Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Det vises til tidligere kontakt, senest XXXXXX, XXXXXX brev av XXXXXX, som var svar på Statens helsetilsyns brev av XXXXXX.

Statens helsetilsyn vil innledningsvis beklage lang saksbehandlingstid.

Saksforholdet

Bakgrunnen for tilsynssaken er at Statens helsetilsyn, fra XXXXXX, XXXXXX XXXXXX, fikk oversendt flere tilsynssaker som gjaldt seksuelle overgrep begått av ansatte mot eldre beboere ved sykehjem i XXXXXX. Det vises til våre saksnumre XXXXXX og XXXXXX (begge XXXXXX), XXXXXX (XXXXXX), XXXXXX (XXXXXX), XXXXXX (XXXXXX) og XXXXXX (XXXXXX). Gjennom vår kontakt med politiet er vi i tillegg blitt kjent med ett påstått overgrep ved XXXXXX i XXXXXX, men dette ble ikke meldt til tilsynsmyndighetene. På bakgrunn av det relativt høye antallet slike saker over et kortere tidsrom, besluttet Statens helsetilsyn å opprette tilsynssak mot XXXXXX, XXXXXX  i medhold av lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten § 1, jf. § 2.

Statens helsetilsyn ba i brev av XXXXXX om informasjon om hvilke styringssystem XXXXXX har for å forebygge at ansatte ved sykehjem begår seksuelle overgrep mot beboere, hvordan XXXXXX fanger opp eventuelle slike overgrep, og hvordan man sikrer forsvarlig oppfølging etter mistenkt eller bekreftet overgrep. 

Statens helsetilsyn ba om å få tilsendt de skriftlige rutiner/retningslinjer som foreligger, og en redegjørelse for, og dokumentasjon på, hvordan XXXXXX sikrer at rutiner/retningslinjer (skrevne eller uskrevne) etterleves.

XXXXXX svarte i brev XXXXXX. Her ble det redegjort for felles elektronisk kvalitetssystem for dokumentstyring og avvikshåndtering i XXXXXX. Dokumenter, retningslinjer og prosedyrer gjeldende for sykehjemstjenesten inngår her. Alle ansatte i kommunale sykehjem har tilgang, og ledere har ansvar for oppfølging av meldte avvik og sikring av at avviksbehandlingen skjer i tråd med gjeldende standard. Prosedyre for avviksbehandling og for oppfølging av kvalitetsmåling og tilsyn, gjeldene for XXXXXX, dokumenteres. Overordnet kvalitetsutvalg i XXXXXX møtes månedlig, og de behandler blant annet statistikk for klage- og avviksbehandling på systemnivå.

Lederkontrakter, ledersamtaler, ledermøter på ulike nivå i organisasjonen og obligatoriske arbeidsgiversamlinger brukes til oppfølging og kontroll. I alle disse foraene har overgrep mot eldre vært tema. Det er gitt tydelige føringer for hvordan sykehjemmene skal følge opp og jobbe med tematikken ut i fra etatens førende dokumenter.

De private sykehjemmene er ikke tilknyttet det elektroniske kvalitetssystemet, men det stilles krav ved kontraktsinngåelse om at de skal ha et tilfredsstillende kvalitets- og internkontrollsystem, der avvikshåndtering inngår. For de private sykehjemmene er kontrakter og kontraktsoppfølging en del av etatens styringssystem. I kontraktsoppfølgingsmøter og kvartalsvise møter med institusjonssjefene har det vært fokusert på overgrep siste år.

I XXXXXX skisseres veiledende retningslinjer for forebygging og håndtering av grenseoverskridende seksuell atferd og seksuelle overgrep fra ansatte XXXXXX overfor brukere av kommunale tjenester. Det opplyses at skrivet har vært lite kjent i XXXXXX fram til utarbeidelse av spesifikke overgrepsprosedyrer var i gang XXXXXX. I prosessen med utarbeidelsen rådførte kommunen seg med XXXXXX, Vern for eldre i Helseetaten og Helsetilsynet. Prosedyrene ble etter godkjenning distribuert til institusjonssjefene med beskjed om å dokumentere gjennomgang og oppfølging av prosedyrene i eget sykehjem. Prosedyrene gjelder for alle kommunale sykehjem XXXXXX. Samtlige private aktører har fått tilsendt prosedyrene til orientering og eventuell tilpasning til eget kvalitetssystem.

XXXXXX har følgende spesifikke prosedyrer som gjelder overgrep mot eldre, gjeldende fra XXXXXX eller XXXXXX:

  • Forebygging av overgrep
  • Mistanke om overgrep
  • Overgrep på pasient
  • Ivaretakelse av ansatte ved traumatiske hendelser

I XXXXXX ble det avholdt obligatorisk arbeidsgiversamling for både kommunale og private sykehjemsledere, hvor overgrepsprosedyrene ble gjennomgått. Sykehjemmene ble i etterkant av samlingen bedt om å dokumentere at prosedyrene om forebygging av overgrep ble fulgt. Implementering av prosedyrene er påbegynt. Institusjonssjefene har ansvar for å sikre implementeringen. Eksempler på tiltak i denne prosessen er opplæring av nyansatte og ekstravakter, spesiell opplæring og veiledning for nattsykepleiere samt økt fokus på kontroll ved ansettelser. Det arbeides med en åpenhetskultur ved at overgrep mot eldre er tema i ulike fora. XXXXXX vil ha fokus på videre oppfølging om fremdrift i implementeringen.

Prosedyrene inneholder ansvarsforhold og melding/kontakt med politi, legevakt/voldtektsmottak og tilsynsmyndigheter. Det fremgår når prosedyren er opprettet, revidert og når neste revisjon skal foregå. 

XXXXXX informerer om at de som følge av de avdekkede uønskede hendelsene er i ferd med å etablere et system for internkontroll hvor internrevisjon inngår. Dette med fokus på å avdekke avvik og identifisere forbedringsområder innen behandling, pleie og omsorg.

Statens helsetilsyns vurdering

Statens helsetilsyn har vurdert om XXXXXX, gjennom sin styring, sikrer pasienter og brukere forsvarlige helsetjenester. Konkret har vi vurdert om XXXXXX, XXXXXX, har etablert nødvendige styringssystemer for å forebygge at ansatte ved sykehjemmet begår seksuelle overgrep mot pasienter/beboere, fange opp eventuelle slike overgrep (inkludert mistanker), og sikre forsvarlig oppfølging etter mistenkt eller bekreftet overgrep. Dette innebærer at vi vil vurdere om det foreligger tilstrekkelige rutiner/prosedyrer, og om ledelsen systematisk følger med på om de følges og fungerer etter hensikten, samt om de evalueres og revideres.

Det er et grunnleggende krav til helsetjenesten at de helsetjenestene de yter skal være forsvarlige. Forsvarlighetskravet i kommunale helse- og omsorgstjenester fremgår av helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1, jf. § 3-1.

Bestemmelsene lyder:

§ 4-1. Forsvarlighet

Helse- og omsorgstjenester som tilbys eller ytes etter loven her skal være forsvarlige. Kommunen skal tilrettelegge tjenestene slik at:

a. den enkelte pasient eller bruker gis et helhetlig og koordinert helse- og omsorgstjenestetilbud,

b.  den enkelte pasient eller bruker gis et verdig tjenestetilbud,

c. helse- og omsorgstjenesten og personell som utfører tjenestene blir i stand til    overholde sine lovpålagte plikter og 

d. tilstrekkelig fagkompetanse sikres i tjenesten.

Av helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 tredje ledd fremgår at kommunen plikter å ”planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten, slik at tjenestens omfang og innhold er i samsvar med krav fastsatt i lov eller forskrift”. Disse styringskravene er videreført fra tidligere lovgivning (kommunehelsetjenesteloven § 1-3 a). Styringskravene fremgår også av internkontrollforskriften § 4.

Forskrift om internkontroll stiller krav om at virksomheten har etablert et system for systematisk styring og kontroll og et system for kontinuerlig forbedringsarbeid i tjenesten. Dette innebærer at virksomheten må foreta jevnlige risikovurderinger og identifisere områder hvor det er fare for svikt. Det er særdeles viktig å identifisere områder der en svikt kan få alvorlige følger. Videre innebærer det at virksomheten sørger for at det utarbeides og iverksettes prosedyrer og rutiner for å forebygge, avdekke og følge opp risikoområdene og uønskede hendelser. Det innebærer også at det etableres en systematikk for å følge med på og kontrollere at prosedyrer/rutiner følges, at de er hensiktsmessige og tilstrekkelige, og at de evalueres og justeres.

Slik Statens heletilsyn vurderer det er seksuelle overgrep et område som virksomheten/ledelsen bør definere som et risikoområde og derfor ha fokus på ved systematisk styring og kontinuerlig forbedringsarbeid.   

Videre mener Statens helsetilsyn at virksomheten skal ha prosedyrer/rutiner med tiltak/krav for å forebygge at overgrep skjer, prosedyrer/rutiner som angir hvordan mistanker om seksuelle overgrep håndteres og prosedyrer/rutiner for hva som skal gjøres dersom det avdekkes seksuelle overgrep. Prosedyrene/rutinene må, i tillegg til tiltak for ivareta de berørte parter og selve situasjonen, angi ansvarsforhold, være konkret på hvem som har ansvar for hva, melderutiner og dokumentasjonskrav.

Statens helsetilsyn finner at XXXXXX har identifisert seksuelle overgrep mot eldre som et risikoområde. Det er utarbeidet prosedyrer for å forebygge seksuelle overgrep, prosedyrer for håndtering av mistanker om dette og håndtering av avdekket overgrep. Prosedyrene beskriver hva som skal gjøres og hvem som har ansvar for hva, de inneholder hvilke instanser som skal ha melding/kontaktes og hva som skal dokumenteres.

Videre finner vi at prosedyrene inngår i et helhetlig kvalitetssystem som vurderes å ivareta kravene til styring og kontroll. XXXXXX har beskrevet hvordan det arbeides systematisk med implementering og lederoppfølging.

Dokumentasjonen som er oversendt tyder på at XXXXXX har foretatt et omfattende arbeid med utarbeiding av nye prosedyrer, implementering og kontroll som følge av aktuelle hendelser.

Når det gjelder de private og konkurranseutsatte sykehjemmene, synes XXXXXX å ha en systematisk kontroll ved hjelp av kontrakter og kontraktsoppfølging/-møter. Statens helsetilsyn ser imidlertid ikke bort fra at XXXXXX har en ekstra utfordring her, som de må være seg bevisst.

Konklusjon

Etter Statens helsetilsyns vurdering har XXXXXX nå etablert nødvendige styringssystemer på det aktuelle området.

Av denne grunn finner vi det ikke nødvendig med videre tilsynsmessig oppfølging.

Tilsynssaken anses med dette som avsluttet.

Med hilsen

XXXXXX

XXXXXX

 

XXXXXX

XXXXXX

 

Kopi:

XXXXXX

Saksbehandler: XXXXXX

Helsefaglige saksbehandlere: XXXXXX og XXXXXX


Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker – søkeside

Enkeltsaker fra helse- og omsorgstjenesten og varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker