastritt. I journalen ble diagnosene satt til: "brystsmerte med utstråling", "nakke syndrom" samt "diabetes type 2". Han ble ikke henvist videre, men det ble avtalt en kontrolltime to uker senere.

Den 7. XXXX (5 dager senere) ble han lagt inn akutt på XXXX Universitetssykehus med redusert allmenntilstand. Han hadde akutt nyre-, lever-, hjerte- og respirasjonssvikt. Pasienten døde 10. XXXX (3 dager senere). Dødsårsaken var et forstørret hjerte med massive ferske infarktforandringer av varierende alder, to til ti døgn, med ruptur og blødning ut i hjerteposen.

Statens helsetilsyns vurdering

Sakens opplysninger har gitt grunn til å vurdere om du har handlet i strid med kravet til forsvarlig virksomhet i helsepersonelloven § 4 første og annet ledd, som lyder:

Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.

Helsepersonell skal innrette seg etter sine faglige kvalifikasjoner, og skal innhente bistand eller henvise pasienter videre der dette er nødvendig og mulig. Dersom pasientens behov tilsier det, skal yrkesutøvelsen skje ved samarbeid og samhandling med annet kvalifisert personell.

Hva som er forsvarlig avgjøres etter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle, og ikke hvordan helsepersonellet ideelt burde ha opptrådt.

Statens helsetilsyn har i denne saken vurdert om din handlemåte er forsvarlig. I den forbindelse har vi vurdert om du har opptrådt faglig uforsvarlig ved diagnostisering og behandling av pasienten 7. XXXX.

På bakgrunn av saksforholdet slik det er beskrevet ovenfor, legger Statens helsetilsyn til grunn at pasienten hadde hatt retrosternale smerter i 3-4 dager. Slike smerter er i Norsk elektronisk legehåndbok angitt å medføre høy sannsynlighet for at pasienten har hjerteinfarkt. Videre anføres det at T-bølgeinversjon kan inntre ”i løpet av timer etter infarktet”. På dette grunnlaget burde du ha lagt pasienten inn i sykehus med mistanke om hjerteinfarkt. Du vurderte at pasienten kunne ha angina pectoris. Journalen opplyser ikke om pasienten ble spurt om smertene oppsto ved anstrengelser eller var til stede i hvile. Nyoppstått angina pectoris defineres som ustabil angina og bør føre til innleggelse i sykehus. At du valgte å se det an under behandling med Tenormin uten tillegg av glyceroltrinitrat sublingualt og acetylsalicylsyre, er likeledes avvik fra god praksis. Du valgte i tillegg å behandle pasientens nakkesmerter og en mulig gastritt.

Statens helsetilsyn finner at din diagnostisering og manglende henvisning av pasienten til spesialisthelsetjenesten var uforsvarlig i henhold til helsepersonelloven § 4.

Vurdering av om du skal gis en advarsel

Ved brudd på helsepersonellovens bestemmelser har Statens helsetilsyn myndighet til å gi advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56 som lyder:

Statens helsetilsyn kan gi advarsel til helsepersonell som forsettlig eller uaktsomt overtrer plikter etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, hvis pliktbruddet er egnet til å medføre fare for sikkerheten i helsetjenesten, til å påføre pasienter en betydelig belastning eller til i vesentlig grad å svekke tilliten til helsepersonell eller helsetjenesten.

Statens helsetilsyn kan gi advarsel til helsepersonell som har utvist en atferd som er egnet til i vesentlig grad å svekke tilliten til vedkommende yrkesgruppe.

Advarsel er enkeltvedtak etter forvaltningsloven.

Ved vurderingen av om det foreligger uaktsomhet skal Statens helsetilsyn ta stilling til om helsepersonellet er å bebreide. Ved vurderingen legger Statens helsetilsyn blant annet vekt på om du hadde handlingsalternativer i den aktuelle situasjonen. Som diskusjonen over viser hadde du gode handlingsalternativer i håndteringen av denne pasienten. Statens helsetilsyn finner på dette grunnlag at du handlet uaktsomt.

Ved vurderingen av om din uaktsomme handling er egnet til å medføre fare for sikkerheten i helsetjenesten eller å påføre pasienter en betydelig belastning, skal Statens helsetilsyn vurdere handlingens skadepotensial. Det er ikke avgjørende om pasienten er påført betydelig belastning eller om det har oppstått fare for sikkerheten i helsetjenesten. Statens helsetilsyn finner at din manglende diagnostisering og henvisning til spesialisthelsetjeneste er egnet til å påføre pasienter en betydelig belastning.

Hovedvilkårene for å gi deg en advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56 er oppfylt. Det forutsettes imidlertid at Statens helsetilsyn skal foreta en skjønnsmessig vurdering av om du skal gis en advarsel. En slik vurdering må ses i sammenheng med formålet med å gi advarsel. Formålet er å reagere på alvorlige overtredelser av helsepersonelloven og bidra til å forhindre fremtidige pliktbrudd av denne art.

Du har i din redegjørelse til oss den XXXX beskrevet hvordan din undersøkelse av pasienten foregikk og hvilke feilslutninger du gjorde. Du har redegjort for hvordan diagnostiseringen burde ha foregått og beklaget feilen. For Statens helsetilsyn fremstår episoden som en engangshendelse som det ikke er grunn til å tro vil gjenta seg. På grunnlag av din lange erfaring som allmennlege vurderer Statens helsetilsyn imidlertid pliktbruddet som så grovt at advarsel må tildeles.

Vedtak

Statens helsetilsyn gir deg i medhold av helsepersonelloven § 56 en advarsel for brudd på lovens § 4.

Du har rett til å klage på dette vedtaket til Statens helsepersonellnemnd, jf helsepersonelloven § 68. Klagefristen er tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet. Les vedlagte informasjonsskriv med nærmere opplysninger om reglene for klage.

En eventuell klage sender du til Statens helsetilsyn. Du må klage før du eventuelt reiser søksmål om gyldigheten av vedtaket, jf forvaltningsloven § 27 b og helsepersonelloven § 71.

Med hilsen

XXXX XXXX

XXXX XXXX

Vedlegg: Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak

Kopi: Helsetilsynet i XXXX
XXXX

Juridisk saksbehandler: XXXX
Helsefaglig saksbehandler: XXXX

Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker – søkeside

Enkeltsaker fra helse- og omsorgstjenesten og varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker