Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Statens helsetilsyn har vedtatt å gi deg en advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56. Vi har kommet til at du har brutt forsvarlighetskravet i samme lov § 4 ved å binde hendene til en senil dement pasient.

Du kan klage på vedtaket innen tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet.

Saksbehandlingsprosessen

Statens helsetilsyn fikk ved brev XXXX fra XXXX oversendt en tilsynssak vedrørende din virksomhet som pleiemedhjelper. Tilsynssaken gjelder at du har bundet hendene til en senil dement pasient.

Du ble ved brev XXXX orientert om at vi ville vurdere å gi deg en advarsel. Vi har ikke mottatt noe uttalelse fra deg til dette brevet.

Saksforholdet

Du har ikke autorisasjon som helsepersonell, men var på det tidspunktet den aktuelle hendelsen fant sted ansatt som pleiemedhjelper i XXXX stilling ved XXXX i XXXX kommune.

Statens helsetilsyn har vurdert denne saken med utgangspunkt i den dokumentasjonen som foreligger, og dokumentene er oversendt deg tidligere i saksbehandlingen. Nedenfor gjør vi rede for de forholdene som har hatt betydning for vår vurdering.

Den aktuelle hendelsen

Natt til mandag XXXX hadde du nattevakt ved XXXX XXXX. Din kollega, XXXX, kom inn på rommet til pasienten, der du oppholdt deg, ca. kl. 23.45. Hun så da at du var i ferd med å løsne pasientens hånd som var bundet.

Av XXXX forklaring datert XXXX fremgår det at den ene hånden til pasienten var bundet til sengehesten med en stor bandasje, og at senga stod ut fra veggen. Det så ut som at begge hendene hadde vært bundet. Du skal ha sagt at du pleide å binde pasienten fordi hun var urolig og utagerende. XXXX satte seg ved siden av sengen for å berolige pasienten som var urolig og som ropte at Jesus, måtte redde henne. Du skal ha kommentert at "han kommer ikke til deg".

Dere skal begge ha forlatt rommet. Du skal deretter ha funnet medisinene til pasienten og gått inn og gitt dem til henne. Du skal ha sagt til XXXX at hun ikke måtte fortelle noen om hendelsen, fordi du gjorde det bare til pasienten hadde sovnet.

Uttalelser/aktiviteter etter hendelsen

Du har gitt en utførlig beskrivelse av dine gjøremål på den aktuelle nattvakten, både generelt og knyttet til den aktuelle pasienten. Du skriver innledningsvis at du fikk rapport om at pasienten hadde falt på gulvet på lørdag (vi antar at dette er lørdag den XXXX). Videre skriver du at du ga pasienten nattmedisiner kl. 00.05 fordi hun fremdeles var urolig og lå og dunket hånden i veggen og mot sengekanten. Du stod bøyd over pasienten og holdt rundt hennes venstre håndledd for å hjelpe henne opp på sengekanten da din kollega kom inn i rommet. Du hevder at XXXX bare stod i døråpningen og fra denne posisjonen kunne hun umulig ha sett pasienten og hva du gjorde med henne. Du vedlegger en tegning av pasientens værelse som viser at sengen slik den er plassert langs veggen, ikke er synlig fra døren.

Du ble innkalt til samtale med din sjef XXXX tirsdag XXXX. Du skjønte ikke hvorfor og spurte derfor faglederen din. Hun fortalte at saken gjaldt den aktuelle pasienten, som mandags morgen den XXXX var funnet med hovne hender, og at XXXX hadde rapportert om den aktuelle hendelsen.

Av et internt notat datert XXXX fremgår det at du ble orientert om innholdet i XXXX varsel og om deres observasjoner gjort i etterkant. Du hevdet at beskyldningene var grunnløse.

Du fikk ved brev XXXX forhåndsvarsel om mulig oppsigelse eller avskjed. I protokollen fra drøftingsmøtet den XXXX, der du ble bistått av din advokat XXXX, ble blant annet arbeidsgiver bedt om å undersøke om det kunne være andre årsaker til at pasienten var hoven og blå på håndleddene. For eksempel om skadene kunne vært selvpåført ved slag mot veggen/senga, eller ved et fall den XXXX. Du fikk tilbud om å si opp din stilling selv, men avslo.

XXXX ble innkalt til nye møter med ledelsen XXXX og XXXX, der hun ble forelagt din forklaring til hendelsen og bedt om presisering av sine tidligere uttalelser.

Av referatene fra møtene fremgår følgende:

Klokkeslettet du hevder XXXX ankom, stemmer ikke. Hun holder fast ved at hun kom mellom k1.23.45-00.00. Videre at hun gikk inn i rommet og satte seg ved sengen som var dradd ut fra veggen, og trøstet pasienten. Pasientens høyre hånd var løs, og den venstre løsnet du mens hun var der. Båndene som var benyttet, var av tøy. XXXX ble meget forfjamset da hun så situasjonen.

I møtet XXXX gjentar hun etter spørsmål at det var et elastisk bånd/bandasje som var brukt, og at det bare var venstre hånd som var bundet da hun kom. Hun ble også forelagt din uttalelse om at pasienten ofte dunket hånden i veggen/sengen, at hun var urolig og kastet klær og lignende på gulvet. XXXX hadde aldri opplevd at pasienten slo hånden i veggen/sengen eller at hun kastet klær og lignende på gulvet, men at hun var urolig. Hun stod ofte opp av sengen, gikk ut i avdelingen og vandret rundt. I den siste tiden hadde hun begynt å rope på Jesus.

XXXX ble også forelagt at du hadde antydet at hun kunne være misunnelig på deg og ha egeninteresse av at du mistet jobben. Hun svarte at det hadde hun ikke. Hun fikk nok vakter og måtte ofte si nei til forespørsel om vakter.

Du ble ved brev XXXX oppsagt fra din stilling i XXXX kommune.

Kommunen fant etter grundige undersøkelser, at det forelå klar sannsynlighetsovervekt for at du hadde bundet hendene til pasienten til sengehesten natt til XXXX. I bevisvurderingen vektlegger kommunen blant annet at dagene etter hendelsen var pasientens høyre hånd mer hoven og blå enn den andre. Kommunen finner det ikke sannsynliggjort at skadene kan være selvpåført. Ved gjennomgang av journalen hennes er det ikke beskrevet at pasienten slår hånden i veggen/sengen. Heller ingen ansatte som enhetsleder har spurt, har observert dette.

I journalnotat datert XXXX står det at fagleder XXXX ble tilkalt fordi pasientens hender var så hoven, og at dette var noe nytt. Hevelsen virket ødematøs, men hun hadde ingen ødemer i bena. Pasienten klaget over hendene og mente noen hadde brukket dem.

Journalen viser dessuten at pasienten var urolig, at hun vandret rundt i avdelingen, at hun falt, og at hun ropte på Jesus. Vi kan ikke finne notater om at hun slo hendene i veggen/sengehesten.

Du er svært uenig i grunnlaget for avskjedigelsen. Din advokat XXXX mener at avskjedigelsen er ugyldig og har saksøkt kommunen ved en stevning av XXXX. Begrunnelsen er blant annet at du er i ferd med å fullføre din utdannelse som helsefagarbeider og at denne saken har fått store konsekvenser for ditt utdannelsesløp.

Statens helsetilsyns vurdering

I tilfeller som dette ville Statens helsetilsyn vanligvis vurdert tilbakekall av autorisasjon. Da du ikke innehar autorisasjon som helsepersonell er dette ikke aktuelt.

I henhold til helsepersonelloven § 2 gjelder lovens bestemmelser for "helsepersonell og virksomheter som yter helsehjelp i riket". Med helsepersonell menes personell i helsetjenesten som utfører helsehjelp, jf. helsepersonelloven § 3 første ledd nummer 2.

Med helsehjelp menes "enhver handling som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende eller rehabiliterende mål og som utføres av helsepersonell", jf. § 3 tredje ledd. Både autorisert og uautorisert helsepersonell er således underlagt de regler som følger av helsepersonelloven.

Sakens opplysninger har gitt grunn til å vurdere om du har handlet i strid med kravet til forsvarlig virksomhet i helsepersonelloven § 4 første ledd.

Helsepersonelloven § 4 første ledd, lyder:

Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.

Hva som er forsvarlig avgjøres etter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle, og ikke hvordan helsepersonellet ideelt burde ha opptrådt.

Statens helsetilsyn har i denne saken vurdert om du ved å binde hendene til en senil dement pasient har brutt plikten til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp.

Statens helsetilsyn har bevisbyrden. Dette innebærer at vi må sannsynliggjøre at vilkårene for å kunne gi advarsel foreligger. Alminnelig sannsynlighetsovervekt er tilstrekkelig. Det er nok at vi finner det mer sannsynlig, det vil si over 50 prosent, at du har bundet brukerens hender enn at du ikke har gjort det. Vi skal foreta vår egen bevisvurdering og er ikke avhengig av å vente på utfallet i arbeidsrettsaken.

På bakgrunn av saksforholdet slik det er beskrevet ovenfor, finner Statens helsetilsyn at det foreligger sannsynlighetsovervekt for at du natt til XXXX bandt hendene til pasienten til sengehesten. Vi legger avgjørende vekt på at pasientens høyre hånd var hoven og blå dagene etter hendelsen, og at dette er dokumentert i journalen. Derimot er det ikke dokumentert verken i journalen eller på annen måte, at pasienten pleide å slå hånden i veggen, slik du har hevdet. Vi fester lit til XXXX sin forklaring. Den er konkret og konsistent, og hun har fastholdt sin versjon ved flere anledninger. Dessuten er den i overensstemmelse med andre opplysninger i saken, eksempelvis pasientens journal. Det er heller ingen holdepunkter for at XXXX snakket usant av egen interesse, for å få flere vakter ved at du mistet jobben.

Spørsmålet som Statens helsetilsyns må vurdere blir derfor om du ved å binde hendene til pasienten har overtrådt helsepersonelloven § 4 første ledd.

I kravet til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp ligger det blant annet at helsepersonellet skal utøve sin virksomhet i tråd med faglige normer og lovbestemte krav for yrkesutøvelsen.

Det er en helt avgjørende forutsetning for arbeid som helsepersonell at pasienter, pårørende, annet samarbeidende helsepersonell og allmennheten forøvrig kan føle tillit og trygghet til helsepersonellet og helsetjenesten som sådan, og at de kan forutsette at de får forsvarlig behandling og omsorgsfull hjelp ved kontakt med helsetjenesten.

Til det å binde hendene til en senil dement pasient vil Statens helsetilsyn bemerke følgende:

Ved å binde pasientens hender til sengen påførte du pasient unødig fysisk og psykisk smerte. En slik bruk av fysisk makt/tvang er klart i strid med kravet til faglig forsvarlig virksomhet og omsorgsfull hjelp. Dette forutsettes å være basiskunnskap som du bør kjenne til selv om du ikke er ferdigutdannet som helsefagarbeider. Gjennom handlingene dine har du vist en betydelig mangel på dømmekraft og empati. Forholdet må anses som et grovt tillitsbrudd og et svik mot pasienten.

Statens helsetilsyn har kommet til at du ved å binde hendene til pasienten har brutt helsepersonelloven § 4 første ledd.

Vurdering av om du skal gis en advarsel

Statens helsetilsyn finner at du har brutt helsepersonelloven § 4 første ledd.

Ved brudd på helsepersonellovens bestemmelser har Statens helsetilsyn myndighet til å gi advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56 som lyder:

Statens helsetilsyn kan gi advarsel til helsepersonell som forsettlig eller uaktsomt overtrer plikter etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, hvis pliktbruddet er egnet til å medføre fare for sikkerheten i helsetjenesten, til å påføre pasienter en betydelig belastning eller til i vesentlig grad å svekke tilliten til helsepersonell eller helsetjenesten.

Statens helsetilsyn kan gi advarsel til helsepersonell som har utvist en atferd som er egnet til i vesentlig grad å svekke tilliten til vedkommende yrkesgruppe.

Advarsel er enkeltvedtak etter forvaltningsloven.

Ved vurderingen av om det foreligger uaktsomhet skal Statens helsetilsyn ta stilling til om helsepersonellet er å bebreide. Ved vurderingen legger Statens helsetilsyn blant annet vekt på om du hadde handlingsalternativer i den aktuelle situasjonen. Statens helsetilsyn finner at du hadde handlingsalternativer. Ved tvil om hva du skulle gjøre når pasienten var urolig burde du ha spurt andre. Det var annet helsepersonell til stede når du hadde nattevakt og da kunne du ha rådført deg med dem. Statens helsetilsyn finner på dette grunnlag at du handlet uaktsomt.

Ved vurderingen av om din uaktsomme handling er egnet til å medføre fare for sikkerheten i helsetjenesten eller å påføre pasienter en betydelig belastning, skal Statens helsetilsyn vurdere handlingens skadepotensial. Det er ikke avgjørende om pasienten er påført betydelig belastning eller om det har oppstått fare for sikkerheten i helsetjenesten. Etter vår vurdering har din handling og bruk av ulovlig tvang/makt et betydelig skadepotensial. Statens helsetilsyn finner derfor at du ved å binde hendene til en senil dement pasient har handlet på en måte som er egnet til å medføre fare for sikkerheten i helsetjenesten og påføre pasienter en betydelig belastning.

Helsepersonell er generelt avhengig av stor grad av tillit. Det er av stor betydning at pasienter, pårørende og andre kjenner seg trygge på at de kan stole på helsepersonell. Å binde hendene til en senil dement pasient er handlinger som er egnet til å svekke tilliten til helsepersonell og til helsetjenesten generelt.

Hovedvilkårene for å gi deg en advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56 er oppfylt. Det forutsettes imidlertid at Statens helsetilsyn skal foreta en skjønnsmessig vurdering av om du skal gis en advarsel. En slik vurdering må ses i sammenheng med formålet med å gi advarsel. Formålet er å reagere på alvorlige overtredelser av helsepersonelloven og bidra til å forhindre fremtidige pliktbrudd av denne art. Fordi du benekter forholdet kan det etter Statens helsetilsyn vurdering også være fare for gjentakelse og fare for sikkerheten til andre pasienter.

Det er svært alvorlig å utøve tvang/makt overfor pasienter og Statens helsetilsyn finner at forholdet i denne saken er av en så alvorlig karakter at du skal gis advarsel. Vi viser til at dine er av en slik karakter at vi ville ha vurdert tilbakekall dersom du hadde hatt autorisasjon.

Vedtak

Statens helsetilsyn gir deg i medhold av helsepersonelloven § 56 en advarsel for brudd på lovens § 4 første ledd.

Du har rett til å klage på dette vedtaket til Statens helsepersonellnemnd, jf helsepersonelloven § 68. Klagefristen er tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet. Les vedlagte informasjonsskriv med nærmere opplysninger om reglene for klage.

En eventuell klage sender du til Statens helsetilsyn. Du må klage før du eventuelt reiser søksmål om gyldigheten av vedtaket, jf forvaltningsloven § 27 b og helsepersonelloven § 71.

Med hilsen

 

Vedlegg: Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak

Kopi: XXXX

Juridisk saksbehandler: XXXX
Helsefaglig saksbehandler: XXXX

Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker – søkeside

Enkeltsaker fra helse- og omsorgstjenesten og varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker