Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Statens helsetilsyn har kommet til at du har brutt forsvarlighetskravet i helsepersonelloven § 4, men at du ikke skal gis en advarsel. Saken er derfor avsluttet uten reaksjon.

Saksbehandlingsprosessen

Statens helsetilsyn fikk ved brev XXXXXX fra Fylkesmannen i XXXXXX oversendt en tilsynssak vedrørende din virksomhet som hjelpepleier. Tilsynssaken gjelder fjerning av føflekker ved bruk av laser.

Vi orienterte deg ved brev av XXXXXX om at vi ville vurdere å gi deg en advarsel. Du uttalte deg til dette ved brev av XXXXXX.

Saksforholdet

Du er utdannet hjelpepleier, HPR. nr XXXXXX, og har autorisasjon frem til XXXXXX. På tidspunktet for hendelsen var du daglig leder og laserterapeut ved XXXXXX i XXXXXX (XXXXXX).

Statens helsetilsyn har vurdert saken på grunnlag av de dokumentene du har fått oversendt tidligere i saksbehandlingen. Nedenfor gjør vi rede for de forholdene som har hatt betydning for vår vurdering.

Fylkesmannen mottok XXXXXX en bekymringsmelding fra hudlege XXXXXX vedrørende din behandling av XXXXXX, født XXXXXX (heretter kalt pasienten).

Det fremgår at du behandlet pasienten med laser i XXXXXX og XXXXXX for fjerning av XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX og på XXXXXX. Pasienten kom tilbake for behandling hos din kollega XXXXXX (i ditt fravær). Han informerte da pasienten om å ta kontakt med sin fastlege for vurdering av pigmenteringen, og ta kontakt med laserklinikken senere.

Pasienten ble via sin fastlege henvist til hudlege.

I notat av XXXXXX beskrev hudlegen følgende status ”klinisk og dermatoskopisk avvikende pigmentering i laserbehandlede pigmentforandringer på XXXXXX. De andre lesjonene har fortsatt etter laserbehandlingen, det var pigmentering av ulik fargestyrke, men ikke påfallende dermatoskopisk bilde”. Han stilte diagnose pigmentforandringer etter laserbehandling, og henviste pasienten til kirurgisk poliklinikk XXXXXX for eksisjon av begge lesjoner. Utover dette skulle pasienten ta kontroll av nevi ved XXXXXX i XXXXXX om XXXXXX XXXXXX med tanke på endringer i behandlede nevi. Ifølge hudlegen uttrykte pasienten stor bekymring for at det kunne være noe ondartet.

Ifølge opplysninger fra Statens strålevern etter tilsyn med klinikken i XXXXXX, konkluderte Statens strålevern med at det ikke forelå avvik fra strålevernforskriften. Det fremgår fra tilsynsrapporten at deres klinikk har avtale med øyelege som sikrer behandling ved øyeskader. Ved skade på hud fremgår det at dere gir førstehjelp og sørger for at pasienten kommer på legevakt. Det foreligger også retningslinjer for avviksregistrering.

Fylkesmannen har mottatt prosedyre/sjekkliste over anamnestiske spørsmål til pasienter som ønsker flekkfjerning, avtale med øyelege, samt oversikt over klinikkens klasse 4 laserapparater.

Utdrag av dine uttalelser

Ifølge din uttalelse av XXXXXX til Helsetilsynet i XXXXXX anfører du at det ikke var grunn til å mistenke noe galt med føflekkene som pasienten ønsket fjernet. Du viser til at noen av dem inneholdt mye pigment, og at man da ofte må gjenta behandlingen flere ganger for å få et pent resultat. I den aktuelle saken påpeker du at du ikke hadde fått gjort behandlingen ferdig. Du uttaler at din kollega ikke hadde sett flekkene før behandlingen, og at han, fordi han ble usikker, ba kunden kontakte fastlege. Du mener at han burde satt opp en ny time hos deg framfor å be kunden om å kontakte fastlege.

Du uttaler at du ikke under noen omstendigheter hadde behandlet kunder hvis du hadde trodd det kunne gjøre skade, tvert imot viser du til at de fleste blir henvist til fastlege før fjerning av flekker. Men du sier at om de gjør dette eller ikke er kundens eget ansvar. Du opplyser at de fleste behandlinger som gjøres hos dere er smerte-behandlinger, og behandling av hudplager kundene ikke har fått hjelp til i helsevesenet.

Du nevner videre at dere har hatt tilsyn av Statens Strålevern i XXXXXX, og at det ved dette tilsynet ikke var noe å anmerke ved deres klinikk.

Du mener klinikken har fulgt egne prosedyrer i forhold til behandlingen, også ved viderehenvisning til fastlegen. Du viser til at det i bekymringsmeldingen ikke fremgår at det var din kollega som ba pasienten kontakte sin fastlege.

Ifølge din uttalelse av XXXXXX til Statens helsetilsyn har du hver gang du har fjernet føflekker med laser foretatt en vurdering ved bruk av sjekkliste og flere ganger bedt pasienter om å oppsøke sin fastlege når du har vurdert føflekkene til å ha en karakter som bør ha en medisinsk faglig vurdering. Du uttaler at du generelt har utført en god praksis når det gjelder fjerning av flekker. Dette er første gang i løpet av de syv årene du har arbeidet som laserterapeut, at et avvik som dette er kommet opp.

Du viser til at du er kjent med helsepersonellovens krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp, og utøver arbeidet ditt etter disse krav. Du uttaler at du ser på avviket i denne saken som et engangstilfelle, og bruker det for å forbedre din og XXXXXX praksis.

Du er enig i at vurderingen av føflekkene som ble gjort med utgangspunkt i sjekklisten skal journalføres, og uttaler at XXXXXX etter at tilsynssaken ble meldt, har innskjerpet sine prosedyrer for pasienter som kommer med ønske om å få fjernet føflekker:

  • Pasienten skal ved henvendelse til XXXXXX, få beskjed om å kontakte sin fastlege for å få en vurdering av flekkene. Fastlegens vurdering skal journalføres dersom det er en muntlig beskjed pasienten har fått. Foreligger det en skriftlig bekreftelse skal denne journalføres og skannes inn i journal.
  • Laserterapeuten skal i tillegg bruke XXXXXX egen sjekkliste og journalføre bruk av den med konklusjon.

Uttalelse fra XXXXXX

XXXXXX, som er utdannet radiograf og sykepleier, opplyser at han jobber deltid ved klinikken, og at han ikke har lang erfaring med flekkfjerning. Han viser til at pasienten kom til behandling XXXXXX, og at det ifølge journal var utført flekkfjerning etter vanlig prosedyre. Han antok at dette var uproblematisk, men ønsket en vurdering fra pasientens fastlege før eventuelt fortsettelse av laserbehandlingen. Han rådet pasienten om å ta kontakt med sin fastlege for vurdering av pigmenteringen og ta kontakt med deres klinikk senere.

Rettslig grunnlag for vurderingen

Opplysninger i tilsynssaken gir grunn til å vurdere om du har handlet i strid med kravet til forsvarlig virksomhet i helsepersonelloven § 4.

Helsepersonelloven § 4 første og andre ledd:

Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.

Helsepersonell skal innrette seg etter sine faglige kvalifikasjoner, og skal innhente bistand eller henvise pasienter videre der dette er nødvendig og mulig. Dersom pasientens behov tilsier det, skal yrkesutøvelsen skje ved samarbeid og samhandling med annet kvalifisert personell. Helsepersonell har plikt til å delta i arbeid med individuell plan når en pasient eller bruker har rett til slik plan etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5.

Helsepersonelloven § 4 er en sentral bestemmelse. Bestemmelsen stiller krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp og til helsepersonells profesjonsutøvelse.

Hva som er forsvarlig avgjøres etter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle, og ikke hvordan helsepersonellet ideelt burde ha opptrådt. For det enkelte helsepersonell innebærer forsvarlighetskravet en plikt til å opptre i samsvar med de til enhver tid gjeldende faglige normer.

Statens helsetilsyns vurdering

Statens helsetilsyn har vurdert om du handlet uforsvarlig ved å igangsette laserbehandling av pasientens føflekker uten forhåndsvurdering av lege.

På bakgrunn av saksforholdet slik det er beskrevet ovenfor, legger Statens helsetilsyn til grunn at du behandlet pasienten med CO2 laser (klasse 4) i XXXXXX og XXXXXX for fjerning av føflekker. Vi legger også til grunn at pasienten ikke ble vurdert av lege i forkant av behandlingen.

Laserbehandling

Bruk av dermatologiske lasere er potente behandlinger hvor det kan forekomme komplikasjoner og bivirkninger. Da ikke alle pasienter er egnet til laserbehandling, er det vesentlig at det i hvert enkelt tilfelle foretas en vurdering av lege. Det skal foreligge en anamnese med opplysninger om blant annet allergier, medisinbruk, tidligere hudlidelser og infeksjoner, soleksponering og tendens til å danne hypertrofiske arr eller keloider. Hudens pigmenteringsgrad utgjør også en risikofaktor for utvikling av komplikasjoner.

Det er vesentlig å ikke overse hudkreft eller forstadier til det, slik at disse ikke blir feilbehandlet. Ukorrekt behandling med laser av hudkreft eller forstadier til kreft kan medføre at det på et senere tidspunkt er umulig å stille en korrekt diagnose. Dette kan føre til at muligheter for helbredelse blir svekket eller at behandlingen blir mer omfattende. Bruk av laserutstyr kan derfor utgjøre en vesentlig risiko for pasientene fordi behandling etter feil diagnose, ukorrekt bruk av utstyr, feil ved utstyr og mangelfull oppfølging av behandlingen, kan føre til alvorlige og permanente komplikasjoner. I verste fall kan dette føre til forringet livskvalitet eller kortere levetid. Derfor skal føflekker og øvrige hudlidelser alltid vurderes av lege før de eventuelt fjernes med laser. Dette for å sikre at det er foretatt en helhetlig vurdering, og at det stilles en sikker diagnose. Videre vil det bidra til at pigmentflekker/føflekker ikke blir utilgjengelig for eventuell nødvendig biopsi.

Ved den aktuelle hendelse uttalte du at du brukte en sjekkliste for å vurdere om det eventuelt var ”noe galt” med føflekkene som tilsa at det måtte gjøres en vurdering av lege.

Som helsepersonell skal du innrette deg etter dine faglige kvalifikasjoner. Du er hjelpepleier, og har derfor ikke kompetanse til å diagnostisere og vurdere om føflekker eller pigmentflekker er ondartete eller godartete. Klinikkens rutine for å bruke sjekkliste før bruk av laser til hudbehandling erstatter ikke en leges vurdering.

Statens helsetilsyn finner derfor at du ikke har innrettet deg etter dine faglige kvalifikasjoner. Vi har kommet til at du handlet uforsvarlig da du igangsatte laserbehandling av pasientens føflekker uten forhåndsvurdering av lege.

Vurdering av om du skal gis en advarsel

Statens helsetilsyn finner at du har brutt helsepersonelloven § 4.

Ved brudd på helsepersonellovens bestemmelser kan vi gi advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56 som lyder:

Statens helsetilsyn kan gi advarsel til helsepersonell som forsettlig eller uaktsomt overtrer plikter etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, hvis pliktbruddet er egnet til å medføre fare for sikkerheten i helse- og omsorgstjenesten, til å påføre pasienter og brukere en betydelig belastning eller til i vesentlig grad å svekke tilliten til helsepersonell eller helse- og omsorgstjenesten.

Statens helsetilsyn kan gi advarsel til helsepersonell som har utvist en atferd som er egnet til i vesentlig grad å svekke tilliten til vedkommende yrkesgruppe.

Advarsel er enkeltvedtak etter forvaltningsloven.

For å gi advarsel er det for det første et vilkår at du har handlet uaktsomt. Ved denne vurderingen skal Statens helsetilsyn ta stilling til om du kan bebreides. Ved vurderingen legger vi blant annet vekt på om du hadde handlingsalternativer i den aktuelle situasjonen. Etter vår vurdering skulle du ikke ha gitt behandling med laser før pasienten var vurdert av lege.

Statens helsetilsyn finner på dette grunnlag at du handlet uaktsomt.

Det andre vilkåret som må være oppfylt er at handlingen er egnet til å medføre fare for sikkerheten i helse- og omsorgstjenesten, påføre pasienter eller brukere en betydelig belastning eller til i vesentlig grad å svekke tilliten til helsepersonell eller helse- og omsorgstjenesten. Det er ikke avgjørende om handlingen i den aktuelle saken faktisk har fått slike konsekvenser.

Statens helsetilsyn har vurdert om din uaktsomme handling er egnet til å påføre pasienter en betydelig belasting. Handlingen er egnet til å påføre pasienter en betydelig belasting. Fjerning av føflekker med laser uten en vurdering av lege i forkant kan meddføre at eventuell malignitet ikke blir oppdaget, og at biopsi ikke kan utføres. Adekvat behandling kan dermed forsinkes og prognosen forverres.

Hovedvilkårene for å gi deg en advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56 er oppfylt. Statens helsetilsyn skal foreta en skjønnsmessig vurdering av om du skal gis en advarsel. En slik vurdering skjer med utgangspunkt i formålet med å gi advarsel som er å reagere på alvorlige overtredelser av helsepersonelloven. Reaksjonen skal bidra til å fremme kvalitet i helsetjenesten, pasientsikkerhet og bidra til å forhindre fremtidige pliktbrudd.

Selv om din overtredelse av helsepersonelloven § 4 er alvorlig, finner Statens helsetilsyn at det etter en helhetsvurdering ikke er formålstjenlig å gi deg en advarsel.

I vår vurdering har vi vektlagt at du har redegjort for at du har brukt hendelsen til å endre din og klinikkens praksis. Det fremgår at klinikken nå har endret sine prosedyrer. Endringen innebærer at kunder som ønsker fjerning av føflekker systematisk skal bli henvist til lege for en klinisk vurdering før laserbehandling igangsettes.

Vi ber deg merke deg vår vurderinger i saken.

Konklusjon

Statens helsetilsyn finner at du har brutt helsepersonelloven § 4. Vi har likevel kommet til at du ikke skal gis en advarsel.

Saken anses med dette som avsluttet. Vi gjør oppmerksom på at opplysningene i denne saken kan bli benyttet i en eventuell senere tilsynssak mot deg.

Med hilsen

XXXXXX XXXXXX

XXXXXX XXXXXX

 

Kopi:
XXXXXX

Juridisk saksbehandler: XXXXXX
Helsefaglig saksbehandler: XXXXXX


Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker om svikt – søkeside

Enkeltsaker om svikt hos helsepersonell eller virksomhet i helse- og omsorgstjenesten (tilsynssaker), også varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker

Les mer om klager og rettigheter i forhold til tilsynssaker