Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Statens helsetilsyn har vedtatt å gi deg en advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56. Vi har kommet til at du har brutt helsepersonelloven §§ 15, 17 og 34. Du har ikke fylt ut attest om dispensasjon fra helsekravene ved søknad om førerkort korrekt og du unnlot å melde i fra til tilsynsmyndigheten om pasientens helsefaglige problemer. Videre unnlot du å melde ifra til offentlig myndighet at pasienten ikke fylte de helsemessige krav til å inneha førerkort.

Statens helsetilsyn fikk ved brev XXXX fra Helsetilsynet i XXXX oversendt en tilsynssak vedrørende din virksomhet som lege. Tilsynssaken gjelder din behandling av pasient XXXX, herunder at du ikke sendte bekymringsmelding til tilsynsmyndighetene, at du oppgav feilaktig informasjon i forbindelse med søknad om dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav og at du ikke meldte ifra til offentlige myndigheter om at pasienten ikke burde inneha førerkort.

Du ble ved vårt brev datert XXXX orientert om at vi ville vurdere å gi deg en advarsel. Du ble gitt anledning til å uttale deg til saken.

Vi mottok din uttalelse til saken den XXXX.

Saksforholdet

Du er utdannet ved Universitetet i Oslo og fikk autorisasjon som lege den XXXX. Du var spesialist i allmennmedisin fra XXXX til XXXX. På det tidspunktet hendelsen fant sted var du fastlege ved XXXX i XXXX kommune.

Det fremgår av sakens dokumenter at pasienten var sykepleier og fikk diagnostisert Menières sykdom XXXX med periodevis kvalme, oppkast, øresus og svimmelhet. Tilstanden har vært vanskelig å behandle. I XXXX fikk pasienten depressive plager. I XXXX var pasienten innlagt psykiatrisk avdeling, XXXX, etter tre brannstiftingsforsøk. Hun fikk diagnosen passiv-aggressiv personlighetsforstyrrelse. Under konsultasjon XXXX ble det stilt spørsmål ved om hun hadde tendens til hallusinasjoner.

I journalnotat fra XXXX står det følgende om en hendelse den XXXX:

"Våknet i bilen på taket. Husker ikke det som skjedde. Hadde øresus på forhånd, anfall av Ménière?"

Pasienten kolliderte med bil XXXX. I journalen står det at hun ikke husker hva som skjedde, at hun fikk blackout og at hun leverte førerkortet til politiet. Etter dette tidspunkt var det flere hendelser med både hukommelsestap og Ménière-anfall fram til siste halvdel av XXXX, jf journalnotat XXXX, XXXX, XXXX, XXXX og XXXX. Pasienten har også vært sykemeldt flere ganger på grunn av lidelsen.

I XXXX fikk pasienten diagnosen manisk-depressiv hypomani ved XXXX og det ble startet behandling med Orfiril sammen med Zoloft. Dette brukte hun ca ett år. I journalen fremgår det at det under konsultasjonen XXXX ble reist spørsmål om overdosering av Imovane/Vallergan og XXXX tilrådde du i brev at pasienten fikk tilbake førerkortet. Den XXXX forelå det epikrise fra nevrologisk poliklinikk hvor epilepsi ikke ble påvist, men det kunne ikke helt utelukkes. Ny vurdering i XXXX ga samme resultat. Den XXXX ble pasienten innlagt med intoksikasjon antakelig på Imovane og Tolvon.

I journalnotat XXXX har du skrevet at pasientens Ménière hadde forverret seg med hyppige anfall ca hver måned. Hun ble da henvist til utredning hos øre-, nese- halsspesialist.

Den XXXX skrev du i journalen at pasienten over en periode på fire måneder hadde ulovlig tilegnet seg 100 tabletter Imovane fra sin arbeidsplass. Nedfelt hoveddiagnose under konsultasjonen var: Legemiddelmisbruk P18.

Nedtrapppingsplan ble ikke satt opp.

Den XXXX fortalte pasienten at hun var frastjålet medisiner hun hadde fått utlevert to dager tidligere. Hun fikk da på nytt utlevert 30 tabletter Imovane. I XXXX ble AKAN-avtalen avsluttet og det anføres i journalen at hun hadde klart seg meget bra. Forskrivningen av Imovane med mer enn 1 tablett daglig (30 tabletter på ca 20 dager) fortsatte.

I journalen er det ikke notert at det er gitt informasjon til pasienten om å avbryte kjøringen ved anfall før i XXXX.

På bakgrunn av bekymringsmelding om tyveri av legemidler fra pasientens arbeidsgiver ble det i mars i år opprettet tilsynssak. Pasienten sa da frivillig fra seg autorisasjonen som sykepleier i erklæring av XXXX.

Legeattest i forbindelse med førerkort

Pasienten fikk førerkortet sitt beslaglagt XXXX. Den XXXX samme år søkte hun om dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav. I den forbindelse skrev du en egeattest, datert XXXX. I legeattesten har du krysset "nei" på spørsmål om søkeren har hatt anfallsvis opptredende hjernefunksjonsforstyrrelser (herunder epilepsi og bevissthetsforstyrrelser av annen eller usikker årsak) i løpet av de siste 10 år og etter fylte 18 år.

Systemrevisjon XXXX

Helsetilsynet i XXXX gjennomførte XXXX en systemrevisjon hvor tema var hvilke rutiner du hadde for vurdering, melding og dokumentasjon når helsekravene til å inneha førerkort ikke var oppfylt og hvilke rutiner du hadde for vurdering, oppfølging og dokumentasjon når det er uklart om helsekravene er oppfylt. Det ble ved tilsynet gitt avvik på at du ikke sikret at plikter i forhold til vurdering, varsel av pasient og myndighet, samt dokumentasjon knyttet til helsekrav til førerkort ble overholdt.

Dine uttalelser i brev datert XXXX og XXXX

Du skriver at du i forbindelse med vurderingen av pasientens kjørevne ikke vurderte hukommelsestap til å være en aktuell problemstilling, at hun kunne kontrollere anfallene og at hun ikke var en fare for trafikksikkerheten. Du er nå klar over at du har opptrådt som en slags dispenserende myndighet på egen hånd og det er du nå klar over at du ikke skal gjøre. I forbindelse med opplysningsplikten i førerkortforskriften skriver du at du har blitt oppmerksom på denne plikten i og med saken og at de nye retningslinjene gjør det lettere å vurdere evnen til å kjøre bil.

Du skal ikke ha oppfattet det slik at pasienten kunne være til fare for pasientsikkerheten i sitt virke som sykepleier. Dette har du begrunnet med at hun var under behandling hos psykiater, hadde AKAN- opplegg og ble fulgt opp. Du skriver imidlertid at du ”må legge deg flat” for at du ikke hadde et bevisst forhold til informasjonsplikten til tilsynsmyndighetene.

Du uttaler at du nå er oppmerksom på problemstillingene ved forskrivning av vanedannende legemidler og førerkort, og at du benytter deg av tabellen som fremkommer i nye retningslinjer til fylkesmennene.

Statens helsetilsyns vurdering

Tilsynssaken gir grunn til å vurdere om du har handlet i strid med kravet til forsvarlig virksomhet i helsepersonelloven §§ 15, 17 og 34.

De sentrale vurderingstema er om du fylte ut attest om dispensasjon fra helsekravene ved søknad om førerkort korrekt og om du skulle meldt fra til tilsynsmyndigheten om pasientens helsefaglige problemer, herunder Menière, manisk-depressiv, hypomani og legemiddelavhengighet. Et tredje vurderingstema er om du har brutt din meldeplikt til offentlige myndigheter i forbindelse med at pasienten ikke fylte de helsemessige krav til å inneha førerkort.

Nedenfor gjengis de aktuelle bestemmelsene i helsepersonelloven.

§ 15 første ledd om krav til attester, erklæringer og lignende lyder:

Den som utsteder attest, erklæring o.l. skal være varsom, nøyaktig og objektiv.

Attest, erklæring o.l. skal være korrekt og bare inneholde opplysninger som er nødvendige for formålet. Attest, erklæring o.l. skal inneholde alle opplysninger som helsepersonellet bør forstå er av betydning for mottageren og for formålet med attesten, erklæringen o.l. Helsepersonellet skal gjøre det klart dersom attesten, erklæringen o.l. bare bygger på en begrenset del av de relevante opplysningene helsepersonellet har. Helsepersonell som er inhabil etter forvaltningsloven § 6, skal ikke utstede attest, erklæring o.l.

Det fremgår av merknadene til denne bestemmelsen at helsepersonell skal følge de krav til god yrkeskikk som gjelder for hver profesjonsgruppe. For leger vil dette være etiske regler for leger. Disse reglene har et eget kapittel for regler for utstedelse av attester og andre legeerklæringer. Kap. IV § 1 lyder:

”En legeerklæring er en uttalelse fra en lege angående en persons helsetilstand. Legeerklæringer omfatter f.eks. utfylte skjemaer til trygdemyndighetene, attester til forskjellige formål og sakkyndighetserklæringer.”

§ 17 om opplysninger om forhold som kan medføre fare for pasienter lyder:

Helsepersonell skal av eget tiltak gi tilsynsmyndighetene informasjon om forhold som kan medføre fare for pasienters sikkerhet.

Vi vil også vurdere om du har overholdt opplysningsplikten i helsepersonelloven § 34 første ledd, jf. førerkortforskriften. Bestemmelsen lyder som følger:

Lege, psykolog eller optiker som finner at en pasient med førerkort for motorvogn eller sertifikat for luftfartøy, ikke oppfyller de helsemessige kravene som stilles, skal oppfordre pasienten til å innlevere førerkortet eller sertifikatet. Dersom asientens helsetilstand antas ikke å være kortvarig, skal helsepersonell som nevnt gi melding til offentlige myndigheter etter nærmere regler fastsatt av departementet i forskrift.

Når det gjelder utstedelse av legeattest finner vi å kunne legge til grunn at du ikke har vært varsom, nøyaktig og objektiv i forbindelse med utstedelse av den aktuelle attesten. Du har etter vår vurdering ikke uttalt deg korrekt om pasientens helsetilstand og prognose.

Vi finner at det foreligger brudd på helsepersonelloven § 15.

Ut fra den informasjonen som du hadde om pasientens helsetilstand så finner vi å legge til grunn at du burde orientert tilsynsmyndigheten. Det foreligger således brudd på helsepersonelloven § 17.

Når det gjelder opplysningsplikten i helsepersonelloven § 34 vil vi bemerke følgende:

Det er hensynet til trafikksikkerheten som begrunner helsepersonelloven § 34.

Helsepersonell skal oppfordre til at førerkort eller sertifikat blir innlevert til myndighetene som har utstedt førerkortet eller til politiet. En slik oppfordring skal benyttes når helsetilstanden antas å være kortvarig redusert. Dersom pasientens helsetilstand antas ikke å være kortvarig, skal helsepersonell gi melding til fylkesmannen om at pasienten ikke oppfyller de helsemessige kravene som stilles til å inneha førerkort.

Vi viser videre til at veiledende grenseverdier for døgndose og bilkjøring ved langvarig bruk, er for Imovane 1 tablett 7,5 mg i døgnet (IK-2755). Vi viser også til IK-2755 Vanedannende legemidler – forskrivning og forsvarlighet (www.helsetilsynet.no).

Det foreligger etter vår vurdering brudd på helsepersonelloven § 34.

Vurdering av om du skal gis en advarsel

Statens helsetilsyn finner at du har brutt helsepersonelloven §§ 15, 17 og 34.

Ved brudd på helsepersonellovens bestemmelser har Statens helsetilsyn myndighet til å gi advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56 som lyder:

Statens helsetilsyn kan gi advarsel til helsepersonell som forsettlig eller uaktsomt overtrer plikter etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, hvis pliktbruddet er egnet til å medføre fare for sikkerheten i helsetjenesten, til å påføre pasienter en betydelig belastning eller til i vesentlig grad å svekke tilliten til helsepersonell eller helsetjenesten.

Statens helsetilsyn kan gi advarsel til helsepersonell som har utvist en atferd som er egnet til i vesentlig grad å svekke tilliten til vedkommende yrkesgruppe.

Advarsel er enkeltvedtak etter forvaltningsloven.

Ved vurderingen av om det foreligger uaktsomhet skal Statens helsetilsyn ta stilling til om helsepersonellet er å bebreide. Ved vurderingen legger Statens helsetilsyn blant annet vekt på om du hadde handlingsalternativer i den aktuelle situasjonen. I denne saken kunne du fylt ut attest om dispensasjon fra helsekravene ved søknad om førerkort korrekt. Du skulle meldt fra til tilsynsmyndigheten om pasientens helseproblemer, herunder Menière, manisk-depressiv, hypomani og legemiddelavhengighet. Du kunne også oppfordret pasienten til å levere inn førerkortet eller meldt ifra om at hun ikke var i stand til å kjøre bil lenger.

Statens helsetilsyn finner på dette grunnlag at du handlet uaktsomt.

Ved vurderingen av om din uaktsomme handling er egnet til å påføre pasienter en betydelig belastning, skal Statens helsetilsyn vurdere handlingens skadepotensial. Det er ikke avgjørende om pasienten er påført betydelig belastning eller om det har oppstått fare for sikkerheten i helsetjenesten. I denne saken var din manglende handlingskraft etter vår vurdering egnet til å påføre pasienten en betydelig belastning.

Det er ingen opplysninger i saken om at du har foretatt mangelfulle vurderinger i forbindelse med andre pasienter. Pasienten har også en sjelden sykdom som byr på særskilte problemstillinger. Du har erkjent dine feilvurderinger og det ser ut til at du har tatt innover deg de endringer du må foreta deg i din praksis for å yte forsvarlig helsehjelp.

Statens helsetilsyn har likevel funnet det nødvendig å gi deg en advarsel. Dette er særlig begrunnet i det farepotensialet som brudd på meldeplikten til tilsynsmyndigheten og offentlig myndighet medfører.

Vedtak

Statens helsetilsyn gir deg i medhold av helsepersonelloven § 56 en advarsel for brudd på lovens §§ 15, 17 og 34.

Du har rett til å klage på dette vedtaket til Statens helsepersonellnemnd, jf. helsepersonelloven § 68. Klagefristen er tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet. Les vedlagte informasjonsskriv med nærmere opplysninger om reglene for å klage.

En eventuell klage sender du til Statens helsetilsyn. Du må klage før du eventuelt reiser søksmål om gyldigheten av vedtaket, jf. forvaltningsloven § 27 b og helsepersonelloven § 71.

Med hilsen

Kopi:
Helsetilsynet i XXXX

Vedlegg:
Kopi av melding til arbeidsgiver
Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak

Juridisk saksbehandler: XXXX
Helsefaglig saksbehandler: XXXX

Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker – søkeside

Enkeltsaker fra helse- og omsorgstjenesten og varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker