Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Statens helsetilsyn har vedtatt å gi deg en advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56. Vi har kommet til at du har brutt forsvarlighetskravet i samme lov § 4 ved at du ikke fulgte opp et tilfeldig røntgenfunn ved CT-undersøkelse av pasient XXXX i XXXX.
 
Du kan klage på vedtaket innen tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet.

Saksbehandlingsprosessen

Statens helsetilsyn fikk ved brev av XXXX fra Helsetilsynet i XXXX oversendt en tilsynssak vedrørende din virksomhet som lege. Tilsynssaken gjelder manglende oppfølging av røntgenfunn ved CT-undersøkelse av pasient XXXX (pasienten), født XXXX.

Du ble ved brev av XXXX orientert om at vi ville vurdere å gi deg en advarsel. Du har ikke uttalt deg til dette.

Saksforholdet

Du er utdannet i XXXX og fikk norsk autorisasjon som lege den XXXX. Du er spesialist i Generell kirurgi. På det tidspunktet aktuelle hendelse fant sted var du overlege ved XXXX.

Statens helsetilsyn har vurdert denne saken med utgangspunkt i den dokumentasjonen som foreligger, og dokumentene er oversendt deg tidligere i saksbehandlingen. Nedenfor gjør vi rede for de forholdene som har hatt betydning for vår vurdering.

Det fremgår av sakens dokumenter at pasienten var til poliklinisk undersøkelse hos deg den XXXX på grunn av smerter i venstre bein etter ca 100 meter gange. Doppler/duplex scann ga ikke stor mistanke om sikre hemodynamisk virksomme arteriosklerotiske veggforandringer i bekken, lår og leggarterier. Pasienten ble henvist til CT angiografi-scann som viste ovarialcyster med en største diameter på 11 cm.

I ditt polikliniske notat fra konsultasjonen XXXX konkluderer du med å behandle pasienten med Albyl 75 mg x 1 daglig. Pasienten ble ikke henvist til gynekolog. Pasienten ble heller ikke informert om dette bifunnet.

Etter ett år ble pasienten på nytt innlagt pga abdominalsmerter, hvor utredning ved XXXX konkluderer med ovarialcancer med spredning.

Statens helsetilsyns vurdering

Sakens opplysninger har gitt grunn til å vurdere om du har handlet i strid med kravet til forsvarlig virksomhet i helsepersonelloven § 4.

Helsepersonelloven § 4 har regler om forsvarlighet. Bestemmelsens første og annet ledd lyder:

”Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.

Helsepersonell skal innrette seg etter sine faglige kvalifikasjoner, og skal innhente bistand eller henvise pasienter videre der dette er nødvendig og mulig. Dersom pasientens behov tilsier det, skal yrkesutøvelsen skje ved samarbeid og samhandling med annet kvalifisert personell.”

Hva som er forsvarlig avgjøres etter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle, og ikke hvordan helsepersonellet ideelt burde ha opptrådt.

Statens helsetilsyn har i denne saken vurdert om din handlemåte er forsvarlig. I den forbindelse har vi vurdert om du på grunn av det tilfeldige påviste røntgenfunnet burde ha henvist pasienten til gynekologisk undersøkelse.

Statens helsetilsyn bemerker at pasienten var til undersøkelse hos deg samme dag som CT-undersøkelsen ble gjort, altså XXXX. I notatet etter konsultasjonen har du forholdt deg til den problemstillingen pasienten i utgangspunktet var henvist for, som var mulig arteriosklerose i bena.

Statens helsetilsyn bemerker at legen som henviser til røntgenundersøkelse har ansvar for å vurdere det endelige svaret når det foreligger, og også følge opp eventuelle bifunn. Når det beskrives røntgenfunn som ligger utenfor ditt fagområde er det god praksis å henvise pasienten til videre utredning som i dette tilfellet ville være gynekolog. Statens helsetilsyn bemerker at ved bifunn som dette, altså en sannsynlig ovarialcyste på elleve cm tilsier god praksis at pasienten henvises til gynekolog samt at det gis informasjon til pasienten. Ved funn som ble beskrevet hos denne pasienten er det forbundet med stor risiko å ikke henvise pasienten videre til gynekolog. Etter vår vurdering burde du ha henvist pasienten videre til gynekolog med beskrevne røntgenfunn. I dette tilfellet var det uforsvarlig ikke å henvise pasienten videre til gynekolog.

Du har i liten grad uttalt deg til saken, dog konstaterer du i ditt brev av XXXX til Pasient- og brukerombudet at pasienten ikke ble henvist til gynekologisk utredning. Du reflekterer ikke over om dette var noe du burde ha gjort, og du kommenterer heller ikke om du faktisk var klar over bifunnet som var beskrevet i røntgenbeskrivelsen, jf. også ditt polikliniske notat av XXXX.

Statens helsetilsyn finner at din manglende henvisning av pasienten til gynekologisk utredning ved tilfeldig påvist røntgenfunn samt manglende informasjon til pasienten, er et brudd på forsvarlighetskravet i helsepersonelloven § 4.

Vurdering av om du skal gis en advarsel

Statens helsetilsyn finner at du har brutt helsepersonelloven § 4.

Ved brudd på helsepersonellovens bestemmelser har Statens helsetilsyn myndighet til å gi advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56 som lyder:

”Statens helsetilsyn kan gi advarsel til helsepersonell som forsettlig eller uaktsomt overtrer plikter etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, hvis pliktbruddet er egnet til å medføre fare for sikkerheten i helsetjenesten, til å påføre pasienter en betydelig belastning eller til i vesentlig grad å svekke tilliten til helsepersonell eller helsetjenesten.

Statens helsetilsyn kan gi advarsel til helsepersonell som har utvist en atferd som er egnet til i vesentlig grad å svekke tilliten til vedkommende yrkesgruppe.

Advarsel er enkeltvedtak etter forvaltningsloven.”

Ved vurderingen av om det foreligger uaktsomhet skal Statens helsetilsyn ta stilling til om helsepersonellet er å bebreide. Ved vurderingen legger Statens helsetilsyn blant annet vekt på om du hadde handlingsalternativer i den aktuelle situasjonen. Etter vår vurdering burde du henvist pasienten til gynekologisk utredning i tillegg til at du burde informert pasienten om røntgenfunnet. Statens helsetilsyn finner på dette grunnlag at du handlet uaktsomt.

Ved vurderingen av om din uaktsomme handling er egnet til å medføre fare for sikkerheten i helsetjenesten eller å påføre pasienter en betydelig belastning, skal Statens helsetilsyn vurdere handlingens skadepotensial. Det er ikke avgjørende om pasienten er påført betydelig belastning eller om det har oppstått fare for sikkerheten i helsetjenesten. Statens helsetilsyn finner at din manglende henvisning og manglende informasjon til pasienten er egnet til å påføre pasienten en betydelig belastning.

Hovedvilkårene for å gi deg en advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56 er oppfylt. Det forutsettes imidlertid at Statens helsetilsyn skal foreta en skjønnsmessig vurdering av om du skal gis en advarsel. En slik vurdering må sees i sammenheng med formålet med å gi advarsel. Formålet er å reagere på alvorlige overtredelser av helsepersonelloven, og bidra til å forhindre fremtidige pliktbrudd av denne art.

Statens helsetilsyn finner at forholdet dreier seg om en enkeltstående hendelse, men er av en slik alvorlig karakter at du gis en advarsel.

Vedtak

Statens helsetilsyn gir deg i medhold av helsepersonelloven § 56 en advarsel for brudd på lovens § 4.

Du har rett til å klage på dette vedtaket til Statens helsepersonellnemnd, jf. helsepersonelloven § 68. Klagefristen er tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet. Les vedlagte informasjonsskriv med nærmere opplysninger om reglene for klage.

En eventuell klage sender du til Statens helsetilsyn. Du må klage før du eventuelt reiser søksmål om gyldigheten av vedtaket, jf. forvaltningsloven § 27 b og helsepersonelloven § 71.


Med hilsen 

XXXX

XXXX

 


Vedlegg: Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak


Kopi:  
Helsetilsynet i XXXX
Pasient- og brukerombudet i XXXX

Juridisk saksbehandler: XXXX
Helsefaglig saksbehandler: XXXX

Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker – søkeside

Enkeltsaker fra helse- og omsorgstjenesten og varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker